27.08.2019 - ÇÖP KONTEYNIRI ALIMI (E- İhale)

 

ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR

MARMARİS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteynerı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN

:

2019/358336

 

1-İdarenin

a) Adı

:

MARMARİS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ÇILDIR MAHALLESI ATATÜRK CADDESI 38 MARMARİS/MUĞLA

c) Telefon ve faks numarası

:

252 413 44 30 - 252 413 44 38

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteynerı Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

330 adet çöp konteyneri (770 Lt)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

220 adet çöp konteyneri Makine araç parkında bulunan depoya; 110 adet çöp konteyneri Bozburun Mahallesine (Marmaris merkeze 60 km'dir) teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin 10.1.1. maddesinde belirtilmiştir.

d) İşe başlama tarihi

:

Söz konusu iş sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlayacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.08.2019 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası Hatipirimi Mah. 192 Sokak No:2 adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü toplantı salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

  1.  770 Lt. Konteyner için     TS EN 840-3  Uygunluk Belgesi
  2. Galvaniz için                   TS EN ISO 1461 Uygunluk Belgesi
  3. Tekerler için                     TS EN 12532 Uygunluk Belgesi  


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.