24.04.2018 - MACERA OYUN GRUBU ALIMI

MACERA OYUN GRUBU SATIN ALINACAKTIR

MARMARİS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

MACERA PARKI MACERA OYUN GRUBU alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/148836

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÇILDIR MAHALLESI ATATÜRK CADDESI 38 48700 MARMARİS/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası

:

2524131881 - 2524131881

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@marmaris.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Macera oyun grubu (Çokgen oyun parkı, tırmanma duvarı, kule, zipline hattı, serbest düşüş platformu) 1 adet; dev salıncak 1 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Burunucu mevkii macera oyun parkı alanı

c) Teslim tarihi

:

Mal alımları muayene ve kabul yönetmeliğine göre teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası Hatipirimi Mah. 192 Sokak No:2 Marmaris MUĞLA

b) Tarihi ve saati

:

24.04.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler tarafından aşağıda listelenmiş standart ve test belgeleri ihale teklif dosyasında idareye sunulacaktır. İlgili belgeleri ihale teklif dosyasında sunmayan eksik sunan veya idarece belirlenmiş kriterlere uygun sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak teminatları gelir kaydedilecektir.

Tırmanma duvarı/paneli için EN 12572-1:2007 Tutamak direnci testi ve yüzey elemanı darbe testini gösteren olumlu test raporu belgesi, ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından akredite edilmiş belgeler geçerli sayılacaktır.

Tırmanma duvarı/paneli için EN 12572 Ek C olumlu test raporu, ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından akredite edilmiş belgeler geçerli sayılacaktır.

Tırmanma duvarı/paneli için tutma yeri direnci testine ait olumlu test raporu, ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından akredite edilmiş belgeler geçerli sayılacaktır.

Tırmanma duvarı/paneli üzerinde kullanılan farklı renklerdeki tutamakların EN 71-3:1994: Oyuncak güvenliği – Bölüm 3: Belirli elementlerin yer değiştirmesi, değişiklikler: EN 71-3:1994/AC:2002, EN 71-3:1994/A 1:2000, EN 71-3:1994/A 1:2000/AC:2000 standartlarına uygun olduğunu gösterir uygunluk beyanı, ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından akredite edilmiş belgeler geçerli sayılacaktır.

İdaremiz tarafından oluşturulan teknik şartnamede talep edilen tüm test ve deney raporları ihale teklif dosyasında sunulacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Macera oyun grubu alımı ve montajı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası Hatipirimi Mh. 192 Sk. No:2 Marmaris/MUĞLA adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odası adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası Hatipirimi Mah. 192 Sokak No:2 Marmaris MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.