08.05.2019 Tarihli Kiralama İhaleleri (6 Adet)MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DUYURULUR

 

Madde 1-   İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı;

1.1.Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda 4.madde de listesi, yeri, cinsi, tahmini muhammen kira bedeli, geçici teminatı ve kira süresi belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile kiralanacaktır.

 

Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı;

2.1.İhale dokümanı; Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasından bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2.2.İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 100,00₺ (YüzTL) karşılığında alacaklardır.

2.3.İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Çıldır Mahallesi Atatürk Cd. No:38 / MARMARİS adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesi, Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü veznesi veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numaralarına  ihale doküman ücreti veya geçici teminat yatırabilecektir.

-Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06

-Marmaris Ziraat Bankası Şubesi TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01

-Marmaris Vakıfbank Bankası Şubesi TR66-0001-5001-5800-7264-6029-73

Madde 3- İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı;

3.1.Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Toplantı Salonunda Marmaris Belediye Encümenince 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile 08.05.2019 tarihinde saat 14.00’de yapılacaktır. 

 

Madde 4- Muhammen bedel ve geçici teminat miktarları:

Sıra

No

İşyerinin Bulunduğu Yer

Muhammen Yıllık Kira Bedeli

Geçici Teminat

Kira Süresi

1

Bozburun Mah. Atatürk Cad. No:2-b işyeri

7.000,00-₺ +KDV

2.100,00-₺

3 YIL

2

Söğüt Mah. Köçüpınarı Sokak No:99 işyeri

2.000,00-₺ +KDV

600,00-₺

3 YIL

3

Kemeraltı Mah. 95 Sokak Kültür ve Sanat Evi Kafeterya

20.000,00-₺ +KDV

2.000,00-₺

1 YIL

4

Armutalan Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:17adresinde 2780,00 m2 oyun alanı içerisinde bulunan  971,00 m2 miktarında Aqua park alanı (su kaydırak oyun alanı, büfe, wc)'nın kiralanması

 

90.000,00-₺ +KDV

 

27.000,00-₺

 

3 YIL

5

Çamdibi Mah. 284 Sokak No:8 Mehmet Çelebi Parkı içerisi büfe

20.000,00-₺ +KDV

 2.000,00-₺

 1 YIL

6

Sarıana Mah. 18 Sokak No:36 tapunun Tepe mah. Sarıana Mevkii 416 ada 2 parselde kayıtlı 2286,94 m2'lik kısmı 100 araçlık otopark yeri

 

70.000,00-₺ +KDV

 

28.000,00-₺

 

1 YIL

Madde 5-İsteklilerden istenecek olan belgeler;

Gerçek kişiler;

(Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi

2- İmza beyannamesi (Noterden alınacaktır.)

3- İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlükleri, muhtarlıklar, ikametin Marmaris olması durumunda idaremiz adres kayıt birimi ve e-devlet üzerinden alınabilir.)

 

Tüzel kişiler ise;  (İstenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

 1-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alınacaktır.)

2-İmza sirküleri/İmza beyannamesi  (Noterden alınacaktır.)

3-Yetki belgesi (Kayıtlı olduğu ilgili odadan ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)

4- Dernekler için dernek yönetim kurulu yetkilendirme kararı (Noter onaylı sureti) zorunludur.

 

Ortak Belgeler:  (İstenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

1-Oda Belgesi [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] Tüzel kişiler için zorunludur.Gerçek kişiler için zorunlu değildir.

2-Sabıka kaydı [Tüzel kişiler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, derneklerde yönetim kurulu üyeleri sabıka belgesi) [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.]  (Adliyeden ya da e-devlet üzerinden alınacaktır.)

3-Geçici teminat [Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yada bankaya nakit yatırıldığına dair makbuz]

4-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.]

 5-Tebligat için adres beyanı [İdaremiz tarafından standart form verilecektir.]

6-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.]

7-Vergi borcu olmadığına dair belge[Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Vergi dairesinden alınacaktır.)

8- Sigorta borcu olmadığına dair belge[Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (SGK Merkezi veya Müdürlüklerinden alınacaktır.)

 

Madde 6-  İstenen belgelerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği

İhaleye katılacak olanlar belgelerini Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına 08.05.2019 tarih saat 11.30’a kadar teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra belge teslim alınmayacaktır.

Madde 7-2886 Devlet İhale Kanunu 29. maddesi gereği ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 İlan olunur.