25.05.2018 - MACERA PARKI GRUPLARI ALIMI

MACERA PARKI GRUPLARI

MARMARİS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

MACERA PARKI GRUPLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/209748

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÇILDIR MAHALLESI ATATÜRK CADDESI 38 48700 MARMARİS/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası

:

2524131881 - 2524131881

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@marmaris.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Macera parkı grubu (Çokgen oyun parkı, tırmanma duvarı, kule, zipline hattı, serbest düşüş platformu, file zıplama alanı) 1 Adet, Dev Salıncak 1 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Marmaris Belediyesi sınırları içerisinde Sarıana Mahallesi Burunucu mevkindeki macera parkına montajı yapılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Mal alımları muayene ve kabul yönetmeliğine göre teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası Hatipirimi Mah. 192 Sokak No:2 Marmaris MUĞLA

b) Tarihi ve saati

:

25.05.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İstekliler tırmanma duvarı için EN 12572-1:2007 Tutamak direnci testi ve yüzey elemanı darbe testini gösteren olumlu test raporu belgesini imalatçısı ise imalatçı, yetkili satıcı ise yetkili satıcılık belgesi ile birlikte ihale dosyası içerisinde idareye sunacaktır.

İstekliler tırmanma duvarı için EN 12572 Ek C olumlu test raporu belgesini imalatçısı ise imalatçı, yetkili satıcı ise yetkili satıcılık belgesi ile birlikte ihale teklif dosyası içerisinde idareye sunacaktır.

İstekliler tırmanma duvarı için tutma yeri direnci testine ait olumlu test raporu belgesini imalatçısı ise imalatçı, yetkili satıcı ise yetkili satıcılık belgesi ile birlikte ihale teklif dosyası içerisinde idareye sunacaktır.

İstekliler tırmanma duvarı üzerinde kullanılan farklı renklerdeki ve şekildeki tutamakların EN 71-3:1994: Oyuncak güvenliği – Bölüm 3: Belirli elementlerin yer değiştirmesi, değişiklikler: EN 71-3:1994/AC:2002, EN 71-3:1994/A 1:2000, EN 71-3:1994/A 1:2000/AC:2000 standartlarına uygun olduğunu gösterir uygunluk beyanını imalatçısı ise imalatçı, yetkili satıcı ise yetkili satıcılık belgesi ile birlikte ihale dosyası içerisinde idareye sunacaktır.

Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler tırmanma duvarı için EN 12572-1:2007 Tutamak direnci testi ve yüzey elemanı darbe testini gösteren olumlu test raporu belgesini ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından akredite edilmiş belgeler geçerli sayılacaktır.

İstekliler tırmanma duvarı için EN 12572 Ek C olumlu test raporu belgesini   ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından akredite edilmiş belgeler geçerli sayılacaktır.

İstekliler tırmanma duvarı için tutma yeri direnci testine ait olumlu test raporu belgesini  ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından akredite edilmiş belgeler geçerli sayılacaktır.

İstekliler tırmanma duvarı üzerinde kullanılan farklı renklerdeki ve şekildeki tutamakların EN 71-3:1994: Oyuncak güvenliği – Bölüm 3: Belirli elementlerin yer değiştirmesi, değişiklikler: EN 71-3:1994/AC:2002, EN 71-3:1994/A 1:2000, EN 71-3:1994/A 1:2000/AC:2000 standartlarına uygun olduğunu gösterir uygunluk beyanını  ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından akredite edilmiş belgeler geçerli sayılacaktır. Belgeler teklif dosyasında sunacaklardır. 

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekli;  teknik şartnamede

 

İp elamanı maddesinde tarif edilmiş olan 16 mm çapında içerisinde toplam 121 çelik tel bulunan zırhlı çelik halatın teknik şartname tarifine uygun 1 mt siyah, 1 mt bej, 1 mt yeşil, 1 mt mavi renklerde numunelerini,
İp elamanı maddesinde tarif edilmiş olan zipline hattında kullanılacak olan çelik halatın teknik şartname tarifine uygun 1 mt numunesini,
Macera parkı içerisinde yer alan ssb emniyet sisteminin teknik şartname tarifine uygun 1 adet numunesini,
Macera parkı içerisinde etkinlik kulesinde yer alan serbest düşüş aletinin teknik şartname tarifine uygun 1 adet numunesini,
Macera parkı içerisinde yer alan tırmanma duvarında kullanılacak olan tırmanma duvarı emniyet aletinin teknik şartname tarifine uygun 1 adet numunesini,
Macera parkı içerisinde Etkinlik kulesi üzerinde yer alan tırmanma duvarına ait teknik şartname tarifine uygun min.5 cm’lik geri katlamalı çerçeveli, yüksekliği min.100 cm eni min.100 cm sol düşey kenarı düz sağ düşey kenarı ile alt ve üst kenarları “ S” formunda panel yüzeyinin sağ tarafında bombeli çıkıntı bulunan ve panel üzerinde 11 adet delik bulunan ve deliklere monte edilmiş farklı renkte tutamağın bulunduğu tırmanma duvarı numunesini,

 

              Ürünlerine ait 1’er adet numuneleri,  ihale saatinden önce idaremize teslim edecektir. Ürünler ile ilgili teslim tutanağı düzenlenecek bu teslim tutanağı istekliler tarafından ihale dosyasına eklenecektir.

                                 

              Numuneler teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre değerlendirilecek olup, bu kritirlere uymayan numuneleri veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Macera parkı alımı ve montajı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası Hatipirimi Mh. 192 Sk. No:2 Marmaris/MUĞLA adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi/Odası adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası Hatipirimi Mah. 192 Sokak No:2 Marmaris MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.