18.10.2017 - (GERİ DÖNÜŞÜM) Belediyemiz Sınırları İçerisinde Karışık Ambalaj Atıklarının Toplanması, Ayrışımı ve Taşınması

 

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DUYURULUR

Madde 1-   İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı;

1.1. Belediyemiz sınırları içerisinde karışık ambalaj atıklarının toplanması, ayrışımı ve geri kazanımı işinin niteliği, muhammen bedeli, geçici teminatı ve işin süresi belirtilen ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

Madde 2-Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı;

2.1.İhale dokümanı;Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasından bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2.2.İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini;Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 100,00₺ (YüzTL) karşılığında alacaklardır.

2.3.İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Çıldır Mahallesi Atatürk Cad. No:38 / MARMARİS adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesi,Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü  veznesi veya belediyemize ait  aşağıda belirtilen banka iban numaralarına  ihale doküman ücreti yatırabilecektir.

-Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06

-Marmaris Ziraat Bankası Şubesi TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01

-Marmaris Vakıfbank Bankası Şubesi TR66-0001-5001-5800-7264-6029-73

Madde 3- İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı;

3.1.Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Toplantı Salonunda Marmaris Belediye Encümenince 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile 18.10.2017 tarihinde saat 14:00 yapılacaktır.

 

Madde 4-Muhammen bedel ve geçici teminat miktarları:

Sıra

No

 

İşin Adı

5 Yıllık Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

1

Belediyemiz sınırları içerisinde karışık ambalaj atıklarının toplanması, ayrışımı ve taşınması

20.000,00 TL

 + KDV

10.000,00 TL

 

Madde 5-İsteklilerden istenecek olan belgeler;

Gerçek kişiler;

1-Nüfus cüzdanı (fotokopi)

2- İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)

3- İkametgâh Belgesi (Aslı veya noter onaylı)

Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

 

Tüzel kişiler ise;

 1-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)

2-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)

3-Yetki belgesi (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı)

4-Dernek yönetim kurulu yetkilendirme kararı (Onaylı sureti) Dernekler için zorunludur.

           

Ortak Belgeler;

1-Oda Belgesi [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı) Gerçek kişiler için zorunlu değildir. Tüzel kişiler için zorunludur.

 2-Sabıka kaydı (Gerçek kişi sabıka belgesi; Tüzel kişi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin derneklerde,yönetim kurulu üyelerinin sabıka belgesi) [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

 3-Geçici teminat (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yada bankaya nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)

4-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)

5-Tebligat için adres beyanı (Aslı)- (İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

6-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

7-Vergi borcu olmadığına dair belge[Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

8- Sigorta borcu olmadığına dair belge[Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.](Aslı)

9-Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin; belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri tasnif cetvelinde yer alan A grubu, B gurubu, C 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 gurubu belediyelerin herhangi birinden karışık ambalaj atığı toplanması, ayrışımı ve taşınması işi yaptığına dair alınmış belge (Aslı)

 

Madde 6-  İstenen belgelerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği

İhaleye katılacak olanlar belgelerini Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına 18.10.2017 tarih saat 11.30’a kadar teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra belge teslim alınmayacaktır.

Madde 7-2886 Devlet İhale Kanunu 29. maddesi gereği ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 İlan olunur.                           

                                                                                                          İDARE YETKİLİSİ

                                                                                                           Muhammet Ali ACAR

                                                                                                             Belediye Başkanı