2006 Yılı Faaliyet Raporu

l- GENEL BİLGİLER

 
A- MİSYON ve VİZYON
 
                  1) Misyon : Yasa ve mevzuatlara bağlı kalarak, Marmaris halkının ve bir turizm merkezi olan ilçemizde tatilini geçirmekte olan yerli-yabancı konukların çağdaş bir kent ortamında, temiz, düzenli, güvenli şekilde yaşam sürdürmesi ve tatil yapmasını sağlamak.
                   2) Vizyon : Belediyemizin vizyonu; halka ve turiste en iyi şekilde hizmet veren ve çağdaş belediyecilik anlayışına sahip personeli ile belediyemizi, hizmet kalitesini sürekli arttıran bir yerel yönetim kuruluşu haline getirmektir.
 
            B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 
Belediyenin görev ve sorumlulukları:
            5393 Sayılı belediye Yasası’nın 14.maddesine göre, Belediyemizin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;
            Belediyemiz, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
            a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
            b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
            Belediyemiz, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
            Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
            Belediyemizin hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
            Belediyemizin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
            Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
            4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
 
Belediyenin yetkileri:
5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 15.maddesine göre, Belediyemizin yetkileri aşağıdaki gibidir; 
            a) Kent sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
            b) Kanunların belediyemize verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
            c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
            d) Özel kanunları gereğince belediyemize ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
            e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
            f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
            g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
            h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
            i) Borç almak, bağış kabul etmek.
            j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
            k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
            l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
            m) Kentimizde ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
            n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
            o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
            p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyemize verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
            (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi.
            Belediyemiz, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
            Meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
            Belediyemiz, kent sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
            Belediyemiz mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
            Belediyemizin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
 
            C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
 
             1) Fiziksel Yapı: Belediyemiz ana hizmet binası, Çıldır Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 38 adresinde bulunmakta olup, bodrum+3 kattan oluşmaktadır. Bodrumu 340 m2., zemin katı 1245 m2., birinci katı 485 m2., ikinci katı da 485 m2. olmak üzere toplam 2555 m2. kullanım alanına sahiptir. Belediyemizin zemin katının bir kısmını Mariç Belbir kullanmaktadır. Belediyemizin kullandığı toplam oda sayısı ise 38’dir.
Taşınmaz malları (arsaları) ve gelir getiren işyerleri: Belediyemize ait ekli listede belirtilen toplam 96.547,21 m2 arsa taşınmazı mevcuttur. Bunlara ilaveten Belediyemizin taşınmaz mallarından kira geliri elde ettiğimiz mevcut yerleri de aşağıda sıralanmıştır.
-          Bedesten iş merkezinde 38 adet dükkan,
-          Orta Çarşı Tersane Sokak’ta 4 adet işyeri,
-          Belediye İş Hanında 38 adet iş yeri,
-          Belediye Hal Binasında 21 adet dükkan,
-          Tansaş Alışveriş merkezi altında 7 adet iş yeri,
-          Otobüs Terminalinde 28 adet iş yeri mevcuttur.
-          Ulusal Egemenlik Caddesi Tansaş İş Merkezi üstünde katlı otopark mevcut olup 08/02/2005 tarih ve 12 nolu Meclis Kararı ile Marmaris Belediye Spor Kulübüne tahsis edilmiştir.
 
 
 
Belediyemize ait arsaların listesi aşağıda gösterilmiştir:
 
MARMARİS BELEDİYESİ ARSALAR LİSTESİ
 
SIRA NO:       VASFI            HALİZ HAZIR DURUMU VE BULUNDUĞU YER             MAHALLESİ PAFTA             ADA    PARSEL         ARSA M2 Sİ
1          ARSA BOŞ ARSA     TEPE (SARIANA)      17        132      24        292,96
2          ARSA BOŞ ARSA     TEPE (SARIANA)      17        132      34        45,53
3          ARSA BOŞ ARSA     TEPE (SARIANA)      17        132      33        47,41
4          ARSA BOŞ ARSA     TEPE (SARIANA)      17        126      224      193,54
5          ARSA BOŞ ARSA     TEPE (SARIANA)      17        126      211      184,89
6          ARSA BOŞ ARSA     TEPE  17        126      214      301,07
7          ARSA BOŞ ARSA     TEPE   17        126      215      122,20
8          ARSA BOŞ ARSA     TEPE   17        131      18        1.351,00
9          ARSA BOŞ ARSA     TEPE   17        130      7          457,00
10        ARSA BOŞ ARSA     TEPE   17        127      235      198,00
11        ARSA SPOR SAHASI ALTI             TEPE (SARIANA)      17        131      133      4.925,00
12        ARSA BOŞ ARSA     TEPE (SARIANA)      17        131      131      95,00
13        ARSA PARK YAPILAN YER          TEPE (SARIANA)      16        163      291      772,00
14        ARSA ORMAN İŞL.MD. BAHÇESİ            KEMERALTI 1          138      135      183,00
15        ARSA SULTAN HAN İÇİ    KEMERALTI 12        23        8          16,73
16        ARSA SU ARKI        KEMERALTI 16        163      310      64,09
17        ARSA BOŞ ARSA     TEPE   16        163      258      48,00
18        ARSA SU KUYUSU (SANAYİ GİR)           TEPE   14        86        75        750,00
19        ARSA BOŞ ARSA     TEPE (BAĞLI İÇİ)     31L-1D           310      1          2.379,00
20        ARSA BOŞ ARSA     TEPE (BAĞLI İÇİ)     31L-1D           311      4          879,00
21        ARSA BOŞ ARSA     TEPE (BAĞLI İÇİ)     31L-1D           315      2          814,00
22        ARSA BOŞ ARSA     TEPE (BAĞLI İÇİ)     31L-1D           320      1          1.506,00
23        ARSA BOŞ ARSA     TEPE (BAĞLI İÇİ)     31L-1D           322      1          2.640,00
24        ARSA BOŞ ARSA     TEPE (BAĞLI İÇİ)     31L-1D           326      1          259,00
25        ARSA BOŞ ARSA     TEPE (BAĞLI İÇİ)     31L-1D           327      1          706,00
26        ARSA BOŞ ARSA     TEPE (BAĞLI İÇİ)     31L-1D           331      1          1.657,00
27        ARSA BOŞ ARSA     TEPE (BAĞLI İÇİ)     31L-1D           333      1          606,00
28        ARSA BOŞ ARSA     TEPE (BAĞLI İÇİ)     31L-1D           337      2          489,00
29        ARSA BOŞ ARSA     TEPE (BAĞLI İÇİ)     31L-1D           339      1          84,00
30        ARSA BOŞ ARSA     TEPE (BAĞLI İÇİ)     31L-4A           343      3          800,00
31        ARSA BOŞ ARSA     TEPE (BAĞLI İÇİ)     31L-4A           346      1          1.011,00
32        ARSA BOŞ ARSA     TEPE (BAĞLI İÇİ)     31L-4A           321      1          630,00
33        ARSA BOŞ ARSA     TEPE (BAĞLI İÇİ)     31L-1C           374      1          2.331,00
34        ARSA BOŞ ARSA     TEPE (BAĞLI İÇİ)     31L-1C           376      1          8.990,00
35        ARSA BOŞ ARSA     TEPE (BAĞLI İÇİ)     31L-1C           377      1          101,00
36        ARSA BOŞ ARSA     TEPE (BAĞLI İÇİ)     31L-1C           379      1          1.354,00
37        ARSA İYİLİK TAŞ KAYALIK        KEMERALTI 1          138      211      8.232,00
38        ARSA ESKİ SANTRALİN OLDUĞU YER KEMERALTI 9          140      47        449,00
39        ARSA SEKİNE EVREN PARKI       KEMERALTI 7          146      485      1.657,00
40        ARSA KAYALIK      KEMERALTI 10        13        247      447,18
41        ARSA KAYALIK      KEMERALTI 10        13        195      46,00
42        ARSA KAYALIK      KEMERALTI 10        13        245      33,14
43        ARSA KAYALIK      KEMERALTI 10        13        249      2.225,56
44        ARSA KAYALIK      KEMERALTI 10        13        232      521,00
45        ARSA İSKELE          KEMERALTI 11        2          1          880,00
46        ARSA ANFİTİATRO YANI KEMERALTI 6          165      46        1.000,00
47        ARSA HÖYÜK TEPESİ        KEMERALTI 6          165      44        7.453,00
48        ARSA MEZARLIK İÇİ         KEMERALTI 6          168      12        267,00
49        ARSA MEZARLIK İÇİ         KEMERALTI 6          169      13        687,00
50        ARSA MEZARLIK    KEMERALTI 6          287      43        22.371,00
51        ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ         TEPE   17        133      7          325,00
52        ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ         TEPE   17        133      8          335,00
53        ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ         TEPE   17        133      9          401,00
54        ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ         TEPE   17        133      17        307,00
55        ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ         TEPE   17        133      18        311,00
56        ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ         TEPE   17        133      19        415,00
57        ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ         TEPE   17        133      20        515,00
58        ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ         TEPE   17        133      21        586,00
59        ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ         TEPE   17        133      22        572,00
60        ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ         TEPE   17        133      23        381,00
61        ARSA TERSANDEKİ PARK YERİ TEPE   18        203      205      238,00
62        ARSA BOŞ ARSA     TEPE   17        134      2          65,00
63        ARSA TM4’ÜN YERİ           KEMERALTI 3          288      463      790,00
64        ARSA ARKEOLOJİK PARK           KEMERALTI 1          138      109      2.100,00
65        ARSA HALICI OTEL YANI             KEMERALTI 1          138      96        489,00
66        ARSA DLH YANI     TEPE  17        134      5          833,00
67        ARSA TRİBÜN ALANI        TEPE  16        81        1          1.763,00
68        ARSA BOŞ ARSA     TEPE  13        44        288      44,11
69        ARSA BOŞ ARSA     TEPE  13        44        231      23,38
70        ARSA BOŞ ARSA     TEPE  19        72        77        1.090,00
71        ARSA 1. NOLU SAĞLIK OCAĞI İÇİ         KEMERALTI 9          11        54        261,42
72        ARSA TM3’ÜN YERİ           KEMERALTI 7          185      457      1.150,00
                                                           TOPLAM        96.547,21
 
 
 
 Sosyal tesisleri: Amfitiyatro, İkinci Bahar Sosyal Tesisleri ve Marmaris Belediye Spor Kulübüne tahsisli kapalı yüzme havuzu ve eğitim tesisleri, kapalı spor salonu, sportif altyapı tesisleri,
Otoparkı: 1 adet 3 katlı kapalı otopark
Şehir mezarlığı: Yaklaşık 25.500 M2.
İtfaiye teşkilatında: 7 itfaiye aracı, 1 adet motosiklet
Makine Araç parkı: 1 adet
 
             2) Örgüt Yapısı: 22 Nisan 2006 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Norm kadro ilke ve esaslarına göre Belediyemiz 2006 yılı içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Hesap İşleri Müdürlüğü, Zabıta Amirliği, İtfaiye Amirliği, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park-Bahçeler Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü, Sosyal Tesisler Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı bünyesinde 91 adet memur, 37 adet kadrolu işçi, 234 adet geçici işçi, 1 adet sözleşmeli personel ile çalışmalarını yürütmüştür. 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümlerine istinaden; memurlar 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’na, işçiler ise 4857 Sayılı İş Kanunu’na ve Belediye İş Sendikası ile yapılmış olan Toplu İş Sözleşmesine göre çalıştırılmış ve onlar için bu kanunlar uygulanmıştır.
 
             3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: 2006 Yılında çağımızın gereklerinden olan bilgisayar sistemi (71 monitör, 51 kasa, 18 thın client kasa, 1 small server kasa, 1 conpag server (unix) kasa, 1 zyxel modem (ADSL modem), 3 office connect 16 portlu swich (çoklayıcı, internet), 53 yazıcı, 3 adet 2448 tarayıcı, 4 dizüstü bilgisayar ile) kullanılmış, böylece belediyemizin işleri geçmişe oranla daha kolay ve daha kısa sürede yapılmıştır. 
Ayrıca, bilgi çağının gereğine uygun olarak vatandaşlarımızın ve dileyen herkesin belediyemizle ilgili bilgi almasını en hızlı şekilde sağlamak amacıyla belediyemize ait Türkçe-İngilizce bir web sayfası oluşturularak sürekli güncellenmesi sağlanmıştır.
                 
            4) İnsan Kaynakları: Yukarıdaki örgüt yapısı bölümünde de bahsedildiği üzere 2006 yılı içerisinde belediyemizde toplam 363 kişi çalışmış olup, bu personelimize ait bilgiler aşağıdaki Tablo – 1, 2 ve 3’de gösterilmiştir.
 
 
Tablo – 1 Belediyemizde 2006 yılı içerisinde görev yapmış olan personel bilgileri.
 
            İlkokul Ortaokul          Lise ve Dengi Okul      Yüksek Okul   Üniversite         Toplam
Memur 2          10        53        11        15        91
Daimi İşçi         35        1          1          --         --         37
Geçici İşçi        163      18        42        8          3          234
Sözleşmeli
Personel           --         --         --         --         1          1
Toplam            200      29        96        19        19        363
 
 
 
 
Tablo – 2 Belediyemizde 2006 yılında emekli olan, istifa eden, tayinle giden, işi fesh edilen personel çizelgesi
            Emekli İstifa     Tayinle giden    İşi fesh edilen   Toplam
Memur 3          -          3          --------------   6
Daimi işçi         7          -          -          -------------    7
Geçici işçi        9          4          -          67        80
Sözleşmeli
personel           -          -          -          -          -
Toplam                        19        4          3          67        93
 
 
Tablo – 3 Emeklilik, istifa, fesh, askıya alma vb.den sonra, 31.12.2006 tarihindeki personel bilgileri.
                             
            İlkokul             Ortaokul          Lise ve Dengi Okul      Yüksek Okul   Üniversite         Toplam
Memur 2          7          51        10        15        85
Daimi İşçi         29        1          1          --         --         31
Geçici İşçi        5          --         3          1          2                 11
Sözleşmeli
Personel           --         --         --         --         1          1
Toplam            36        8          55        11        18        128
 
 
   5) Sunulan Hizmetler:
Yazı İşleri Müdürlüğü
a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince her ay yapılmakta olan Meclis toplantıları ile yine her hafta yapılmakta olan Encümen toplantılarında sekreterya görevini yaparak kayıtlarını tutmak, alınan kararları yazarak imzalanmasından sonra gereğinin yapılmak üzere ilgili Belediye birimlerine, diğer kurum ve kuruluşlara göndermek.
b) Vatandaşların verdiği/gönderdiği dilekçelerin kaydını yaparak, Başkanlık Makamına havalesini yaptırdıktan sonra, gereğinin yapılması için ilgili birime iletmek.
c) Aynı şekilde diğer kurum ve kuruluşlardan gelen yazıların da kaydını yaparak, Başkanlık Makamına havalesini yaptırdıktan sonra, gereğinin yapılması için ilgili birime iletmek.
d) Bilgi vermek, görüş istemek, gelen yazılara cevap vermek vb. için yazılar yazmak.
 e) Belediyemiz içindeki birimlere, ayrıca Belediyemiz dışındaki kurum ve kuruluşlar ile vatandaşa gidecek evrakların kaydını, zimmet ve posta işlerini yapmak.
f) Memur ve işçilerin özlük işlerini (atama, sicil işlerini, disiplin işlerini yapmak, hasta muayene sevk kağıdı düzenlemek, durumları uygun olduğu takdirde terfi işlemlerini yapmak, izinleri yazmak, emeklilik işlemleri için evrak düzenlemek.
g) Başkanlık Makamının emirleri doğrultusunda birimlere ve personele iç genelge yazmak.
Hesap İşleri Müdürlüğü
a) Belediye Bütçesini ve ilgili tüm raporları hazırlamak.
b) Muhasebe işlem ve kayıtlarını zamanında düzenlemek.
c) Bütçe kesin hesabı hazırlamak.
d) Mali işlerle ilgili verilecek bilgi ve beyannameleri zamanında ilgili kurumlara vermek.
e) Personel ödemelerini ve diğer tüm harcama ödemelerini hak sahiplerine yasalara uygun olarak yerine getirmek.
f) Belediye gelirleri ile ilgili tüm tahakkuk-tahsilat-takip işlerini yürütmek ve ilgili yazışmaları yapmak.
g) Muhasebe ve Bütçe uygulama sonuçları raporlarını denetime hazır hale gelecek şekilde hazırlamak ve sunmak.
h) Taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili kayıtları tutmak ve taşınmaz malların kiraları ile ilgili ihale işlemlerini hazırlamak.
ı) Mali işlerle ilgili diğer tüm kurum ve kuruluşlardan ayrıca vatandaşlardan gelen yazılara cevap vermek.
i) Para veya parayla ifade edilebilen değerleri ayrıca emanetleri olmak, saklamak ve gerektiğinse ilgililere vermek veya göndermek.
 
Ruhsat İşleri – Evlendirme Memurluğu
İlgili Kanunlar, Yönetmenlikler ve 10.08.2005 tarih 2005 / 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde gayri sıhhi işyeri ruhsatı, umuma açık işyeri ruhsatı, sıhhi işyeri ruhsatı verilmek, yine okul servis aracına güzergah izinleri, izin belgeleri, ticari plaka tahsis belgeleri vermek.
Ayrıca evlilik işlemleri için başvuran çiftlerden durumu uygun olanların nikah akitlerini yapmak.   
     
Belediye Tabibliği
a) Hastalanan personel ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba, eş ve çocuklarının muayenesi yapmak. Yapılan ilk muayene sonucu gerek görülmesi üzerine ileri tetkik ve tedavi için 2.basamak sağlık kuruluşlarına sevk işlemlerini yapmak. Yine aynı şekilde Huzurevinde kalan yaşlılarımızın rutin sağlık muayenelerini yapmak, ileri tetkik ve tedavilerini düzenlemek.
b) Personelin çeşitli tahlillerini yapmak.
c) Marmaris Diabetle Güzel Yaşam Derneği ile koordineli olarak şeker taraması yapmak.
d) Belediyemiz sosyal tesislerinde bulunan okullardaki (futbol, basketbol, voleybol, tenis, satranç, karate, yüzme, yelken) öğrencilerinin kayıt için gerekli olan sağlık raporlarını verilmek.
e) Portör ve anti hbs Ag tahlilleri yapmak.
f) Defin ruhsatı vermek.
 
Huzurevi
a) Kuruma yapılan başvuruları değerlendirip, görüşme ve sosyal incelemeleri yapmak, raporu yazmak ve onaylanmak üzere belediye Encümenine göndermek.  
b) Kuruma başvuran yaşlılara yaşlılık dönemleri, gelecekleri ile ilgili danışmanlık yapmak, yardımcı olmak.
c) Geriatrik Sosyal Hizmet’le ilgili yaşlı nüfusa sosyal-kültürel-sanatsal etkinlikler yapmak.
d) Huzurevinde Önemli gün ve haftaları kutlamak.
e) Marmaris’te yaşayan, kitaba, kültüre, sanat meraklı yaşlıların kütüphane ortamında buluşmasını sağlamak.
 
  Zabıta Amirliği
a) Denetimlerle kentimizin düzenini, halkımızın huzurunun ve sağlığının korunmasını sağlamak.
b) İlçemizdeki tüm işyerlerinin ruhsat, sağlık karnesi, fiat etiketi, temizlik, hijyen ve işgaliye Zabıta ve Sıhhi Zabıta Talimatnamelerindeki maddeler konusunda sürekli denetlenmekte olup, sözkonusu maddelere aykırı hareket edenler hakkında gerekli tutanaklar tutulmakta ve cezai işlem uygulanmaktadır.

Yat Limanı

a) Teknelere elektrik, su ve palamar bağlama hizmeti vermek.

b) İlçe Trafik Komisyon kararı gereğince araç giriş ve çıkışları sağlamak.

c) Kamu güvenliği ve esenliği açısından belirli saatler ve olağanüstü haller dışında araç girişine izin vermemek..
 
Veterinerlik
a) Başıboş kedi-köpeklerin yakalanması, kısırlaştırılmaları, işaretlenmeleri ve aşılanmaları.
b) Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde barındırılan köpeklerin bakımı, muayene ve tedavileri.
c) Mezbaha hizmetinin sunulması.
d) Gıda Mevzuatına uygun sağlık denetimleri.
e) Hayvan sevkiyatları ile ilgili olarak Menşe Şehadetnamesi hazırlanması.
f) Başıboş hayvanlarca ısırılma,tırmalanma vakalarında kuduz şüpheli hayvanların 10 gün müşahede altında tutulması,müşahede sonu sağlık raporu hazırlanarak ilgili kurumun bilgilendirilmesi.
g) Zabıta Amirliğimizce yakalanan seyyar satıcılardan alıkonulan gıda maddeleri hakkında karar verilmesi,imhası gerektiğinde hazır bulunma.
h) Gıda Maddeleri üreten ve satışı yapan işyerlerinin belli periyodlarla Belediyemiz Tabibi, Gıda Mühendisi, Veteriner Hekimi ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nce denetlenmesi.
 
Makine Araç Parkı
a) Belediyemizdeki tüm araç-gereç ve iş makinelerinin mekanik tamir bakım ve revizyonlarını yapmak.
b) Araçların elektrik aksamlarında ve ateşleme sistemlerinde meydana gelen arızalar ile akümülatörlerin bakım ve onarımlarını yapmak.
c) Kaza yapan, parçaları kırılan veya çürüyen araçların kaporta ve kaynak işleri ile, doğrultma, egzos tamiri, demir doğrama işleri, dere kenarı, orta refüj, köprü korkulukları, demir pergole, gölgelik, yağmurluk, iş makinelerinin aşınan parçalarının dolgu kaynak işleri, sinyalizasyon direkleri ve uyarı levhalarının yapımı, onarımı ve boyanması.
d) Belediyemiz bünyesinde hizmet veren tüm birim binaları, bakım ve sorumluluğu belediyemize ait park alanları, tarihi surlar, anıtlar ve tesislerin elektrik tesisat bakım ve kontrollerini yapmak, trafik sinyalizasyon sistemlerindeki arızaların giderilmesi ve altyapı işi tamamlanan kavşaklara sinyalizasyon sistemlerinin kurulması çalışmalarını yapmak.
e) Belediyemiz Bünyesinde bulunan tüm ağaç işleri yapımı, tamiri, bakımı, ahşap pergole, korkuluk ve çocuk oyun gurupları, yeni dolap masa yapımı.
f) 1 Adet otobüs ve 1 adet midibüs ile Marmaris Belediye Spor Kulübü futbolcularının şehir içi şehir dışı transferlerini, voleybol-basketbol-yelken kulübü sporcularının şehirler arası transferlerini ve şehir içi antrenmanlara gidiş gelişlerini, ayrıca bunun yanında Belediyemize müracaat eden okul, huzurevi, sosyal yardımlaşma kurumları ve dernekleri gibi kurumların da araç ihtiyaçlarını sağlamak.
 
Temizlik İşleri Müdürlüğü
a) Katı atıkların toplanma işlerini yapmak.
b) Yaz sezonu başlamadan Yat limanı, Uzun Yalı, Oteller Bölgesi, Çarşı, Kordon Caddesi, Atatürk Caddesi, Kemal Seyfettin Elgin ve Kenan Evren Bulvarındaki işletmelere, fırın işletmelerine ve tekne işletmecilerine tebligatlar yaparak çöp çıkartma saatleri ve şekilleri konusunda bilgiler vermek.
c) Yaz sezonundan önce belirli bir programa göre İlçemizin tüm sokaklarını, kaldırım üzerinde bulunan otları, moloz artıklarını, çalıları süpürerek temizlemek.
 
Park Bahçeler Müdürlüğü
a) Yeni park, yeşil alan, çocuk oyun alanları yapmak.
b) İlçemizde kamuya ait yeşil alanların, parkların, spor tesislerinin, çiçekliklerin, refüjlerin, kaldırım üzeri ağaçların ve palmiyelerin çapalama, budama, sulama, ilaçlama, gübreleme, çim biçme, bitki ve mevsimlik çiçek dikim işleri ile sulama sistemlerinin tamirini yapmak ve vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine kendi imkanları ile yapmaları mümkün olmayan budama ve kesim işlemleri yapmak.
c) İlçemiz şehir mezarlığının genel bakımını yapmak.
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
a) Basında yer alan Belediye ve ilçemizle ilgili haberleri takip ederek ilgili birimlere iletmek,
b) Halkımızdan gelen yazılı ve sözlü istek, şikayet, önerileri kayıtlara geçerek ilgili birimlere iletmek ve sonuçları başvuru sahibine bildirmek,
c) Kültürel, sanatsal, sosyal etkinlikler düzenlemek veya çeşitli kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü ve kişilere bu tür etkinliklerinde katkı sağlamak,
d) Bir turizm merkezi olan ilçemizde turizmcilerin ve turistlerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili çözüm yollarını araştırmak, şikayet-istek-önerileri ilgili kurum-kuruluşlara iletmek, ayrıca bölge tanıtımı için çeşitli yazılı ve görsel tanıtım malzemesi hazırlamak/hazırlatmak,
e) Belediyemizin bölge tanıtımına katkı sağlama politikasına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında çeşitli tanıtım çalışmaları yürütmek, özellikle turizm fuarlarında yer alarak etkin tanıtıma doğrudan katılmak,
f) Şeffaf belediyecilik anlayışı içerisinde kamuoyuna kurumumuzla ve çalışmalarıyla ilgili bilgilerin en hızlı ve en doğru şekilde iletilmesini sağlamak,
g) Yerli ve yabancı basın organlarından gelen röportaj ve bilgi edinme isteklerini yine en hızlı ve en doğru şekilde yanıtlamak,
h) Belediyemizin diğer birimlerine fotoğraf, görüntü, tasarım konularında destek sağlamak,
ı) Aceze, asker ailesi ve burs yardımlarında gerekli dosyaları hazırlamak, evrakları düzenlemek,
 
Fen İşleri Müdürlüğü
İmar planları, beş yıllık imar programları, kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde;
a) Kentin fiziki yapısına olağan müdahaleleri yapmak.
b) İlçemizi turizm sezonuna hazırlamak ve halkımıza en kaliteli hizmeti vermek.               c) İmar durumu, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi vermek.
d) Yapı kontrol işlerinin yürütmek.
e) Kanun ve mevzuatlara aykırı yapılan yapıları tespit ederek, bunları mevzuata ve onaylı projelerine uygun hale getirilmesini sağlamak.
f) Kent içerisinde yatırım yerlerinin oluşturulması, uygulamalarının ihale veya birimin kendi imkanlarıyla yapılması.
g) Yapılan uygulamaların titizlikle denetlenmesi.
 
İtfaiye Amirliği
a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek,
c) Su baskınlarına müdahale etmek,
d) Doğal afetler ve olağanüstü durumlar sonucu oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak,
e) 2002/4390 Karar Sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerinde itfaiye teşkilatına verilen görevleri yapmak,
f) 18 Temmuz 1964 tarih ve 11757 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6/3150 Karar Sayılı “Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü” gereğince kurulan İtfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, NBC (Nükleer, Biyolojik, Kimyasal) maddeleri ile kirlenmelerde dekontaminasyon (temizleme) işlerine yardımcı olmak,
g) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak aydınlatmak, alınacak önlemler konusunda eğitmek, bu konuda örnek tatbikatlar yapmak,
h) Beldedeki kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye kuruluşlarının personelinin eğitim ve yetiştirilmelerine yardım etmek; bunların bina,   araç, gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere Yangın Yeterlilik Belgesi vermek ve gerektiğinde bunları  yardıma çağırarak işbirliği yapmak,
ı) Belediye başkanının vereceği yetki ile belediye sınırları dışında görevleri ile ilgili olaylara müdahale etmek,
i) Beldedeki bacaları temizlemek veya temizlettirmek, bacaları yangın yönünden denetlemek,
j) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
k) Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangın önlemleri yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
l) Belediye başkanının teklifi ve belediye meclisinin kararı ile verilen diğer görevleri yapmak.
 
6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
Marmaris Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği seçimleri 28 Mart 2004 tarihinde yapılmış olup, görev süresi bu tarihten itibaren 5 yıldır.
Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir (5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 37.maddesi).
Belediye başkanının görev ve yetkileri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38.maddesinde belirtilmiş olup, aşağıda yazılı olduğu gibidir:
                       (a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
                        (b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
                        (c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
                        (d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
                        (e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
                        (f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
                        (g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
                        (h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
                        (i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
                         (j) Belediye personelini atamak.
                         (k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
                         (l) Şartsız bağışları kabul etmek.
                         (m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
                         (n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
                         (o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
                         (p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
                         Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur (5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 17.maddesi).       
            Belediye meclisinin görev ve yetkileri 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinde belirtilmiş olup, aşağıda yazıldığı gibidir:
                         (a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
 (b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 (c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
 (d) Borçlanmaya karar vermek.
 (e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
 (f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
 (g) Şartlı bağışları kabul etmek.
 (h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
 (i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
 (j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
 (k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
(l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
(m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
(n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
(o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
(p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor
gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
(r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
(s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
(t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
(u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
 
28 Mart 2004 Mahalli seçimleri itibariyle Belediyemizde görev yapmakta olan 15 Meclis Üyesinin partilere göre dağılımı: CHP 11, DYP 4’dür.
 
                        5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince, Belediye Meclisimiz 2006 yılında tatil olarak kabul edilen Ağustos ayı hariç her ay düzenli olarak Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda toplanmış ve yıl içinde toplam 136 adet karar almıştır.
 
                        Belediye Encümenimiz yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. ve 38.maddesinin (f) fıkrası uyarınca Belediye Başkanımızın başkanlığında, bu kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçtiği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanımızın birim amirleri arasından bir yıl için seçtiği bir üye (Fen İşleri Müdürü) olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır.
 
                        Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmak üzere Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslarla belirlenmiş 1 adet Belediye Başkan Yardımcısı kadrosu bulunmakta olup, bu kadro boş durumdadır.
                        Belediyemizdeki memur ve daimi işçi kadro sayısı Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslarla belirlenmiş olan memur ve daimi işçi sayısından fazla olması nedeniyle açıktan yada naklen personel alımı yapılmamıştır.
 
                        2006 Yılı içerisinde biri İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri ve diğeri de Sayıştay Denetçisi tarafından olmak üzere 2 tane dış denetim yapılmıştır. Ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi gereğince Belediye Meclisimizce oluşturulan Denetim Komisyonunca da yıl içinde yasanın verdiği yetki dahilinde denetim yapılmıştır.
 
II – AMAÇ VE HEDEFLER
A – İDAREMİZİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Marmaris Belediyesi, ülkemizdeki diğer yerel yönetimlere benzer şekilde; hizmet sınırları dâhilinde kentin imar, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, evlendirme hizmetlerini yapmakta veya yaptırmaktadır.
Bu çerçevede genel amaçlarımız;
1.         Şehirde belediye hizmetlerinin daha çabuk ve daha güzel bir biçimde sunulması,
2.         Turizm sektörü üzerine kurulu şehrimizin uluslararası standartları yakalamış bir “Dünya şehri” olması, tek geçim kaynağı turizm olan bölgemizdeki doğal, kültürel, tarihi değerlerin ve olağanüstü özelliklere sahip çevrenin korunması, özellikle çevre koruma bilincinin en hızlı şekilde geliştirilmesi,
3.         Şehrin aldığı göçün ve doğal nüfus artışının herhangi bir olumsuzluğa sebep olmayacak biçimde yapılandırılması,
4.         Hızlı büyümenin getirdiği olumsuzlukların özellikle imar planlarında giderilmesi, çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi; bu kapsamda özellikle kısa bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan İmar Revizyon Planına bağlı kalarak ilk olarak “konut” ve “ticaret” bölgelerinin birbirinden ayrılması, kaçak yapılaşmaya son verilmesi,
5.         Turizm sektörü başta olmak üzere tüm ticari hayatı etkileyen ve haksız rekabete yol açan unsurların ortadan kaldırılması, örneğin yasadışı çalışan, ruhsatı bulunmayan, kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımların eşitlik ilkesi gözönünde bulundurularak uygulanması,
6.         Şehrin katılımcı bir anlayış ile yönetilmesi, kent yaşantısına katkı sağlayacak tüm sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek örgütleriyle, halkın her kesiminden temsilcilerle birlikte ortak paydanın belirlenmesi,
7.         Belediyemize ait kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanılarak halkın ortak çıkarına uygun hizmet verilmesi, şeffaf bir yönetim sergilenmesi,
8.         Vatandaşlık bilincinin gelişmesine katkıda bulunarak kentine ve ülkesine sahip çıkan, kültürel değerlerine, geçmişine bağlı, geleceği düşünerek hareket eden bir toplum oluşumunun yolunun açılması.
 
Yukarıda belirttiğimiz amaçlara uygun olarak hedeflerimiz ise;
Hedef 1 : Belediye personelinin yeni yasalar da gözönünde bulundurularak daha verimli, daha hızlı, daha sorun çözücü ve güleryüzlü bir anlayışla hizmet vermesi, gelişen teknolojiden belediye hizmetlerinde daha fazla yararlanılması, temel konularda personelin belli aralıklarla hizmetiçi eğitimi, mevzuatın güncellenmesi konularında gerekli seminer, konferans vb. faaliyetlere etkin biçimde katılımının sağlanması, güncel gelişmeleri içeren yayınların düzenli olarak personele sağlanması, internet kullanımının yaygın hale getirilmesi, halk ile doğrudan görüşen personelin özel eğitime alınarak halk-belediye ilişkilerinde memnuniyet seviyesinin artması
Hedef 2 : Belediye sınırlarında veya mücavir alanda doğal dengeyi bozan veya tehdit oluşturan her türlü olumsuzluğa karşı mücadele edilmesi, bu olumsuzluklara karşı tepkili bir kamuoyu oluşturulması, varlığı tehlikeye giren doğal veya kültürel değerlerin korumaya alınması (İyilik Kayalıkları Parkı, Sığla Ağacının tanıtımı ve yaygınlaştırılması gibi)
Hedef 3 : Göç ile birlikte artan nüfusun yaşam kalitesini üst seviyede tutabilmek amacıyla konut ve ticaret bölgelerinin ayrılması, böylece konut bölgelerinde daha fazla yerleşime imkan tanınması, konut bölgelerinde gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi
Hedef 4 : Ticaret ve konut bölgelerinin birbirinden ayrılması yoluyla konut bölgelerinde İmar Revizyon Planında belirtilen işletme türleri dışında ticari yatırımlara izin verilmemesi, ticaret bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerde ise yine Planda belirtilen niteliklerin aranması, böylece yıllar içinde bozulan arz-talep dengesinin de en hızlı şekilde sağlanması, işletmelerin hizmet ve ürün kalitesini arttırmaları amacıyla gerek eğitim-bilinçlendirme çalışmalarının devreye sokulması, gerekse yasal yaptırımların kesintisiz uygulanması
Hedef 5 : Özellikle herhangi bir sivil toplum kuruluşuna veya örgüte üye olmayan Marmarislilerin de (kadınlar, yaşlılar, gençler) kent yaşantısında söz sahibi olabilmesi, yönetişim kavramını benimseyebilmesi amacıyla Kent Konseyinde yeralmalarının sağlanması, halkımızın hem hizmetlerini, hem de kentlilik bilincini sorgulamaya yönlendirilmesi.    
 
 
 
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER
 
A- MALİ BİLGİLER
            Belediyemiz ile ilgili mali bilgiler ilişikte tablolar ve cetveller halinde sunulmuştur.
                           
            B- PERFORMANS BİLGİLERİ
 
            1- Faaliyet Bilgileri:
 
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
 Belediye Meclis toplantı tutanak ve kararlarının kaydı yapılarak yıl içinde alınmış olan toplam 136 adet kararın yazım ve ilgili birim, kurum ve kuruluşlara iletilmesi sağlanmıştır.
             Belediye Encümeni toplantı tutanak ve kararlarının kaydı yapılarak yıl içinde alınmış olan toplam 729 adet kararın yazım ve ilgili birim, kurum ve kuruluşlara iletilmesi sağlanmıştır.
Yıl içinde toplam 4.809 adet dilekçe gelmiş ve bunların kayıtları yapılarak, gereğinin yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir.
Yıl içinde Belediyemize çeşitli kurum ve kuruluşlardan toplam 5.559 adet yazı gelmiş ve bunların kayıtları yapılarak, gereğinin yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir.
Yıl içinde Belediyemizce çeşitli kurum ve kuruluşlara toplam 6.991 adet yazının kayıtları yapılarak, elden zimmet karşılığında yada posta ile ilgili kişi, kurum veya kuruluşlara gönderilmiştir.
Yıl içinde emekli olmak için başvuran 3 memurumuzun, 6 kadrolu işçimizin ve 7 mevsimlik işçimizin evrakları düzenlenerek, bu personelimizin emekli olmaları sağlanmıştır. 3 Memurumuz Başkanlık Makamının onayı ile başka kurumlara naklen geçişlerinin yapılması sağlanmıştır. 4 Mevsimlik işçimiz de istifa ederek işi bırakmıştır.
Yıl içinde Belediyemize gelen Resmi Gazeteler incelenerek, ilgili birimlere dağıtımı yapılmıştır. 
             Belediyemizdeki internet kullanılarak mevzuatlar günlük olarak da takip edilmiştir. Memur ve işçiler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin hasta muayene sevk kâğıtları düzenlenmiştir.
Memur ve işçilerin yasa ile hak kazandıkları yıllık, mazeret, ölüm, evlenme, doğum izin formları doldurulmuştur.
Memurların gizli sicil raporları ilgili sicil amirlerine doldurtularak, olumlu sicil alanların yıllık terfileri yapılmış, son altı yıllık sicil ortalaması 90 ve üzeri olanlara yasa gereği birer kademe verilmiş, olumsuz sicil alanların da yine yasa gereği kendilerine gerekli bildirim yapılarak uyarılmışlardır.
 
 
            Hesap İşleri Müdürlüğü
 
2006 Mali yılı bütçesinde cari harcamalar için 10.521.935,00YTL, yatırım harcamaları için 7.131.538,00YTL ve transfer harcamaları için 4.191.527,00YTL olmak üzere toplam 21.845.000,00YTL gider öngörülmüştür.
2006 Mali yılı bütçesinin yıl içerisinde cari harcamalar kaleminde yapılan ilave ve tenziller düşüldükten sonra yıl sonu ödeneğinin 13.760.681,41YTL olduğu, 13.760.681,41YTL’nın tamamının harcandığı, konulan yıl sonu bütçe ödeneğine göre % 100 gerçekleşme olduğu, bu cari harcamaların genel toplam bütçe ödeneğine göre % 63 olarak gerçekleştiği, yatırım giderleri için yıl içerisinde yapılan ilave ve tenziller düşüldükten sonra yıl sonu itibariyle 4.829.161,59YTL ödenek olduğu, 4.829.161,59 YTL.nın tamamının harcandığı, yıl sonu bütçe ödeneğine göre % 100 gerçekleşme olduğu, bu yatırım harcamalarının toplam bütçe ödeneğine göre ise % 22 olarak gerçekleştiği, transferler harcama kalemi için konulan ödeneğin yıl içerisinde yapılan ilave ve tenziller düşüldükten sonra yıl sonu bütçe ödeneğinin 1.693.938,72 YTL olduğu, yılı içerisinde 1.693.938,72YTL.nın tamamının harcandığı, konulan yıl sonu bütçe ödeneğine göre % 100 olarak gerçekleştiği, bu transferler harcamalarının toplam bütçe ödeneğine göre % 8 olarak gerçekleştiği görülmüştür.
2006 Yılı gider bütçesi 21.845.000,00YTL olup, bu bütçeden yılı içerisinde 20.283.781,72 YTL harcanmıştır. Giderde % 93 gerçekleşme olmuştur.
Gelir bütçesi gerçekleşmelerine ise; vergi gelirlerinden 11.249.458,32YTL toplam tahakkuk elde edilmiş, bu tahakkuktan yılı içerisinde 10.330.499,53 YTL. tahsil edilmiş, tahsil edilmeyen 918.958,79 YTL. ise tahakkuktan alacak olarak devretmiştir. Vergi dışı gelirlerden 7.034.802,32 YTL toplam tahakkuk elde edilmiş, bu tahakkukun yılı içerisinde 6.572.129,32 YTL.sı tahsil edilmiş, tahsil edilemeyen 462.673,00 YTL ise tahakkuktan alacak olarak devretmiştir. Yardım ve fonlardan 152.328,04 YTL tahakkuk etmiş ve tahakkuku tahsiline bağlı olduğu için yılı içerisinde hepsinin tahsili yapılmıştır.
Gelir bütçesinde ise toplam tahakkuka göre tahsilat oranı % 92 olarak gerçekleşmiştir.
Mali bilgilerle ilgili ayrıntılı tablolar ekte sunulmuştur.
 
 
            Ruhsat İşleri-Evlendirme Memurluğu
 
İlgili Kanunlar, Yönetmenlikler ve 10.08.2005 tarih 2005 / 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde aşağıda belirtilen işler yapılmıştır.
40 Adet gayri sıhhi işyeri ruhsatı, 90 adet umuma açık işyeri ruhsatı, 552 adet sıhhi işyeri ruhsatı verilmiştir (toplam 682 adet).
            14 Adet okul servis aracı Teknik Komisyonumuz tarafından incelenip ruhsatlandırılmış ve güzergah izinleri verilmiştir. Ayrıca 12 adet Okul Servis Aracı izin belgesi, 20 adet ticari plaka tahsis belgesi verilmiştir.
            Yine ayrıca Evlendirme Memurluğumuzca 2006 Yılı içerisinde toplam162 çiftin nikah akitleri gerçekleştirilmiştir.
 
 
            Tabiplik
 
Toplam 1551 personelin muayenesi yapılmıştır.
Tüm belediye çalışanlarının şeker, kolesterol, trigliserid gibi kan tahlilleri ve gerekli tedavileri yapılmıştır.
Personelimizin yapılan ilk muayene sonucu gerek görülmesi üzerine, ileri tetkik ve tedavi için 2. basamak sağlık kuruluşlarına sevk işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Belediyemiz sosyal tesislerinde bulunan okullardaki (futbol, basketbol, voleybol, tenis, satranç, karate, yüzme, yelken) öğrencilerinin kayıt için gerekli olan sağlık raporları verilmiştir.
Huzurevinde kalan yaşlılarımızın rutin sağlık muayeneleri ve ayrıca ileri tetkik ve tedavileri yapılmıştır. Düzenli tansiyon ve ilaç takipleri yapılmıştır.
Marmaris Diabetle Güzel Yaşam Derneği ile koordineli olarak 180 kişiye şeker taraması yapılmıştır.
1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 2873 Sayılı Çevre Kanunu gereği, çevre sağlığı ve korunması amacı ile gayri sıhhi müesseselerin denetimleri, görevli komisyon üyesi olarak yapılmıştır.
Umumi Hıfzısıhha Kanununun 127. maddesi gereğince 180 yeni kayıt 65 eski kayıt olmak üzere esnaf ve çalışan personellerin periyodik muayeneleri yapılmış. Portör ve anti hbs Ag tahlilleri yaptırılarak bulaşıcı hastalıklar yönünden sonuçları değerlendirilmiştir.
2006 Yılı içerisinde 31 kişinin defin ruhsatları belediyemiz tabipliğince verilmiş ve mernis tutanakları yazılarak Nüfus Müdürlüğü’ne bildirilmiştir.
 
 
Huzurevi
 
Yaşlılık dönemleri, gelecekleri ile ilgili danışmanlık yapılmıştır.
Kuruma yapılan başvurular değerlendirilmiş, görüşme ve sosyal incelemeleri yapılarak sosyal inceleme raporları düzenlenmiş ve Belediye Encümenine iletilmiştir.
Geriatrik sosyal hizmetle ilgili üç modelde de yaşlı nüfusa sosyal-kültürel-sanatsal etkinlikler yapılmıştır.
Huzurevinde önemli gün ve haftalar;
                 -1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü,
                 -18-24 Mart Yaşlılara saygı haftası,
                 -Ulusal ve Dini Bayramlar,
                 -Anneler Günü, Babalar Günü ve Sevgililer Günü kutlanmıştır.
Salı günleri saat 14.00 -17.00 arası yaşlılardan oluşan TSM çalışması,
Salı akşamları Kamil DÜRÜST Fotoğraf Dostları Toplantısı ve Gösterileri yapılmıştır.
Her ay kurum yaşlıları ile sinemaya gidilmiştir.
Kurum Yaşlıları ile TSM,THM, Oda Orkestrası dinletilerine gidilmiştir.
Çevre gezi ve turları yapılmıştır.
 
 
Zabıta Amirliği
 
İlçemizdeki tüm işyerlerinin ruhsat, sağlık karnesi, fiat etiketi, temizlik, hijyen ve işgaliye Zabıta ve Sıhhi Zabıta Talimatnamelerindeki maddeler konusunda sürekli denetlenmiş olup, sözkonusu maddelere aykırı hareket edenler hakkında 359 adet zabıt varakası ve tutanak tanzim edilerek Belediye Encümenince cezai işlem uygulanmıştır.
20 adet işyeri ticaret ve sanat icrasından men edilerek geçici olarak mühürlenmiştir. Belediye Encümenince verilen kararlar ilgilere tebliğ edilmiştir.Ayrıca 1608 sayılı Kanuna 151 sayılı kanunla eklenen ek 2.madde gereğince Başkanlık Makamının onayı ile 24 saat süre ile 30 adet işyeri ticaret ve sanat icrasından men edilmiştir.
Gıda Maddeleri üreten ve satışı yapan işyerleri belli periyodlarla Belediyemiz Tabibi, Gıda Mühendisi, Veteriner Hekimi ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nce denetlenmekte olup, TSE normlarına ve hijyen kurallarına uymayan işyerleri; TSE normlarına ve hijyen kurallarına uymaları hususunda sürekli uyarılmış olup denetimleri yapılmıştır.
                         
 
Emeksiz kolay kazanç kapısı olarak görülen hanutçuluk Ülkemizde ve İlçemizde, ne yazık ki kanunlardaki yaptırım gücünün eksikliğinden de yararlanılarak kolayca yapılabilmektedir. Hanutçuluk yapan işyeri ve şahıslar sıkı bir şekilde takip edilerek yapanlar hakkında 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunun 37.maddesinin 1.fıkrası gereğince 371 adet işyerine cezai işlem düzenlenmiştir. Bu sayede İlçemiz Turizmine önemli derecede olumsuz etki yaratan hanutçulukta gözle görülür azalma kaydedilmiş, hanutçulukla mücadele etmeye önem verilmiştir

İlçemiz Turizmini son derece olumsuz etkileyen seyyar satıcılar (meyveci, oyuncakçı, boncukçu, parfümcü vb.) motorize Zabıta Ekipleri tarafından anında yakalanarak 5326 Sayılı Kabahatlar Kanununun 38.maddesinin 1.fıkrasına göre cezai işlem uygulanmıştır.Bu uygulama neticesinde 960 adet cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 maddesinin m bendinde “Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.” denildiğinden seyyar satıcıların para cezasını ödemeyerek geri almadığı malları İlçemizde Gıda bankası olmadığından Kaymakamlık Makamına 09.03.2006 tarihinde başvurularak İlçe Tarım Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Marmaris Şubesinden oluşan komisyon kurdurulmuş olup, bu komisyona yoksullara dağıtılmak amacıyla aşağıda listesi bulunan mallar teslim edilmiştir.

 
TESLİM EDİLEN MALLAR
1-Baskül                                             149 adet
2-Hesap makinası-Saat                       12 adet
3-Masaj Aleti                                      1 Koli
4-Traş makinası                                   88 adet
5-Hava Pompası                                 5 adet
6-Diş Pastası                                       1 çanta
7-Parfüm                                             642 adet
8-Temizlik Bezi                                   15 adet
9-Deri Mont                                        22 adet
10-Fırça-Sap                                      7 adet
11-Kolonya                                        48 adet
12-Anahtar Takımı                              2 adet
13-Matkap Takımı-Çantalı                  7 adet
14-Masa Örtüsü                                  6 adet
15-Oyuncak-Küçük Org                     2 adet
16-Diş Macunu                                   76 adet
17-Diş Fırçası                                     119 adet
18-Power 2000 spor malzemesi          3 adet
19-Yılbaşı süsü                                    2 adet
20-Selpak Mendil                               109 adet
21-Çocuk çantası                                108 adet
22-Tepsi                                             186 adet
23-çorap                                             455 adet
24-Çakmak Gazı                                 6 adet
25-Çakmak                                        30 adet
26-Deprem Kuşu                                45 adet
27-Ayakkabı altlığı                              7 adet
28-Saç fırçası tarak                             1 koli
29-Çek Yat kılıfı                                 1 adet
30-Pantolon                                        1 adet
31-sabun                                             199 adet
32-Anahtarlık                                      22 adet
33-Traş Fırçası                                    60 adet
34-Traş Taşı                                       16 adet
35-Traş Sabunu                                  17 adet
36-Traş Jileti                                       16 adet
37-Ustura                                           14 adet
38-Telden Meyve Sepeti                     6 adet
39-Meyve Bıçağı                                 5 takım
40-Normal Bıçak Küçük                     6 adet
41-Bıçak Takımı                                 6 adet
42-Game Boy                                     2 adet
43-Işıldak-Topaç-Ördek-Laser ışık     21 çöp poşeti(battal boy)
44-Çocuk Şapkası                              5 adet
45-Ayakkabı                                       29 çift
46-Ütü                                                1 adet
47-Geyşa Dini Kitaplar                        4 çanta
48-Pantolonluk kumaş             7 adet
49-Yorgan                                          13 adet
50-Yastık                                            5 adet
51-Namazgah                                     102 adet
52-Halı                                               17 adet
53-Etrafı Ahşap Kabartmalı Resim       21 adet
54-Vazo                                             27 adet
55-Küçük Radyo+ elektrikli                2 adet
56-Keman                                          1 adet
57-Resimler                                        750 adet
58-Çerçevesiz resim                            90 adet
59-Yolluk Kırmızı                                4 adet
60-Pipo tütünü                                    18 adet
61-Dürbün                                          2 adet
62-Kantar                                           9 adet                                     
           
Emeksiz ve karşılıksız para kazanmayı alışkanlık haline getirip, kutsal din ve merhamet duygularını istismar ederek dilencilik yapanlar yakalanarak, 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunun 33.maddesinin 1.fıkrasına göre cezai işlem uygulandıktan sonra şehir dışına çıkarılmıştır. Bu uygulamalar esnasında 183 adet dilenciye cezai işlem uygulanmıştır.
           
İlçemizde bulunan işletmelerin çevreye verdiği gürültü kirliliğini önleme konusunda Çevresel Gürültünün Yönetimi Yönetmeliğinin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde çalışmalarda bulunulmuştur. Bu yönetmelik gereği bu kontrolleri yapabilecek 6 adet personel ODTÜ’nün yapmış olduğu seminere katılarak A Tipi Sertifika almışlardır. Bu sayede daha etkin ve bilinçli denetimler sürdürülerek gürültü sınırını aşan işletmelere 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunun 36.maddesinin 2.fıkrası gereğince 43 adet cezai işlem uygulanmıştır.
 
Belediyemiz plajında yerli ve yabancı turistlerin rahat ve güvenli yüzebilmeleri için Saman İskelesinden başlayarak, Turban Tatil Köyüne kadar yaklaşık 3800 metrelik alana şamandıra çekilerek rahat ve emniyetli yüzme alanı oluşturulmuştur. Ayrıca Halk plajında halkımızın rahat ve ücretsiz yararlanabilmeleri için kumsalda genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
 
5393 Sayılı Belediye Yasasının 15.maddesinin tarafımıza vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde İlçemizdeki trafik akışının düzenli olması için (G.Mustafa Muğlalı caddesi, Kordon caddesi, Yeniyol caddesi) trafik ikaz lambalarının işaret ve tabelalarının kontrolü yapılmış olup, kamunun malına zarar verenler hakkında tutanak tanzim edilerek, Belediye Encümenine sunulmuş ve çıkan kararlar ilgili muhataplarına tebliğ edilmiştir.
 
Birimimize gelen 1001 adet şikayet dilekçesi yerinde değerlendirilerek gereği yapılmış, dilekçelere cevap verilmiştir.
 
Uzunyalı, Çarşı içi, Yatlimanı ve Kordon Caddesinde yayaların yürümesi ve alışverişini kolaylaştırmak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak motosiklet ve bisiklet girişi engellenmiş, bu konuda aykırı davrananlara gerekli cezai işlemler yapılmıştır.
 
İlçemizde bulunan imalathaneler, fırınlar, gıda ile ilgili işletmeler, pazaryeri belirli periyodlarla İlçe Tarım Müdürlüğü ve Zabıta Amirliğince oluşturulan ekiplerle koordineli olarak denetlenmiştir. Hijyen kuralları ve mevzuata aykırı işletilen işyerlerine gerekli cezai işlem uygulanmıştır.
 
İlçemizde 2006 yılı içinde 70 kişi vefat etmiş olup, vefat edenlerin defin için gerekli olan işlemlerine yardımcı olunarak İlçemiz Şehir Mezarlığına definleri sağlanmıştır. Ayrıca İlçemizde kimsesiz ve maddi olanakları müsait olmayan vatandaşlarımızın defin ücretleri belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.
Amirliğimizce İlçemizdeki Resmi Törenlerde ve protokollerde bulunulmuş, çelenk konulmasına ve düzenlenmesine yardımcı olunmuştur.

Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Ruhsat İşleri Biriminden gelen 657 adet tebligat süresi içinde esnafımıza ve halkımıza yapılmıştır.

Belediyemiz Hesap İşleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Ruhsat İşleri ile koordineli çalışmalar yapılmış bu servislere çalışmalarında yardımcı olunmuştur.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerine yapılan denetimlerde mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen işyerleri için düzenlenen tutanaklar Belediye Encümenine gönderilerek, 52 adet işyerine Encümen kararı ile idari para cezası verilmiş, ruhsatsız olan 13 adet işyeri de ticaret ve sanat icrasından men edilerek ruhsat almaları sağlanmıştır. 

İlçemizde Kurban Bayramı nedeniyle getirilen kurbanlık hayvanlarının barınması için hijyenik ve sağlıklı ortam sağlanmıştır. Hayvan Pazarının girişinde Zabıta Kontrol ekibi kurularak bu kurbanlık hayvanların sağlık, sevk raporları ve menşe-i şehadetnameleri kontrolü yapıldıktan sonra hayvanlarının girişine izin verilmiştir. Kurban kesimi yeni yapılan modern mezbahamızda yapılmıştır. Kurban kesim alanına gelen vatandaşlara, buradan memnun ayrılmaları çeşitli ikramlar (çay,simit,çikolata vb) yapılmıştır. Onlar içir huzurlu bir ortam sağlanmıştır. 
İlçemiz sınırları içerisinde başıboş şekilde dolaşan köpekler Veteriner İşleri görevlileriyle ortaklaşa toplatılarak Belediyemiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirilmiştir.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince ortaklaşa olarak, İlçemizdeki huzur ve güvenin sağlanması için halkımızın yoğun olarak bulunduğu parklar, dere ve deniz kenarlarında bulunan madde bağımlıları ve şarapçılar toplanmıştır.

Pazaryerine gelen halkımızın daha güvenli ve bilinçli olarak alışveriş yapması, almış oldukları meyve ve sebzelerin kilosunu doğruluğunu tespit edebilmesi için pazar binamızın girişine dijital tartı konulmuştur.  
 
                                 
Yat Limanı
 
Teknelere elektrik, su ve palamar bağlama hizmeti verilmiş olup, 2006 yılında limanımıza giriş çıkış yapan, bağlama limanı Marmaris olmayan muhtelif tipteki teknelerin aylara göre dağılımı şöyledir:
 
AYLAR                      ADET                 TAHSİL EDİLEN ÜCRET
 
MAYIS                        120                                     10 600.00.- YTL,
HAZİRAN                   150                                     13 255.00.-YTL,
TEMMUZ                    220                                     19 500.00.-YTL
AĞUSTOS                   240                                     21 500.00.-YTL
EYLÜL                        170                                     15 000.00.-YTL,
EKİM                             60                                       5 300.00.-YTL,
KASIM                          10                                            880.00.-YTL,
 
TOPLAM                     970                                      86 035.00.-YTL.dır.
 
 
2006 Yılı içinde verilen hizmetler karşılığı tahsil edilen ücretler:
 
TEKNELERE VERİLEN SU ÜCRETLERİ………..…81 433.00.-YTL
TEKNELERE VERİLEN ELEKTRİK ÜCR……..…..124 462.00.-YTL
PALAMAR BAĞLAMA ÜCRETLERİ………..…….. 86 035.00.-YTL
İŞGALİYE ÜCRETLERİ……………………….……355 091.00.-YTL
BELD.HESABINA HAVALE İLE YATAN…….…... 16 907.00.-YTL
TAHSİL EDİLECEK ÇEKLER HESABI ………........ 72 210.00.-YTL
TAHAKKUK DEVRİ-KOOPERATİF TEKNELERİ... 47 565,00.-YTL
TAHAKKUK DEVRİ- SEZONLUK TEKNELER..     18 460.00.-YTL
 
Liman içersinde trafik düzenlenmesi yapılmış olup, İlçe Trafik Komisyonu kararı gereğince araçların giriş ve çıkışlarının saat 06.00 ile 11.00 arasında yapılması sağlanmaktadır. Kamu güvenliği ve esenliği açısından bu saatler dışında araç girişine izin verilmemektedir.
Marmaris Limanına kayıtlı, sezonluk işgaliye ödeyen tekne işletmecisi ve sahipleriyle yat bağlama, su ve elektrik hizmet sözleşmesi yapılmıştır.
Yat Limanında tekneden kanalizasyon bacalarına, daha fazla sayıda tekneye daha kısa sürede hizmet verebilmek için 3 adet pis su boşaltım noktası yapılmıştır.
Teknelere su ve elektrik hizmeti veren 57 adet panonun tamiratı ve boya işlemleri yapılarak yerlerine monte edilmiştir.
Teknelerin güvenli ve emniyetli şekilde bağlamasının yapılabilmesi için mapa ve aneleler yaptırılmıştır.
Deniz temizliği sürekli kontrol edilerek, su yüzeyinde bulunan çöp ve atıklar alınarak çöp araçlarına verilmiştir.
Kıyı deniz dibinde buluna çöpler (cam, şişe vb.) personel tarafından dalış yapılarak toplanılmıştır.
Deniz üzerinde bulunan yağlı atıklar emici petler yardımıyla alınmıştır.
Limana bağlı yada demirli gemilerin, deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlenmesi engellenmiştir.
Liman içersinde bağlı bulunan teknelerin pis sıvı atıklarını biriktirecek tankları olmayanların tuvalet, mutfak ve banyoları liman başkanlığına bildirilerek eksikleri giderilinceye kadar su ve elektrik hizmetleri kesilerek Liman Başkanlığınca mühürlenmesi sağlanmıştır.
Liman içersine moloz, safra çöp vb. kirletici maddeleri atanlara cezai işlemler uygulanmıştır.
Liman içersinde bulunan gemi ve benzeri deniz araçlarının zımpara, boya, gürültülü çalışmalarına ve yüksek sesli hoparlörle müzik yayını yapmalarına izin verilmemiştir.

 Marpol 73/78 Ek-5 kapsamında bulunan çöp atıkları haftanın her günü kesintisiz teknelerden alınması sağlanarak, Mariç-Belbir katı atık deponi tesislerine gönderilmiştir.

MARPOL 73/78 Ek-4 Kapsamında bulunan, Marmaris Belediyesi Yat limanında bağlı teknelerden kabul edilecek evsel nitelikli atık (pis su ) suları görevli denetiminde standart bağlantı flenci ile bağlı bulunduğu kanalizasyon sistemine verilmiştir.
 
Toplam 120 adet tekneye, deniz ve limanlarımızın temiz tutulması ve kirletilmemesi için ücretsiz olarak hizmet verilmiştir.

 MARPOL 73/78 EK-1 kapsamında bulunan petrol ve petrol türevli atıklar (sintine suyu, slaç, atık yağ ) gemilerden atık yağ ve atık sintine tanklarına toplanarak 48-AKTL-0001 lisans belge numaralı Marmaris Liman İşletmeciliği atık kabul tesisi sahip ve işletmecisi ANTMARİN atık kabul tesisine teslim yapılmıştır. Atık kabul tesisinde depolama yapılıp, bertaraf ettirilmesi ile sözkonusu işletme sorumludur. Marmaris Belediyesi ve Antmarin arasında protokol bulunmaktadır. Gemi sahipleri bu konu hakkında bilgilendirilmiştir.

 
Veteriner Hekim
Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde 2006 yılında 471 adet başıboş kedi-köpek kısırlaştırılmış ve işaretlenmiştir. Söz konusu dönemde çevre ilçe ve beldelerde de kısırlaştırma kampanyası faaliyetleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda Turunç Belediyesi’nin başvurusu üzerine düzenlenen kampanyalarda 125, İçmeler Belediyesi’nin başvurusu üzerine düzenlenen kampanyalarda 92 sokak kedisi belediyemiz Veteriner Hekimlerince kısırlaştırılmış ve işaretlenmiştir. Bu faaliyetlerde sivil toplum örgütlerinin aktif üyeleri ile koordinasyon sağlanmış, başıboş hayvanların toplanıp rehabilitasyon merkezimize getirilmesi işinde büyük ölçüde faydalı olmuşlardır.
 
             
Rehabilitasyon Merkezimizde barındırılan köpeklere günlük bakım, hastalara muayene, teşhis ve tedavi hizmeti kesintisiz verilmiş olup, duyarlı vatandaşlarımızın kendi imkanları ile yakalayıp getirdikleri başıboş hasta kedi-köpeklere de aynı hizmet sağlanmıştır. Ayrıca rehabilitasyon merkezimizde barındırılan köpeklere periyodik olarak iç ve dış parazit koruyucu tedavileri yapılmış, aşılanmaları sağlanmıştır.
 
                                                                                                                                             
Barınağımızda barındırdığımız 175 köpeğin beslenmeleri için 11.12.2006 tarihinde 21 ton 600 kilogram mama için ihaleye çıkılmış, söz konusu mamanın piyasa fiyatlarının altında alınması sağlanmıştır. Bu ihale ile köpeklerin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri ve aynı zamanda iş gücünden ve personelden tasarruf sağlanmış olup, maliyet olarak pişirme mama ile besleme yöntemi ile denk bir maliyet hedefine ulaşılmıştır.
   
Halkımızdan Zabıta Amirliği telefonlarımıza yapılan şikayetlerin yoğunluğu doğrultusunda zaman zaman Zabıta ekipleri ile birlikte söz konusu bölgelere sabahın erken saatlerinde köpek yakalamaya çıkılmıştır. Bu faaliyette uzun saplı yakalama aparatları, 3 ml ilaç kapasiteli enjektörler ve fünyeli enjektör fırlatma tabancaları, uygulanan hayvana kesinlikle zarar vermeyecek sedatif (yatıştırıcı) ilaçlar kullanılmıştır.   
                    
Başıboş yada sahipli köpek ve kediler tarafından ısırılma yada tırmalanma olaylarında söz konusu hayvanın kuduz aşısı bulunup bulunmadığının takibi yapılmış, söz konusu başvuru hangi kuruma yapılmış olursa olsun söz konusu hayvanlar tarafımızca 10 gün müşahede altında tutulmuştur. 
Mezbahamızın faaliyette olmadığı dönemde söz konusu hizmet İçmeler Belediye Mezbahası’nda verilmiştir. Personel ve araç yardımı sağlamakta olduğumuz İçmeler Belediye Mezbahası’nda 2006 yılı içerisinde kesilen 600 adet büyükbaş hayvandan çıkan 127 ton, 5720 adet küçükbaş hayvandan çıkan 95 ton et belediyemizin frigofirik üniteli taşıma aracı ile kasaplara ulaştırılmıştır.
3285 sayılı “Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu” gereğince her tür hayvanın sevkiyatı kontrollü olarak yapılmıştır. Bu amaçla düzenlenen “Menşe Şehadetmanesi” belgesi belediyemiz tarafından 2006 yılında 24 adet düzenlenmiştir. Belediyemizce verilen menşe şehadetnamelerinin büyük bölümü yurt dışından giriş yapmış olan hayvanların geri dönüşü için, bir kısmı yabancı misafirler tarafından ilçemizde oldukları dönemde sahiplendikleri ve yurtdışına çıkarmak istedikleri hayvanlar için, bir kısmı bal üreticilerimizin arı kovanlarını belgeli olarak sevk edebilmeleri için ve bir kısmı da canlı kasaplık hayvan sevkiyatı için hazırlanmıştır.
10 Kişilik sertifikalı kasap ekibimizce dini vecibelerimize ve hijyen koşullarına uygun olarak 360 adet küçükbaş, 35 adet büyükbaş kurbanlık kesilmiştir. Söz konusu kurban etleri post-mortem ( ölüm sonrası) Veteriner Hekim muayenesinden geçirilerek kurban sahiplerine teslim edilmiş, tüketimi sakıncalı kısımlar vatandaşlar bilgilendirilip ikna edilerek yerinde imha edilmiştir.
 
Makine Araç Parkı
Bu dönem içerisinde Belediyemizin hizmet araçlarımızın (kamyon, hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları, iş makinaları, traktör vb.) kaporta ,motor rektefiyeleri, haftalık ve aylık bakımları yapılmış, arızalı olanların arızaları giderilmiştir.
 
           
1 Adet Isuzu marka 27 kişilik otobüs ve 1 adet 14 kişilik Ford minibüs ile Marmaris Belediye Spor Kulübü futbolcularının, voleybol, basketbol, yelken kulübü sporcularının şehir içi-şehir dışı transferleri ve şehir içi antrenmanlara gidiş gelişleri yapılmış, bunun yanında Belediyemize müracaat eden okul, huzurevi, sosyal yardımlaşma kurumları ve dernekleri gibi kurumların da araç ihtiyaçları karşılanmıştır.
 
           
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait parkların oturma, dinlenme banklarının ve oyun alanlarında bulunan çocuk oyun guruplarının satın alınanların bakımı yapılmış ve ayrıca bu birimimizce 4 adet ahşap yeni oyun gurupları yapılmıştır.  Yeni üretici pazarının gölgeliği yapılmıştır.  Derelerin kenarlarına demir ve ahşap korkuluk yapılmıştır. Kaynak konstrüksiyon, yol ve köprü genişletme çalışmaları yapılmıştır.
 
           
Futbol sahası, kapalı spor salonu, kapalı havuz binası, futbol tesisleri gibi tesislerimizin, ilçemiz okullarının ve müzenin ihtiyaçlarına destek verildi.
 
           
Hatipirimi Parkına, Ahmet Göncü Parkına, Şekerbank arkası dere kenarına, Eski Kaymakamlık lojmanı yanındaki parka, Üretici Pazarı Parkına yüksek aydınlatma yapıldı. Eski Datça Yolu üzerinde bir kavşağa yeni sinyalizasyon yapıldı. Kaleiçi, Çarşı ve meydanların aydınlatması. yılbaşı öncesi meydan aydınlatmaları, bakımları ve yenilemeleri yapıldı. Belediyemiz hizmet binası ile diğer binalarımızın ihtiyacı olan masa ve dolaplar yapıldı.
 
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çöp kamyonlarının her birinde 1 adet şoför ve 2 adet işçi çalışmıştır. Kamyon şoförleri çöp kamyonlarını düzenli depo sahasına götürürken kamyon arkasındaki 2 adet işçi de mesai saatleri doluncaya kadar meydan temizliği yapmışlardır. Ayrıca ilçemiz, 12 adet meydancı bölgesine bölünerek her bölgeye verilen 1 adet meydancı ile sabah ve öğleden sonraları rutin sokak temizlikleri yapılmıştır.
 
Çöp kamyonlarının bakımı ve temizliği, şoförlerinden sorumlu olup, her gün çevre sağlığı için düzenli deponi sahasında şoförlerimiz tarafından yıkanmıştır.
 
Çöp kamyonlarımızın alamadığı diğer atıklar 2 adet traktörle toplanmıştır. Ayrıca yol süpürme aracı ile ilçemiz genelinde yol süpürme çalışmaları yapılmıştır.
 
Yaz sezonu içinde çöp kamyonlarının arızasını asgariye indirmek amacıyla, sıkıştırmalı çöp kamyonlarımız sırasıyla kışın bakımları yaptırılmıştır.
Yaz sezonu başlamadan Yat limanı, Uzun Yalı, Oteller Bölgesi, Çarşı, Kordon Caddesi, Atatürk Caddesi, Kemal Seyfettin Elgin ve Kenan Evren Bulvarındaki işletmelere, tekne işletmecilerine tebligatlar yapılarak çöp çıkartma saatleri ve şekilleri konusunda bilgiler verilmiştir. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü yaz sezonundan önce ilçemizin tüm sokaklarını, kaldırımlarını belirli bir programa göre temizlemiştir.
 
Kış sezonunda fırtınaların ve yağışların neden olduğu, deniz kenarında biriken erişteler ve diğer maddeler toplanarak sahillerimizin temiz kalması sağlanmıştır. 
 
Yine belirli bir program dahilinde cadde, sokak, dere, kanal temizlikleri yapılmış, budama artığı, enkaz gibi atıkların temizlikleri traktörlerle yapılmıştır.
 
 İlçemizin bazı kör noktalarına, apartman boşluklarına ve apartmanların pencerelerinden atılan birikmiş çöpler tespit edilerek, atanlar hakkında para cezası uygulanmış ve bu çöpler Temizlik İşleri birimimizce temizlenmiştir.
 
Kapalı Çarşıda üzeri polikarbonatla kaplı olan tentelerin üzerine çevre binalardan atılan her türlü atık maddeler 15 günlük periyotlarla toplanarak temizlenmiştir.
 
Pazaryeri esnafına tebligat yapılarak çöplerini düzgün bir şekilde bırakmaları konusunda uyarılmış, her sabah pazaryeri esnafına çöp poşeti dağıtılarak çöplerini toplamaları sağlanmıştır. Perşembe ve Pazar akşamları pazar bitiminden sonra pazaryerimizin temizliği yapılmış ve yıkanmıştır.
 
Çöp konteynerlarımıza evsel çöp haricinde çöp atılması yasak olmasına rağmen bu yasağa uyulmadığı aşağıdaki resimlerde görülmektedir.
 
Temizlik İşlerinin topladığı katı atıkların ortalama aylara göre dağılımına bakacak olursak, kış aylarından yaz aylarına doğru bir yükseliş görmekteyiz. Çöp miktarı arttıkça işçi sayısı ve ekipmanlarında da artış gözlenmektedir.    
 
Tablo -    2006 yılı içerisinde çöp kamyonları ile toplanarak Katı Atık Düzenli Deponi Alanına gönderilen aylık çöp miktarları        aşağıda gösterilmiştir.
 
İlçemiz turizm kenti olması nedeniyle nüfus bakımından sürekli bir dalgalanma yaşamaktadır. Bu durum özellikle temizlik işleri açısından ele alındığında, istihdam bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan kadrolu personelin yetersiz olması, hizmetin yürütülmesinde geçici işçi personel çalıştırmayı zorunlu kılmıştır. Temizlik hizmeti süreklilik arz eden bir iş olmasına rağmen, geçici personelin vize problemlerinden dolayı 12 ay çalıştırılmaları mümkün olmadığından, yılın belirli zamanlarında iş akitleri askıya alınmak zorunda kalınıyordu. Yıllardan beri süre gelen bir şekilde, yaşanan bu problemler Belediyemiz ve personeli açısından bir sıkıntı yaratmakta ve işlerin yavaş yürümesine neden olmaktaydı.
Bazı kanun ve yönetmeliklerin Belediyelere uygulamayı zorunlu kıldığı, temizlik hizmetleri ve temizlik işlerinin modernizasyonu için, mevcut makine araç gereç haricinde, Belediyemizin sahip olması gereken diğer araçların teminindeki ilk yatırım maliyeti 650.000,00 YTL ile 700.000,00 YTL arasındadır.
 Bu yatırımlarla alınacak makine araç gereç ile bu araçların kullanılmasında gerekli olan; personel ve personel giderleri, akaryakıt, yedek parça, sigorta ve benzeri giderlerin Belediyemize getireceği ek maliyet de göz önüne alınarak; 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 14. ve 38. maddelerindeki yetkiler doğrultusunda ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale yöntemi ile 365 günlük hizmet alımı ihalesi 22.11.2006 tarihinde yapılmış ve ihaleyi alan yüklenici firma ile kanuni bekleme süresinden sonra 13.12.2006 tarihinde sözleşme imzalanarak, 15.12.2006 tarihinde yüklenici firma işe başlamıştır.
Böylece önümüzdeki dönemlerde alınması gereken araçlar hizmet alımı sayesinde yükleniciden temin edilerek sadece çalıştıkları saat üzerinden bedelleri ödenmekte ve akaryakıt, tamir, bakım, yedek parça, sigorta, personel gideri gibi bütün masrafları da yüklenici firma tarafından karşılanmaktadır.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da artık bu gibi hizmetleri kamu marifeti ile değil de hizmet satın alma yolu ile yaptıklarını görmekteyiz. Daha ucuza ve daha kaliteli bir hizmet için hizmet satın alınması günümüz şartları içerisinde artık bir zaruret haline gelmiştir.
 
Temizlik işleri hizmet alımından sonra firma 1 müdür çevre mühendisi, 2 kontrolör olmak üzere kış aylarında toplam 70, yaz aylarında da 90 personel ile ilçemize hizmet vermektedir.
 
Temizlik işleri ihalesinde araçların dışarıdan temini ile de Belediyemiz yüksek kalitede hizmet imkanı sağlarken aynı zamanda maliyetlerin de azalmasını sağlamıştır.
 
Konteyner yıkama ve dezenfekte aracı ile 15 günde bir düzenli olarak konteynerlarımız yıkanmıştır. Konteyner aracı en az 6 ton temiz, 4 ton pis su alabilecek kapasite dezenfektan ünitesine sahiptir, ayrıca yaklaşık 100 bar basınçlı su ile konteynerlerin iç ve dış yüzeyindeki kirleri temizleyecek kapasitededir.
 
Yapılan hizmet alımı ihalesi neticesinde atıl durumda kalan temizlik işleri araçları, Belediyemizin diğer birimlerinin ihtiyacı karşılandıktan sonra ihtiyaç fazlası olan 9 tanesi, 06.12.2006 tarih ve 702 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile tespit edilen muhammen bedeller üzerinden,13.12.2006 tarihinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince pazarlıkla kiraya verilmiş ve bu araçların tamir, bakım, yedek parça, sigorta gibi giderleri yüklenici firma tarafından ödenerek belediyemize ayrıca bir katma değer sağlanmıştır.
 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 231. Sokak Parkı
Çamdibi Mahallesi 231. Sokakta bulunan 560 m²’lik alanın düzenlemesi yapılmıştır. Bu alana oluklu bordür taşları ile 1 adet iki basamaklı amfi yapılarak, çocuk oyun grubu yerleştirilmiş, aydınlatma ve sulama sistemleri döşenerek bitkilendirmesi ve çimlendirmesi yapılmıştır. Parkımızın düzenli olarak bakım çalışmaları yürütülmektedir.

 50. Sokak Derekenarı Parkı

Sarıana Mahallesi 50. Sokakta bulunun 1375 m²’lik alana daha önce sert zemini, çocuk oyun alanı ve köprüsü yapılan parkımızın bitkilendirilmesi yapılmış, derenin karşı tarafında kalan alan otopark alanı olarak çim taşları ile düzenlenmiştir. Parkımıza bir de mini futbol sahası yapılarak tüm alan için sulama ve aydınlatma sistemleri döşenmiştir. Parkımızın bakımı birimimiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

Çanakkale Gazisi Mehmet İlgün Parkı 
Tepe Mahallesi 33. Sokakta dere kenarında bulunan 1156 m²’lik park alanının revizyonu yapılarak kilit taşlar döşenmiş, üreticiler için pazar yeniden düzenlenerek daha kullanışlı bir hale getirilmiş, 2 adet çocuk oyun alanı ile oturma birimleri de konulmuştur. Bitkilendirme ve çimlendirme çalışmaları yapılarak aydınlatma ve sulama sistemi döşenmiştir. Bu parkımızın bakımını yüklenici firma yapmaktadır.
 
K. Seyfettin Elgin Bulvarı Üzerinde Yeşil Alan Çalışması         
K.Seyfettin Elgin Bulvarı üzerinde bulunan 230. Sokak girişindeki 985 m²’lik alan inşaat nedeni ile bozulmuştur. Projesi Müdürlüğümüz tarafından tekrar hazırlanan parkımızın bitkileri ve proje uygulaması inşaat sahipleri tarafından yapılmış ve sulama sistemi döşenmiştir. Parkımızın düzenli bakım işleri tarafımızdan yürütülmektedir.
            
Halil Türkmen Parkı
Hatipirimi Mahallesinde bulunan 2193 m²’lik Halil Türkmen Parkı yenilenerek 2 adet çocuk oyun grubu kurulmuş, 1 adet süs havuzu Gökova Deresinden toplanan küçük taşlar ile döşenip içerisine ağaçlar dikilmiş, 1 adet pergole yapılmış, sulama sistemi ve aydınlatması döşendikten sonra bitkilendirilerek çimlendirilmiştir. Bu parkımızın bakımını yüklenici firma yapmaktadır.
 
Camiavlu Çayı’nın Denize Bağlandığı Yerde Yeşil Alan Düzenlemesi   
Camiavlu Çayının denize bağlandığı yerde üstü kapatılan kısmın yanında oluşturulan çiçeklik alanlarına sulama sistemi döşenerek bitkilendirme çalışmaları yapılmıştır. Bu yeşil alanın bakımı birimimiz tarafından düzenli olarak yürütülmektedir.
 
G. Mustafa Muğlalı Caddesi Kaldırım Üzeri Bitkilendirilmesi                                                                       
General Mustafa Muğlalı Caddesinin yeniden düzenlenmesi nedeniyle kaldırımların kenarına turunç ağacı dikimi yapılmış ve düzenleme aşamasında ortaya çıkan Pazar Taksi yanındaki küçük yeşil alana bordür döşenip, toprak getirilerek sulama sistemi kurulmuş ve bitkilendirilmiştir.
             
Mezarlık Kavşağı Yeşil Alan Düzenlemesi       
Mezarlık Kavşağında bulunan 569 m²’lik yeşil alanımıza sulama sistemi döşenmiş, bitkilendirme ve çimlendirme çalışmaları yapılmıştır.
       
Yüzme Havuzu Arka Tarafı Yeşil Alan Düzenlemesi
Kapalı yüzme havuzu ile dere arasında kalan ve kötü bir görüntü yaratan alan toprak ile doldurularak sulama sistemi döşenmiş ve düzenlenmiştir.
Görüntü ve ses kirliliğine sebep olan bu alana özellikle boylu ve çabuk büyüyen ağaçlar dikilerek bir perde oluşturulmuş ve çimlendirilmiştir.
 
Sanayi Arkası Dere Kenarı Yeşil Alan 
Sanayi arkası dere kenarına Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yol düzenlemesi aşamasında oluşturulmuş olan çiçeklik alanlarının düzenlemesi yapılarak sulama sistemi döşenmiş ve General Mustafa Muğlalı Caddesi düzenlemesi esnasında sökülmüş olan ağaçlar bu alanda değerlendirilerek yeşil bir kuşak oluşturulmuştur.
 
Futbol Sahası Çimlerinin Değerlendirilmesi      
Marmaris futbol sahası zeminin yapısı bozulduğu için yenileme ihalesi yapmıştır. İhaleyi alan firmanın rulo halinde kestiği çimler, çimlendirmeye ihtiyacı olan park ve yeşil alanlarımızda kullanılarak kısa sürede bu alanların yeşillendirilmesi sağlanmıştır.
 
Futbol sahasının çimlerinin rulo halinde kesilmesi.
Bu çimlerin kullanıldığı park ve yeşil alanlarımız şunlardır; 1375 m² lik 50.Sokak dere kenarı parkı, İnci Kavşağında bulunan 520 m² ve 1166 m² lik 2 adet yeşil alan, 232 m² lik Rahmi Yüzak Parkı, 1703 m² lik Ahu Hetman Hastanesi yan tarafındaki otopark alanı, 569 m² lik Mezarlık Kavşağı yeşil alan, 154.Sokak dere kenarı yeşil alan, General Mustafa Muğlalı Caddesindeki yeşil alan ve yüzme havuzu dere arasında kalan yeşil alandır.
 
Antrenman Sahası Çevresi Düzenlemesi          
Amiral Orhan Aydın Spor Kompleksi içerisinde yapılan antrenman sahasının etrafında bulunan 422 m²’lik alana sulama sistemi döşenerek bitkilendirme ve çimlendirme çalışmaları yapılmıştır.
 
Mezbaha Binası Çevresi Yeşil Alan Düzenlemesi         
Araç Parkında yeni hizmete giren Mezbaha Binasının çevre düzenlemesi yapılarak bitkilendirilmiştir. Çimlendirme çalışmalarına devam edilmektedir.
 
154. Sokak Dere Kenarı Yeşil Alan Düzenlemesi       
154.Sokakta bulunan derenin genişletme çalışmaları nedeniyle bozulan yeşil alanımız tekrar düzenlenmiştir. Kaldırım kilit taşları ve bordürleri döşenen yeşil alanımızın bitkilendirme ve sulama sistemi döşemesi işlemlerine devam edilmektedir.
 
Yapılan Rutin İşler
İlçemizde kamuya ait yeşil alanların, parkların, spor tesislerinin, çiçekliklerin, refüjlerin, kaldırım üzerindeki ağaçların ve palmiyelerin çapalama, budama, sulama, ilaçlama, gübreleme, çim biçme, bitki ve mevsimlik çiçek dikim işleri ile sulama sistemlerinin tamiri ve vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine kendi imkanları ile yapmaları mümkün olmayan budama ve kesim işlemleri birimimiz tarafından rutin olarak yapmıştır.
 
İlçemiz şehir mezarlığının genel bir bakımı yapılarak, yol kenarında bulunan Okaliptüs ağaçlarının duvarlara baskı yaparak hasar vermesi nedeniyle, bu ağaçların kök kesimi yapılmıştır. Ayrıca mezarlığın yan tarafında yeni yapılan terasların perde betonlarına Amerikan Sarmaşığı ile Kaya Sarmaşığı dikimi yapılmıştır.

İlçemizin çeşitli yerlerinde yüksek gerilim hatlarına değen ve tehlike yaratan ağaçların, TEDAŞ ile birlikte ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde derin budaması veya kesimi yapılmıştır. Müdürlüğümüze dilekçe ile başvuran vatandaşlarımızın kendi imkanları ile budayamadıkları ve bahçelerinde bulunan ağaçların budaması yapılmıştır.

Makine Araç Parkı personeliyle birlikte ilk düzenleme aşamasında alçak aydınlatma sistemi ile düzenlenmiş olan parkımızda gerek çevresel, gerek insan faktörüyle sürekli arızalanan ve kırılan aydınlatma direklerinin yerine yüksek aydınlatma direkleri konularak, bu parkların daha sağlıklı aydınlatılması sağlanmıştır.

Makine Araç Parkında yapılan oyun grupları; 231. Sokak Parkına, Halil Türkmen Parkına, Çanakkale Gazisi Mehmet İlgün Parkına ve 73. Sokak Parkına kurulmuştur.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
           
Basın Çalışanlarıyla Yeni Yıl Yemeği - 2 Ocak
Marmaris’te çalışan ulusal ve yerel medya mensupları Belediye Başkanı Ali Acar’ın yeni yılı birlikte karşılamak amacıyla verdiği yemekte bir araya geldi. Yemeğe Gündem, Çağdaş Marmaris, Yankı, Yeni Sayfa, Değişim ve The Post Gazeteleri ile Kanal 48 televizyonu ve Radyo Ses temsilcilerinin yanısıra ulusal basın muhabirleri katıldı.
 
 
Geleneksel Atatürk Kır Koşusu - 4 Ocak
Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Marmaris Atatürk Kır Koşusu” 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışmanın duyurusu ve ödül töreni Birimimiz tarafından yapıldı                                                                                    
           
 
Yeni Yıl Konseri - 5 Ocak
Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (Maksad) ve Belediyemiz tarafından organize edilen yılbaşı konseri İberostar Grand Azur Otel’de çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleştirildi. Aralarında Garnizon Komutanı, Güney Görev Grup Komutanı ve Marmaris Belediyesi Meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu davetliler 2 saat boyunca Oda Orkestrası sanatçıları tarafından icra edilen Dünya ve Türk müziğinin klasikleşmiş parçalarıyla keyifli anlar yaşadı.   
 
Kurban Bayramı - 10 Ocak
Her sene geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma töreni öncesi ilk olarak Belediye binasında personel bayramlaşması düzenlendi. Tüm çalışanlar bayramlaşma fırsatı buldu. Daha sonra Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde yatan hastalar ziyaret edildi. Yüzme Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törene her yaştan Marmarisli katıldı. Halk oyunları ekibinin de renk kattığı törende misafirlere ikramlarda bulunuldu.
 
Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası - 20 Ocak
3. Kez düzenlenen “Minik Yıldızlar Futbol Turnuvası” Marmaris Belediyespor’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 16-22 Ocak tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya Marmaris Belediyespor’un yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Denizlispor gibi bir çok takımın altyapısında yer alan minik sporcular katıldı. Turnuva organizasyonuna belediyemizin katkısı sağlandı.
 
Hollanda Utrecht Turizm Fuarı - 10/15 Ocak
Hollanda’nın Utrecht şehrinde 25. kez düzenlenen “Vakantiebeurs 2006” Fuarında Marmaris’in tanıtımı yapıldı. Standda belediyemiz görevlileri turizm profesyonelleriyle birlikte görev aldı. Stand ziyaretçilerine Belediyemiz tarafından Hollandaca hazırlanan yayınlar dağıtıldı. Bölgesel tanıtıma katkıda bulunuldu.
 
Finlandiya Helsinki Fuarı - 19/22 Ocak
Helsinki Matka Turizm Fuarı’nda Marmaris standı beklenenin üstünde bir ilgiyle karşılaştı. Belediyemiz görevlileri tarafından hazırlanan standda Fince rehber, broşür, cd ve haritalarla tatil planlarını yapacak olan Finlilere profesyonel bir tanıtım sunuldu.
            
Uğur Mumcu’yu Anma töreni - 24 Ocak
Ülkemizin önemli gazetecilerinden olan Uğur Mumcu’yu anma törenlerinde Atatürkçü Düşünce Derneği ile birlikte çalışıldı.
 
Avrasya Sirki - 13 Şubat        
Belediyemizin katkılarıyla Marmaris’e gelerek 3 gün süre ile 7 gösteri sunan Avrasya Sirki, Marmarislilerden yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin uluslararası standartlara sahip ilk sirki olma özelliğini taşıyan Avrasya Sirki’nde yer alan palyaço, akrobasi ve denge gösterileri, lastik kızlar, yüksek hava gösterileri ve daha bir çok eğlenceli şov özellikle çocuklar tarafından beğeniyle izlendi.
 
Bin Kişiye Aşure - 14 Şubat
Belediyemiz 14 Şubat Salı günü düzenlediği aşure günü ile vatandaşlara bereketin tatlı simgesi aşure ikram etti. Marmaris halkından yoğun ilgi gören stanttan yaklaşık bin kişiye sıcak aşure dağıtıldı. Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarına da aşure dağıtıldı.
 
EMITT İstanbul Fuarı - 23/26 Şubat
Marmaris, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Seyahat Fuarı’nda Belediyemizin katkılarıyla hazırlanan alanda tanıtıldı. Fuarda sektör temsilcileriyle çeşitli temaslarda bulunuldu. Belediyemiz ve Otelciler Birliği tarafından hazırlatılan yayınlar İstanbullulara ve yabancı ziyaretçilere sunuldu.
 
Çözüm Masası Açıldı - 24 Şubat
Vatandaşların şikayetlerine neden olan sorunları en kısa zamanda çözmek amacıyla oluşturduğu “Çözüm Masası” Belediyenin giriş katında halka hizmet vermeye başladı. Görevliler vatandaşların yazılı ve sözlü (telefon, faks, posta, e-mail, dilekçe) olarak Belediyeye ilettikleri şikayet ve istekleri anında cevaplandırıldı ya da çözüm için ilgili birimlere aktarıldı.
 
Dünya Kadınlar Günü Kutlaması - 8 Mart
‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ belediyemiz ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından birlikte organize edilen bir etkinlikle kutlandı. Pineta Otel’de gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 300 kişi katıldı.
 
“Şükran SONER” Konferansı - 11 Mart
Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme ve Pir Sultan Abdal Derneği ile birlikte düzenlenen konferansta yazar Şükran Soner Marmarislilerle buluştu.
 
ITB Berlin Fuarı - 8/12 Mart
Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen ITB Turizm Fuarı’nda Marmaris ve çevresinin farklı değerleri, bilinmeyen yönleri Belediyemizin Almanca konuşan personeli tarafından sektör temsilcilerine tanıtıldı. Fuarda Belediyemiz tarafından Almanca hazırlatılmış tanıtım malzemeleri dağıtıldı.
   
Türkiye Bilardo Şampiyonası – 17/18 Mart
Kış turizmini geliştirmek amacıyla her türlü salon sporuna büyük destek veren Marmaris Belediyesi büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. Etabı” karşılaşmalarında 40 ilden 360 sporcu yarıştı.
           
Çanakkale Şehitlerini Anma Günü - 18 Mart
Çanakkale Şehitleri Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle anıldı. Program Marmaris Kaymakamlığı ile birlikte organize edildi.
 
Yaşlılar Haftası - 18/24 Mart
Yaşlılar haftası için İkinci Bahar Sosyal Tesisleri’nde bir organizasyon gerçekleştirildi. Huzurevi Derneği ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte bol müzik ve dans vardı. Yaşamlarını İkinci Bahar Sosyal Tesisleri’nde sürdüren büyüklerimiz gönüllerince eğlendi.
 
MITT Moskova Turizm Fuarı – 25/28 Mart
Bölgemizin tanıtımı için Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen turizm fuarına katılan Belediyemiz Marmaris’i kültürel, sosyal ve doğa değerleriyle tanıttı. Rusça hazırlanan tanıtım malzemeleri büyük ilgi gördü.
 
Sıtkı Zaralı İlköğretim Okulu Açılış Törenine Destek - 25 Mart
Beldibi’nde yaptırılan okulun açılış törenine belediyemiz görevlileri tarafından teknik destek sağlandı.
 
Yunus Emre’den Mozart’a Yolculuk - 3 Nisan
Belediyemizin katkılarıyla Marmaris Kültür Sanat Derneği tarafından organize edilen ‘Yunus Emre’den Mozart’a Yolculuk’ adlı Klasik Türk Sanat Müziği konseri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Türk ve Dünya klasiklerinden önemli eserlerin seslendirildiği konserde Marmaris Klasik Türk Sanat Müziği Korosu, Tobav İzmir Oda Korosu ve Marmaris Oda Orkestrası konuklara unutulmaz saatler yaşattı.                   
 
Atamızın Anısına Resim Sergisi - 18 Nisan
Marmaris’te Büyük Önder Atatürk’ün doğumunun 125. yıldönümü kutlamaları kapsamında “Çanakkale Savaşları” konulu bir sergi açıldı. Marmaris Belediyesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Marmaris Yalı Lions Kulübü organizasyonuyla ilçeye gelen sergi, Yüzme Eğitim Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı.
 
Turizm Haftası’nda Köy Okullarına Gezi Programı - 19 Nisan
Hisarönü Hüseyin Durmaz İlköğretim Okulu, Orhaniye İnci Yerlici İlköğretim Okulu ve Çetibeli Ali Fikret Bilgin İlköğretim Okulu’nda eğitim gören yaklaşık 40 öğrenci ‘Turizm Haftası’ etkinlikleri kapsamında 19 Nisan Çarşamba günü Marmaris Belediyesi’nin konuğu oldular. Minik öğrenciler gün boyunca Basın Halkla İlişkiler görevlileri eşliğinde Belediye tesislerini ve bazı otelleri gezdiler.
 
23 Nisan Şenliği 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Marmaris’te de coşkuyla kutlandı. 21 Nisan Cuma günü makam ziyaretleriyle başlayan etkinlikler 23 Nisan Cumartesi günü Amfi tiyatroda düzenlenen kutlamalar ile devam etti. Resmi törenin ardından Marmaris Belediyesi tarafından Yüzme Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen çocuk şenliğinde yüzlerce çocuk bayramın tadını çıkarttı. Belediyemiz tarafından organize edilen etkinliğe yaklaşık 4 bin kişi katıldı.
 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu - 3 Mayıs
42. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Bisiklet Turu’nun 3. etabı olan Bodrum – Marmaris etabı 3 Mayıs Çarşamba günü Marmaris’te tamamlandı. Atatürk Meydanı’nda yarışmacılar için düzenlenen ödül töreninin organizasyonunda Belediyemiz katkıda bulundu.
 
Engelliler Haftası Etkinlikleri – 10/16 Mayıs
Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Omurilik Felçlileri Derneği (OFD) Marmaris Şubesi’nin yeni çalışma ofisinin açılışı 10 Mayıs Çarşamba günü yapıldı. Marmaris Belediyesi’nin desteğiyle hazırlanan ofisin açılış kokteyli Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. OFD Marmaris Şubesi’ne destek verenlerin de ödüllendirildiği törende 3 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi.
 
Marmaris Basın Buluşması - 12/14 Mayıs
Ulusal ve uluslararası basına yönelik tanıtımda önemli hazırlıklara girişen Marmaris Belediyesi bir “ilk”e daha evsahipliği yaptı. 12-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen “Basın Buluşması” projesiyle bölge tanıtımına ve farklı ülkelerin basın-yayın çalışanları arasında iletişim kurulmasına katkı sağlandı. Bu kapsamda davette bulunulan Almanya’nın Fürth şehrinden 7, İsrail’in Ashkelon şehrinden 2, Rusya’nın Dzerjinski şehrinden 4 basın-yayın çalışanı Marmaris’e gelerek yerel ve ulusal basınla temaslarda bulundu. Organizasyon Belediyemiz tarafından yürütüldü.       
 
Yat Festivali – 12/16 Mayıs
25. Marmaris Yat Festivali 12-16 Mayıs tarihleri arasında yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda acentenin katılımıyla gerçekleştirildi. Marmaris Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Muğla Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen festival Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından organize edildi.
           
Hemşireler Haftası - 12/18 Mayıs
Hemşireler Haftası nedeniyle Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törene teknik destek sağlandı.
 
Anneler Günü Kermesi - 13 Mayıs
Anneler günü dolayısıyla Belediyemiz tarafından geleneksel olarak düzenlenen kermes 2006 yılında da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Organizasyona sivil toplum örgütlerinin ve vatandaşların büyük ilgisi oldu.
 
Ata’mıza Yürüdük - 15 Mayıs
Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen “Ata’ya Saygı Yürüyüşü” çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Yürüyüş sonunda Anıtta yapılan törende Marmaris Belediyesi Halk oyunları ekibi bir gösteri sergilerken, Marmaris Gençlik ve Bahar Şenliği için ilçemizde bulunan Litvanya’lı gösteri grubu da danslarıyla izleyenlerin beğenisini kazandı.
 
Gençlik ve Bahar Şenliği - 17/20 Mayıs
Belediyemiz tarafından organize edilen, tüm belediye birimlerinin görev aldığı ‘Marmaris Gençlik ve Bahar Şenliği’ coşkulu bir şekilde kutlandı. Yurt içi ve dışından yedi grubun katıldığı ve dört gün süren şenlikler boyunca Marmaris unutulmaz anlara sahne oldu. Marmaris Belediye Spor’un kuruluşunun 75.yıl kutlamaları ile birleştirilen ‘Gençlik ve Bahar Şenliği’ne katılan gösteri grupları ve sporcular dört gün boyunca ilçemizin meydanlarını şenlendirdi. Şenlik süresince Atatürk Meydanında düzenlenen Halk Konserlerinde ‘Gece Yolcuları’, ‘Haluk Levent’, ‘Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu’ ve ‘Funda Arar’ verdikleri konserlerle binlerce Marmarisliyi coşturdular. Şenliğin üçüncü günü düzenlenen fener alayı renkli görüntülere sahne olurken, havai fişek gösterisi halk tarafından ilgiyle izlendi. Marmaris’in yurtiçi ve yurtdışı tanıtımının yerinde yapılmasını sağlayan şenliğin son gününde Günnücek Parkında Şenlik Pikniği düzenlendi. Gösteri gruplarının dansları ile renk kattığı piknikte çeşitli firmalar kurdukları stantlarda ücretsiz olarak yiyecek-içecek dağıttılar. Şenlik Pikniğinde ayrıca ‘Gençlik ve Bahar Şenliği’ kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
 
Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Bahar Şenliği coşkusuyla birleşti. Stadyumda düzenlenen tören ve gösterilerin teknik hazırlığı da yine Belediyemize bağlı görevliler tarafından sağlandı. 19 Mayıs akşamı düzenlenen konserin ardından hava fişek gösterisi organize edildi.
 
Marmaris Müzesi’ne Destek - 23 Mayıs
Marmaris Belediyesinin katkılarıyla sergi salonları yenilenen Marmaris Müzesi yine Belediyemiz tarafından düzenlenen kokteylle yeni sergi salonlarını açtı.
 
Kan Bağışı Kampanyası - 25/26 Mayıs
Kızılay Marmaris şubesi ile ortaklaşa olarak kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyanın tanıtım çalışmaları Belediyemiz tarafından yürütüldü.
 
3. Marmaris Çocuk Tiyatrosu Şenliği - 26/27 Mayıs
Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla MASKOT (Marmaris Komedi Tiyatrosu) tarafından düzenlenen 3. Marmaris Çocuk Tiyatrosu Şenliği 26 -27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.
    
Tufan Yaltırık Ses Yarışması - 28 Mayıs
Geleneksel olarak Amfi Tiyatro’da düzenlenen Tufan Yaltırık Ses Yarışması’na teknik destek sağlandı.
.                                                                                                           
Mezuniyet törenleri - Haziran
Marmaris Sabancı Lisesi ve Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi’nin yıl sonunda düzenledikleri mezuniyet törenlerine teknik destek sağlandı.
 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Yıl Sonu Sergisi - 1 Haziran
Marmaris Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün 2005-2006 Öğretim Yılı Sergisi Belediyemizin desteği ile Yüzme Eğitim Merkezi’nde açıldı. Sergide Halk Eğitimi Merkezi öğrencileri tarafından yapılan ürünler sergilendi.
 
Dünya Çevre Günü Kutlandı - 5 Haziran
Dünya Çevre Günü ilçemizde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Marmaris Kaymakamlığı tarafından Marmaris Belediyesi’nin de katkılarıyla hazırlanan program şu şekilde gerçekleşti;
-Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, konuşmalar, folklor gösterisi
-Panel (Otel Pineta Delux)
-Hatıra Ormanı temsili fidan dikim töreni (Günnücek mevkii)
-“Temiz Deniz” liman içi dip temizliği (Profesyonel dalgıçlar ve deniz polisi dalgıçları tarafından)
-Çevre fotoğrafları ve aktiviteleri sergisi (Marmaris Kalesi)
-Konser: Grup “Doğayla Barış”
 
Derin Deniz Deşarj Sistemi Töreni - 9 Haziran
Marmaris Belediyeler Birliği tarafından yapımına 2006 Ocak ayında başlanan ve atık su arıtma tesisinde temizlenen suyun Yalancı Boğaz’dan daha da açıkta denize bırakılmasını sağlayacak olan “Derin Deniz Deşarj Sistemi”nin son parçasını denize yerleştirmek için yapılan törenin organizasyonu Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi.
 
Bale Günleri - 15 Haziran
3. Marmaris Ulusal Bale Günleri ünlü eser ‘Kuğu Gölü Balesi’ ile başladı. İzmir Opera ve Balesi Müdürlüğü oyuncuları tarafından gerçekleştirilen gösteri Amfi Tiyatroyu dolduran binlerce Marmarisli’ye unutulmaz anlar yaşattı. Marmaris Belediyesi ve Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından organize edilen ve 2007 yılından itibaren uluslararası olarak düzenlenmesi planlanan Bale Günleri sosyal hayata renk getirdi. Balenin seçkin topluluklarını Marmarisli sanatseverlerin yanısıra yerli ve yabancı turistlerle de buluşturan etkinlik geçtiğimiz iki senede olduğu gibi bu sene de hafızalarda renkli görüntüler bırakarak son buldu.
 
Köpek Güzellik Yarışması - 18 Haziran
Marmaris’in en güzel köpekleri, Köpek Bilimleri Derneği tarafından düzenlenen yarışmayla belirlendi. Günnücek Parkı’nda gerçekleştirilen yarışmaya yerli ve yabancı birçok hayvan dostunun yoğun ilgisi vardı. Organizasyonda Belediyemiz tanıtım ve teknik destek sağladı.  
 
Denizcilik Bayramı Coşkuyla Kutlandı - 1 Temmuz
Denizcilik Bayramı’nın 80. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Marmaris’te de coşkuyla kutlandı. Liman başkanlığı ile ortaklaşa yapılan program halat çekme, yağlı direkten bayrak alma gibi eğlenceli yarışmalar ve Marmaris Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle sürdü. Program dahilinde organize edilen bir diğer etkinlikte ise farklı yaş gruplarından Marmarisli yüzücüler 1. olabilmek için kulaç attı.
 
Sığla Ağacı İlk Kez Bir Belgesele Konu Oldu - 21 Temmuz
Marmaris Belediyesi önemli bir kültür hizmetine daha imza attı. Bölgemizin en önemli doğal değerlerinden bir tanesi olan “Sığla Ağacı” Belediyemizin girişimiyle belgesele konu oldu. Digitürk’ten yayın yapan belgesel kanalı İz Tv tarafından “Sığlanın Gözyaşları” adıyla hazırlanan belgeselde sığla ağacının öyküsü anlatıldı. Belgesel, 21 Temmuz Cuma günü saat 20.30’da Muğla Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bahçesinde düzenlenen programla tanıtıldı.
 
Amatör Tiyatroya Destek - 28 Temmuz
Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla Kayseri Bahar Rehabilitasyon Merkezi Tiyatrosu oyuncuları ‘Gladyatör’ adlı oyunu sahneledi.
 
Üniversiteli Gençlerimize Konser - 18 Ağustos
Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Üniversiteye Merhaba Konseri” ile liseli gençlerden oluşan Grup Değişim üniversiteyi kazanan genç Marmarislileri şarkılarla uğurladı.
 
Yabancı Basını Bilgilendirme Çalışmaları – 28/29 Ağustos
Sürekli olarak yerli ve yabancı basına bölgemizle ilgili en doğru bilgileri ulaştırmaya özen gösteren Belediyemiz, 28 Ağustos gecesi ilçemizde yaşanan üzücü olayların hemen ardından ilgili birimlerini harekete geçirdi. Arka arkaya patlayan bombalar üzerine özellikle İngiltere’den Marmaris’e gelen çok sayıdaki basın mensubuna genel durum hakkında sağlıklı bilgi verilmesi ve abartılı haberler yapılmasının önüne geçilmesine yönelik yoğun bir çalışma sürdürüldü. Alman ve Rus basınıyla kardeş şehirlerimizin basın organları aracılığı ile iletişim kurularak ve Belediye Başkanımızın bazı önemli yabancı basın mensuplarıyla birebir görüşmesi sağlanarak bölgemizin bu kötü dönemi en az hasarla atlatması sağlanmaya çalışılmıştır.
 
Zafer Bayramı Coşkusu - 30 Ağustos
Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Marmaris’te de büyük bir coşkuyla kutlandı. Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde 30 Ağustos sabahı Atatürk Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Marmaris Belediyesi tarafından tören alanına gelen vatandaşlara dağıtılan Türk bayrakları ve balonlar Atatürk Meydanı’nı kırmızı beyaza bürüdü. İstiklal Marşı’nın bitmesinin ardından uçan balonların göklere bırakılmasıyla güzel görüntüler oluştu. Organizasyon Marmaris Kaymakamlığı ile ortaklaşa düzenlendi.
 
Burs Başvuruları - Eylül
Marmaris Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin başarılı çocuklarına verilen burs için başvuruların kabulü, işlemlerin yürütülmesi ve ilgili komisyonun çalışmaları takip edildi. İlk, orta ve yüksek öğrenim gören toplam 66 öğrenciye maddi yardım sağlandı.
 
Edebiyata Destek - 1 Eylül
Çok yönlü sanatçı Neşe Torun Belediyemiz tarafından organize edilen imza gününde şiir kitaplarını imzaladı. Solaris Plaza’da düzenlenen imza gününün tanıtım çalışmaları da Belediyemiz tarafından yürütüldü.
 
Flüt Ustası Cahit Koparal Anıldı - 13 Eylül
Flüt’ün Türkiye’deki gelmiş-geçmiş en önemli ismi olan Profesör Cahit Koparal ölümünün 5. yıldönümünde Marmaris Kalesi’nde düzenlenen bir konserle anıldı. Belediyemizin katkılarıyla Kültür-Sanat Derneği tarafından her yıl gerçekleştirilen anma konserine bu yıl ilgi oldukça fazlaydı.
 
“Şehitler ve Gaziler” Anıldı - 19 Eylül
19 Eylül Şehitler ve Gaziler Günü’nde Atatürk Anıtı’ndaki çelenk sunma töreni ve ardından gerçekleştirilen ziyaretlerde teknik destek sağlandı
 
Tanıtıma “Pullu” Katkı - 22 Eylül
Pulculuğa yeni bir boyut getirmek ve posta idarelerine kaynak yaratmak amacıyla başlatılan “kişisel pul” hizmeti kapsamında Belediyemiz tarafından 5 bin adet Marmaris Belediyesi pulu bastırıldı. PTT Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 165. yıldönümü dolayısıyla başlatılan kampanyaya Marmaris Belediyesi de katıldı. Kamu hukuku tüzel kişisi kimliğiyle başvuruda bulunarak üzerinde Marmaris resmi bulunan 5 bin adet pul bastıran Belediyemiz Marmaris’in tanıtımına katkıda bulundu.
 
Huzurevi’nde İftar Yemekleri - 25 Eylül
Marmaris Belediyesi İkinci Bahar Sosyal Tesisleri’nde Huzurevi Derneği tarafından organize edilen iftar yemeklerine Belediyemizin ilgili birimleri de işgücü sağladı ve teknik destek verdi. Her akşam bir hayırseverin karşıladığı yemekleri dileyen vatandaş sosyal tesislerde, dileyen vatandaş da evinde yedi. Gelenekleri yaşatmak amacıyla Belediyemiz ayrıca Ramazan ayının başlaması nedeniyle ilçe merkezindeki 4 camide lokma tatlısı dağıttı. 
 
Erzak Yardımı - 4 Ekim
Belediyemiz geçen yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelere erzak yardımı organizasyonunu üstlendi. Belediyenin hizmet sınırları içinde yeralan Tepe, Kemeraltı, Çıldır, Siteler, Hatipirimi, Sarıana ve Çamdibi mahallelerinde yaşayan ve muhtarlar tarafından dar gelirli oldukları tespit edilen ailelere 700 paket erzak yardımı yapıldı. Yardımların bir kısmı muhtarlıklardan yapılırken bir kısmı ise muhtarlığa gelemeyecek durumda olan hasta ve yaşlı vatandaşlarımızın evlerine götürüldü.
 
Su Deposu Temel Atma Töreni - 13 Ekim
Mariç – Belbir tarafından yapımına başlanan su deposunun temel atma töreninde Belediyemiz görevlileri de organizasyona teknik destek sağladı.
 
Marmaris’te Edebiyat Şöleni - 14 Ekim
Marmaris Belediyesi’nin sponsorluğunda İstiklal Kitabevi tarafından düzenlenen imza gününde Marmarisliler edebiyata doydu. Gazeteci-yazar Zeynep Oral, gazetecilikten emekli olduktan sonra Marmaris’e yerleşen yazar Azer Bortaçina ve Marmarisli yazar Güven Karabenli’nin katıldığı imza gününde Marmarisli edebiyat severler yazarlarla sohbet edip kitaplarını imzalatma fırsatı buldular.
 
Konferans”Turizmde Lobicilik” - 16 Ekim
Marmaris Belediyesi Dış İlişkiler Komisyonu’nun davetlisi olarak Marmaris’e gelen Emekli Büyükelçi Onur Öymen, 15 Ekim Pazar günü İberostar Grand Azur Otel’de “Turizmde Dış Politika ve Lobiciliğin Önemi” konulu bir konferans verdi. Marmaris’in bölgeye ait bir dış turizm politikası oluşturmasına ve özellikle yurtdışında lobicilik faaliyetlerinin başlatılmasına yönelik konferansa ilgi yoğun oldu. Konferans öncesi gazetecilerle bir basın toplantısı düzenleyen Onur Öymen, ülkemizin gündemi ile ilgili soruları yanıtladı.
 
Sosyalist Enternasyonal Toplantısı Marmaris’te - 25 Ekim
Çeşitli ülkelerden sosyalist görüşlü partilerin oluşturduğu "Sosyalist Enternasyonal Örgütü"nün en önemli çalışma gruplarından birisi olan "Göçmen Komitesi" 2006 yılı olağan toplantısını 24-25 Ekim tarihlerinde Rodos ve Marmaris’te yaptı. Dünyada her geçen yıl artan mülteci sorunlarına yönelik ortak çalışmaların planlandığı ve sorunların tartışıldığı toplantıya Marmaris Belediyesi evsahipliği yaptı. 14 ülkeden politikacıların katıldığı toplantı başarıyla sonuçlandı ve bölgemizin uluslararası tanıtımına farklı boyutta bir tanıtım sağladı.
 
17. Marmaris Yat Yarışları - 28 Ekim/3 Kasım
17.Marmaris Yarış Haftası, Marmaris Belediyesi’nin ana sponsorluğu ile düzenlendi. Ülkemizde yatçılığın sevilmesinde ve gelişmesinde büyük önem taşıyan Marmaris Yarış Haftası, bare boat charter sezonunu bir hafta uzatıyor olması nedeniyle Marmaris ve ülke turizmine de büyük katkı sağladı.
 
Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü ve Cumhuriyet Bayramı - 28/29 Ekim
Cumhuriyetin 83. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Marmaris’te de büyük bir coşkuyla kutlandı. İlçemiz son yılların en geniş katılımlı bayram kutlamalarına sahne oldu. 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, aynı gün yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen “Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü” ile devam etti. Etkinlikler 29 Ekim sabahı şehir stadında düzenlenen kutlamalar ve akşam Aksaz Askeri Bandosu tarafından verilen konser ile doruğa çıktı. Konserin ardından Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ise kutlamalara ayrı bir renk kattı. Belediyemiz yürüyüşe, bayram kutlamalarına ve bando konserine her türlü organizasyon desteği sağladı.
 
Balkan Haber Ajansları Toplantısı - 26/28 Ekim
Marmaris, Balkan Haber Ajansları Birliği (ABNA) toplantısına ev sahipliği yaptı. Anadolu Ajansı ile yapılan görüşmeler sonrasında Marmaris Belediyesi organizasyonun tamamını üstlendi. İlçemizde misafir ettiğimiz yerli ve yabancı basın mensuplarına 3 günlük program boyunca hem başarılı bir organizasyon hizmeti verildi, hem de bölge tanıtımına basın aracılığı ile katkı sağlandı.
 
1. Ulusal Sağlığı Geliştirme Kongresi - 9 Kasım
Muğla Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Birinci Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi” kongresinde Belediyemiz de ana sponsorlar arasında yeraldı.Yurtiçi ve yurtdışından birçok akademisyenin katıldığı organizasyon, kongre turizmine de örnek oluşturacak bir katkı sağladı.
 
Atamız Çeşitli Etkinliklerle Anıldı - 10 Kasım
Büyük önder Atatürk doğumunun 125. inci yıldönümünde 10 Kasım törenleri kapsamında çeşitli etkinliklerle anıldı. 10 Kasım Cuma günü Marmaris Belediyesi İkinci Bahar Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinliklerde ilk olarak saat 19.00’da Başbakanlık Basın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla “Atatürk Fotoğrafları ve Basında Atatürk Sergisi” ve Kamil Dürüst Kütüphanesi’nin katkılarıyla “Osmanlı’nın Son Dönemi ve Atatürk Kitapları Sergisi” kapılarını Marmaris halkına açtı. Ayrıca Taş Plak dinletisi düzenlendi. Ana teması “Atatürk’ün sevdiği şarkılar” olan dinleti konukları eski zamanlara götürdü. Etkinliklerin tamamı Belediyemiz tarafından organize edildi.
 
Turizme “Konserli” Destek - 16 Kasım
Marmaris Belediyesi ve Tan-Tur Turizm Şirketi işbirliği ile, limanımızı ziyaret eden MS EUROPA gemisi misafirlerine amfi tiyatroda klasik müzik dinletisi düzenlendi. Yolcu gemisinin orkestrası tarafından amfi tiyatroda verilen konser için tesis hazırlığı ve etkinliğin basına duyurusu Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi.
 
Öğretmenler Gününü Kutladık - 24 Kasım
Ulu Önder Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ne seçilişinin yıldönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü, ilçe genelinde düzenlenen çeşitli törenlerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında Başkanı Ali Acar ve meclis üyeleri, Belediye sınırları içerisindeki okulları ziyaret ederek, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı ve günün anısına özel olarak hazırlatılan hediyeleri sundu.Tüm öğretmenlere ana konusu “Unutulmayan eğitim meşaleleri” olan Marmaris Belediyesi Tarih Bülteni’nin son sayısından ve Atatürk resimli çerçeve hediye edildi. Günün anısına her okulun öğretmenler odası için ise özel olarak Atatürk resimleri hazırlatıldı.

“Cumhuriyetin Kalesiyiz” Sloganıyla Pul Bastırıldı - 27 Kasım

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 83. yıl kutlamaları kapsamında Belediyemiz tarafından hazırlatılan “Cumhuriyetin Kalesiyiz” sloganlı posterlerin pulu bastırıldı. PTT Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 165. yıldönümü dolayısıyla başlatılan kampanyaya 2. kez katılan Marmaris Belediyesi, “Cumhuriyetin Kalesiyiz” sloganlı pullardan 5 bin adet bastırarak Türkiye’nin dört bir tarafına gönderilen postalarda kullanmaya başladı.

15. Balkan Kızılay-Kızılhaç Konferansı - 30 Kasım
Türkiye Kızılay Derneği’nin organizasyonunda çok sayıda yabancı konuğun katılımıyla ilçemizde yapıldı. Marmaris uluslararası bir konferansa daha ev sahipliği yaparken, Belediyemiz de ilçemizin kongre merkezi haline gelebilmesi için her platformda sürdürdüğü tanıtım çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Konferansa katılan yerli-yabancı konuklara Belediyemiz tarafından hazırlatılan bölge tanıtım yayınları da dağıtıldı.
 
125. Yaşında Ata’ya Konser - 4 Aralık
Atatürk’ün doğumunun 125. yıldönümü nedeniyle Marmaris Kültür ve Sanat Derneği tarafından “Atatürk ve Müzik” adı altında gerçekleştirilen konserin organizasyonunda belediyemiz görevlileri de yeraldı. Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen konser ‘tek sesli dünyadan çok sesli dünyaya’ temasını işledi.
 
Müzik Dolu Bir Gece - 11 Aralık
Marmaris Klasik Türk Sanat Müziği Derneği tarafından düzenlenen “Hoş Seda 8 Konseri” Marmarislilerden büyük ilgi gördü. Belediyemizin katkılarıyla gerçekleştirilen konserde Şef Yurdagül Eroğlu eşliğinde Klasik Türk Sanat Müziği’nin sevilen eserleri seslendirildi.
 
Heykel Öğrencilerinin Atölye Çalışması - 22 Aralık
Marmaris Belediyesi ve Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü işbirliği ile Türkmenistan Parkı’nda açık hava atölye çalışması yapıldı. M.Ü. Heykel Bölüm Başkanı Yrd.Doç. Derviş Ergün başkanlığında 9 öğrenciyle yürütülen çalışmada ahşap malzeme ile dört yönden çevrelenen ağaçlar, özel mimari mekanlara dönüştürüldü. Doğadaki ağaç katliamına dikkat çekmeyi amaçlayan çalışma Marmaris halkının ilgisini çekmeyi başardı.
 
Hastanelere Bayram Ziyareti - 30 Aralık
Kurban Bayramı öncesinde hastanede yatmakta olan vatandaşlarımızı unutmayan Belediyemiz bir ziyaret programı hazırladı. Belediye Başkanımız ve belediye görevlileri ilçemizde bulunan 3 hastaneyi de ziyaret ederek hastalara acil şifa diledi, yakınlarının ve hastane personelinin bayramını kutladı. Belediyemiz ayrıca Marmaris ve çevresinden 183 özel durumlu öğrencisi bulunan Melek ve Emre Rehabilitasyon Merkezlerini de ziyaret kapsamına alarak özel eğitim alan öğrencilere bayram hediyeleri götürdü.
 
Kurban Kesim Yerinde Çay-Simit İkramı - 30 Aralık
Marmaris Belediyesi tarafından Arife gününden itibaren mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlarımız için Mezarlık Camii’nde ve Marmaris Belediyesi Araç Parkı içerisinde bulunan kurban kesim alanında halkımıza ücretsiz çay ve simit ikramında bulunuldu. 
 
Aceze Yardımları
Yıl boyunca yapılan başvurular değerlendirildi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız tespit edilerek Encümen’e sunuldu. Yardım kararı verilen vatandaşlarımızın tüm işlemleri Halkla İlişkiler personeli tarafından yürütüldü. 2006 yılında her ay 80 vatandaşımıza aceze yardımı, 1 asker ailesine de asker yardımı yapılmıştır.
 
Tanıtım ve Reklam Çalışmalarıyla Bütçeye Katkı
Ulusal çaplı firmaların Marmaris’te gerçekleştirdikleri organizasyonlara destek verildi. Petrol Ofisi, Türkcell, Avea gibi değişik alanlarda faaliyet gösteren büyük firmaların programları dahilinde ilçemizde yürüttükleri tanıtım programlarına destek olunarak Belediyemize gelir sağlanırken, şehir hayatına da hareket getirildi.
 
Fen İşleri Müdürlüğü
 
A – İmar Uygulamaları
 Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne imar işleri ile ilgili çalışmalar çerçevesinde 2018 adet evrak girişi olmuştur. Bunların 130 adeti imar durum belgesi talebi olup belgeler düzenlenip ilgililerine verilmiştir. 53 Adet yapı ruhsatı düzenlenerek bu inşaatların denetimleri personelimizce titizlikle yapılmıştır. 69 Adet inşaatı tamamlanan yapı sahiplerinin başvurusu üzerine yapı kullanma izin belgeleri düzenlenmiştir. 2006 yılı içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliğine aykırı oldu tespit edilen yapıların aykırılıkları Encümen kararına istinaden vatandaşlarla işbirliği yapılarak giderilmiştir.
 
İlçemiz içerisinde bulunan imar yollarının üst kaplamaları yapılacak olanlarının nivelman ölçümleri ve yerinde aplikasyonları teknik personelimiz tarafından yapılmıştır.
Yine teknik personelimiz tarafından 40 adet yola terk, ayırma, birleştirme dosyalarının kontrolleri titizlikle incelenmiş ve gereği yapılmıştır.
 
Belediyemizce hazırlanan Marmaris Revizyon İmar Planı, ilçemizin turizm alanı olması itibariyle öneri olarak onama makamı olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulmuş, bakanlığın re’sen yaptığı değişikliklerle onanan plan müdürlüğümüz tarafından askıya çıkartılmıştır. Askı süresince, bir teknik eleman vatandaşlara plan hakkında bilgi vermiştir. Bu süre zarfında gelen itiraz dilekçeleri bakanlığa gönderilmiş ve bakanlıkça değerlendirilen itiraz başvurularının sonuçları Belediyemiz tarafından sahiplerine duyurulmuştur.
Yurt çapında devam eden ulusal adres veri tabanının kaynağını oluşturan numaralama çalışması Belediyemiz tarafından Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün denetiminde yapılmıştır. Çalışmalar iki harita mühendisi ve bir harita teknikeri kontrolünde gerçekleşmiştir.
 
İmar uygulamasının tamamlanması ile yapılaşmaya açılan Bağlıiçi Mevkii’nin imar yollarının kırmızı kotları, mühendislik hesapları yapılarak yol yapım projeleri Belediyemizce oluşturulmuştur.
Belediyemiz, kent kimliğini belirlemek, kentteki yaşam konusunda kullanıcıların memnuniyetini arttırmak, geçmişte yer etmiş yanlış uygulamaların düzene kavuşturularak, modern kent vurgusunu taşıyan çağdaş ve örnek mekanlar yaratmak adına, Ulusal Egemenlik Caddesi’nden başlanarak, Tansaş önü, Atatürk Meydanı, Kordon Caddesi ve Atatürk Caddesi’ni kapsayan kentsel tasarım proje yarışmasının hazırlıklarına başlanılmıştır.
 
138. Sokak Yağmur Suyu Toplama Kanalı Yapım İşi: Kış aylarında yoğun yağışların yaşandığı ilçemiz içerisinde geçmiş yıllarda projesiz yapılan kanal uygulamaları kent içerisinde maddi hasarlı birçok olumsuzluklar meydana getirmişti.Bu olumsuzlukların giderilmesi amacıyla belediyemizin başlattığı dere ıslahları ve yağmur suyu toplama kanalları, General Mustafa Muğlalı Caddesi’nden yağmur suyu toplama kanallarının yapılarak 138. sokaktan denize ulaşan dereye bağlanmıştır.Söz konusu dere, önce yapılan uygulamalarda üzeri projesiz ve gelişigüzel kapatılmış bu sebepten bu bölgede birçok su taşkınlarına sebep olmaktaydı.Belediyemiz tarafından derenin mühendislik hesapları yapılarak oluşturulan projelerin uygulaması 2006 yılı içerisinde başlanarak tamamlanmıştır.
Marmaris Şehir Mezarlığı dış duvarı üzeri ferforje demir ve aydınlatma yapılması: Şehir Mezarlığı’nın etrafını çevreleyen taş duvarlarının bazı kısımları yıkılmış ve duvarın kalan kısımların da özelliğini yitirmişti. Belediyemiz tarafından mezarlığın taş duvarları yenilenmiş ve üzerlerine ferforje demirler konularak ve duvar üzerine aydınlatma aplikleri konulmuştur.Ayrıca mezarlık yanında standartların altında bulunan kaldırım büyütülerek fonksiyonel hale getirilmiştir.
 
Çim Yüzeyli Futbol Sahasının Yapım İşi: Marmaris Şehir Stadı’nın zemini üzerinde biriken yüzey sularının tahliyesini sağlayan drenaj kanallarının olmaması ve futbol sahasının zeminin kotunun düşük olması nedeniyle, yüzey sularının zeminde birikerek zamanla çim sahanın bozulmasına ve kullanılmaz hale gelmesine sebep olmaktaydı, söz konusu sahanın drenaj kanalları yapımı ve zemin yükseltilmesi ile çimlendirmesi yapılarak kullanıma açılmıştır.
 
İçmeler Beldesi’nde sağlıksız koşullar içerisinde faaliyet gösteren ve ilçemizde oluşan ihtiyacı karşılamakta zorlanan mezbahanın yerine belediye hizmet alanında yeni mezbahanın yapımına başlanıp kısa sürede tamamlanmış ve sadece ilçemize değil tüm bölgemize hizmet verebilecek nitelikte mezbaha binası halkımızın hizmetine sunulmuştur.
 
Açık ve Kapalı Spor Sahaları Yapılması: İlçemiz içerisinde öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerini yürüttükleri okul alanlarında spor yapabilecekleri alanların ve olanakların kısıtlı olması sebebiyle, öğrencilerin spor faaliyetlerini genişletmek amacı ile açık ve kapalı spor sahaları (Kenan Evren İlköğretim Okulu kapalı portatif spor sahası, İhsan Mermerci ilköğretim Okulu açık voleybol sahası, Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi açık spor sahası yapım işleri) yaptırılmıştır.
 
Değirmen Deresi ve Sarıana Cami Yanı Menfez Islahları, Yağmur Suyu Toplama Kanalı, Yol Onarımlarının Yapılması: Kış aylarında meydana gelen yoğun yağışlar, Değirmen Dere kenar duvarlarının bir kısmının yıkılmasına sebep olmuş, ayrıca Sarıana Mahallesi, Mustafa Münir Elgin Çevre Yolu’nun menfezinden 1. Sokak, 9. Sokak ve oradan 10. Sokak içerisine akmakta olan dağdan gelen yağmur suları, yoğun yağışların yarattığı şiddetle söz konusu sokaklarda beton parke taşı ile kaplı olan zeminde ciddi bozulmalar oluşturarak yolu kaldırmış ve kullanılmaz hale gelmiştir. Bu sebeple menfezin çıkışına betonarme kapalı yağmur suyu kanalı yapılarak bu kanal, Şehir Stadyumu etrafında bulunan açık kanala bağlanmış, buradan da Değirmen Dereye bağlanarak yağmur sularının tahliyesi sağlanmıştır. Bozulan yollar yenilenerek kalıcı olması sağlanmıştır.
 
Prefabrik Spor Salonu Yapımı: Kapalı Spor salonu, kulüp sporcularının ve ilçemiz içerisinde bulunan okul takımlarının yoğun çalışmalarından dolayı yetersiz kalması sebebiyle, aynı alan içersinde prefabrik kapalı spor salonu belediyemizce yapılmıştır.
Marmaris İlçesi, Adaköy, Kumlubük ve Marmaris Koruma Amaçlı imar Planı Yaptırılması: Belediyemiz beş yıllık imar programı dahilinde koruma amaçlı imar planlarının yaptırılması ve onanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na öneri olarak sunulmak amacıyla ihalesi yapılmış olup, plan çalışmaları devam etmektedir.
 
Pazar Yeri Binasının Etrafının Polikarbon Malzeme ile Kaplanması: Pazar yerinin dış cephesinde bulunan yürüyüş yolu, kullanıcıların olumsuz hava koşullarından korunması amaçlı polikarbon malzeme ile etrafı çevrilerek yapımı tamamlanmıştır.
 
Marmaris Belediyesi Pazar Yeri ve Düğün Salonu Klima-Havalandırma Tesisatı Yapılması: Söz konusu binada yoğun insan kullanımından kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi amaçlı, havalandırma ve klima tesisatları yaptırılmıştır.
 
General Mustafa Muğlalı Caddesi Yol Düzenlemesinin Yapılması ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi Betonarme Duvar ve Alt Geçit Yapılması: General Mustafa Muğlalı Caddesi altyapı çalışmalarında yapılan derin kazılar sebebiyle zeminin uygun olmaması ile yol üzerinde olası bozulmaları engellemek için, yolun zemini demirli beton ile kaplanarak sağlamlaştırılmış, oluşturulan bu sağlam zemin üzerine kum serilerek beton parke ile üst kaplaması yapılmıştır. Yağmur sularının tahliyesi için cadde boyunca yağmur suyu toplama ve tahliye kanalları yapılarak çalışmalar tamamlanmıştır.
 
Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Atatürk İlköğretim Okulu önünde ve Değirmen Dere Köprüsü üzerinde yaya kaldırımının bulunmamasından dolayı, yoğun araç trafiği olan caddede yayalar ve öğrenciler ulaşım sorunu yaşamakta idiler. Yapılan çalışmalar sonucunda bölgedeki tüm kaldırımlar standartlara uygun hale getirilmiş, genişletilmiş, kaldırımı olmayan kesimlere kaldırımlar oluşturulmuştur. Ayrıca Atatürk İlköğretim Okulu Bahçesi içerisinde Belediyemiz tarafından yapılan alt geçit ile öğrencilerin araç trafiği içerisine girmeden İrimiçi Mevkii tarafına geçişleri sağlanmıştır. 
 
İlçemizde Türk Telekom İl Müdürlüğü’nce yürütülen alt yapı çalışmalarında tüm sokaklarda kazı yapılarak boru döşeme işi yapılmış olması nedeniyle bozulan yolların tamiratları Belediyemizce yaptırılmıştır.
Kent içerisinde yapılan tüm çalışmalarda kullanılmak üzere kum-çimento alımı, beko, loder, ekskavatör çalıştırılması işi, damperli kamyon kiralaması hizmet alımı, beton kilitli parke alımı, bs 20 hazır beton alımı, ocak taşından konkasör ile kırılmış 25 mm lik temel malzeme alımı, beton oluklu bordür ve beton yağmur oluğu alımı, 5 cm lik dekoratif kaldırım taşının alımı ihaleleri yapılmıştır.
İlçemiz içerisinde bulunan yaya geçitleri sarı yol çizgi boyası ile boyanmıştır.
Bakım-Onarım: Belediyemiz sınırları içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü’nün işçileri ile, Mariç Belbir tarafından su ve kanalizasyon hatlarında oluşan arızaların tamiratları sırasında oluşan yol ve kaldırımlardaki hasarlar giderilmiştir.
Şehir Mezarlığı genişletilerek, beton duvarlar ile kademelendirme işi yapılmış olup, mezarlığın etrafı beton duvar ve tel çitle çevrilmiştir.
 
Kemal Elgin Bulvarı başlangıcından Kenan Evren Bulvarı’na kadar her iki şeritte yolun zaman içerisinde bozulan kısımları Belediyemiz personeli tarafından 2 Ocak 2006 tarihinde başlanarak onarılmıştır.
Kenan Evren Bulvarı yol bakım onarım çalışmaları 15 Ocak 2006 tarihinde başlanarak tamamlanmıştır.
 
Ulusal Egemenlik Caddesi Marmaris girişinden başlanarak Beldibi Yeni Yol Caddesi Kavşağına kadar olan yolun beton parke kaplı bozuk kısmı kaldırılarak bakım onarımı Belediyemiz işçileri tarafından yapılmıştır.
Belediyemiz Pazar Yeri Binası çevresinde yayaların rahat kullanımını sağlamak üzere, demir babalar ile binanın köşelerine taş duvar yapımı Belediyemiz işçileri tarafından yapılmıştır.
Yeni Yol Caddesi üzerinde zaman içerisinde bozulan beton parke kaplı yol sökülerek aynı yola yağmur suyu toplama kanalı yapılmış, Değirmen Dere’ye suyun tahliyesi sağlanmış, dere duvarları ve yolun bakım onarımları Belediyemiz işçileri tarafından gerçekleştirilmiştir.
 
 
Mariç Belediyeler Birliği’nin alt yapı kazı çalışmalarında, tamamen üst kaplaması bozulan Tansaş karşısı 61. Sokak’tan başlayıp Yeni Yol Caddesi Atatürk İlköğretim Okulu önüne kadar devam eden yol, Belediyemiz işçileri tarafından yapılarak kısa sürede hizmete açılmıştır.
 
İlçemiz içerisinde adeta seferberlik olarak başlattığımız dere ıslahları çalışmalarında, (Sinan Dere Islah Çalışmaları, 230 Sokak, 170 Sokak, 192 Sokaklardan geçen yağmur suyu toplama kanalı, General Mustafa Muğlalı Caddesi açık ve kapalı yağmur suyu toplama kanalları,Yunus Nadi Caddesi yağmur suyu toplama kanalları, 208 Sokak açık kanal yağmur suyu toplama kanalı) bozulan yolların bakım onarımları Belediyemiz işçileri tarafından hızla tamamlanmıştır.
Garajı içerisinden geçmekte olan Değirmen Dere’nin garaj tarafında bulunan taş duvarı yükseltilip dere tabanına hasır demirler döşenip, kalıpları ve hazır beton ile kaplanması belediyemiz işçileri tarafından yapılmıştır. 
Belediyemiz Hizmet Binası içerisinde yapılan düzenlemeler ile Düğün Salonu olarak kullanılan alan Pazar Binası içerisine taşınmıştır. Zabıta Amirliği’nin kullandığı alan yeniden düzenlemesi yapılmıştır. Marmaris Şehir Kütüphanesi yapılan düzenlemeler ile Belediyemiz Hizmet Binası içerisine alınarak kente hizmet vermeye başlamıştır.
 
İtfaiye Amirliği
İtfaiye teşkilatımız yenilenerek, personeliyle birlikte her türlü ihtiyaca cevap verecek hale getirilmiş olup, gece gündüz göreve hazır durumdadır. İtfaiye Teşkilatımız 2 vardiya halinde 24 saat görev yapmaktadır. Teşkilatımızda görevli personelin trafik kazalarında kurtarma çalışmalarına katılabilmesi için hidrolik kurtarma seti alınmış olup; kurtarma aracı oluşturulmuştur. Hidrolik kurtarma seti deprem vs. kurtarmalarında da kullanılması mümkündür. Ayrıca İtfaiye Teşkilatımız turizm beldesi olan ilçemizin bütün sokaklarını ve caddelerini sezon başlamadan önce yıkatmakta ve yıkama işleri belirli zamanlarda diğer işleri aksatmadan gece gündüz düzenli bir şekilde devam ettirilmektedir. Bütün bu işlerin yapılması esnasında çıkabilecek yangına karşı 2 itfaiye aracımız tam teçhizatlı olarak hazır bir şekilde bekletilmektedir. İtfaiye teşkilatımız yıl içinde 40 yangına anında müdahale ederek en kısa zamanda   kontrol altına almıştır. Geçen döneme nazaran yangın sayısında azalma olmuştur. Orman yangınları, orman ekipleriyle ortaklaşa çalışmamızın sonucunda başlangıçta söndürülmüştür. Otel, motel, apart ve bunun gibi işyerlerine itfaiye ile ilgili ders ve diğer konularda yardımcı olunmuştur.
 
IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
A- ÜSTÜNLÜKLER
1- Yönetimin iradesi ve kararlılığı.
2- Yönetimin müdür ve amirlere yetki kullanma özgürlüğü tanıması.
3- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iyi iletişim.
4- Gelirlerin düzenli kayıt altına alınması ve alacakların disiplinli takibi ile gelirde hızlı artış.
5- Turizm sektörünün yakından takibi, sorunlara hakimiyet ve çözüm yolları arayan bir belediyecilik anlayışı.
6- Halkın hizmet memnuniyeti.
7- Norm kadro çalışmasının tamamlanmış olması.
8- Hizmet satın alınmaya başlanması.
9- Sosyal, şeffaf, üretken Belediyecilik anlayışının ön planda olması.
10- Sivil Toplum Kuruluşları ile iyi iletişim.
11- Yönetimde katılımcı anlayış.
12- Belediye gayrimenkul envanterinin çıkarılmış olması.
13- Yönetimde karar alma mekanizmasının en hızlı şekilde işletilmesi.
14- Çocuklara ve gençlere spor tesisleri yoluyla geleceğe yönelik yatırım yapılması.
15- Şehrin çevresinin Milli Park sınırlarıyla çevrilmiş olması ve mevcut sınırlar dışına taşma imkanının kalmaması, imar revizyon planının disiplinli uygulanması ile şehrin orta vadede (5-10 yıl) genel görünümünün olumlu şekilde değişim yolunun açık olması.
 
B- ZAYIF YÖNLER
1- Hizmet binasının yetersiz, eski ve kullanışsız olması.
2- Teknik personel eksikliği.
3- Makine, teçhizat ve donanım eksikliği.
4- Bürokratik işleyişin yanlışlığı ve yavaşlığı.
5- Personel ödüllendirme sisteminin olmaması.
6- Personel arası ücret dengesizliği.
7- Modern arşiv ve veri eksikliği.
8- Kamu arazilerinin geçmiş yıllarda gelişigüzel kullanılması nedeniyle bugün ihtiyaç duyulan tesislere yer bulunamaması.
9- Sosyal tesis eksikliği (kültür-kongre merkezi, tiyatro salonu, gençlik merkezi, spor alanları).
10- Şehrin 1980 sonrasında hızlı ve çarpık büyümesi, halkın yılar boyunca kişisel çıkarlardan kaynaklanan istenmedik alışkanlıkları.
11- Çarpık yapılaşmanın ve plansız büyümenin günümüzde ortaya çıkardığı trafik sıkışıklığı.
12- Mali kaynakların yetersizliği.
13- Personel sayısının kış nüfusuna göre belirlenmiş olması ve yaz aylarında yetersiz kalması.
14- Hizmet birimlerinin alt yapı eksikliği.
15- İşyeri sitelerinin olmaması ve normalde şehir dışında bulunması gereken bazı işkollarının şehir merkezinde yapılanmış olması (tüp deposu, su firmaları, nakliye firmaları, mobilyacılar, inşaat vb).
16- Memurlar tarafından yapılması gereken işlerin işçiler eliyle gördürülmesi.
17- Engellilere yönelik tesis ve donanım eksikliği.
 
C- DEĞERLENDİRME 
Marmaris, turizmle var olmuş, dünyanın en güzel yörelerinden biridir. Ancak, bu güzellik içinde yer alan ilçe merkezi ticari olarak daha çok kazanmak amacıyla yıllar içerisinde planlara aykırı ve kişisel çıkarlara açık şekilde kullanılarak ne yazık ki tahrip edilmiştir. Yeşil-açık alanlar yok edilmiş; kent, yoğun-kişiliksiz çirkin görünümlü yapılarla dolmuştur. İmar planları, sürekli olarak parçalı plan tadilatlarıyla deyim yerindeyse “yamalı” hale getirilmiştir. İmar planı, gelişmeyi yönlendirip-kontrol edecek bir araç olmaktan çıkmış; oldu-bittilerle ortaya çıkan kötü yapılaşmayı affetmek için kullanılan bir araç haline gelmiştir.
 
Kentin fiziksel yapısındaki bu durum en başta turizm sektörünü olumsuz etkilemiş; turist sayısı her geçen yıl azalmaya başlamış, daha önemlisi turist profili değişmeye başlayıp, turizm geliri düşmüştür.
 
Şehirde tesis eksikliği nedeniyle halkın sosyal-kültürel gelişiminde ciddi sorunlar yaşanmıştır. Örneğin, bir kültür merkezinin, bir halk eğitim merkezi binasının, bir tiyatro salonunun veya gençlik merkezinin bulunmaması nedeniyle yerleşik nüfusun bu yöndeki beklentilerine cevap bulmakta sıkıntılar yaşanmıştır, yaşanmaktadır.
 
Ticaret ve konut bölgelerinin iç içe geçmesinin ortaya çıkardığı büyük sorunlar da yine imar-revizyon planının acil olarak devreye girmesini gerektirmiştir. Şehrin her yeri ticaret bölgesi olarak görülmüş, mülk sahiplerinin yerlerini öncelikle bar-restoran-eğlence yeri işletmesi olarak değerlendirme düşüncesi öncelikle ticari yaşamdaki arz-talep dengesini bozmuştur. Normalin üstüne çıkan arz, rekabeti olumsuz yönde etkilemiş, hizmet ve ürün kalitesi hızla düşmüştür. Bu çarpık gelişmenin bir diğer önemli sonucu da konut bölgelerindeki halkın artan şikayetleri olmuştur. Gürültü başta olmak üzere sosyal açıdan yaşanan rahatsızlık en üst seviyeye ulaşmıştır.
2006 yılı işte bu sorunların çözümü yolunda Marmaris tarihinde bugüne kadar en önemli adımların atıldığı yıl olmuştur.
Uzun süredir hazırlandığımız ve sık sık halkımızla paylaştığımız vizyon gereğince çalışmalara başladık. “Nasıl bir Marmaris istiyoruz ?” sorusunun cevabını aşağıdaki düşünceler çerçevesinde oluşturduk. Marmaris’i;
•          Turizm önderliğinde sağlıklı bir sosyo-ekonomik yapının kurulduğu,
•          Yıl boyu turizm etkinliklerinin sürdürülebileceği,
•          Çevresindeki başta Milli Park olmak üzere, zengin doğal yapıyı koruyan ve zarar vermeden kullanan,
•          Sahil ve denizi yine koruyup, zenginleştirilmiş etkinliklerle kullanan,
•          Büyük bölümü tamamlanmış yapılaşmanın çirkinliklerini azaltmak için, fiziki kalitesi ve kent estetiğini özgün bir üslupla geliştiren,
•          Yurt içi ve dışından gelen ziyaretçiler için, deniz-kum-güneş dışında, farklı-özgün cazibe alanları olan; kültürümüzü tanıtma olanakları sunan,
•          Sağlıklı altyapısı, hijyenik ikramları ve güleryüzlü misafirperverliği, güvenlik ve sağlık önlemlerinin üst düzeyde sağlandığı,
•          Yerel halkının yaşam kalitesini artıran bir kente, yani kaynaklarını yok etmeden kullanan bir kente dönüştürmek amacıyla çok önem verdiğimiz İmar-Revizyon Planı ciddi ve yoğun çalışmalar sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunularak onay alındı.
 
Altyapısını 2 yıldır hazırladığımız KENTSEL İYİLEŞTİRME/REHABİLİTASYON çalışması; İmar-Revizyon Planımızın uygulamaya girmesi ile bundan sonra çok daha hızlı ilerleyecek. 2006 yılında özellikle kısa vadeli sorunların çözümü için çalışmalara başladık. Orta ve uzun vadeli sorunlar ve çözümleri içinse, çalışmalarımızı sürekli gözden geçirerek bir sonraki çalışmanın daha iyi gerçekleşmesine çaba gösteriyoruz. Kısacası bir STRATEJİK PLAN mantığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
 
Geçtiğimiz yıl içerisinde Marmaris Belediye hizmetleri açısından bir ilk yaşandı. Belediyemiz, birçok yerel yönetimin yıllar önce başlattığı ve çağdaş belediyecilik uygulamalarından birisi olan “hizmet alımı”nı gerçekleştirdi. Belediyemizde ilk olarak Temizlik İşleri ihalesi yapıldı ve bu hizmet özel bir firmaya devredildi. Böylece hem daha ekonomik bir uygulamaya geçildi, hem de yasalarla kısıtlanan personel kadrosu rahatlatılmış oldu. Aynı uygulamanın Park ve Bahçeler Müdürlüğünde başlatılması için hazırlıklar sürüyor.
 
Marmaris Belediyesinin önderliğinde Marmaris Belediyeler Birliği (Mariç Belbir) de kökleşmiş altyapı sorunlarına çözüm getirmiştir. 2005 yılında başlayan kent içi dere ıslah çalışmaları büyük ölçüde 2006 yılında tamamlanmış, böylece her kış mevsiminde korkulu rüya haline gelen su baskınlarının önüne geçilmiştir. Halk sağlığı açısından önem taşıyan içme suyu konusunda ise 2005 yılında gerçekleştirilen barajın açılışının ardından 2006 yılında şehrin su deposu yenilenmiştir. 1960’larda inşa edilen ve bugün yetersiz kalan 1500 metreküplük su deposu yerine 5000 metreküplük yeni su deposu inşa edilmiştir. Böylece eski depoda yaşanan basınç ve şebekenin her noktasına eşit dağıtım sorunu 2006’dan itibaren ortadan kalkmış oldu.
 
2006 yılında bir yandan şehrimizi fiziksel açıdan düzenleme çalışmalarını yürütürken, bölgemizdeki ticari yaşam kaynağı olan turizm sektörüne katkı olarak büyük çaplı tanıtım çalışmalarında bulunuldu. Belediyemiz tarafından bölgemizin doğal, kültürel, tarihi değerleri en ayrıntılı şekilde belgelere döküldü, filmler yapıldı. Uluslararası fuarlarda Marmaris Belediyesi bölge tanıtımı için lokomotif güç olarak turizmcilerin yanında yeraldı. Halkımızın çoğunun geçim kaynağı olan turizmde Belediyemizin katkıları gerek yerinde tanıtım, yani konuklarımızın en iyi şekilde ağırlanması ve bölgemizden memnun ayrılması yoluyla, gerekse uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve tanıtım faaliyetlerine destek yoluyla önümüzdeki yıllarda da artacaktır.
 
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Yönetim açısından 2007 yılı ve sonrasına yönelik öncelikli çalışmalar 2006’da olduğu gibi Marmaris’in daha düzenli, daha temiz, daha planlı bir kente dönüştürülme alanında olacaktır. İmar Revizyon Planının uygulamasında kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi ve halkın desteğinin sağlanması önemlidir. Bu nedenle, basın-yayın organları yoluyla ve belediye görevlileri tarafından uygulamalar hakkında sık sık bilgi verilmelidir.
Planda talep edilen, ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmayan Belediye hizmet alanları için gerekli girişimler bir kez daha yapılmalı ve özellikle bir kültür merkezi için gerekli yer tahsisinin yapılması sağlanmalıdır.
Belediyemizin çağdaş belediyecilik anlamında hizmet verebilmesi amacıyla teknolojik altyapısının, araç-gereç donanımının, hizmetiçi eğitimin daha da hızlı şekilde gelişimi planlı olarak uygulanmalıdır.
Hizmet alımı yoluyla personel açığı bulunan birimlerde özellikle yaz aylarında açık kapatılmalıdır.
2007 yılı sonu itibarıyla özellikle şehir merkezinde yaşanan trafik sıkışıklığının ve can güvenliğinin çözüm yollarından birisi olan tüp, inşaat, mobilya, su, toptan gıda satışı gibi iş kollarına ait yerlerin şehir merkezi dışına taşınmaya başlanması gerekmektedir. Bu yönde planlama çalışması da öncelikler arasında tutulmalıdır.
 
 
                                 
             Arz ederim.
                                                                                                          Muhammet Ali ACAR
                                                                                                      Marmaris Belediye Başkanı