2007 Yılı Faaliyet Raporu

l- GENEL BİLGİLER
 
A- MİSYON ve VİZYON
 
1) Misyon : Yasa ve mevzuatlara bağlı kalarak, Marmaris halkının ve bir turizm merkezi olan ilçemizde tatilini geçirmekte olan yerli-yabancı konukların çağdaş bir kent ortamında, temiz, düzenli, güvenli şekilde yaşam sürdürmesi ve tatil yapmasını sağlamak.
2) Vizyon : Belediyemizin vizyonu; halka ve turiste en iyi şekilde hizmet veren ve çağdaş belediyecilik anlayışına sahip personeli ile belediyemizi, hizmet kalitesini sürekli arttıran bir yerel yönetim kuruluşu haline getirmektir.
 
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 
Belediyenin görev ve sorumlulukları:
                        5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 14. maddesine göre, Belediyemizin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;
                        Belediyemiz, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
                        a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
                        b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
                        Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
                        Belediyemizin hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
                        Belediyemizin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
                        Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
                        4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
 
Belediyenin yetkileri:
5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 15.maddesine göre, Belediyemizin yetkileri aşağıdaki gibidir; 
                        a) Kent sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
                        b) Kanunların belediyemize verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak,
belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
                        d) Özel kanunları gereğince belediyemize ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
                        e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
                        f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
                        g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
                        h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
                        i) Borç almak, bağış kabul etmek.
                        j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
                        k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
                        l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
                        m) Kentimizde ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
                        n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
                        o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
                        p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyemize verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
                        (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi.
                        Belediyemiz, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
Meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
            Belediyemiz, kent sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
                        Belediyemiz mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
                        Belediyemizin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
 
            C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
 
1) Fiziksel Yapı: Belediyemiz ana hizmet binası, Çıldır Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 38 adresinde bulunmakta olup, bodrum+3 kattan oluşmaktadır. Bodrumu 340 m2., zemin katı 1245 m2., birinci katı 485 m2., ikinci katı da 485 m2. olmak üzere toplam 2555 m2. kullanım alanına sahiptir. Belediyemizin zemin katının bir kısmını Mariç Belbir kullanmaktadır. Belediyemizin kullandığı toplam oda sayısı ise 38’dir.
Taşınmaz malları (arsaları) ve gelir getiren işyerleri: Belediyemize ait ekli listede belirtilen toplam 96.547,21 m2 arsa taşınmazı mevcuttur. Bunlara ilaveten Belediyemizin taşınmaz mallarından kira geliri elde ettiğimiz mevcut yerleri de aşağıda sıralanmıştır.
-         Bedesten iş merkezinde 38 adet dükkan,
-         Orta Çarşı Tersane Sokak’ta 4 adet işyeri,
-         Belediye İş Hanında 38 adet iş yeri,
-         Belediye Hal Binasında 21 adet dükkan,
-         Tansaş Alışveriş merkezi altında 7 adet iş yeri,
-         Otobüs Terminalinde 28 adet iş yeri mevcuttur.
-         Ulusal Egemenlik Caddesi Tansaş İş Merkezi üstünde katlı otopark mevcut olup 08/02/2005 tarih ve 12 nolu Meclis Kararı ile Marmaris Belediye Spor Kulübüne tahsis edilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belediyemize ait arsaların listesi aşağıda gösterilmiştir:
 
MARMARİS BELEDİYESİ ARSALAR LİSTESİ
 
SIRA NO: VASFI HALİZ HAZIR DURUMU VE BULUNDUĞU YER MAHALLESİ PAFTA ADA PARSEL ARSA M
1 ARSA BOŞ ARSA TEPE (SARIANA) 17 132 24 292,96
2 ARSA BOŞ ARSA TEPE (SARIANA) 17 132 34 45,53
3 ARSA BOŞ ARSA TEPE (SARIANA) 17 132 33 47,41
4 ARSA BOŞ ARSA TEPE (SARIANA) 17 126 224 193,54
5 ARSA BOŞ ARSA TEPE (SARIANA) 17 126 211 184,89
6 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 126 214 301,07
7 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 126 215 122,20
8 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 131 18 1.351,00
9 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 130 7 457,00
10 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 127 235 198,00
11 ARSA SPOR SAHASI ALTI TEPE (SARIANA) 17 131 133 4.925,00
12 ARSA BOŞ ARSA TEPE (SARIANA) 17 131 131 95,00
13 ARSA PARK YAPILAN YER TEPE (SARIANA) 16 163 291 772,00
14 ARSA ORMAN İŞL.MD. BAHÇESİ KEMERALTI 1 138 135 183,00
15 ARSA SULTAN HAN İÇİ KEMERALTI 12 23 8 16,73
16 ARSA SU ARKI KEMERALTI 16 163 310 64,09
17 ARSA BOŞ ARSA TEPE 16 163 258 48,00
18 ARSA SU KUYUSU (SANAYİ GİR) TEPE 14 86 75 750,00
19 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 310 1 2.379,00
20 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 311 4 879,00
21 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 315 2 814,00
22 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 320 1 1.506,00
23 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 322 1 2.640,00
24 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 326 1 259,00
25 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 327 1 706,00
26 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 331 1 1.657,00
27 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 333 1 606,00
28 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 337 2 489,00
29 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 339 1 84,00
30 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-4A 343 3 800,00
31 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-4A 346 1 1.011,00
32 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-4A 321 1 630,00
33 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1C 374 1 2.331,00
34 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1C 376 1 8.990,00
35 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1C 377 1 101,00
36 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1C 379 1 1.354,00
37 ARSA İYİLİK TAŞ KAYALIK KEMERALTI 1 138 211 8.232,00
38 ARSA ESKİ SANTRALİN OLDUĞU YER KEMERALTI 9 140 47 449,00
39 ARSA SEKİNE EVREN PARKI KEMERALTI 7 146 485 1.657,00
40 ARSA KAYALIK KEMERALTI 10 13 247 447,18
41 ARSA KAYALIK KEMERALTI 10 13 195 46,00
42 ARSA KAYALIK KEMERALTI 10 13 245 33,14
43 ARSA KAYALIK KEMERALTI 10 13 249 2.225,56
44 ARSA KAYALIK KEMERALTI 10 13 232 521,00
45 ARSA İSKELE KEMERALTI 11 2 1 880,00
46 ARSA ANFİTİATRO YANI KEMERALTI 6 165 46 1.000,00
47 ARSA HÖYÜK TEPESİ KEMERALTI 6 165 44 7.453,00
48 ARSA MEZARLIK İÇİ KEMERALTI 6 168 12 267,00
49 ARSA MEZARLIK İÇİ KEMERALTI 6 169 13 687,00
50 ARSA MEZARLIK KEMERALTI 6 287 43 22.371,00
51 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 7 325,00
52 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 8 335,00
53 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 9 401,00
54 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 17 307,00
55 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 18 311,00
56 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 19 415,00
57 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 20 515,00
58 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 21 586,00
59 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 22 572,00
60 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 23 381,00
61 ARSA TERSANDEKİ PARK YERİ TEPE 18 203 205 238,00
62 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 134 2 65,00
63 ARSA TM4’ÜN YERİ KEMERALTI 3 288 463 790,00
64 ARSA ARKEOLOJİK PARK KEMERALTI 1 138 109 2.100,00
65 ARSA HALICI OTEL YANI KEMERALTI 1 138 96 489,00
66 ARSA DLH YANI TEPE 17 134 5 833,00
67 ARSA TRİBÜN ALANI TEPE 16 81 1 1.763,00
68 ARSA BOŞ ARSA TEPE 13 44 288 44,11
69 ARSA BOŞ ARSA TEPE 13 44 231 23,38
70 ARSA BOŞ ARSA TEPE 19 72 77 1.090,00
71 ARSA 1. NOLU SAĞLIK OCAĞI İÇİ KEMERALTI 9 11 54 261,42
72 ARSA TM3’ÜN YERİ KEMERALTI 7 185 457 1.150,00
          TOPLAM 96.547,21
 
 
Sosyal tesisleri: Amfitiyatro, İkinci Bahar Sosyal Tesisleri ve Marmaris Belediye Spor Kulübüne tahsisli kapalı yüzme havuzu ve eğitim tesisleri, kapalı spor salonu, sportif altyapı tesisleri,
Otoparkı: 1 adet 3 katlı kapalı otopark
Şehir mezarlığı: Yaklaşık 25.500 M2.
İtfaiye teşkilatında: 8 itfaiye aracı, 1 adet motosiklet
Makine Araç parkı: 1 adet
 
 2) Örgüt Yapısı: 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre Belediyemiz 2007 yılı içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park-Bahçeler Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı, Belediye Tabibliği, Hukuk İşleri bünyesinde 85 adet memur, 31 adet kadrolu işçi, 143 adet 5620 Sayılı Yasaya göre Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçi, 3 adet geçici işçi, 1 adet sözleşmeli personel ile çalışmalarını yürütmüştür. 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümlerine istinaden; memurlar 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’na, işçiler ise 4857 Sayılı İş Kanunu’na ve Belediye İş Sendikası ile yapılmış olan Toplu İş Sözleşmesine göre çalıştırılmış ve onlar için bu kanunlar uygulanmıştır.
 
3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: 2007 Yılında çağımızın gereklerinden olan bilgisayar sisteminde 31 CRT monitör, 21 LCD monitör, 51 kasa bilgisayar, 2 zyxel modem (ADSL modem),  4 adet 16 port switch, 8 adet 8 port switch (çoklayıcı, internet), 10 lexmark yazıcı, 4 HP mürekkepli  yazıcı, 1 adet HP renkli laser yazıcı, 18 laser yazıcı, 3 adet 2448 tarayıcı, 4 dizüstü bilgisayar kullanılmış, böylece belediyemizin işleri geçmişe oranla daha kolay ve daha kısa sürede yapılmıştır. 
Ayrıca, bilgi çağının gereğine uygun olarak vatandaşlarımızın ve dileyen herkesin belediyemizle ilgili bilgi almasını en hızlı şekilde sağlamak amacıyla önceki yıl Türkçe-İngilizce olarak oluşturulan belediyemizin web sayfası sürekli güncellenmiştir.
                 
4) İnsan Kaynakları: Yukarıdaki örgüt yapısı bölümünde de bahsedildiği üzere 2007 yılı içerisinde belediyemizde toplam 263 kişi çalışmış olup, bu personelimize ait bilgiler aşağıdaki Tablo – 1 ve 2’de gösterilmiştir.
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo – 1 Belediyemizde 2007 yılı içerisinde görev yapmış olan personel bilgileri.
 
  İlkokul Ortaokul Lise ve Dengi Okul Yüksek Okul Üniversite Toplam
Memur 2 6 52 10 15 85
Daimi İşçi 29 1 1 -- -- 31
5620 Sayılı Kanuna Göre Sürekli İşçi 90 13 29 7 4 143
Geçici İşçi -- --         3 -- -- 3
Sözleşmeli
Personel
-- -- -- -- 1 1
Toplam 121 20 85 17 20 263
 
 
 
Tablo – 2 Belediyemizde 2007 yılında emekli olan, istifa eden, tayinle giden, işi fesh edilen personel çizelgesi
  Emekli İstifa Tayinle giden İşi fesh edilen Toplam
Memur      --     -             2 --------------         2
Sürekli işçi      2     -             - --------------         2
Geçici işçi      3     -             -             4         7
Sözleşmeli
personel
     -     -             -             -         -
Toplam                      5     -             2             4        11
 
 
5) Sunulan Hizmetler:
 
Yazı İşleri Müdürlüğü
a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince her ay yapılmakta olan Meclis toplantıları ile yine her hafta yapılmakta olan Encümen toplantılarında sekreterya görevini yaparak kayıtlarını tutmak, alınan kararları yazarak imzalanmasından sonra gereğinin yapılmak üzere ilgili Belediye birimlerine, diğer kurum ve kuruluşlara göndermek.
b) Vatandaşların verdiği/gönderdiği dilekçelerin kaydını yaparak, Başkanlık Makamına havalesini yaptırdıktan sonra gereğinin yapılması için ilgili birime iletmek.
c) Aynı şekilde diğer kurum ve kuruluşlardan gelen yazıların da kaydını yaparak, Başkanlık Makamına havalesini yaptırdıktan sonra, gereğinin yapılması için ilgili birime iletmek.
d) Bilgi vermek, görüş istemek, gelen yazılara cevap vermek vb. için yazılar yazmak.
e) Belediyemiz içindeki birimlere, ayrıca Belediyemiz dışındaki kurum ve kuruluşlar ile vatandaşa gidecek evrakların kaydını, zimmet ve posta işlerini yapmak.
f) Memur ve işçilerin özlük işlerini (atama, sicil işlerini, disiplin işlerini yapmak, hasta muayene sevk kağıdı düzenlemek, durumları uygun olduğu takdirde terfi işlemlerini yapmak, izinleri yazmak, emeklilik işlemleri için evrak düzenlemek) yapmak.
g) Başkanlık Makamının emirleri doğrultusunda birimlere ve personele iç genelge yazmak.
 
Mali Hizmetler Müdürlüğü
a) Belediye Bütçesini ve ilgili tüm raporları hazırlamak.
b) Muhasebe işlem ve kayıtlarını zamanında düzenlemek.
c) Bütçe kesin hesabı hazırlamak.
d) Mali işlerle ilgili verilecek bilgi ve beyannameleri zamanında ilgili kurumlara vermek.
e) Personel ödemelerini ve diğer tüm harcama ödemelerini hak sahiplerine yasalara uygun olarak yerine getirmek.
f) Belediye gelirleri ile ilgili tüm tahakkuk-tahsilat-takip işlerini yürütmek ve ilgili yazışmaları yapmak.
g) Muhasebe ve Bütçe uygulama sonuçları raporlarını denetime hazır hale gelecek şekilde hazırlamak ve sunmak.
h) Taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili kayıtları tutmak ve taşınmaz malların kiraları ile ilgili ihale işlemlerini hazırlamak.
ı) Mali işlerle ilgili diğer tüm kurum ve kuruluşlardan ayrıca vatandaşlardan gelen yazılara cevap vermek.
i) Para veya parayla ifade edilebilen değerleri ayrıca emanetleri almak, saklamak ve gerektiğinse ilgililere vermek veya göndermek.
 
Ruhsat İşleri – Evlendirme Memurluğu
İlgili Kanunlar, Yönetmenlikler ve 10.08.2005 tarih 2005 / 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde gayri sıhhi işyeri ruhsatı, umuma açık işyeri ruhsatı, sıhhi işyeri ruhsatı verilmek, yine okul servis aracına güzergah izinleri, izin belgeleri, ticari plaka tahsis belgeleri vermek.
Ayrıca evlilik işlemleri için başvuran çiftlerden durumu uygun olanların nikah akitlerini yapmak.   
     
Belediye Tabibliği
a) Hastalanan personel ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba, eş ve çocuklarının muayenesi yapmak. Yapılan ilk muayene sonucu gerek görülmesi üzerine ileri tetkik ve tedavi için 2.nci basamak sağlık kuruluşlarına sevk işlemlerini yapmak. Yine aynı şekilde Huzurevinde kalan yaşlılarımızın rutin sağlık muayenelerini yapmak, ileri tetkik ve tedavilerini düzenlemek.
b) Personelin çeşitli tahlillerini yapmak.
c) Belediyemiz sosyal tesislerinde bulunan okullardaki (futbol, basketbol, voleybol, tenis, satranç, karate, yüzme, yelken) öğrencilerinin kayıt için gerekli olan sağlık raporlarını vermek.
d) Portör ve anti hbs Ag tahlilleri yapmak.
e) Defin ruhsatı vermek.
f) Gayri sıhhi müesseselerin denetimini yapmak.
 
 
Huzurevi
a) Kuruma yapılan başvuruları değerlendirip, görüşme ve sosyal incelemeleri yapmak, raporu yazmak ve onaylanmak üzere Belediye Encümenine göndermek.  
b) Kuruma başvuran yaşlılara yaşlılık dönemleri, gelecekleri ile ilgili danışmanlık yapmak, yardımcı olmak.
c) Geriatrik Sosyal Hizmet’le ilgili yaşlı nüfusa sosyal-kültürel-sanatsal etkinlikler düzenlemek.
d) Huzurevinde önemli gün ve haftaları kutlamak.
e) Marmaris’te yaşayan, kitaba, kültüre, sanata meraklı yaşlıların kütüphane ortamında buluşmasını sağlamak.
f) Yaşlılığın topluma değer katan, üretken olabilen, birikim ve deneyimler sunabilen hazine olduğunu göstermek.
 
           
Zabıta Amirliği
Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:
a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;
1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
 
b) İmar ile ilgili görevleri;
1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
 
c) Sağlık ile ilgili görevleri;
1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
 
ç) Trafikle ilgili görevleri;
1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.
 
                         d) Yardım görevleri;
                         1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
                          2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
                          3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.
 
                         Yetkileri
                          Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;
                          a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
                          b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
                          c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,
                         ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
                         d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,
                         e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
                         f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,
                         g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,
                        ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
                        h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,
                         ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.
 
Sorumluluğu
Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.
                 
 
Yat Limanı
                        a) Yat Limanı Yönetmeliğinin ön gördüğü görevleri yapmak, gerekli tedbirleri almak.
                        b) Diğer birimlerle koordineli olarak temizlik, güvenlik ve düzenin sağlanması.
                        c) Yatların limana girişi, bağlama, kalış ve limandan ayrılış ile ilgili düzeni sağlamak.
                        d) Limanda huzur, düzen ve emniyeti bozan yatları ve kişileri uyarmak. Uyarıyı dikkate almayanları Liman Başkanlığı’nın bilgisi dahilinde liman dışına çıkarmak.
e) Teknelere elektrik, su ve palamar bağlama hizmeti vermek.
f) İlçe Trafik Komisyon kararı gereğince araç giriş ve çıkışları sağlamak.
g) Kamu güvenliği ve esenliği açısından belirli saatler ve olağanüstü haller dışında araç girişine izin vermemek.
 
Veterinerlik
a)  Başıboş kedi-köpeklerin yakalanması, kısırlaştırılması, işaretlenmesi ve aşılanmaları.
                        b) Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde barındırılan köpeklerin bakımı, muayene ve tedavileri.
                        c) 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu’nun uygulanmasını sağlamak.
                        d) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun uygulanmasını sağlamak.
                        e)  Mezbaha hizmetinin sunulması.
f) Hayvan sevkiyatları ile ilgili olarak Menşe Şehadetnamesi hazırlanması.
g) Başıboş hayvanlarca ısırılma,tırmalanma vakalarında kuduz şüpheli hayvanların 10 gün müşahede altında tutulması,müşahede sonu sağlık raporu hazırlanarak ilgili kurumun bilgilendirilmesi.
h) Yakalanan seyyar satıcılardan alıkonulan hayvansal gıda maddeleri hakkında karar verilmesi ve imhası gerektiğinde imha raporunun tanzim edilmesi.
ı) Gıda Maddeleri üreten ve satışı yapan işyerlerinin belli periyodlarla Belediyemiz Tabibi, Gıda Mühendisi, Veteriner Hekimi ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nce denetlenmesi.
 
Makine Araç Parkı
a)Belediyemizdeki tüm araç-gereç ve iş makinelerinin mekanik tamir bakım ve revizyonlarını yapmak.
b)Araçların elektrik aksamlarında ve ateşleme sistemlerinde meydana gelen arızalar ile akümülatörlerin bakım ve onarımlarını yapmak.
c)Kaza yapan, parçaları kırılan veya çürüyen araçların kaporta ve kaynak işleri ile, doğrultma, egzost tamiri, demir doğrama işleri, dere kenarı, orta refüj, köprü korkulukları, demir pergule, gölgelik, yağmurluk, iş makinelerinin aşınan parçalarının dolgu kaynak işleri, sinyalizasyon direkleri ve uyarı levhalarının yapımı, onarımı ve boyanması.
d)Belediyemiz bünyesinde hizmet veren tüm birim binaları, bakım ve sorumluluğu belediyemize ait park alanları, tarihi surlar, anıtlar ve tesislerin elektrik tesisat bakım ve kontrollerini yapmak, trafik sinyalizasyon sistemlerindeki arızaların giderilmesi ve altyapı işi tamamlanan kavşaklara sinyalizasyon sistemlerinin kurulması çalışmalarını yapmak.
e)Belediyemiz Bünyesinde bulunan tüm ağaç işleri yapımı, tamiri, bakımı, ahşap pergule, korkuluk ve çocuk oyun gurupları, yeni dolap masa yapımı.
f)1 Adet otobüs ve 1 adet midibüs ile Marmaris Belediye Spor Kulübü futbolcularının şehir içi şehir dışı transferlerini, voleybol-basketbol-yelken kulübü sporcularının şehirler arası transferlerini ve şehir içi antrenmanlara gidiş gelişlerini, ayrıca bunun yanında Belediyemize müracaat eden okul, huzurevi, sosyal yardımlaşma kurumları ve dernekleri gibi kurumların da araç ihtiyaçlarını sağlamak.
 
Temizlik İşleri Müdürlüğü
a) Katı atıkların toplanma işlerini yapmak.
b) Yaz sezonu başlamadan Yat limanı, Uzun Yalı, Oteller Bölgesi, Çarşı, Kordon Caddesi, Atatürk Caddesi, Kemal Seyfettin Elgin ve Kenan Evren Bulvarındaki işletmelere, fırın işletmelerine ve tekne işletmecilerine tebligatlar yaparak çöp çıkartma saatleri ve şekilleri konusunda bilgiler vermek.
c) Yaz sezonundan önce belirli bir programa göre İlçemizin tüm sokaklarını, kaldırım üzerinde bulunan otları, moloz artıklarını, çalıları süpürerek temizlemek.
             d) 8 Mahallenin çöplerinin toplanması, taşınması ve düzenli depolama sahasına naklini sağlamak.
             e) Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlardaki cadde, sokak ve kaldırımların el ve yol süpürge makinesi ile süpürülmesi ve hidrostatik vakumlu yol yıkama silme aracı ile yıkanması, pazar yerlerinin temizliği, Belediye hizmet binalarının temizliğini yapmak.
             f) Kamu ve özel kuruluşlardan kaynaklanan tıbbi atıkların “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerince tıbbi atık aracı ile toplanmasını, taşınmasını sağlamak.
            g) Bahçe ve budama atıklarının toplanmasını ve taşınmasını sağlamak.
            h) Dere ve kanalların temizliği ile, sahil kenarındaki eriştelerin temizliğini yapmak.
            ı) Kapalı çarşı tentelerinin üzerinin temizliğini, çöp konteynırlarının konteynır yıkama ve dezenfekte aracı ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi ve ilaçlanması işlerini yapmak.
 
Park Bahçeler Müdürlüğü
a) Peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda projeler üreterek yeni park, yeşil alan, çocuk oyun alanları yapmak.
b) İlçemizde kamuya ait yeşil alanların, parkların, spor tesislerinin, çiçekliklerin, refüjlerin, kaldırım üzeri ağaçların ve palmiyelerin çapalama, budama, sulama, ilaçlama, gübreleme, çim biçme, bitki ve mevsimlik çiçek dikim işleri ile sulama sistemlerinin tamirini yapmak ve vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine kendi imkanları ile yapmaları mümkün olmayan budama ve kesim işlemleri yapmak.
c) Yeşil alanlar içerisine kullanılan; oyun grubu, bank, korkuluk, pota gibi her türlü demir ve ahşap doğramalarının bakım ve onarım hizmetini, Belediyemiz Makine Araç Parkı birimi ile ortaklaşa olarak vermek, bu yeşil alanların içerisine aydınlatma, sulama sistemleri kurulumu ve bakım onarım hizmetini vermek.
d) İlçemiz şehir mezarlığının genel bakımını yapmak.
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
a)Basında yer alan Belediye ve ilçemizle ilgili haberleri takip ederek ilgili birimlere iletmek,
b)Halkımızdan gelen yazılı ve sözlü istek, şikayet, önerileri kayıtlara geçerek ilgili birimlere iletmek ve sonuçları başvuru sahibine bildirmek,
c)Kültürel, sanatsal, sosyal etkinlikler düzenlemek veya çeşitli kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü ve kişilere bu tür etkinliklerinde katkı sağlamak,
d)Bir turizm merkezi olan ilçemizde turizmcilerin ve turistlerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili çözüm yollarını araştırmak, şikayet-istek-önerileri ilgili kurum-kuruluşlara iletmek, ayrıca bölge tanıtımı için çeşitli yazılı ve görsel tanıtım malzemesi hazırlamak/hazırlatmak,
e)Belediyemizin bölge tanıtımına katkı sağlama politikasına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında çeşitli tanıtım çalışmaları yürütmek, özellikle turizm fuarlarında yer alarak etkin tanıtıma doğrudan katılmak,
f)Şeffaf belediyecilik anlayışı içerisinde kamuoyuna kurumumuzla ve çalışmalarıyla ilgili bilgilerin en hızlı ve en doğru şekilde iletilmesini sağlamak,
g)Yerli ve yabancı basın organlarından gelen röportaj ve bilgi edinme isteklerini yine en hızlı ve en doğru şekilde yanıtlamak,
h)Belediyemizin diğer birimlerine fotoğraf, görüntü, tasarım konularında destek sağlamak,
ı)Aceze, asker ailesi ve burs yardımlarında gerekli dosyaları hazırlamak, evrakları düzenlemek,
 
Fen İşleri Müdürlüğü
İmar planları, beş yıllık imar programları, kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde;
a) Kentin fiziki yapısına olağan müdahaleleri yapmak.
b) İlçemizi turizm sezonuna hazırlamak ve halkımıza en kaliteli hizmeti vermek.               c) İmar durumu, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi vermek.
d) Yapı kontrol işlerinin yürütmek.
e) Kanun ve mevzuatlara aykırı yapılan yapıları tespit ederek, bunların mevzuata ve onaylı projelerine uygun hale getirilmesini sağlamak.
f) Kent içerisinde yatırım yerlerinin oluşturulması, uygulamalarının ihale veya birimin kendi imkanlarıyla yapılması.
g) Yapılan uygulamaların titizlikle denetlenmesi.
 
İtfaiye Amirliği
                        a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek,
c) Su baskınlarına müdahale etmek,
d) Doğal afetler ve olağanüstü durumlar sonucu oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak,
e) 2002/4390 Karar Sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerinde itfaiye teşkilatına verilen görevleri yapmak,
f) 18 Temmuz 1964 tarih ve 11757 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 05.06.1964 tarih ve 6/3150 karar Sayılı “Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü” gereğince kurulan İtfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, NBC (Nükleer, Biyolojik, Kimyasal) maddeleri ile kirlenmelerde dekontaminasyon (temizleme) işlerine yardımcı olmak,
g) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak aydınlatmak, alınacak önlemler konusunda eğitmek, bu konuda örnek tatbikatlar yapmak,
h) Beldedeki kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye kuruluşlarının personelinin eğitim ve yetiştirilmelerine yardım etmek; bunların bina,   araç, gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere Yangın Yeterlilik Belgesi vermek ve gerektiğinde bunları yardıma çağırarak işbirliği yapmak,
ı) Belediye başkanının vereceği yetki ile belediye sınırları dışında görevleri ile ilgili olaylara müdahale etmek,
i) Beldedeki bacaları temizlemek veya temizlettirmek, bacaları yangın yönünden denetlemek,
j) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
k) Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangın önlemleri yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
l) Belediye başkanının teklifi ve belediye meclisinin kararı ile verilen diğer görevleri yapmak.
 
6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
            Marmaris Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği seçimleri 28 Mart 2004 tarihinde yapılmış olup, görev süresi bu tarihten itibaren 5 yıldır.
 
            Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir (5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 37.maddesi).
            Belediye başkanının görev ve yetkileri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38.maddesinde belirtilmiş olup, aşağıda yazılı olduğu gibidir:
                        (a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
                        (b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
                        (c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
                        (d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
                        (e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
                        (f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
                        (g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
                        (h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
                         (i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
                        (j) Belediye personelini atamak.
                        (k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
                        (l) Şartsız bağışları kabul etmek.
(m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
                         (n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
                         (o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
                         (p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 
                         Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur (5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 17. maddesi).      
            Belediye meclisinin görev ve yetkileri 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinde belirtilmiş olup, aşağıda yazıldığı gibidir:
                         (a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
 (b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 (c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
 (d) Borçlanmaya karar vermek.
 (e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
 (f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
 (g) Şartlı bağışları kabul etmek.
 (h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
 (i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
 (j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
 (k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
 (l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
(m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
(n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
(o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
(p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor
gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
(r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
(s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
(t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
(u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
 
28 Mart 2004 Mahalli seçimleri itibariyle Belediyemizde görev yapmakta olan 15 Meclis Üyesinin 2007 yılı içerisinde partilere göre dağılımı: CHP 11, DP 4’dür.
 
                        5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince, Belediye Meclisimiz 2007 yılında tatil olarak kabul edilen Ağustos ayı hariç her ay düzenli olarak Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda toplanmış ve yıl içinde toplam 128 adet karar almıştır.
 
                        Belediye Encümenimiz yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. ve 38.maddesinin (f) fıkrası uyarınca Belediye Başkanımız, onun izinli/görevli olarak il dışında bulunduğu tarihlerde yerine bıraktığı Başkan Vekili başkanlığında, bu kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçtiği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanımızın birim amirleri arasından bir yıl için seçtiği bir üye (Fen İşleri Müdürü) olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır.
 
                        Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmak üzere 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre belirlenmiş 1 adet Belediye Başkan Yardımcısı kadrosu bulunmakta olup, bu kadro boş durumdadır.
 
                        Belediyemize yıl içerisinde memur ve işçi alımı yapılmamış, yalnızca 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 1 adet eski hükümlü açığımız olması nedeniyle, yasanın 30.maddesi gereğince geçici işçi statüsünde 1 adet eski hükümlü işçi alınmıştır.
 
                        2007 Yılı içerisinde Sayıştay Denetçisi tarafından dış denetim yapılmıştır. Ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi gereğince Belediye Meclisimizce oluşturulan Denetim Komisyonunca da yıl içinde yasanın verdiği yetki dahilinde denetim yapılmıştır.
 
II – AMAÇ VE HEDEFLER
A – İDAREMİZİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Marmaris Belediyesi, ülkemizdeki diğer yerel yönetimlere benzer şekilde; hizmet sınırları dâhilinde kentin imar, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, evlendirme hizmetlerini yapmakta veya yaptırmaktadır.
Bu çerçevede genel amaçlarımız;
1.    Şehirde belediye hizmetlerinin daha çabuk ve daha güzel bir biçimde sunulması,
2.    Turizm sektörü üzerine kurulu şehrimizin uluslararası standartları yakalamış bir “Dünya şehri” olması, tek geçim kaynağı turizm olan bölgemizdeki doğal, kültürel, tarihi değerlerin ve olağanüstü özelliklere sahip çevrenin korunması, özellikle çevre koruma bilincinin en hızlı şekilde geliştirilmesi,
3.    Şehrin aldığı göçün ve doğal nüfus artışının herhangi bir olumsuzluğa sebep olmayacak biçimde yapılandırılması,
4.    Hızlı büyümenin getirdiği olumsuzlukların özellikle imar planlarında giderilmesi, çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi; bu kapsamda özellikle kısa bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan İmar Revizyon Planına bağlı kalarak ilk olarak “konut” ve “ticaret” bölgelerinin birbirinden ayrılması, kaçak yapılaşmaya son verilmesi,
5.    Turizm sektörü başta olmak üzere tüm ticari hayatı etkileyen ve haksız rekabete yol açan unsurların ortadan kaldırılması, örneğin yasadışı çalışan, ruhsatı bulunmayan, kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımların eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak uygulanması,
6.    Şehrin katılımcı bir anlayış ile yönetilmesi, kent yaşantısına katkı sağlayacak tüm sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek örgütleriyle, halkın her kesiminden temsilcilerle birlikte ortak paydanın belirlenmesi,
7.    Belediyemize ait kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanılarak halkın ortak çıkarına uygun hizmet verilmesi, şeffaf bir yönetim sergilenmesi,
8.    Vatandaşlık bilincinin gelişmesine katkıda bulunarak kentine ve ülkesine sahip çıkan, kültürel değerlerine, geçmişine bağlı, geleceği düşünerek hareket eden bir toplum oluşumunun yolunun açılması.
 
Yukarıda belirttiğimiz amaçlara uygun olarak hedeflerimiz ise;
Hedef 1 : Belediye personelinin yeni yasalar da gözönünde bulundurularak daha verimli, daha hızlı, daha sorun çözücü ve güleryüzlü bir anlayışla hizmet vermesi, gelişen teknolojiden belediye hizmetlerinde daha fazla yararlanılması, temel konularda personelin belli aralıklarla hizmetiçi eğitimi, mevzuatın güncellenmesi konularında gerekli seminer, konferans vb. faaliyetlere etkin biçimde katılımının sağlanması, güncel gelişmeleri içeren yayınların düzenli olarak personele sağlanması, internet kullanımının yaygın hale getirilmesi, halk ile doğrudan görüşen personelin özel eğitime alınarak halk-belediye ilişkilerinde memnuniyet seviyesinin artması
Hedef 2 : Belediye sınırlarında veya mücavir alanda doğal dengeyi bozan veya tehdit oluşturan her türlü olumsuzluğa karşı mücadele edilmesi, bu olumsuzluklara karşı tepkili bir kamuoyu oluşturulması, varlığı tehlikeye giren doğal veya kültürel değerlerin korumaya alınması (İyilik Kayalıkları Parkı, Sığla Ağacının tanıtımı ve yaygınlaştırılması gibi)
Hedef 3 : Göç ile birlikte artan nüfusun yaşam kalitesini üst seviyede tutabilmek amacıyla konut ve ticaret bölgelerinin ayrılması, böylece konut bölgelerinde daha fazla yerleşime imkan tanınması, konut bölgelerinde gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi
Hedef 4 : Ticaret ve konut bölgelerinin birbirinden ayrılması yoluyla konut bölgelerinde İmar Revizyon Planında belirtilen işletme türleri dışında ticari yatırımlara izin verilmemesi, ticaret bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerde ise yine Planda belirtilen niteliklerin aranması, böylece yıllar içinde bozulan arz-talep dengesinin de en hızlı şekilde sağlanması, işletmelerin hizmet ve ürün kalitesini arttırmaları amacıyla gerek eğitim-bilinçlendirme çalışmalarının devreye sokulması, gerekse yasal yaptırımların kesintisiz uygulanması
Hedef 5 : Özellikle herhangi bir sivil toplum kuruluşuna veya örgüte üye olmayan Marmarislilerin de (kadınlar, yaşlılar, gençler) kent yaşantısında söz sahibi olabilmesi, yönetişim kavramını benimseyebilmesi amacıyla Kent Konseyinde yer almalarının sağlanması, halkımızın hem hizmetlerini, hem de kentlilik bilincini sorgulamaya yönlendirilmesi.        
 
 
A- MALİ BİLGİLER
            Belediyemiz ile ilgili mali bilgiler ilişikte tablolar ve cetveller halinde sunulmuştur.
                           
            B- PERFORMANS BİLGİLERİ
 
            1- Faaliyet Bilgileri:
 
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
Belediye Meclis toplantı tutanak ve kararlarının kaydı yapılarak yıl içinde alınmış olan toplam 128 adet kararın yazımı ve ilgili birim, kurum ve kuruluşlara iletilmesi sağlanmıştır.
Belediye Encümeni toplantı tutanak ve kararlarının kaydı yapılarak yıl içinde alınmış olan toplam 632 adet kararın yazımı ve ilgili birim, kurum ve kuruluşlara iletilmesi sağlanmıştır.
Yıl içinde toplam 4.706 adet dilekçe gelmiş ve bunların kayıtları yapılarak, gereğinin yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir.
Yıl içinde Belediyemize çeşitli kurum ve kuruluşlardan toplam 5.769 adet yazı gelmiş ve bunların kayıtları yapılarak, gereğinin yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir.
Yıl içinde Belediyemizce çeşitli kurum ve kuruluşlara yazılan toplam 7.421 adet yazının kayıtları yapılarak, bu yazılar elden zimmet karşılığında ya da posta ile ilgili kişi, kurum veya kuruluşlara gönderilmiştir.
Yıl içinde emekli olmak için başvuran memurumuz olmamış, yalnızca 2 kadrolu ve 3 mevsimlik işçimizin kendi istekleri üzerine emekli olmaları sağlanmıştır. 2 memurumuzun Başkanlık Makamının onayı ile başka kurumlara naklen geçişlerinin yapılması sağlanmıştır. 4 Geçici işçimizin işi fesh edilmiştir.
Yıl içinde Belediyemize gelen resmi gazeteler incelenerek, ilgili birimlere dağıtımı yapılmıştır. 
Belediyemizdeki internet kullanılarak mevzuatlar günlük olarak da takip edilmiştir. Memur ve işçiler ile işçilerin bakmakla yükümlü oldukları kişilerin hasta muayene sevk kâğıtları düzenlenmiştir.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri uygulanarak memurlarımızın tümüne gıda yardımı yapılmış, başarılı memurlara ikramiye verilmiş, yine görevinde başarılı olan işçilerimize toplu iş sözleşmesi uyarınca hizmet özendirme ikramiyesi verilmiştir.          
Memur ve işçilerin yasa ile hak kazandıkları yıllık, mazeret, ölüm, evlenme, doğum izin formları doldurulmuştur.
Memurların gizli sicil raporları ilgili sicil amirlerine doldurtularak, olumlu sicil alanların yıllık terfileri yapılmış, son altı yıllık sicil ortalaması 90 ve üzeri olanlara yasa gereği birer kademe verilmiş, olumsuz sicil alanların da yine yasa gereği kendilerine gerekli bildirim yapılarak uyarılmışlardır.
 
 
 
 
 
            Mali Hizmetler Müdürlüğü
2007 Mali yılı içerisinde Belediyemiz bütçesine ait işlemler Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine göre gerçekleştirilmiş, yine 18.01.2007 tarihinde yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği ile 01.07.2007 tarihinden itibaren Belediyemizdeki tüm taşınır mal işlemleri bu yönetmelik doğrultusunda yapılmıştır.
 
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünü vekaleten yürüten personelimiz 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu’nun 62. maddesine göre ve ayrıca Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5., 20. maddelerine göre Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitime katılmış olup, bu eğitimin ardından Maliye Bakanlığının düzenlediği sınavda başarılı olduğundan Muhasebe Yetkilisi olarak ataması yapılmıştır.
 
2007 Mali yılı bütçesinde cari harcamalar için 12.729.034,00 YTL, yatırım harcamaları için 7.620.000,00YTL ve transfer harcamaları için 3.710.966,00 YTL olmak üzere toplam 24.060.000,00 YTL gider öngörülmüştür.
 
2007 Mali yılı bütçesinin yıl içerisinde cari harcamalar kaleminde yapılan ilave ve tenziller düşüldükten sonra yıl sonu ödeneğinin 13.699.668,25 YTL olduğu, 13.699.668,25 YTL’nın tamamının harcandığı, konulan yıl sonu bütçe ödeneğine göre % 100 gerçekleşme olduğu, bu cari harcamaların genel toplam bütçe ödeneğine göre % 57 olarak gerçekleştiği, yatırım giderleri için yıl içerisinde yapılan ilave ve tenziller düşüldükten sonra yıl sonu itibariyle 3.165.907,89 YTL ödenek olduğu, 3.165.907,89 YTL.nın tamamının harcandığı, yıl sonu bütçe ödeneğine göre % 100 gerçekleşme olduğu, bu yatırım harcamalarının toplam bütçe ödeneğine göre ise % 13 olarak gerçekleştiği, transferler harcama kalemi için konulan ödeneğin yıl içerisinde yapılan ilave ve tenziller düşüldükten sonra yıl sonu bütçe ödeneğinin 1.685.396,66 YTL olduğu, yılı içerisinde 1.685.396,66 YTL.nın tamamının harcandığı, konulan yıl sonu bütçe ödeneğine göre % 100 olarak gerçekleştiği, bu transferler harcamalarının toplam bütçe ödeneğine göre % 7 olarak gerçekleştiği görülmüştür.
 
2007 Yılı gider bütçesi 24.060.000,00 YTL olup, bu bütçeden yılı içerisinde 18.550.702,80 YTL harcanmıştır.  Giderde % 77 gerçekleşme olmuştur.
 
Gelir bütçesi gerçekleşmelerinde ise; vergi gelirlerinden 7.359.122,31 YTL toplam tahakkuk elde edilmiş, bu tahakkuktan yılı içerisinde 6.280.121,06 YTL. tahsil edilmiş, tahsil edilmeyen 1.079.001,25 YTL. ise tahakkuktan alacak olarak devretmiştir. Vergi dışı gelirlerden 13.634.363,73 YTL toplam tahakkuk elde edilmiş, bu tahakkukun yılı içerisinde 13.014.855,73 YTL.sı tahsil edilmiş, tahsil edilemeyen 619.508,00 YTL ise tahakkuktan alacak olarak devretmiştir. Yardım ve fonlardan 90.629,43 YTL tahakkuk etmiş ve tahakkuku tahsiline bağlı olduğu için yılı içerisinde hepsinin tahsili yapılmıştır.
Gelir bütçesinde ise toplam tahakkuka göre tahsilat oranı % 92 olarak gerçekleşmiştir. Mali bilgilerle ilgili ayrıntılı tablolar ekte sunulmuştur.
 
 
         Ruhsat İşleri-Evlendirme Memurluğu
 
İlgili kanunlar, yönetmenlikler ve 10.08.2005 tarih 2005 / 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde aşağıda belirtilen işler yapılmıştır.
14 Adet gayri sıhhi işyeri ruhsatı, 150 adet umuma açık işyeri ruhsatı, 464 adet sıhhi işyeri ruhsatı verilmiştir (toplam 628 adet).
Belediyemizce ilçemizin uygun görülen yerlerine İlçe Emniyet Müdürlüğünün de görüşü alınarak yaya, öğrenci ve trafik güvenliği açısından hız kesici butonlar konulmuş, uyarıcı ikaz lambaları takılmıştır.
Trafik Komisyonunca 17 adet ticari plaka tahsis belgesi, 42 adet okul servis aracı izin belgesi, 12 adet personel servis aracı izin belgesi verilmiştir.
Yine ayrıca Evlendirme Memurluğumuzca 2007 yılı içerisinde 21’i yabancı turist, 65’i Türk vatandaşlarımızın yabancılarla, 74’ü de Türk vatandaşlarımızın kendi aralarında olmak üzere toplam 160 çiftin nikah akitleri gerçekleştirilmiştir.
 
 
 
            Tabiplik
 
Personelin toplam 1162 defa muayenesi yapılmıştır.
Tüm belediye çalışanlarının şeker, kolesterol, trigliserid gibi kan tahlilleri ve gerekli tedavileri yapılmıştır.
Personelimizin yapılan ilk muayene sonucu gerek görülmesi üzerine, ileri tetkik ve tedavi için 2. basamak sağlık kuruluşlarına sevk işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Belediyemiz sosyal tesislerinde bulunan okullardaki (futbol, basketbol, voleybol, tenis, satranç, karate, yüzme, yelken) öğrencilerinin kayıt için gerekli olan sağlık raporları verilmiştir.
Huzurevinde kalan yaşlılarımızın rutin sağlık muayeneleri ve ayrıca ileri tetkik ve tedavileri yapılmıştır. Düzenli tansiyon ve ilaç takipleri yapılmıştır.
Marmaris Diabetle Güzel Yaşam Derneği ile koordineli olarak 150 kişiye şeker taraması yapılmıştır.
1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 2873 Sayılı Çevre Kanunu gereği, çevre sağlığı ve korunması amacı ile gayri sıhhi müesseselerin denetimleri, görevli komisyon üyesi olarak yapılmıştır.
Umumi Hıfzısıhha Kanununun 127. maddesi gereğince 80 yeni kayıt 22 eski kayıt olmak üzere esnaf ve çalışan personellerin periyodik muayeneleri yapılmış. Portör ve anti hbs Ag tahlilleri yaptırılarak bulaşıcı hastalıklar yönünden sonuçları değerlendirilmiştir.
2007 Yılı içerisinde 33 kişinin defin ruhsatları belediyemiz tabipliğince verilmiş ve mernis tutanakları yazılarak Nüfus Müdürlüğü’ne bildirilmiştir.
 
 
 
Huzurevi
 
Yaşlılık dönemleri, gelecekleri ile ilgili danışmanlık yapılmıştır. Kuruma yapılan başvurular değerlendirilmiş, görüşme ve sosyal incelemeleri yapılarak sosyal inceleme raporları düzenlenmiş ve Belediye Encümenine iletilmiştir.
Geriatrik sosyal hizmetle ilgili üç modelde de yaşlı nüfusa sosyal-kültürel-sanatsal etkinlikler yapılmıştır.
 
Huzurevinde;
 
-Yılbaşı,
 
-1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü,
 
-18-24 Mart Yaşlılara saygı haftası,
 
-Ulusal ve Dini Bayramlar,
 
-Anneler Günü, Babalar Günü ve Sevgililer Günü gibi önemli gün ve haftalar kutlanmıştır.
 
Çarşamba günleri saat 14.00 -17.00 arası yaşlılardan oluşan TSM çalışması,
 
Salı akşamları Kamil DÜRÜST Fotoğraf Dostları Toplantısı ve Gösterileri yapılmıştır.
 
Öğrencilerin Huzurevi Kütüphanesinden yararlanmaları sağlanmıştır.
 
Her ay kurum yaşlıları ile sinemaya gidilmiştir.
 
Kurum Yaşlıları ile TSM,THM, Oda Orkestrası dinletilerine gidilmiştir.
 
Çevre gezi ve turları yapılmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
Zabıta Müdürlüğü
 
İlçemizdeki tüm işyerlerinin ruhsat, sağlık karnesi, fiat etiketi, temizlik, hijyen ve işgaliye Zabıta ve Sıhhi Zabıta Talimatnamelerindeki maddeler konusunda sürekli denetlenmiş olup, söz konusu maddelere aykırı hareket edenler hakkında 315 adet zabıt varakası ve tutanak tanzim edilerek Belediye Encümenince cezai işlem uygulanmıştır.
54 Adet işyeri ticaret ve sanat icrasından men edilerek geçici olarak mühürlenmiştir. Belediye Encümenince verilen kararlar ilgilere tebliğ edilmiştir. Ayrıca 1608 sayılı Kanuna 151 sayılı kanunla eklenen ek 2.madde gereğince Başkanlık Makamının onayı ile 24 saat süre ile 7 adet işyeri ticaret ve sanat icrasından men edilmiştir.
 
Gıda maddeleri üreten ve satışı yapan işyerleri belli periyodlarla Belediyemiz Tabibi, Gıda Mühendisi, Veteriner Hekimi ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nce denetlenmiş olup, TSE normlarına ve hijyen kurallarına uymayan işyerleri TSE normlarına ve hijyen kurallarına uymaları hususunda sürekli uyarılmıştır.
 
 
Hanutçuluk yapan 173 adet işletme, 2559 Sayılı Polis ve Selahiyet Kanunu, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5571 Sayılı Kanun ve Bakanlar Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı kararı ile kabul edilen ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince (3), (7) ve (15) günlük sürelerle ticaret ve sanat icrasından men edilerek mühürlenmiş, ayrıca 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunun 37.maddesinin 1.fıkrası gereğince de hanutçuluk yapan 65 adet kişiye cezai işlem düzenlenmiş, 1 adet işletmenin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir. 
 
İlçemiz turizmini son derece olumsuz etkileyen seyyar satıcılar (meyveci, oyuncakçı, boncukçu, parfümcü vb.) motorize zabıta ekipleri tarafından anında yakalanarak 5326 Sayılı Kabahatlar Kanununun 38.inci maddesinin 1.inci fıkrasına göre cezai işlem uygulanmıştır. Bu uygulama neticesinde 627 adet cezai işlem uygulanmıştır.
 
Emeksiz ve karşılıksız para kazanmayı alışkanlık haline getirip, kutsal din ve merhamet duygularını istismar ederek dilencilik yapan 155 kişi yakalanarak, 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunun 33.üncü maddesinin 1.inci fıkrasına
göre cezai işlem uygulandıktan sonra şehir dışına çıkarılmıştır.  
 
İlçemizde bulunan işletmelerin çevreye verdiği gürültü kirliliğini önleme konusunda Çevresel Gürültünün Yönetimi Yönetmeliğinin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde ODTÜ’nün yapmış olduğu seminere katılarak A Tipi Sertifika alan ve bu kontrolleri yapabilen 6 personelimizce kalibrasyonu yaptırılan Svantek Ses Analizörü ile daha etkin ve bilinçli denetimler sürdürülmüş, gürültü sınırını aşan işletmelerden 57 adedine 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunun 36.ncı maddesinin 2.nci fıkrası gereğince, 2 adedine de 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre cezai işlem uygulanmıştır. İlçemizdeki gürültü kirliliğinin en az limitlere indirgenmesi sağlanmıştır.
 
Belediyemiz plajında yerli ve yabancı turistlerin rahat ve güvenli yüzebilmeleri için Saman İskelesinden başlayarak, Turban Tatil Köyüne kadar yaklaşık 3800 metrelik alana şamandıra çekilerek rahat ve emniyetli yüzme alanı oluşturulmuştur. Ayrıca halk plajında halkımızın rahat ve ücretsiz yararlanabilmeleri için kumsalda genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
 
5393 Sayılı Belediye Yasasının 15.inci maddesinin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde İlçemizdeki trafik akışının düzenli olması için (G.Mustafa Muğlalı Caddesi, Kordon Caddesi, Yeniyol Caddesi) trafik ikaz lambalarının işaret ve tabelalarının kontrolü yapılmış olup, kamunun malına zarar veren 10 şahıs hakkında tutanak tanzim edilerek, Belediye Encümenine sunulmuş ve çıkan kararlar ilgili muhataplarına tebliğ edilmiştir.
 
Birimimize gelen 818 adet şikayet dilekçesi yerinde değerlendirilerek gereği yapılmış, dilekçelere cevap verilmiştir.
Uzunyalı, Çarşı içi, Yatlimanı ve Kordon Caddesinde yayaların yürümesi ve alışverişini kolaylaştırmak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak motosiklet ve bisiklet girişi engellenmiş, bu konuda aykırı davrananlara gerekli cezai işlemler uygulanmıştır.
 
İlçemizde bulunan imalathaneler, fırınlar, gıda ile ilgili işletmeler, pazaryeri belirli periyotlarla İlçe Tarım Müdürlüğü ve Zabıta Amirliğince oluşturulan ekiplerle koordineli olarak denetlenmiştir. Hijyen kuralları ve mevzuata aykırı işletilen işyerlerine gerekli cezai işlem uygulanmıştır.     
                           
İlçemizde 2007 yılı içinde 82 kişi vefat etmiş olup, vefat edenlerin defin işlemlerine yardımcı olunarak İlçemiz Şehir Mezarlığına definleri sağlanmıştır. Ayrıca İlçemizde kimsesiz ve maddi olanakları müsait olmayan vatandaşlarımızın defin ücretleri belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.
 
İlçemizdeki Resmi Törenlerde ve protokollerde bulunulmuş, çelenk konulmasına ve düzenlenmesine yardımcı olunmuştur.    
 
 
                   
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Ruhsat İşleri Biriminden gelen 450 adet tebligat süresi içinde esnafımıza ve halkımıza yapılmıştır. Yine bu birimlerle koordineli çalışmalar yapılarak, bu birimlerimize çalışmalarında yardımcı olunmuştur.
 
İlçe Emniyet Müdürlüğünce umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yapılan denetimlerde mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen işyerleri için düzenlenen tutanaklar Zabıta Müdürlüğünce Belediye Encümenine gönderilerek, 60 adet işyerine Encümen kararı ile idari para cezası verilmiş, ruhsatsız olan 43 adet işyeri de ticaret ve sanat icrasından men edilerek ruhsat almaları sağlanmıştır.
 
Bakanlar Kurulu’nca 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı kararı ile kabul edilen ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38.maddesi gereğince, halkın huzur ve sükununu kamu istirahatını bozmayacak ve 2002/49/EC Çevresel Gürültünün Yönetimi ve Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 27.maddesinin ‘a’ bendi gereğince arka plan gürültü düzeyini 5 dBA dan fazla aşmayacak şekilde işletmelere canlı müzik izni verilmiş olup, canlı müzik izni almadan çalışan 32 işletmeye 5259 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. maddesinin d fıkrasına göre cezai işlem uygulanmıştır.
 
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 12.maddesine aykırı hareket edenler, 14.03.2003 gün ve 25048 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4822 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 33 ve 34. maddeleri uyarınca 29.06.2007 tarih ve M.48.6.MAR.0.16-650-4018 sayılı yazımızla Kaymakamlık Makamına gönderilmiş olup, Kaymakamlık Makamının 12.11.2007 gün ve B.054.VLK.4.48.55.01-Mah.İd-02/3349 sayılı olur yazısı gereği 10 (on) adet esnafa 4822 Sayılı Kanun ile değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna muhalefetten dolayı para cezası uygulanmıştır.
 
İlçemizde Kurban Bayramı nedeniyle getirilen kurbanlık hayvanların barınması için hijyenik ve sağlıklı ortam sağlanmıştır. Hayvan Pazarının girişinde Zabıta Kontrol ekibi kurularak bu kurbanlık hayvanların sağlık, sevk raporları ve menşe-i şehadetnameleri kontrolü yapıldıktan sonra hayvanlarının girişine izin verilmiştir. Kurban kesimi yeni yapılan modern mezbahamızda yapılmıştır. Kurban kesim alanına gelen vatandaşlara, buradan memnun ayrılmaları için çeşitli ikramlar (çay, simit, çikolata vb.) yapılmıştır. Onlar için huzurlu bir ortam sağlanmıştır. 
 
İlçemiz sınırları içerisinde başıboş şekilde dolaşan 48 adet köpek Veteriner İşleri görevlileriyle ortaklaşa toplatılarak Belediyemiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirilmiştir.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince ortaklaşa olarak, ilçemizdeki huzur ve güvenin sağlanması için halkımızın yoğun olarak bulunduğu parklar, dere ve deniz kenarlarında bulunan madde bağımlıları ve şarapçılar toplanmıştır.
 
 
Yat Limanı
 
Teknelere elektrik, su ve palamar bağlama hizmeti verilmiş olup, 2007 yılında limanımıza giriş çıkış yapan, bağlama limanı Marmaris olmayan muhtelif tipteki teknelerin aylara göre dağılımı şöyledir:
 
AYLAR                      ADET                
 
MAYIS                          62                                    
HAZİRAN                   120                                    
TEMMUZ                    183                                    
AĞUSTOS                   180                                    
EYLÜL                        170                                    
EKİM                             50                                      
KASIM                          10                                          
 
TOPLAM                     775                                   
 
2007 Yılı içinde verilen hizmetler karşılığı tahsil edilen ücretler:
 
TEKNELERE VERİLEN SU ÜCRETLERİ………..     82.989.00.-YTL
TEKNELERE VERİLEN ELEKTRİK ÜCR……….    132.416.00.-YTL
PALAMAR BAĞLAMA ÜCRETLERİ………..… .      96.509.00.-YTL
İŞGALİYE ÜCRETLERİ……………………….….     304.663.00.-YTL
BELD.HESABINA HAVALE İLE YATAN………       18.836.00.-YTL
TAHSİL EDİLECEK ÇEKLER HESABI ……….....      67.133.00.-YTL
TAHAKKUK DEVRİ-KOOPERATİF TEKNELERİ...   68.536.00.-YTL
TAHAKKUK DEVRİ- SEZONLUK TEKNELER..        57.900.00.-YTL
 
Liman içersinde trafik düzenlenmesi yapılmış olup, İlçe Trafik Komisyonu kararı gereğince araçların giriş ve çıkışlarının saat 06.00 ile 11.00 arasında yapılması sağlanmıştır. Kamu güvenliği ve esenliği açısından bu saatler dışında araç girişine izin verilmemiştir.
 
Marmaris Limanına kayıtlı, sezonluk işgaliye ödeyen tekne işletmecisi ve sahipleriyle yat bağlama, su ve elektrik hizmet sözleşmesi yapılmıştır.
Yat Limanında tekneden kanalizasyon bacalarına, daha fazla sayıda tekneye daha kısa sürede hizmet verebilmek için 4 adet olan pis su boşaltım yeri mevcut iken 2 adet daha pis su boşaltım yeri yapılmıştır.
 
Teknelerin güvenli ve emniyetli şekilde bağlamasının yapılabilmesi için mapa ve aneleler yaptırılmıştır.         
 
Deniz temizliği sürekli kontrol edilerek, su yüzeyinde bulunan çöp ve atıklar alınarak çöp araçlarına verilmiştir.
Kıyı deniz dibinde bulunan çöpler (cam, şişe vb.) personel tarafından dalış yapılarak toplanılmıştır. Deniz üzerinde bulunan yağlı atıklar emici petler yardımıyla alınmıştır. Limana bağlı ya da demirli gemilerin, deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlenmesi engellenmiştir.
 
Liman içersinde bağlı bulunan teknelerin pis sıvı atıklarını biriktirecek tankları olmayanların tuvalet, mutfak ve banyoları liman başkanlığına bildirilerek eksikleri giderilinceye kadar su ve elektrik hizmetleri kesilerek Liman Başkanlığınca mühürlenmesi sağlanmıştır.
 
Liman içersine moloz, safra çöp vb. kirletici maddeleri atanlara cezai işlemler uygulanmıştır.
 
Liman içersinde bulunan gemi ve benzeri deniz araçlarının zımpara, boya, gürültülü çalışmalarına ve yüksek sesli hoparlörle müzik yayını yapmalarına izin verilmemiştir. 
                           
Marpol 73/78  kapsamında bulunan çöp atıkları haftanın her günü kesintisiz teknelerden alınması sağlanarak, Mariç-Belbir katı atık deponi tesislerine gönderilmiştir.                             
 
MARPOL 73/78 Kapsamında bulunan, Marmaris Belediyesi Yat limanında bağlı teknelerden kabul edilecek evsel nitelikli atık (pis su ) suları görevli denetiminde
standart bağlantı flenci ile bağlı bulunduğu kanalizasyon sistemine verilmiştir.       
       
Toplam 120 adet tekneye, deniz ve limanlarımızın temiz tutulması ve kirletilmemesi için ücretsiz olarak hizmet verilmiştir. Deniz üzerinde teknelerden kaynaklanan yağlı atıkların çevreye yayılmasını önlemek için 80 mt. uzunluğunda deniz yağ bariyeri yaptırılmış ve kullanıma hazır halde limanımıza konulmuştur. 
  
  
MARPOL 73/78  Kapsamında bulunan petrol ve petrol türevli atıklar (sintine suyu, slaç, atık yağ ) gemilerden atık yağ ve atık sintine tanklarına toplanmış, bu atıkların transferi ile ilgili 05.07.2007 tarihinde Belediyemiz ile taşıma lisansı bulunan ANTMARİN Deniz Pazarlama Ticaret A.Ş. arasında 2 yıllık atık taşıma protokolü imzalanmıştır. Söz konusu firmaya taşıtılan yağlı atıkların bertarafı için Marmaris Belediyesi ile R1-48-0001 lisans numaralı Muğla Kireç Sanayi A.Ş. arasında 11.07.2007 tarihinde 1 yıllık protokol yapılmıştır.
 
Barboros Caddesi, Kordon Caddesi ve Saman İskelesi’nde kullanılan elektrik ve su panoları sağlıksız ve verimsiz olmaları nedeniyle kaldırılarak, bunların yerine daha sağlıklı ve tüketimi kontrollü 62 adet ön ödemeli kartlı elektrik ve su panoları takılmış ve bu yeni haliyle teknelere ve yatlara hizmet verilmiştir. Tekne sahipleri abone kartları ile kontör karşılığında su ve elektrik alabilmekte olup, ücretleri peşin tahsil edilmektedir. Bir panoda 4 elektrik, 2 su girişi yer almaktadır. Her panoda 24 saat boyunca hizmet verilebilmektedir.
 
Yatlara yangın esnasında ilk müdahalede bulunmak için limanımızda bulunan yangın panolarımızın bakımı yapılmış olup eskiyen ve yıpranan vana ve hortumları değiştirilmiş, mevcut 2 adet 6 kg.lık yangın tüplerine ilave olarak 5 adet 12 kg.lık yangın tüpü, 10 adet 6 kg.lık yangın tüpü alınmıştır.  
 
 
Veteriner İşleri
 
Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde 2007 yılında 169 adet başıboş kedi-köpek kısırlaştırılmış ve mavi renkli kulak küpeleri ile işaretlenmiştir. Bu faaliyetlerde sivil toplum örgütlerinin aktif üyeleri ile koordinasyon sağlanmış, başıboş hayvanların toplanıp rehabilitasyon merkezimize getirilmesi işinde büyük ölçüde faydalı olmuşlardır. Rehabilitasyon merkezimizde barındırılan köpeklere günlük bakım, hastalara muayene, teşhis ve tedavi hizmeti kesintisiz verilmiş olup, duyarlı vatandaşlarımızın kendi imkanları ile yakalayıp getirdikleri başıboş hasta kedi - köpeklere de aynı hizmet sağlanmıştır. Ayrıca rehabilitasyon merkezimizde barındırılan köpeklere periyodik olarak iç ve dış parazit koruyucu tedavileri yapılmış, aşılanmaları sağlanmıştır.                                                                                                                                             
 
 
Barınağımızda barındırdığımız 180 köpeğin sağlıklı beslenmeleri için önceki yıl ihale ile alınan 21 ton 600 kilogram mama 2007 yılı içinde kullanılmıştır. Halkımızdan Zabıta Amirliği telefonlarımıza yapılan şikayetlerin yoğunluğu doğrultusunda zaman zaman zabıta ekipleri ile birlikte söz konusu bölgelere sabahın erken saatlerinde köpek yakalamaya çıkılmıştır. Bu faaliyette uzun saplı yakalama aparatları, 3 ml ilaç kapasiteli enjektörler ve fünyeli enjektör fırlatma tabancaları, uygulanan hayvana kesinlikle zarar vermeyecek sedatif (yatıştırıcı) ilaçlar kullanılmıştır.             
 
Başıboş yada sahipli köpek ve kediler tarafından ısırılma ya da tırmalanma olaylarında söz konusu hayvanın kuduz aşısı bulunup bulunmadığının takibi yapılmış, söz konusu başvuru hangi kuruma yapılmış olursa olsun söz konusu hayvanlar tarafımızca 10 gün müşahade altında tutulmuştur. 
 
Mezbahamızın faaliyette olmadığı dönemde söz konusu hizmet İçmeler Belediye Mezbahası’nda verilmiştir. Personel ve araç yardımı sağlamış olduğumuz İçmeler Belediye Mezbahası’nda 2007 yılı içerisinde kesilen 451 adet büyükbaş hayvandan çıkan 99 ton, 5308 adet küçükbaş hayvandan çıkan 71,5 ton et belediyemizin frigofirik üniteli taşıma aracı ile kasaplara ulaştırılmıştır.
 
11.12.2007 Tarihinde törenle resmi olarak hizmete açılan mezbahamız İller Bankası Tip Projesine uygun olarak inşa edilmiş modern, hijyenik ve teknik kapasitesi yüksek bir tesistir. Sadece ilçemizin et ihtiyacını karşılayacak değil, aynı zamanda çevre beldeler ve köylerin de et ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılandırılmıştır. Günlük seri kesimle 35-40 büyükbaş, 200-250 küçükbaş hayvan kesilebilecek kapasitededir. Bu mezbahamızın Muğla Tarım İl Müdürlüğü’nden açma ve çalışma ruhsatı alınmıştır. Ayrıca % 20-25 oranında indirimli elektrik enerji kullanımından yararlanmak için Muğla Sanayi Ticaret Müdürlüğüne de kaydı yaptırılarak sanayi sicil belgesi alınmıştır.
 
3285 sayılı “Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu” gereğince her tür hayvanın sevkiyatı kontrollü olarak yapılmıştır. Bu amaçla belediyemiz tarafından 2007 yılında 34 adet “Menşe-i Şehadetmane” belgesi düzenlenmiştir. Belediyemizce verilen menşe-i şehadetnamelerin büyük bölümü yurt dışından giriş yapmış olan hayvanların geri dönüşü için, bir kısmı yabancı misafirler tarafından ilçemizde oldukları dönemde sahiplendikleri ve yurtdışına çıkarmak istedikleri hayvanlar için, bir kısmı bal üreticilerimizin arı kovanlarını belgeli olarak sevk edebilmeleri için ve bir kısmı da canlı kasaplık hayvan sevkiyatı için hazırlanmıştır.
 
Her yıl olduğu gibi 2007 yılında da Kurban Bayramı münasebeti ile Belediyemiz Makine Araç Parkı, Atık Su Arıtma Tesisleri ve yeni faaliyete geçen mezbahamızın bulunduğu Günlücek Mevkiinde Kurban Satış Yeri oluşturulmuş, giriş yapan hayvanların sağlık durumları, yaşları, menşe-i şehadetnameleri ve sağlık raporları kontrol edilmiştir. 1228 Adet kurbanlık hayvan bayram süresince barındırılmıştır. Kesimlerin hijyenik koşullarda, usulüne uygun yapılması amacı ile kesim yeri olarak mezbaha kullanılmış, kaçak kesimlere zabıta ekiplerince izin verilmemiştir. 10 Kişilik sertifikalı kasap ekibimizce dini vecibelerimize ve hijyen koşullarına uygun olarak 389 adet küçükbaş, 44 adet büyükbaş kurbanlık kesilmiştir. Kurban Bayramı arifesi ve Kurban Bayramı süresince yapılan kesimlerin Veteriner Hekim nezaretinde olması sağlanmış, kurbanlıklar kesim öncesi ve sonrası muayeneleri yapılarak kurban sahiplerine teslim edilmiş, tüketimi sakıncalı kısımlar vatandaşlar bilgilendirilip, ikna edilerek yerinde imha edilmiştir.
 
 
 
 
Makine Araç Parkı
           
Bu dönem içerisinde Belediyemizin hizmet araçlarının (traktör, kamyon, iş makinaları) kaporta, motor arızaları giderilmiş, yine bu araçların haftalık ve aylık bakımları yapılmıştır.
1 Adet Isuzu marka 27 kişilik otobüs ve 1 adet 14 kişilik Ford minibüs ile Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü futbolcularının şehir içi transferleri, voleybol, basketbol, yelken kulübü sporcularının şehir içi-şehir dışı transferleri ve şehir içi antrenmanlara gidiş gelişleri sağlanmış, bunun yanında Belediyemize müracaat eden okul, huzurevi, sosyal yardımlaşma kurumları ve dernekleri gibi kurumların da araç ihtiyaçları karşılanmıştır.          
 
 Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait parkların oturma, dinlenme banklarının ve oyun alanlarında bulunan çocuk oyun gruplarının satın alınanların bakımı yapılmış ve ayrıca ahşap yeni oyun grupları yapılmıştır.
 
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ve onarılan yolların yağmur, drenaj ızgaralarının yapımı ve onarımı işleri yapıldı. Derelerin kenarlarına demir ve ahşap korkuluk yapılmıştır. Kaynak konstrüksiyon, yol ve köprü genişletme çalışmaları yapılmıştır. İlçemizin Kale içi, Çarşı, Meydan v.b. yerlerinin aydınlatmaları, bakımları ve yenilemeleri yapıldı. Sinyalizasyon direkleri, trafik uyarı levhaları yapıldı, kullanılmakta ve arızalı olanlarının da tamiri yapıldı. Belediyemiz tesislerine, ilçemiz okullarına ahşap ve demirden imalatlar (korkuluk, oturma bankı, pencere, kapı vb.) yapılarak destek verildi. Belediyemiz hizmet binası ile diğer binalarımızın ihtiyacı olan masa ve dolaplar yapıldı.
 
Temizlik İşleri Müdürlüğü
 
Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü yapılan hizmet alımı ihalesi sonucunda imzalanan sözleşmeye göre 15.12.2006 tarihinden itibaren yüklenici firma aracılığıyla hizmet sunmaktadır. Hizmet alımının sözleşme bedeli 3.276.622,40 YTL. olup işin toplam hakediş tutarı 3.061.411,89 YTL gerçekleşmiştir. Böylelikle sözleşme bedelinin 215.210,51 YTL altında bir tutarla 1 yıllık hizmet alımı tamamlanmıştır.       
                    
2008 Yılı temizlik hizmet alımı ihalesi 18.12.2007 tarihinde yeniden yapılmış olup bu ihale kapsamından bina temizlik hizmetleri çıkarılarak yaz ve kış personel sayıları yeniden düzenlenmiş ve buna göre 2008 yılı kış sezonu personeli 55 kişi ve yaz sezonu 75 kişi olarak belirlenmiştir.
 
Katı atıkların toplanma işleri mahalle ve sokakların yoğunluğuna göre günde 2 ila 12 sefer arasında yapılmıştır. Bu nedenle çöp toplama hizmetimiz 8’er saat 3 vardiya şeklinde 24 saat sürmüştür.
Çöp kamyonlarında 1 adet şoför ve 2 adet işçi çalışmıştır. Her çöp kamyonu bölgesindeki çöp konteynırlarını boşalttıktan sonra 2 adet temizlik işçisi ile konteynırların etrafları süpürülmüştür. Haznesi dolan çöp kamyonları çöplerini Yeşilbelde Mevkiindeki düzenli depolama sahasına boşaltmışlardır. Mesaisi biten araçlar çöp kamyonunu kullanan şoförler tarafından, basınçlı sıcak su ile yıkanmıştır. 
 
Kış mevsiminde iş yoğunluğunun az olması nedeniyle çöp kamyonlarında çalışan 2 adet temizlik işçisi kendi mevkilerindeki sokak ve caddeleri temizlemişlerdir.
 
Kapalı Çarşı, Kale içi, Yat Limanı, Barlar Sokağı, Pazaryeri ve büyük çöp kamyonunun giremediği dar sokaklara 3m³ lük damperli açık kasa kamyonetlerle çöp toplama hizmeti verilmiştir. 1 Adet şoför ve 1 adet işçi ile konteynırlar, sokak ve caddelerde bulunan çöpler temizlenmiş, bu küçük araç dolduğunda bulunduğu mevkisine en yakın olan araca boşaltma yaparak bölgesinde çalışmaya devam etmiştir.
 
Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarının alamadığı kaba atıklar (budama artıkları, yatak, moloz ve hafriyat vs.) 1 adet traktör vasıtasıyla toplanıp eski depolama sahasına dökülmüştür. Traktörde 1 adet şoför ve 2 adet işçi çalışmıştır. Ayrıca özel şahıs arazilerinde büyüyen ve kuruyan yabani otların yangına sebebiyet vermemesi için temizliği yapılmıştır.
Kapalı Çarşı, Ulusal Egemenlik Caddesi kaldırımları, Atatürk Caddesi kaldırım üzeri ve Yat Limanı vakumlu silme yıkama ve cilalama aracı ile temizlenmiştir. Silme yıkama ve cilalama aracının giremediği ve daha bozuk olan dar sokaklar, küçük süpürge aracı ile temizlenmiştir.
 
İlçemiz geneli 15 adet meydancı bölgesine bölünmüş olup, her bölgede 1 adet meydancı ile sokak ve caddelerin temizliği yapılmıştır. Yoğunluğun fazla olduğu meydanlarda (Ulusal Egemenlik Caddesi, Atatürk Meydanı, Kapalı Çarşı, Atatürk Caddesi ve Yat Limanı) sabah ve akşam dönüşümlü olmak üzere 2 adet meydancı çalışmıştır. Buna ek olarak oluşturulmuş olan 5 kişilik mahalle ekibiyle sokak ve kaldırımlarda gelişi güzel atılmış atıklar ve kendiliğinden çıkmış yabancı ot v.b için derinlemesine temizlik programları belirli periyotlarla tüm sokaklarda uygulanmıştır.
 
Yürüyüş yollarının üzerindeki küçük kaba atıklar meydancılar tarafından kaldırım kenarına indirilip vakumlu yol süpürme aracı ile cadde ve sokaklar daha kısa sürede temizlenmiştir.
 
Konteynır içine atılmayıp, kenarına bırakılan çöp poşetlerinden sızan yağ ve yemek suları 1 adet işçi tarafından temizlik maddesi ile fırçalanıp süpürge aracı ile vakumlanıp temizlenmiştir. 
 
Ayrıca kapalı çarşı içerisinde bulunan ve kötü koku yayan rögar ve yağmur giderlerinin temizliği vakumlu yol süpürge aracı ile yapılmıştır.
 
Yüklenici firma çöp kamyonlarının bakımını düzenli olarak yapmıştır. Arızalanan araçlar firmanın tamir bakım ustaları tarafından arızalandığı yerde en kısa sürede tamir edilmiştir.
 
Yüklenici firma konteynırlarımızı 15 günde bir düzenli olarak konteynır yıkama aracı ile yıkayıp dezenfekte etmiş, basınçlı ve sıcak su ile iç dış yıkaması ve daha sonra karasineklere karşı ilaçlaması yapılmıştır.  
 
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği ilçemizde bulunan sağlık birimleri ile Tıbbi Atık sözleşmesi imzalanmıştır. Buna göre ilçemizde pazartesi ve perşembe günleri yönetmelikte belirtilen özelliklere sahip ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden lisanslı tıbbi atık aracı ve tıbbi atık eğitiminden geçmiş olan özel kıyafetli personel tarafından toplanmıştır.
 
28 Haziran 2007 tarihinden itibaren toplanmaya başlanılan tıbbi atıkların 6 ayda toplanan miktarı 25.834,39 kg. olup yükleniciye tıbbi atık aracı için verdiği birim fiyat üzerinden ödenen tutar 7.348,00 YTL. dir.
 
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından tespit edilen 2007 yılı tıbbi atık bertaraf ücreti 0,44 YTL/kg dır. Belediyemiz mahalli çevre kurulunun tespit ettiği fiyatlarla belediyemizin vermiş olduğu 6 aylık hizmet karşılığında sağlık işletmelerinden 11.367,13 YTL tahsil edilecektir.
 
Böylece yönetmelik gereği yapmak zorunda olduğumuz tıbbi atık toplama hizmeti hiçbir yatırım masrafı yapılmadan çözülmüş ve yükleniciye ödenen miktarın üzerinde 4.019,13 YTL.lik bir kazanç elde edilmiştir.
 
Yönetmeliğe göre toplanan tıbbi atıklar düzenli depolama sahasında belirli uzaklıkta açılmış ve içerisi kireçlenmiş olan çukura döküldükten sonra üzerine tekrar kireç dökülüp toprakla kapatılmış, gömme yöntemi ile bertaraf edilmiştir.
 
Kışın havanın fırtınalı ve yağışlı olması nedeniyle Saman İskelesi ile Turban Tatil Köyü arasında kalan sahil bandımızda biriken erişte ve diğer malzemeler temizlik işçileri tarafından tırmık yardımıyla biriktirilip poşetlendikten sonra traktörle taşınmıştır.
 
Marmaris-Muğla karayolu ve Aksaz yolu kenarları yazın araçlardan atılan pet şişe, metal kutu ve poşet artıkları temizlik işçileri ile ayda 2 veya 3 kez olmak üzere belirli periyotlarda temizlenmiştir. Ayrıca tekne ile adalar bölgesine belirli periyotlarla gidilip teknelerden atılan atıkların temizliği yapılmıştır.
 
Belirli bir program dâhilinde dere, kanal ve kapalı çarşı içinde bulunan polikarbon tentelerin üzerlerinin temizliği temizlik işçileri tarafından yapılmıştır.
 
Perşembe ve pazar akşamları pazar bitiminden sonra pazaryerimizin temizliği titizlikle yapılmış, içerisinde bulunan ızgaralar ve giderler derinlemesine temizlenmiş, temizlik bittikten sonra basınçlı su ile yıkama işlemi yapılmıştır.
 
Belirli bir programa göre ilçemizin tüm sokakları, kaldırım üzerinde bulunan otlar, moloz artıkları, çalılar süpürülerek temizlenmiştir.
 
Yat limanı, Uzun Yalı, Oteller Bölgesi, Tekne işletmecileri, Çarşı Esnafı, Kordon Caddesi, Atatürk Caddesi, Yeniyol Caddesi, General Mustafa Muğlalı Caddesi, Kemal Seyfettin Elgin ve Kenan Evren Bulvarındaki işletmelere ve fırın işletmelerine tebligatlar yapılarak çöp çıkartma saatleri ve şekilleri konusunda bilgiler verilmiştir.
 
Çöp konteynırlarına evsel çöp haricinde çöp atılması yasak olup, insanlarımızın bu yasağa ve çöp çıkartma saatlerine uymadıkları aşağıdaki resimlerde görülmektedir.
 
Çöp konteynırlarının yetersiz olduğu ve ihtiyaç olan bölgelere 400 lt ve 800 lt lik daldırma galvanizden yapılmış yeni çöp konteynırları alınarak yerleştirilmiş ve problem olan bölgeler çözüme kavuşturulmuştur.
 
 Ayrıca Belediyemiz Makine Araç Parkında yapılan çöp sepetleri Atatürk Caddesi, Kordon Caddesi, Yat Limanı ve Ulusal Egemenlik Caddesinde bulunan aydınlatma direklerine monte edilerek vatandaşlarımızın yoğun olarak yürüyüş yaptıkları güzergâh üzerindeki atık probleminin önüne geçilmiştir.
 
Toplanan katı atıkların ortalama aylara göre dağılımına bakacak olursak, kış aylarından yaz aylarına doğru bir yükseliş görmekteyiz. Çöp miktarı arttıkça işçi sayısı ve ekipmanların da arttığını görmekteyiz.  
 
Tablo -3 Marmaris Belediyesi Temizlik İşlerine ait 2007 yılı içerisinde, çöp kamyonlarından Katı Atık Düzenli Deponi Alanına gönderilen aylık çöp miktarları aşağıda gösterilmiştir.
 
 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 
            Eski Su İşlerinin Bulunduğu Açık Yeşil Alanın Çocuk Oyun Alanı Olarak Düzenlenmesi
 
Tepe Mahallesi 59. Sokakta bulunan 694 m²’lik alanımız o bölgede ikamet etmekte olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere çocuk oyun alanı olarak projelendirilerek uygulaması yapılmış ve eski otopark görüntüsünden kurtarılarak insanlarımızın nefes alacakları bir ortam oluşturulmuştur.
İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanan bu projenin uygulaması, tüm aşamaları müdürlüğümüz personeli tarafından yapılmıştır. Yürüyüş yollarının ve oturma alanlarının etrafına kalıp çakılarak parke taşı döşenmiş ve sınırlarına oluklu parkeler yerleştirilerek yağmur suyu akışı sağlanmıştır.
Makine Araç Parkı personeli tarafından yapılan çocuk oyun grubu ve banklar yerleştirilerek, sulama ve aydınlatma sistemleri döşendikten sonra, bitkilendirilmiş ve çimlendirilmiştir. Sonrasında rutin bakım işleri yapılmıştır.
 
Kaymakamlık Lojmanı Önü Yeşil Alanın Yeniden Düzenlenmesi          
Kaymakamlık lojmanı önünde bulunan park alanı zamanla içerisinde bulunan havuzun kullanılmaz duruma gelmesi, çimlerinin bozulması ve yabani otların çoğalması nedeniyle yeniden düzenlenmiştir. Bozulan ve kuruyan bitkiler sökülerek yerine dayanıklı ve çiçek açan bitkiler dikilmiştir. Yer yer zayıflamış ve yabani otlarla karışmış olan çimler yerinden sökülerek, çimlendirme işlemi yapılmıştır. Ayrıca aydınlatma ve sulama sistemi döşenmiştir. Bu parkımızın rutin bakımı, birimimiz tarafından yapılmıştır.
 
278. Sokak Çocuk Oyun Alanı  
Çamdibi Mahallesi 278. Sokakta bulunan 362 m²’lik alan, çocuklarımızın oyun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çocuk oyun alanı olarak düzenlenmiştir. Tamamen müdürlüğümüz personeli tarafından yapılan parkımıza tek basamaklı amfi sistemi tasarlanarak, insanlarımıza daha geniş oturma alanları sağlanmıştır. Belediyemiz Makine Araç parkında yapılan çocuk oyun grubu bu alanımıza yerleştirildikten sonra aydınlatma ve sulama sistemi döşenmiş, bitkilendirilmiş ve çimlendirilmiştir. Parkımızın düzenli bakım işleri Müdürlüğümüz tarafımızdan yürütülmüştür.
 
Halil Türkmen Parkı İçerisinde Kaya Bahçesi Düzenlemesi
Hatipirimi Mahallesinde bulunan Halil Türkmen Parkında boş kalan küçük alan kaya bahçesi olarak düzenlenmiştir. Bu alan Gökova Deresinden toplanan küçük taşlar ile çevrelenip, içerisine Anthemis (Papatya) ve Calistemon Linearis (Fırça Çalısı) bitkileri yerleştirilmiştir.
 
154 Sokak Yeşil Alanın Düzenlenmesi
Ketenci deresinin yeniden düzenlenmesi nedeniyle, 154. Sokakta yeşil alan yeniden düzenlenmiştir. Bordürü ve toprağı serilen yeşil alana, sulama sistemi ve aydınlatma sistemi döşenmiş, süs bitkilerinin de dikilmesinden sonra, çimlendirme işlemi yapılmıştır. Rutin bakım hizmetleri devam etmiştir.
 
İhsan Mermerci Okulu Yanı Çocuk Oyun Alanı Düzenlemesi
İhsan Mermerci Okulunun yanındaki Çıkıkçı Kemal Koruluğu ve Hacı Hayriye Yaylalı Korulukları Ketenci Deresinin yenilenmesinden sonra dere yatağı değiştiğinden birleşmiş ve 2674 m² lik yeni bir park meydana gelmiştir. Park alanımız, çocuk oyun alanı olarak projelendirilerek yeniden düzenlenmiştir. Tamamen müdürlüğümüz personeli tarafından yapılan parkımızda kalıplar çakılarak içerisine renkli beton dökülmüş, yürüyüş yolları ve oyun alanları oluşturulmuştur. Makine Araç Parkı personeli tarafından yapılan oyun grupları yerleştirildikten sonra, aydınlatma ve sulama sistemi döşenmiştir.
 
Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi Rekreasyon Alanı
Kemeraltı Mahallesi Abdi Karataban Sokakta bulunan Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi’nin isteği üzerine bahçesinde bulunan 3251 m²’lik alanın yeniden düzenlemesi Belediyemizce yapılmıştır. Projesi tasarlanan okulun giriş kısmı ile basketbol sahasının yerleri değiştirilerek daha çok yeşil alana yer bırakılmıştır. Ayrıca öğrencilerin toplanma yerlerinde 2 basamaklı amfi yapılarak öğrencilerin bu dar alanda daha çok oturabilecekleri mekânlar oluşturulmuştur. Fen İşleri Müdürlüğümüz personeli tarafından 2 basamaklı amfi yapımı ve özel karo döşendikten sonra, Makine Araç Parkı Personelimiz tarafından yapılan oturma birimleri ve pergoleler yerleştirilmiştir. Sulama sistemi döşendikten sonra, bitkilendirilerek çimlendirilmiştir.
 
Yapılan Rutin İşler
Belediyemize ait yaklaşık 100.000 m² park, yeşil alan, otogar, spor tesisleri, Belediye hizmet alanı, refüj ve çiçekliklerin sulama, budama, belleme, çapalama, ilaçlama, gübreleme, yabancı ot temizleme, çim biçme v.b. her türlü bakım, onarım, çiçeklendirme, sulama tesisatı tamir bakım işlemlerine belirli periyotlarla rutin olarak devam edilmiştir.
 
Yoğun yaz sezonunda havaların da kurak gitmesinden dolayı personelimiz yetersiz kaldığından, Kamu İhale Kanununun 21-f maddesine göre Hizmet Alımı İhalesi yapılmıştır. Yeni Datça Yolu refüj ve kaldırımları, Ulusal Egemenlik Caddesi refüjleri, Kordon Caddesi refüjleri ve Yat Limanı parkının bakımını içeren bu hizmet alımı 3,5 ay sürmüştür.
İlçemizin çeşitli yerlerinde yüksek gerilim hatlarına değen ve tehlike yaratan ağaçların, TEDAŞ ile birlikte ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde derin budaması veya kesimi yapılmıştır. Belediyemize dilekçe ile başvuran vatandaşlarımızın bahçelerinde bulunan ve kendi imkânları ile budayamadıkları ağaçların budaması yapılmıştır.    
Müdürlüğümüz, Makine Araç Parkı personeliyle birlikte ilk düzenleme aşamasında alçak aydınlatma sistemi ile düzenlenmiş olan parklarımızda gerek çevresel gerek insan faktörüyle sürekli arızalanan ve kırılan aydınlatma direklerinin yerine yüksek aydınlatma direkleri konularak, bu parkların daha sağlıklı aydınlatılması sağlanmıştır.
 
         Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
Sığlanın Gözyaşları’na En İyi Belgesel Ödülü - 14 Ocak
Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla İz TV tarafından hazırlanan “Sığla’nın Gözyaşları” adlı belgesel Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından Yılın En Başarılı TV Belgeseli ödülüne layık görüldü. Belgesel CD’leri yıl boyunca vatandaşlara Müdürlüğümüzden ücretsiz dağıtıldı.
 
Matka Turizm Fuarı - 17/21 Ocak
Marmaris Belediyesi Finlandiya’da düzenlenen Matka Turizm Fuarına 2.nci kez katıldı. 17-21 Ocak tarihlerinde Helsinki’de gerçekleştirilen turizm fuarında Marmaris’in İskandinav pazarından aldığı payı arttırmak için çalışmalarda bulunuldu. Belediye yetkilileri ziyaretçilere tanıtım malzemeleri dağıttı. Belediye Başkanı Muhammet Ali Acar bizzat katılarak tanıtım çalışmalarını yerinde izledi.
 
Konserler: “Yeni Yıl Konseri” ve “Buram Buram Anadolu” - 19/20 Ocak
Belediyemizin katkılarıyla Marmaris Kültür Sanat Derneği tarafından 19 Ocak tarihinde organize edilen ve Marmaris Belediyesi Oda Orkestrası sanatçılarının dinleyicilerle buluştuğu Yeni Yıl Konseri büyük beğeni topladı. 20 Ocak tarihinde ise Buram Buram Anadolu Konserinde Marmaris Türk Halk Müziği Korosu halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.
 
Uğur Mumcu Anıldı - 24 Ocak
Uğur Mumcu ölümünün 14. yıldönümünde anıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen törene teknik destek sağlandı.
 
 
Balttour Fuarı - 9/11 Şubat
Marmaris Belediyesi 9-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Baltık ülkelerinin (Estonya, Litvanya, Letonya) buluştuğu en önemli turizm fuarı olan Balttour’a katıldı. Fuarda Belediyenin hazırladığı tanıtım yayınları başta olmak üzere çok sayıda İngilizce ve Rusça materyaller dağıtıldı.
 
Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası - 10 Şubat
4.ncü kez düzenlenen “Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası” Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turnuvaya Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü’nün yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi bir çok takımın altyapısında yer alan minik sporcular katıldı. Turnuva organizasyonuna Müdürlüğümüz de katkı sağladı.
 
Çocuk Dünyası Sergisi - 15 Şubat
15 Şubat Perşembe günü Marmaris Belediyesi’nin Rusya’da bulunan kardeş şehri Derjinsky’li çocuklar Marmarisli çocuklarla “Çocukların Dünyası” isimli sergide buluştu. Miniklerin 250’ye yakın değişik tekniklerle yapılmış resimleri Yüzme Eğitim Merkezi’nde sergilendi.
 
Emitt Fuarı - 15/19 Şubat
Ülkemizin ve Doğu Akdeniz’in en büyük turizm fuarı olan Emitt Fuarı’nda Marmaris ve çevresi son derece başarılı bir şekilde tanıtıldı. Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Belediyesi, Turunç Belediyesi ve Güney Ege Otelciler Birliği’nin birlikte hazırladığı ve çeşitli kurum- kuruluşların katkı sağladığı Marmaris tanıtım alanı büyük ilgi gördü. 4 gün boyunca binlerce kişinin ziyaret ettiği fuar için hazırlanan tanıtım malzemeleri de fuara büyük renk kattı. Tanıtım standında Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanları görev aldı.
 
Almanya’da Marmaris Fotoğrafları Sergisi - 18/25 Şubat
Almanya’da Nürnberg yakınlarındaki 120 bin nüfuslu tarihi şehir olan Kardeş Şehrimiz Fürth’de 2.nci kez “Marmaris Haftası düzenlendi. Etkinlikler kapsamında eski ve yeni Marmaris resimlerinin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanları sergi ziyaretçilerine Marmaris posterleri ve cdsi ile Marmaris Fürth Yürüyüş Yolu broşürlerini dağıttı. Hafta kapsamında düzenlenen “Türk Yemekleri Günleri” isimli etkinlikte Fürthlülere zengin Türk mutfağından örnekler sunuldu.
 
Sofya Turizm Fuarı -   22/24 Şubat
Balkan pazarından alınan payı arttırmak amacıyla 22-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Sofya Turizm Fuarına katılan Marmaris Belediyesi yetkilileri tanıtım broşürlerini dağıttı, turizmcilerin sorularını yanıtladı.
 
Toplam Kalite Kursu – Mart
Turizmde kalitenin arttırılması amacıyla Marmaris Kaymakamlığı, Halk Eğitim Merkezi, Muğla Üniversitesi ve Belediyemizin ortak çalışması ile başlatılan her meslek grubu, iş sahibi ve çalışanını kapsayan ücretsiz toplam kalite semineri Mart ayında gerçekleştirildi. Kurslara katılan meslek grupları çalışanlarına temizlik, kişisel hijyen, ilkyardım, meslek kazaları, satış, pazarlama, iletişim, çevre bilinci oluşturma, müşteri memnuniyeti, vücut dili gibi konularda bilgi verildi.
 
 
 
Vurgun - Mart
Marmarisli süngercilerin öyküsü “Vurgun” adlı kitapta toplandı. Kitabın 1.nci basımı Mart ayında belediyemiz tarafından ücretsiz gerçekleştirildi. 2000 adet basılan kitap Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından dağıtıldı.
 
Dünya Kadınlar Günü Kutlaması - 8 Mart
 “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikle kutlandı. Pineta Otel’de gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 450 kişi katıldı. Etkinlik Muğla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurgün Oktik’in konuşması ile başladı. Organizasyonda başarılı kadınlara plaket verildi ve törenin ardından konuklara içinde Atatürk resmi olan çerçeveler hediye edildi. Organizasyon Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri tarafından yapıldı.
 
Bahara Merhaba Yürüyüşü - 10 Mart
Marmaris Belediyesi ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü’nün de desteğiyle Marmaris’te Bahara Merhaba Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren de başta olmak üzere yüzlerce Marmarisli katıldı. Yaklaşık 3 km. süren yürüyüş sonrasında Atatürk Meydanında toplanan sporseverler Marmaris Sabancı Lisesi Halkoyunları Ekibinin gösterilerini izledi.
 
Çanakkale Şehitlerini Anma Günü - 18 Mart
Çanakkale Şehitleri, Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle anıldı. Program Marmaris Kaymakamlığı ile birlikte organize edildi.
 
Sezonun İlk Turistlerine Çiçekli Karşılama - 26 Mart
26 Mart Cumartesi Günü Hollanda’dan Marmaris’e gelen ilk turist grubu için Marmaris Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri tarafından özel bir karşılama töreni organize edildi. Belediye görevlilerince çiçeklerle karşılanan turistlere Marmaris çam balı hediye edildi.
 
Halk Kütüphanesi Yeni Binası Açılışı - 27 Mart
Marmaris Halk Kütüphanesi’nin resmi açılışı 27 Mart Salı Günü gerçekleştirilen törenle yapıldı. Bulunduğu binanın özel sektöre geçmesiyle yer sıkıntısı doğan kütüphane, yeniden düzenlenen Marmaris Belediyesi eski zabıta binasına taşındı. Açılış töreninde en çok kitap okuyan kişilere çeşitli ödüller verildi. Organizasyon Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapıldı.
 
Bilkentlilere Brifing - 31 Mart
Marmaris Belediyesi Bilkent Üniversitesi turizm bölümü öğrencilerine ev sahipliği yaptı. 31 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen brifing programında Başkan Muhammet Ali Acar Marmaris’in imar durumu, çevre sorunları, konaklama sektörünün durumu, yerel ekonomi, seyahat acentelerinin faaliyetleri ve turizm sorunları gibi konularda öğrencilere bilgi verdi. Brifing organizasyonu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri tarafından yapıldı.
 
Marmaris-Fürth Kardeşliği Türk Denizciliğine Yaradı - 13 Nisan
Marmaris Belediyesi kardeş şehir Fürth’ün adını taşıyan geminin denize indirilme törenine katıldı. Fürth heyetine bölgemizi tanıtıcı yayınlar hediye edildi. İstanbul’da gerçekleştirilen törende Belediye Başkanı Ali Acar’a Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri eşlik etti.
 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan
Ulu Önder Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından şehir stadında devam eden kutlamalara vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Etkinlikler çerçevesinde resmi daireleri ziyaret eden öğrenciler, makamları sembolik olarak devir aldı.
 
Müze Sempozyumu - 25/27 Nisan
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Marmaris Belediyesi ve Martı Otel’in katkılarıyla düzenlenen 16.ncı Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumunda müze müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, kurtarma kazıları, sondaj, çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarıyla ilgili 47 bildiri sunuldu. Organizasyonun tanıtım ve hazırlık çalışmalarında müdürlüğümüz de görev aldı.
 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu - 8 Mayıs
43.ncü Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Bisiklet Turu’nun 3.üncü etabı olan Bodrum – Marmaris etabı 8 Mayıs günü Marmaris’te tamamlandı. Atatürk Meydanı’nda yarışmacılar için düzenlenen ödül töreninin organizasyonunda müdürlüğümüz katkıda bulundu.
 
Uluslararası Gençlik ve Bahar Şenliği - 8/13 Mayıs
Belediyemiz tarafından organize edilen tüm belediye birimlerinin görev aldığı Marmaris Gençlik ve Bahar Şenliği coşkulu bir şekilde kutlandı. Şenliğimize yurt içi ve dışından 30 ayrı gösteri grubu katıldı. 6 gün süren etkinlikler boyunca Marmaris yaşayanları spora, müziğe, görsel sanatlara doydu. Şenlik süresince Atatürk Meydan’ında düzenlenen halk konserlerine Haluk Levent, Hande Yener ve Serdar Ortaç katıldı. Şenliğin kültürel ağırlıklı etkinlikleri arasında yer alan fotoğraf yarışmasında 2007 yılının konusu “arıcılık ve balcılık” oldu. Plajda izleyen kadar yarışanı da eğlendiren kumdan kale yarışmasına küçüklü büyüklü birçok kişi katıldı. Birbirinden güzel bitkilerin yer aldığı bahçe ve balkonlar ise Marmaris’in en iyisi olmak için yarıştı. En güzel eserlerin tasarlandığı takı tasarımı yarışmasında Marmarisli bayanlar hünerlerini sergiledi. Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü’nün desteğiyle gerçekleştirilen spor karşılaşmaları her yaştan Marmarisliye spor yaptırdı. Plaj Voleybolu ve Liselerarası Plaj Futbolu halk plajını sporun adresi yaparken “Babalar ve Oğullar Futbol Turnuvası”yla da aile fertleri spor dolu bir hafta yaşadı. Etkinliklerin çok çeşitli bir yelpazede sunulduğu şenlik boyunca turizm bölgelerinde yaşayan gençlerin sorunları ve arıcılık ve balcılık panellerinde konular uzmanlar tarafından değerlendirildi. Şenliğin son gününde Günnücek Parkında panayır düzenlendi. Gösteri gruplarının dansları ile renk kattığı piknikte, “köpek güzellik yarışması” ve “çocuklar anneleri için yarışıyor” isimli yarışmalar düzenlendi. Şenliğin adına yakışır bir şekilde gençler ve genç kalanlar da çeşitli etkinliklerle eğlenceye doydu. Animasyonlar, havai fişek gösterileri ve dj showlar da şenliğe ayrı bir renk kattı.
 
Marmaris Yat Festivali - 11/15 Mayıs
26.ncı Marmaris Yat Festivali yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda acentenin katılımıyla gerçekleştirildi. Marmaris Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Muğla Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen festival Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından organize edildi.
 
 
 
Hemşireler Haftası - 12 Mayıs
Hemşireler Haftası nedeniyle Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törene teknik destek sağlandı.
 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 88.inci yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Marmaris’te de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama haftası “Ataya Saygı Yürüyüşü” ile başladı. Çok sayıda gencin ve vatandaşın yer aldığı yürüyüş grubu, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle yürüdü. Kutlamalar kapsamında lise öğrencilerinin Şehir Stadında sunduğu gösteriler ilgiyle izlendi. Finalde öğrenciler tarafından açılan büyük Türk Bayrağı izleyiciler tarafından büyük alkış topladı. Gün boyunca devam eden etkinlikler Donanma Bandosu konseri ile son buldu. 2 saat boyunca devam eden konseri yaklaşık bin kişi izledi. Stadyum düzenlemesi ve konser organizasyonu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri tarafından yapıldı.
 
3.üncü Tufan Yaltırık Ses Yarışması - 26 Mayıs
Amfi Tiyatro’da geleneksel Tufan Yaltırık Liselerarası Ses Yarışması gerçekleştirildi. Muğla bölgesinden 16 okulun katılımıyla üçüncüsü düzenlenen yarışmaya konuk sanatçılar Atilla Atasoy ve Yeşim de şarkılarıyla renk kattı. Organizasyona Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri de destek verdi.
 
Türkiye Hollanda Dostluk Konseri - 27 Mayıs
Amfi Tiyatro, Marmaris Belediyesi’nin desteğiyle Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından düzenlenen Türkiye-Hollanda Dostluk Konserine ev sahipliği yaptı. ”Mozart Çılgınlığı” adıyla gerçekleştirilen konseri yaklaşık bin kişi izledi.
 
Kiel Denizcilik Haftasında Marmaris Tanıtımı - 16/24 Haziran
Marmaris Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri 16-24 Haziran tarihleri arasında Almanya’nın Kiel şehrinde düzenlenen Kiel Denizcilik Haftasına katıldı. Marmaris Denizcilik Festivali Tanıtımının yapıldığı fuarda festival organizasyonu için temaslarda bulunuldu.
 
Channel Regatta Yat Yarışları - 23/28 Haziran
2.nci Marmaris Rodos Yat Yarışları 23-28 Haziran tarihleri arasında Marmaris Uluslararası Yat Kulübü ve Rodos Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlendi. Organizasyona Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri de destek verdi.
 
Bale Günleri - 26 Haziran
Marmaris Belediyesinin desteği ile Marmaris Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen Bale Günleri 4.ncü yılında ilçede sanat rüzgarı estirdi. 4.ncü Ulusal Bale Günleri kapsamında “Bir Kumru Masalı” adlı oyun sanatseverlerle buluştu. 3 seneden bu yana balenin ünlü topluluklarına ev sahipliği yapan Amfi Tiyatro bu kez kapılarını İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları için açtı. Müzik ve ışık gösterileri eşliğinde süren bale gösterisini 1500 kişilik seyirci topluluğu izledi.
 
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - 1 Temmuz          
Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 81.inci yıldönümü 1 Temmuz Pazar günü Marmaris Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı tarafından organize edilen coşkulu kutlamalara sahne oldu. Çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalar Liman başkanlığı önünde yapılan geleneksel yarışmalar ve dans gösterileri ile devam etti. Akşam deniz üzerinde gerçekleştirilen fener alayı ve muhteşem havai fişek gösterisi de izleyenlerden tam not aldı. Yüzme, yelken, halat çekme ve yağlı direk yarışmalarının yanı sıra belediye personeli arası kano ve 45 yaş üstü yüzme yarışmaları da büyük ilgi gördü.
 
Bilkent Dörtlüsü Konseri - 6 Temmuz
Marmaris Belediyesinin desteği ve Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) organizasyonuyla 6 Temmuz Cuma günü Marmaris Kalesi’nde Bilkent Dörtlüsü Konseri düzenlendi. Konserde klasik müziğin sevilen eserleri seslendirildi.
 
Sema Gösterisi - 28 Temmuz
2007 Yılının UNESCO tarafından “Mevlana Yılı” kabul edilmesiyle tüm yurtta gerçekleştirilen etkinlikler zincirine bir halka da Marmaris’te eklendi. 28 Temmuz Cumartesi akşamı Marmaris Belediyesi’nin desteğiyle Martı Hotel sponsorluğunda düzenlenen törende semazenler ilgiyle izlendi. Kutsal tören yerli halk kadar yabancı konukların da ilgisini çekti.
 
ABD Askerleri İçin Ağaç Dikme Töreni - 24 Ağustos
Liman ziyareti için Marmaris’e gelen ABD gemisi personelinin katılımıyla iki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesi için ağaç dikme töreni düzenlendi. İlçemiz Çıkıkçı Kemal Parkına 10 adet sığla ağacı dikildi.
 
Zafer Bayramı - 30 Ağustos
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 85.inci yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Marmaris’te de törenler düzenlendi. Atatürk Meydanında düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar akşam Aksaz Askeri Bandosu tarafından verilen konserle devam etti. Marmarislilerin ve yerli-yabancı misafirlerin ilgisinin büyük olduğu konserde hep bir ağızdan 10.uncu Yıl Marşı söylendi.
 
Burs Başvuruları – Eylül
Marmaris Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin başarılı çocuklarına verilen burs için başvuruların kabulü, işlemlerin yürütülmesi ve ilgili komisyonun çalışmaları takip edildi.
 
Huzurevi’nde İftar Yemekleri – Eylül
Marmaris Belediyesi İkinci Bahar Sosyal Tesisleri’nde Huzurevi Derneği tarafından organize edilen iftar yemeklerine Belediyemizin ilgili birimleri de işgücü sağladı ve teknik destek verdi. Her akşam bir hayırseverin karşıladığı yemekleri dileyen vatandaş sosyal tesislerde, dileyen vatandaş da evinde yedi.
 
Erzak Yardımları – Eylül
Belediyemiz geçen yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelere erzak yardımı organizasyonunu üstlendi. Belediyenin hizmet sınırları içinde yeralan Tepe, Kemeraltı, Çıldır, Siteler, Hatipirimi, Sarıana ve Çamdibi Mahallelerinde yaşayan ve muhtarlar tarafından dar gelirli oldukları tespit edilen 650 aileye erzak yardımı yapıldı. Yardımların bir kısmı muhtarlıklardan yapılırken bir kısmı ise muhtarlığa gelemeyecek durumda olan hasta ve yaşlı vatandaşlarımızın evlerine götürüldü.
 
 
 
Aceze Yardımları – Eylül
Yıl boyunca yapılan başvurular değerlendirildi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız tespit edilerek Encümen’e sunuldu. Yardım kararı verilen vatandaşlarımızın tüm işlemleri Halkla İlişkiler personeli tarafından yürütüldü.
 
Üniversiteye Merhaba Konseri - 4 Eylül
Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla her yıl Eylül ayında düzenlenen ve geleneksel olarak yapılan “Üniversiteye Merhaba Konseri”nin 3.ncüsü gerçekleştirildi. Gençlerin enerjisini en olumlu şekilde kullanması için her türlü kültür-sanat etkinlik taleplerini değerlendiren Marmaris Belediyesi’nin, üniversiteyi kazanan Marmarisli öğrencilerin ailelerinden ve arkadaşlarından ayrılmadan önce her yıl geleneksel olarak benzer konserlerle uğurlanması için başlattığı çalışma kapsamında Marmarisli gençlerden oluşan Grup Değişim 3.üncü kez sevenlerle buluştu. Grup Değişim’in rock türünde söylediği şarkılarla yüzlerce kişiye ulaşma fırsatını yakaladığı konserde izleyiciler genç müzisyenlerin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
 
Flüt Ustası Cahit Koparal Anıldı - 5 Eylül
Flüt’ün Türkiye’deki gelmiş-geçmiş en önemli ismi olan Profesör Cahit Koparal ölümünün 6.ncı yıldönümünde bir dizi etkinlikle anıldı. Belediyemizin katkılarıyla MAKSAD tarafından her yıl gerçekleştirilen anma konserine bu yıl bir de flüt yarışması eklendi. Yarışmaya teknik destek ve etkinliğin tanıtım çalışmaları müdürlüğümüz tarafından yürütüldü.
 
Gaziler Günü - 19 Eylül
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda Muharip Gaziler Derneği tarafından anma töreni düzenlendi. Çelenk sunma törenine teknik destek sağlandı.
 
İlköğretim Haftası Okul Ziyaretleri - 20 Eylül
İlköğretim Haftası nedeniyle belediye sınırları içerisinde yer alan okullar ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Başkan Muhammet Ali Acar tarafından ziyaret edildi. Marmaris Sabancı Lisesi, Atatürk, İhsan Mermerci ve Kenan Evren İlköğretim Okulları ile Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi ve 75. Yıl Anadolu Meslek Lisesi’nin ziyaret organizasyonu müdürlüğümüz tarafından yapıldı.
 
“İncilerin Dansı” Çocuk Festivali - 1/4 Ekim
Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla 1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde İncilerin Dansı adlı çocuk festivaliyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Rusya, Bulgaristan ve Türkiye’den 19 grubun katıldığı festival; grupların renkli kıyafetleri ve dans gösterileri ile Marmaris’i daha da ısıttı.
 
Rus TV Ekibi Ağırlandı - 2 Ekim
Tatil bölgelerinin ekrana taşındığı program çekimleri için ilçemize gelen RBC ekibi 6 gün boyunca Marmaris ve çevresini gezdi. Turizm tesisleri, gece hayatı, tekne turları, dalış turizmi, ören yerleri gibi turistik değer taşıyan öğeleri Rus izleyicilerin beğenisine sunan ekibe Müdürlüğümüz görevlileri eşlik etti.
 
 
 
 
Ramazan Bayramı - 12 Ekim
Ramazan Bayramı, Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim Merkezi’nde düzenlenen ve gelenekleri yaşatmayı amaçlayan bayramlaşma töreniyle kutlandı. Törene katılan konuklara fasıl heyeti tarafından çalınan Türk Sanat Müziği eserleri ile eski ramazanlar anımsatıldı. Havuza anne ve babalarıyla gelen çocuklar ise palyaço ve sihirbaz gösterileri ile unutamayacakları bir bayram günü geçirdi. Kutlama töreni Basın – Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri tarafından organize edildi.
 
Marmaris Nöbette Görev Bekledi - 24/29 Ekim
Marmaris Dayanışma Derneği, Marmaris Belediyesi’nin kurduğu çadırda taziye defteri açtı, halkımızdan terörü lanetleyen imza topladı. Şehit olan askerlerimizin fotoğraflarının bulunduğu çadır da ziyaretçi akını yaşandı.
 
18.nci Marmaris Yarış Haftası - 27 Ekim – 2 Kasım
18.nci Marmaris Yarış Haftası Marmaris Belediyesi, Koç Allianz Sigorta ve Netsel Marina ana sponsorluğunda düzenlendi. Yıllardır süregelen ilginin bu sene de devam ettiği yarışlarda 100 tekne ve 1000’e yakın yarışmacı yer aldı. Organizasyonun tanıtım çalışmalarına Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü destek verdi.
 
Gökova Pedallarımın Altında Bisiklet Buluşması - 28 Ekim
Bu sene ilki düzenlenen ”Gökova Pedallarımın Altında Bisiklet Buluşması” Akyaka’da başladı. 28 Ekim Pazar günü Marmaris’te sona eren organizasyonun sponsorları arasında Marmaris Belediyesi de yer aldı. Etkinlik kapsamında Muğla Bisiklet Platformuna üye bisiklet tutkunları, Akyaka’dan başlayarak Ören, Çökertme, Mumcular, Bodrum ve feribotla Datça yarımadasına uzanan parkurda pedal çevirdi. Organizasyonun Marmaris ayağına teknik destek sağlandı.
 
Fürth Meclis Üyesi, 3.üncü Yaş Turizmi İçin Marmaris’e Geldi - 28 Ekim/2 Kasım
Kardeş şehir Fürth Belediyesi’nin Meclis üyesi Herbert Schlicht, 3.üncü yaş turizmi için temaslarda bulunmak üzere Marmaris’e geldi. Turizm sezonunun uzatılması ve alternatif turizmin geliştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdüren Marmaris Belediyesi, bu amaçla kardeş şehir Fürth Belediyesi ile ortaklaşa bir proje başlattı. Proje kapsamında Marmaris’e gelen meclis üyesi Herbert Schlicht, bölgeyi gezerek 3.yaş turizmine uygun turistik değerler hakkında bilgi topladı. Herbert Schlicht’e gezi boyunca müdürlüğümüz görevlileri eşlik etti.
 
Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları - 29 Ekim
Cumhuriyet’in kuruluşunun 84.üncü yıldönümü Marmaris’te coşkuyla kutlandı. 2 gün boyunca düzenlenen kutlama törenlerine çok katılımın olduğu gözlendi. Kutlamalar ilk olarak 28 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Aynı gün yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen “Şehitlere Saygı ve Cumhuriyet’e Bağlılık Yürüyüşü” ile devam etti. Kutlamaların en fazla katılım ve coşkuyla gerçekleşen etkinliğinde, dev bir kortej oluşturan kalabalık ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk resimleri ile Atatürk Meydanı’na kadar yürüdü. Vatandaşların sabahın erken saatlerinde şehir stadını hıncahınç doldurduğu törende, gösteriler büyük bir ilgiyle izlendi. 84.üncü yıl kutlamaları akşam saatlerinde Aksaz Askeri Bandosu tarafından verilen konser ve havai fişek gösterileri ile son buldu.
 
 
 
Büyük Önder Anıldı - 10 Kasım
Ulusal Kurtuluş Savaşımızın Önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu yüce Atatürk aramızdan ayrılışının 69.uncu yıldönümünde Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan anma töreni saat 09.05’da sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşuyla devam etti. Anma törenlerinin teknik organizasyonu birimimiz tarafından gerçekleştirildi.
 
Emekli Öğretmenler “Pazar Kahvaltısı”nda Buluştu - 24 Kasım
Marmaris’te yaşayan yaklaşık 150 emekli öğretmen, Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen pazar kahvaltısında bir araya geldi. Çok keyifli olduğu gözlenen konuklar kahvaltı boyunca sohbet ederken, eski günler yad edildi. Öğretmenler Günü’nü bir arada geçirmenin mutluluğunu yaşayan emekli öğretmenlere, etkinlik sonunda günün anısına Marmaris fotoğraflarıyla süslü not defteri hediye edildi. Organizasyon müdürlüğümüz tarafından   gerçekleştirildi.
 
Rehabilitasyon Merkezlerine Ziyaret - 3 Aralık
Belediye Başkanı Muhammet Ali Acar, 3 Aralık “Dünya Özürlüler Günü” nedeniyle Marmaris ilçe sınırları içerisinde bulunan özel eğitim merkezlerini ziyaret etti. Özel eğitim merkezlerinde eğitim gören çocuklarla sohbet eden Başkan Acar, onlarla birlikte pasta kesti. Ziyaret organizasyonu Müdürlüğümüz görevlileri tarafından yapıldı.
 
Yeni Mezbaha Binasının Açılışı - 11 Aralık
Eski mezbaha binasının ihtiyacı karşılayamaması göz önünde bulundurularak Marmaris Belediyesi tarafından yaptırılan yeni mezbaha binası törenle hizmete açıldı. Konuşmaların ardından, Mezbahanın yapımında emeği geçen kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerine plaket verildi. Tören organizasyonu müdürlüğümüz görevlileri tarafından yapıldı
 
Hastane Ziyaretleri - 19 Aralık
Marmaris Belediye Başkanı Muhammet Ali Acar ve halkla ilişkiler birimi görevlileri her bayram olduğu gibi, Kurban Bayramında da Marmaris’te bulunan hastanelerde yatan hastaları ve çalışan personeli ziyaret etti. Çocuklara hediyeler dağıtan görevliler, bayramı hasta yatağında karşılayan vatandaşlara ve nöbetçi personele de çikolata armağan etti.
 
Harikalar Sirki - 20/21/22/23 Aralık
Marmaris Belediyesinin katkılarıyla kurulan "Harikalar Sirki" Kurban Bayramı süresince Marmarislileri ve tatilcileri ağırladı. Dünya sirklerinin usta sanatçıları tarafından hazırlanan gösterilerin sunulduğu sirk çadırı bayram süresince binlerce kişi tarafından izlendi. Özellikle çocuklar tarafından ilgiyle izlenen sirk gösterileri, bayram coşkusunu arttırdı. Gösterileri belediye personelimiz ücretsiz izleme imkanı buldu.
 
Kurban Bayramı Kutlaması - 21 Aralık
Bayramlarda geleneksel hale getirilen bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı’nın 2.nci gününde Yüzme Eğitim Merkezi’nde düzenlendi. Güzel havanın da etkisiyle katılımın fazla olduğu türende konuklar birbirleriyle bayramlaşarak bol bol sohbet etti. Eski Marmaris görüntülerinden oluşan slayt gösterisi de törene katılanların büyük beğenisini kazandı. Organizasyon müdürlüğümüz görevlileri tarafından yapıldı.
 
 
2008’e Renkli Karşılama - 31 Aralık
Yeni yılı evlerinde karşılamak istemeyen Marmarisliler, yeni yıla Atatürk Meydanı’nda Müdürlüğümüz tarafından organize edilen partide girdi. Yaklaşık 1.500 kişinin izlediği etkinlikte izleyicilere sürpriz hediyeler dağıtıldı. Yağmura rağmen saatin 24 olmasını bekleyen Marmarisliler, havai fişek gösterisini ilgiyle izledi.
 
Haber Bültenimiz İki Yaşında
Marmaris Belediyesi Haber Bülteni yayın hayatında 2.nci senesini doldurdu. Bülten; Belediyenin tüm çalışmalarını takip ederek vatandaşlara bilgi aktarırken ilçemizdeki sosyal ve kültürel hayatı da yakından izleyerek okurlarına yansıtıyor. Haber bültenimiz aynı zamanda İzmir, Ankara ve İstanbul gibi Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşayan Marmaris severlere de postalanarak Marmaris’in daha etkin tanıtılmasına katkıda bulunuyor.  
Her ay 2 bin adet basılarak tüm kamu dairelerine, işyerlerine, bankalara ve alışveriş merkezlerine dağıtılan haber bülteninin bir bölümü ilçe belediyelere gönderilirken bir bölümü ise ücretsiz abonelik sistemiyle vatandaşların adreslerine posta yoluyla ulaşıyor.
 
Yerel Tarih Bülteni
Asırlar boyu çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Karya bölgesi ve güzel Marmarisimiz’in özellikle Cumhuriyet dönemi ve sonrasına ait tarihini kayıt altına almak amacıyla Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından başlatılan Yerel Tarih Bülteni çalışması 19.uncu sayısına ulaştı.
 
Marmaris Belediyesi Web Sayfası
Belediye Başkanlığımızın dünyaya açılan penceresi www.marmaris.bel.tr adresinde hizmet veren web sitesi de Müdürlüğümüz tarafından yönetilmekte. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Belediyemizin yapmış olduğu faaliyetler vatandaşlarımıza günlük olarak duyurulurken bunun yanı sıra Belediyenin diğer birimleri hakkında da bilgiler verildi. 2007 yılında sayfada faaliyet raporlarına ve kültürel yayınlara pdf formatında verilirken, tanıtıcı filmler için de özel bölüm açıldı.
 
Çözüm Masası
Vatandaşların şikayetlerine neden olan sorunları en kısa zamanda çözmek amacıyla oluşturduğu “Çözüm Masası” 2007 yılında da halka hizmet vermeye devam etti. Görevliler vatandaşların yazılı ve sözlü (telefon, faks, posta, e-mail, dilekçe) olarak Belediyeye ilettikleri şikayet ve istekleri anında cevaplandırıldı ya da çözüm için ilgili birimlere aktarıldı. Yıl boyunca toplam 4706 dilekçe cevaplandı.
 
Tanıtım ve Reklam Çalışmalarına Destek
Ulusal çaplı firmaların Marmaris’te gerçekleştirdikleri organizasyonlara destek verildi. Best Fm, Arçelik, Turkcell gibi değişik alanlarda faaliyet gösteren büyük firmaların programları dahilinde ilçemizde yürüttükleri tanıtım programlarına destek olunarak Belediyemize gelir sağlanırken, şehir hayatına da hareket getirildi.
 
 
 
 
Amfi Tiyatro Etkinliklerine Destek
Yaz ayları boyunca Amfi Tiyatro’da düzenlenen pek çok konsere ve yardım amaçlı sanatsal etkinliğe destek olundu. Ayrıca Sabancı Lisesi kep töreni, Şehit Ahmet Benler okul öncesi şenlikleri, Papatya Çocuk Evi yılsonu gösterisi gibi Amfi Tiyatro’da organize edilen çeşitli etkinliklere teknik destek sağlandı.
 
Marmaris Belediyespor Organizasyonlarına katkı
Marmaris Belediyespor çatısı altında faaliyet gösteren tüm branşlara destek verildi. Yüzme Eğitim Merkezi, Kapalı Spor Salonu ve Alt Yapı Tesisleri’ndeki her türlü ödül töreni ve sportif faaliyet organizasyonlarında aktif görev alındı. Koordinasyon çalışmaları yürütüldü. Basın bültenleri hazırlandı.
 
Başkanlık Makamına Ziyaretler
Yıl boyunca Belediye Başkanı Muhammet Ali Acar’ı makamında ziyaret eden tüm konukların fotoğraf çekimleri, görüntülenmesi, çeviri hizmetleri, hediye, plaket, hatıra eşya sunumları ve ziyaretlerin basın duyuruları müdürlüğümüz görevlileri tarafından yapıldı.
 
                                   
 
Fen İşleri Müdürlüğü
 
A – İmar Uygulamaları
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne imar işleri ile ilgili çalışmalar çerçevesinde 2000’in üzerinde evrak girişi olmuştur. Bunların 149 adeti imar durum belgesi talebi olup, belgeler düzenlenip ilgililerine verilmiştir. 39 Adet yola terk, ayırma ve birleştirme gibi konular 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliğine uygun olarak titizlikle incelenerek uygulaması yapılmıştır. 27 Adet inşaat ruhsatı, Revizyon İmar Planı ile birlikte ilçemiz içerisinde kangren olmuş konular çözülmüş ve bununla ilgili olarak 51 adet tadilat ruhsatı düzenlenmiştir. 63 Adet yapı kullanma ruhsatı, 6 adet yanan yıkılan bina formu düzenlenerek tüm işlerin arazi kontrolleri teknik personelimizce titizlikle yapılarak bürokratik işlemleri hızla tamamlanmıştır. Yapı kullanma izni almış yapılarda bağımsız bölümler tespit edilerek ulusal adres veri tabanına işlenerek girişleri yapılmıştır. Birimimiz Kaymakamlık Hizmet Binasında bulunan Nüfus Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yaparak adres ve numaralama bürosunda çalışma yapılmıştır
 
İlçemiz içerisinde bulunan imar yollarının üst kaplamaları yapılacak olanlarının nivelman ölçümleri ve yerinde aplikasyonları teknik personelimiz tarafından yapılmıştır.
 
Yurt çapında devam eden ulusal adres veri tabanının kaynağını oluşturan numaralama çalışması Belediyemiz tarafından Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün denetiminde yapılmıştır. Çalışmalar iki harita mühendisi ve bir harita teknikeri kontrolünde gerçekleşmiştir.
 
Bakım-Onarım: Belediyemiz sınırları içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü’nün işçileri ile, Mariç Belbir tarafından su ve kanalizasyon hatlarındaki arızaların tamiratları sırasında oluşan yol ve kaldırımlardaki hasarlar giderilmiştir.
 
 
Yapım İşleri :
 
- 2007 İçerinde 33 adet ihale dosyası hazırlanmıştır.
 
- Kale etrafında bulunan yürüyüş yollarının yeniden düzenlenmesi yapıldı.
-Kısayalı Mevkii, Yat Limanı yürüyüş yolunda bulunan çiçekliklerin bakım ve onarımları yapıldı.
- 59. Sokakta 70 m uzunlukta 2m yükseklikte taş duvar yapıldı.
- Yeniyol Caddesi beton kilitli parke kaplı yolun bakım ve onarımları yapıldı.
- Marmaris Şehir Mezarlığı’nın giriş kapısı yapıldı.
- Atatürk İlköğretim Okulu arkasında bulunan derenin ıslahı sonucu bozulan 14. Sokağın üst kaplaması yeniden yapıldı. Sokak içerisinde öğrencilerin kullanabilecekleri yaya kaldırımları ve otopark alanlarının yeniden düzenlemesi yapıldı
- Eski Datça Yolu ile Molakent arasında bulunan 78. Sokaktaki derenin duvarları taş duvar yapılarak yükseltildi.
- 83. Sokak beton kilitli parke taşı ile kaplanarak kullanıma açılmıştır.
- 245. Sokak üzerinde kaldırım ve otopark düzenlemeleri yapıldı.
- Kenan Evren Bulvarı’nda kilitli beton parke kaplaması bulunan yolun bakım onarımları yapıldı.
- 158. Sokak içerisinden geçen Camiavlu Deresi, hazırlanan dere ıslah projeleri çerçevesinde uygulaması yapılmış, ayrıca aynı sokağın Yüzme Eğitim Merkezine kadar olan kısmının aydınlatmaları ve yol kaplamaları yapıldı.                   
- İnönü Caddesi üzerinde Camiavlu Deresinin ıslahı sonucunda bozulan yol onarılmıştır.
- 153. Sokak üzerinde Camiavlu Dersinin Islahı sonucunda bozulan yol onarılmıştır.
- Yeni Kordon Caddesi 41. Sokak içinde yağmursuyu toplama kanalı yapılmıştır. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ile birlikte yolun üst kaplaması yeniden yapılmıştır.
- 280. Sokak üzerinde bozulan yol kaplamasının onarımları yapılmış ve yol sınırına 75 m uzunluğunda taş duvar çekilerek yağışlı havalarda yağmur suyunun dereye tahliyesi sağlanmış, yolun yağışlarla bozulması engellenmiştir.
- Uzunyalı Mevkii sahil yürüyüş yolunun turizm sezonu öncesinde bakım ve onarımları yapılmıştır.
- Turizm sezonu öncesi belediyemiz sınırları içerisinde asfalt kaplı yolların bakım onarımları yapılmıştır.
- Çarşı içerisinde yapay granit zemin döşemesi bulunan sokakların bozulan kaplamalarının bakım ve onarımları yapılmıştır.
- Atatürk Caddesi üzerinde minibüs durak yerleri belirlenerek yerleri cep şeklinde yeniden düzenlenmiş ve yeni duraklar bu alanlara takılmıştır.
- Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi Bahçesinin zemin kaplaması yeniden yapılmıştır. Bahçe içerisine 100 m uzunluğunda iki sıra halinde oturma amaçlı taş duvarlar yapılıp, okulun giriş kapısı yenilenmiştir. Bahçe içerisine öğrencilerin spor yapabileceği açık basketbol, voleybol sahası yapılmıştır.
- Marmaris Atatürk İlköğretim Okulu bahçesine yapılan halı sahanın etrafı telle çevrilmiş, okulun bahçesi taş duvar ile çevrilerek güvenliği sağlanmış ve dere ıslahı sonrası okulun doğu giriş çıkış kapısı yeniden yapılmıştır.
 
 
 
 
- Sarıana Cami bahçesi içerisinde bulunan yolların zemin kaplamaları dekoratif taşlar kullanılarak yenilenmiştir. Caminin yan bahçe duvarları sıva ile kaplanarak bakım onarımı yapılmış ve tekrar boyanmıştır. Bahçe içerisine çiçeklikler yapılıp yan bahçenin zeminine kilitli parke taşları ile kaplaması yenilenmiştir. Caminin demirden olan giriş kapıları yenilenmiş ve boyaları yapılmıştır. Cami bahçesinde kot farkı bulunan yürüyüş yollarının etrafına demir korkuluklar konularak güvenlik altına alınmıştır. Bahçe içerisinde aydınlatma elemanlarının bakım onarımları yapılarak çalışmalar tamamlanmıştır.
- Atatürk Caddesi ve ilçemiz genelinde bulunan yaya geçitleri, boyanın kilitli parke taşı üzerinde yeterince kalıcı olmaması ve sık sık tekrar boya gerektirmesi sebebi ile özel hazırlanan dekoratif taşlar ile yenilenmiştir.
- Şehir stadının yedek kulübeleri standartlara uygun hale getirilmiş, yine stadın dere ıslahının yapıldığı cephesinin bakım ve onarımları yapılmıştır.
- Bağlıiçi Mevkiinde bulunan imar yollarının satıh kaplama asfaltlama çalışması tamamlanmıştır.
- Ulusal Egemenlik Caddesi Beldibi Caddesi kavşağında bulunan köprü üzerine yayaların güvenli geçişini sağlamak üzere ek yapılıp 231. Sokak kilitli parke taşı kaplı sokağın zemin kaplamasının bakım onarımları yapılmıştır.
- 225. Sokakta bulunan derenin duvarları ile buradaki köprünün duvarları yükseltilerek yol bağlantısı kilitli parke taşı ile yenilenmiştir.
- İlçemiz içerisindeki derelerin bakım, onarım, temizlik ve ıslah çalışmaları yapılmıştır.
- General Mustafa Muğlalı Caddesi’nin bir bölümü daha önceki yıllarda yağmur suyu toplama kanalları ile yol ve kaldırımları yeniden düzenlenerek vatandaşlarımızın rahatça kullanmalarına olanak sağlayacak şekilde imalatı yapılmıştı. Caddenin geri kalan kısmının da zemin aplikasyonları ve kot ölçümleri yapılarak caddenin yol yapımı için kazı çalışmaları belediyemizce yapılmaya başlanmıştır.
- Belediyemiz, kent kimliğini belirlemek, kentteki yaşam konusunda kullanıcıların memnuniyetini arttırmak, geçmişte yer etmiş yanlış uygulamaları düzene kavuşturarak, modern kent vurgusunu taşıyan çağdaş ve örnek mekanlar yaratmak adına, Uzunyalı sahil yürüyüş yolunu kapsayan tasarım ve projeleri tamamlamıştır. 
 
 
 
İtfaiye Müdürlüğü
 
İtfaiye teşkilatımız personeliyle birlikte her türlü ihtiyaca cevap verecek hale getirilmiş olup, gece gündüz göreve hazır durumdadır.
İtfaiye Teşkilatımız 2 vardiya halinde 24 saat görev yapmaktadır.
Trafik kazalarında kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere alınmış olan kurtarma seti her an hazır bulundurulmuştur.
Yıl içinde aşırı yağıştan dolayı meydana gelen selde itfaiye teşkilatımız büyük bir özveri ile 24 saat sürekli çalışmış, selden dolayı kirlenen cadde, sokaklar en kısa zamanda temizlenmiştir.
 
Ayrıca turizm beldesi olan ilçemizin bütün cadde ve sokakları sezon başlamadan önce yıkanmış ve yıkama işleri belirli zamanlarda diğer işler aksatılmadan gece gündüz düzenli bir şekilde devam ettirilmiştir. Bütün bu işlerin yapılması esnasında çıkabilecek yangına karşı 2 itfaiye aracımız tam teçhizatlı olarak hazır bir şekilde bekletilmiştir.
 
 
 
Yıl içinde 45 yangına anında müdahale edilerek en kısa zamanda   kontrol altına alınmıştır. Orman yangınları, orman ekipleriyle ortaklaşa çalışmamızın sonucunda başlangıçta söndürülmüştür. Otel, motel, apart ve bunun gibi işyerlerine itfaiye ile ilgili ders ve diğer konularda yardımcı olunmuştur.
 
Hukuk İşleri Servisi
 
Muğla İdare Mahkemesi nezdinde 2007 yılı içinde Belediyemizce, İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliğine, Kıyı Kanununa, 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine, Kabahatler Kanununa, Çevre Kanununa muhalefet etmeleri sebebiyle gerekli işlem tesis edilmiş olup bu işlemlerin iptali istemiyle toplam 55 dava açılmıştır. Bu davalardan 2 adedi 25.07.2006 tarihli Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onanan Marmaris 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının iptali istemiyle ilgili kişilerce açılan davalardır.
 
Bu davalardan birisi de 21.12.2005 tarihli Kaymakamlık ve Belediye arasında akdedilen 24.04.2001 tarih ve 21.12.2005 tarihli “Kıyının Kiralanmasına İlişkin Protokoller”in iptali istemiyle açılan davadır.
 
25 07.2006 tarihli Kültür ve Turizm Bakanlığınca onanan Marmaris 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının iptali istemiyle Danıştay nezdinde ilgili kişilerce 2007 yılı içinde 11 adet dava açılmış, bunlardan 5 adedi süre aşımı nedeniyle reddedilmiştir. 25.07.2006 tarihli Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onanan Marmaris 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının iptali istemiyle Danıştay nezdinde bir kısmının iptali istemiyle belediyemiz tarafından da dava açılmış bulunmaktadır.
 
Marmaris 1. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde belediye eski geçici işçileri tarafından çalıştıkları dönemlere ait zorunlu tasarruf teşvik kesintileri, yıllık ücretli izin alacakları, fazla çalışma ücretleri, genel tatil, resmi ve milli bayramlarda çalıştırma ile kıdem ve ihbar tazminatlarının eksik ya da hiç ödenmemesi sebebiyle 152 adet yukarıda sayılan alacaklarının ödenmesi ve işe iade talebiyle davalar açılmış olup; bunlardan 102 adedi derdesttir. 17 adeti ise davalarının kısmen ya da tamamen kabulü şeklinde kararı çıkmış olup; işçi alacakları icra takibiyle tahsil edilmiştir. Bu şekilde toplam 209.798,45 YTL işçi alacağı   olarak davacılara ödenmiştir ve bu dosyalar Yargıtay nezdinde temyiz edilmiştir. Marmaris 1., 2. ve 3. Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde 3 adet tapu iptal davası, 3 adet yıkım nedeniyle tazminat talepli dava, 1 adet müdahalenin men’i, 3 adet kamulaştırmasız el atma, 1 adet kamulaştırma nedeniyle tapuda ferağ ve tescil, 1 adet de munzam zararın tazmini talepli dava derdesttir. Ayrıca Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde 2 adet izaleyi şuyuu, 2 adet tazminat, 1 adet tahliye, 1 adet kira alacağının tespiti davası derdesttir.
 
2004-2005 ve 2006 Esas tarihli 70 adet Muğla İdare Mahkemesi dosyası Danıştay nezdinde temyiz edilmiştir. 
 
Aydın Vergi Mahkemesi nezdinde belediye aleyhine ilgili meclis kararınca konut bölgelerinde bulunan belediye belgeli otel, apart otel ve restoranlarda animasyon gösterisi yapanlar için belirlenen eğlence vergisi, yine ilgili meclis kararınca belirlenen ışıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlar vergisi ve eğlence vergisi ile belediye meclis kararının iptali istemiyle 5 adet dava açılmıştır.
Marmaris İcra Mahkemelerinde 31 adet takip dosyası açılarak toplam 110.697,18 YTL alacak icra takibi yoluyla tahsili talep edilmiştir. Marmaris İcra Hukuk Mahkemesi nezdinde 1 adet dava derdesttir.
 
Marmaris Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde 1 adet meslekten men talepli, 1 adet görevi ihmal iddiası ile derdest olan toplam 2 adet kamu davası mevcuttur. Marmaris Asliye Ceza Mahkemeleri nezdinde 6 adet kamu davası derdesttir. Muğla 2.Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde 1 adet kamu davası derdesttir. Muğla 1.Ağır Ceza Mahkemesi 1 adet kamu davası derdesttir. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı Makamına 18 adet mühür fekki suç duyurusunda bulunulmuştur.
 
Mariç Belbir
 
Üye olduğumuz Mariç-Belbir’in Belediyeler Birliği olarak her üye belediyenin altyapı sorunları çıkarılmış projelendirilmiş ve önem arz eden yerlerden başlanarak sırasıyla yapılmaya çalışılmıştır. Bu projeler 2004 yılından beri başarı ile devam etmektedir. Marmaris Belediyesi sınırları içinde yapılan yatırımları, özet olarak sıralarsak, Marmaris İçme Suyu Barajının bitirilmesi, Marmaris şehir içi 208–187–216–177 no’lu Sokaklar ve Yunus Nadi Caddesi yağmur suyu kanal inşaatı, General Mustafa Muğlalı Caddesi altyapı ve kanalizasyon hattının yenilenmesi, derin deniz deşarjı hattının yapımı, Değirmendere ıslahı, Marmaris 5000m³’lük su deposu yapımı, Ketenci Deresi, Hapishane Deresi, Sinan Deresi, Beldibi dere ıslahların bazıları bitirilmiş, bazıları da inşaat sezonu nedeniyle durdurulmuş ve diğer yıllarda devam edilmiştir.
 
Mariç-Belbir’in 2007 yılı bütçesi 15 milyon YTL’dir. Bu bütçenin yatırımlar bölümünde Marmaris’te yapılacak yatırımlar için yaklaşık 2.450.000.-YTL. ödenek ayrılmıştır. Bunlar içinde muhtelif yerlerdeki dere ıslah çalışmaları, yağmur suyu kanal inşaatları, 5.000 m3’lük su deposunun tamamlanması, İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi ve diğer Alt yapı çalışmaları olarak özetleyebiliriz.
 
2007 Yılında Birlik bünyesinde birleştirilen kent ilaçlama hizmeti hem Marmaris hem de diğer belediyelerimizde başarıyla yerine getirilmektedir. Bu birleşmeyle aynı anda dört bölgede haşere ile mücadeleden çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Marmaris ve çevresi bu projenin uygulanmasından rahat bir yıl geçirmiştir ve ilerisi için sistemin daha sağlıklı ve etkin olacağını ortaya koymuştur.
 
2007 Yılında yine Birlik bünyesinde devam eden geri kazanım hizmeti başarıyla devam etmektedir. Marmaris ve çevresinin bu projeye sahiplendiği ve yüksek oranda katılımı bizi sevindirmiştir.
 
2007 Yılında Marmaris barajımıza gelen su miktarı toplam 15.500.000 m3’tür. Bu suyun 13.320.500 m3’ü şehirde kullanılmak üzere verilmiştir. Üye belediyelere metre küp ve yüzde olarak dağılımı ise;
                        Verilen su miktarı m3.                Yüzde %
 
Marmaris :       7.813.000 m3                             %    58,7
Armutalan:      2.710.000 m3                           %    20,3
İçmeler    :         2.081.000.m3                            %   15,6
Beldibi :               716.500.m3                            %      5,4     
                   
    G.Toplam:   13.320.500.m3                           %   100,0
 
2007 Yılı başında barajın aktif hacmi 22.800.000.m3’tür. Yıl içinde barajımıza 15.500.000 m3. gelmiş olup, yine yıl içinde kullanılan su miktarı 13.300.000 m3’tür. Yıl sonunda barajın aktif hacmi 25.000.000 m3’tür. Bu da Marmaris ve çevresi için yaklaşık 2 yıllık su ihtiyacı olduğunu göstermektedir.
 
 
2007 yılında Marmaris belediyesi sınırları içinde su arızaları ile ilgili gelen şikâyetler;
 
Su Abone şikayet arızası :     530 Adet
Ana Şebeke Arızaları :            47 Adet
Vana Arızaları :                      55 Adet
 
Toplam Arıza sayısı :         632  Adet 
Bu arızalara zamanında müdahale edilip sorunlar giderilmiştir. Marmaris bölgesinde oluşan bu su arızalar nedeniyle açılan hatlar kontrol edilmiş ve ekonomik ömrünü yitirmiş borular yenileriyle (Duktil Font Boru) ile değiştirilmiştir. Buna bağlı olarak muhtelif sokaklarda bu arızalar nedeniyle yaklaşık 800 metre yeni Duktil Font boru döşemesi yapılmış ve hatların çalışması daha sağlıklı hale getirilmiştir.
 
1- İskan ve Toplum Refah Hizmetleri
 
1.1.Marmaris 5000 m3 Su Deposu İnşaatı:
Birliğimizce 03/07/2006 tarihinde ihale edilen ve 27/07/2007 tarihinde işyeri teslim edilerek yapımına başlanan 1.830.000,00 YTL keşif bedelli Marmaris 5000 m3 su deposu inşaatı 29/12/2006 tarihinde tamamlanmış ve 2007 yılı şubat ayında ise işletmeye alınmıştır. Deponun faaliyete geçmesi ile beraber abonelerimize her noktada istenen işletme basınçlarında içmesuyu verilmeye başlanmıştır.
 
 
1.2.Marmaris 5000 m3 Su Deposu İstinat Duvarı İnşaatı:
Birliğimizce 26/10/2007 tarihinde ihale edilen ve 14/11/2007 tarihinde işyeri teslim edilerek yapımına başlanan 154.572,50 YTL keşif bedelli Beldibi Deresi Sol Sahil 2+345,61-2+446,80, Sağ Sahil 2+323,39-2+446,80 ve 2+456,42-2+567,77 Arası Islahı ve Marmaris 5000 m3 Su Deposu İstinat Duvarları İnşaatı devam etmektedir. İstinat duvarı yapımı ile heyelan tehlikesi ortadan kaldırılmış, Marmaris su deposu ulaşım yolunun ve yolun hemen altında yer alan Marmaris Devlet Hastanesinin emniyeti sağlanmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Çevre Koruma Hizmetleri
Yağmursuyu Kanalları ve Dere Islah Çalışmaları:
2.1.Sinandere 0+000-0+370 Km’ler arası Dere Islahı:
352.900,00 YTL keşif bedelli Sinandere 0+370-0+740 Km Islahı 500 yıllık taşkın debisine göre MARİÇ-BELBİR tarafından projelendirilerek 30/10/2006 tarihinde ihale edilmiş ve 01/12/2006 tarihinde işyeri teslimi yapılmak suretiyle yapımına başlanmıştır. Islah çalışması yapılan derenin uzunluğu 370,00 m, yüksekliği 2,50 m ve genişliği 7,00 m olup betonarme imalatı 30/03/2007 tarihinde tamamlanmış, ıslah edilen kısmın mansabında yeralan Çıldır Mahallesi ve civarında yaşanan taşkınların önüne geçilmiştir.
 
2.2.Sinandere ve Yan Kolları Dere Islahı:
500 yıllık taşkın debisine göre Birliğimizce projelendirilerek, 16/10/2007 tarihinde ihale edilen, 16/11/2007 tarihinde işyeri teslim edilerek yapımına başlanan, 851.196,04 YTL keşif bedelli Sinandere ve Yan kolları Islahı İnşaatı, L=865,63 m uzunluğunda, 2,00 m yüksekliğinde ve 5,00 m genişliğinde, L=302,52 m uzunluğunda, 1,20 m yüksekliğinde ve 1,50 m genişliğinde ve L=171,63 m uzunluğunda, 1,50 m yüksekliğinde ve 2,00 m genişliğindeki betonarme yağmursuyu dere ıslah çalışmaları 2008 yılında da devam etmektedir. 
 
IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
ÜSTÜNLÜKLER
 
1- Yönetimin iradesi ve kararlılığı.
2- Yönetimin müdür ve amirlere yetki kullanma özgürlüğü tanıması.
3- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iyi iletişim.
4- Gelirlerin düzenli kayıt altına alınması ve alacakların disiplinli takibi ile gelirde hızlı artış.
5- Turizm sektörünün yakından takibi, sorunlara hakimiyet ve çözüm yolları arayan bir belediyecilik anlayışı.
6- Halkın hizmet memnuniyeti.
7- Norm kadro çalışmasının tamamlanmış olması.
8- Hizmet satın alınmaya başlanması.
9- Sosyal, şeffaf, üretken ve halkla tüm iletişim kanallarını açık tutan belediyecilik anlayışının ön planda olması.
10- Sivil Toplum Kuruluşları ile iyi iletişim.
11- Yönetimde katılımcı anlayış.
12- Belediye gayrimenkul envanterinin çıkarılmış olması.
13- Yönetimde karar alma mekanizmasının en hızlı şekilde işletilmesi.
14- Çocuklara ve gençlere spor tesisleri yoluyla geleceğe yönelik yatırım yapılması.
15- Şehrin çevresinin Milli Park sınırlarıyla çevrilmiş olması ve mevcut sınırlar dışına taşma imkanının kalmaması, imar revizyon planının disiplinli uygulanması ile şehrin orta vadede (5-10 yıl) genel görünümünün olumlu şekilde değişim yolunun açık olması.
16- Belediyenin İmar Kanunu uygulamalarında ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması konularında disiplinli ve kararlı tavrının kamuoyundan da artarak destek görmesi.
17- Turizmcilerimize fuarlar ve diğer organizasyonlarda tanıtım konusunda yeterli malzeme ve teknik bilgi sağlayacak uzman bir ekibin oluşturulması.
18- Gerek kardeş şehirler gerekse turizm potansiyeline sahip yabancı şehirlerle dış ilişkilerimizin sağlam temellere oturtulup başta turizm olmak üzere kültür, sanat, spor ve sosyal ilişkilerde artan bir ivme sağlanması.
19- Belediye sınırları içerisindeki eğitim kurumları ile sağlıklı iletişim kurularak okullarımızın fiziki ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve sportif etkinliklere katılımlarına destek sağlanarak çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatında aktif rol oynanması.
 
A.ZAYIF YÖNLER
 
1- Hizmet binasının yetersiz, eski ve kullanışsız olması.
2- Teknik personel eksikliği.
3- Makine, teçhizat ve donanım eksikliği.
4- Personel ödüllendirme sisteminin olmaması.
5- Personel arası ücret dengesizliği.
6- Modern arşiv ve veri eksikliği.
7- Kamu arazilerinin geçmiş yıllarda gelişigüzel kullanılması nedeniyle bugün ihtiyaç duyulan tesislere yer bulunamaması.
8- Sosyal tesis eksikliği (kültür-kongre merkezi, tiyatro salonu, gençlik merkezi, spor alanları).
9- Şehrin 1980 sonrasında hızlı ve çarpık büyümesi, halkın yılar boyunca kişisel çıkarlardan kaynaklanan istenmedik alışkanlıkları.
10- Çarpık yapılaşmanın ve plansız büyümenin günümüzde ortaya çıkardığı trafik sıkışıklığı.
11- Mali kaynakların yetersizliği.
12- Personel sayısının kış nüfusuna göre belirlenmiş olması ve yaz aylarında yetersiz kalması.
13- Hizmet birimlerinin makine, teçhizat eksikliği.
14- İşyeri sitelerinin olmaması ve normalde şehir dışında bulunması gereken bazı işkollarının şehir merkezinde yapılanmış olması (tüp deposu, su firmaları, nakliye firmaları, mobilyacılar, inşaat vb).
15- Memurlar tarafından yapılması gereken işlerin işçiler eliyle gördürülmesi.
16- Engellilere yönelik tesis ve donanım eksikliği.
 
C- DEĞERLENDİRME 
 
2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren İmar ve Revizyon Planı 2007 yılı içerisinde şehrimizin geleceğe yönelik düzenlenmesinde ve imarla ilgili çalışmalarda en belirleyici unsur olmuştur.
 
İmar Kanununa aykırı durumdaki yapılarla mücadelemiz de ilgili birimlerimiz tarafından aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmüştür. Yasanın uygulanmasında halkımızın geneli kamusal amacı anlayıp gelecekte kent yaşamı için kazanımları öngörerek geçmişe göre daha istekli ve destekleyici olmuştur. İmar Revizyon planına göre yapılan düzenlemelerin önümüzdeki yıllarda ortaya çıkaracağı olumlu sonuçların İmar Yasasının uygulanmasını daha da kolaylaştıracağı tahmin edilmektedir.
 
Marmaris Belediyeler Birliği çatısı altında 2006 yılında başlatılan yağmur suyu kanallarının düzenlenmesi çalışmaları 2007 yılında da yoğun şekilde sürdürülerek su baskını-sel riski en düşük seviyeye indirilmiştir. Kanalların tamamlandığı bölgelerde en yoğun yağmurda dahi, mükemmel çalışan tahliye kanallarımız sayesinde gerek yağmur sırasında gerekse yağmur sonrasında hayatı etkileyecek bir olumsuzluk 2007 yılında yaşanmamıştır. Ancak, şehir merkezinde geçmiş dönemlerdeki yapılaşmanın ve altyapının karmaşıklığı bu sıkıntıların giderilmesi için en büyük engeli oluşturmaktadır. Merkezdeki su tahliye düzenlemesi de önümüzdeki dönemin önemli çalışmaları arasında yeralacaktır.
Bu arada, yapımı tamamlanan kanal boylarında çevre düzenlemeleri ile yürüyüş ve rekreasyon alanları da yaratılmış olup, bu alanların halkımız tarafından beğeniyle kullanıldığı izlenmektedir.
 
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yoğun çalışmalarıyla cadde ve sokaklarda parke taşı döşeme işi başta olmak üzere çeşitli iyileştirmeler yapılarak trafik araçlarının ve yayaların daha rahat hareketi sağlanmıştır. Ayrıca, yol yapım çalışmaları kesintisiz devam ettirilmiş, kaldırımların, caddelerin ve çevrenin düzenlenmesinde uluslararası standartlar yakalanmıştır. Kaliteli malzeme ve işçilik en ekonomik şekilde sağlanarak kent tasarımında uzun süre kalıcı olan çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
 
Bir turizm merkezi olan kentimizde turiste rahatsızlık veren işyerlerine karşı takip ve ceza işlemleri Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte disiplinli bir şekilde uygulanmıştır. Zabıta ekiplerimiz bu mücadelenin yanısıra gürültü kirliliğine karşı da denetlemelerini aralıksız sürdürmüş, halkımızın ve konuklarımızın huzurunu sağlamak için taviz vermemiştir.
 
Şehrimizin başlıca geçim kaynağı olan turizmde yıllardır turistlerin ve halkımızın şikayetlerine neden olan konular bir paket olarak ele alınmış, gürültü kirliliğinden rahatsız edici davranışlara kadar işletmelerin ve çalışanlarının uyması gereken önemli kuralları belirlemiş ve “tembihname” başlığı altında kamuoyuna duyurmuştur. 2007 yılında alınan bu kararlar 2008 turizm sezonunda tavizsiz uygulanıp yakından takip edilerek sonuçları da kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 
İmar Planında yeşil alan ve park olarak görülen alanlarımızın düzenlenmesi % 90 oranında tamamlanmış olup yaklaşık 100.000 (yüzbin) metrekarelik yeşil alanımızın bakımı özenle gerçekleştirilmektedir.
 
Temizlik İşlerimizin özelleştirilmesi sayesinde birçok il merkezinin dahi sahip olmadığı konteynır yıkama aracı, vakumlu yıkama-silme aracı, tıbbi atık toplama aracı, kaldırım süpürge aracı kentimizin temizliğinde hizmet vermeye başlamıştır.
 
Hizmet sıralamasında halkımızın sağlığı ön planda tutularak çalışmalar yürütülmüştür. “her şeyin başı sağlık” anlayışıyla 2007 yılında çağdaş donanıma sahip yeni mezbaha binamız hizmete girmiştir. İçmeler beldemizde bulunan ve tüm Marmaris çevresine yetersiz şartlarda hizmet veren eski mezbaha binası yerine Bayındırlık Bakanlığı standartlarına uygun olarak inşa edilen yeni mezbaha binası hizmete girmiştir. İçinde en sağlıklı kesim teknolojisini barındıran yeni tesis gerek günlük et kesimlerinde halkımıza ve turistik tesislere en iyi hizmeti götürme, gerekse kurban bayramlarında eksikliği hissedilen kesim alanı görevini yerine getirme açısından geniş çevrelerden olumlu tepkiler almaya devam etmektedir.
 
Et gibi halk sağlığı açısından bu önemli unsurun yanısıra yeme-içme işletmeleri başta olmak üzere gıda üzerine çalışan işyerlerinin de sıkı denetimlerle temizlik ve sağlık konularına hassasiyet göstermeleri sağlanmıştır.
 
2007 yılı sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda da dolu dolu geçen bir yıl olmuştur. Bölgemizin en önemli doğal değerlerinden olan Sığla Ağacı için belediyemiz tarafından yaptırılan belgesel film Çağdaş Gazeteciler Derneği genel merkezi tarafından yılın en iyi belgesel filmi seçildi. Yurtiçinde ve yurtdışında uluslararası sergiler, kültürel amaçlı yayınlar, artan dış ilişkiler, amatör sporculara ve kültür-sanat gruplarına sağlanan destekler arasında en çok üzerinde durulması gereken Cennet Adasında yeralan tarihi Nimara Mağarası’nın kazanılması için Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalara tam destek verilmesiydi. 300.000 yaşında olduğu tahmin edilen mağaradan bulunan tarihi eserlerin Marmaris Müzesinde sergilenmesinin yanında mağaranın turizmin hizmetine sunulması, bölgemizin sahip olduğu kültürel zenginliği gösterebilmemiz açısından da çok önem verilen bir çalışma olmuştur. Daha önce İyilik Kayalığı Arkeoloji Parkı projesinde de bu anlayışla seferber olan belediyemizin kültürel ve tarihi değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması anlamında önümüzdeki yıllarda daha da etkin rol alması beklenmelidir.
 
Belediyemizin 2007 yılında sosyal açıdan önem verdiği ve gerçekleştirdiği proje ise “Kent Konseyi” olmuştur. Belediye yasası gereği kurulması zorunlu olan kent konseyleri, titizlikle yürütülen altyapı hazırlıkları sonrasında kurulmuş ve kendi içinde gruplar oluşturarak yoğun çalışmalara başlamıştır. Konseyden gelen raporlar yönetimimiz tarafından ele alınarak Belediye Meclisinde çeşitli kararlar alınmasına neden olmuştur. Kent Konseyinin uzun vadede ortak “kentlilik bilinci” ve daha sosyal, daha duyarlı toplum oluşmasına katkısının büyük olacağı düşüncesi kuşku taşımamalıdır.
 
Tüm bu hizmetlere göre “geleceğe yatırım” anlamında en önem verdiğimiz konu ise her yıl olduğu gibi 2007 yılında da çocuklarımızın ve gençlerimizin spora yönlendirilmesi olmuştur. Belediyemize ve Gençlik ve Spor Kulübümüze ait tesislerde tüm halkımızın, öncelikli olarak da çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapması için her türlü kolaylık sağlanmıştır. Marmaris’in bir “spor kenti” olması için amatör sporlara olan Belediye desteğimiz artarak devam etmiş, Marmaris Belediyespor Kulübü’nün halkımıza ve çocuklarımıza daha iyi ve daha yaygın hizmet verebilmesi adına ihtiyaç gündeme geldiği dönemlerde destek olmak amacıyla Meclisimizde de gerekli kararlar alınmıştır.
 
Özetle, Marmaris’in kaliteli turizm yapılan, temiz, ilkeli, kültür-sanat-spor faaliyetlerine önem veren çağdaş bir kent konumuna gelmesi için başlatılan çalışmalar 2007 yılında da Belediyemizin esas faaliyet programını oluşturmuştur.
 
 
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
 
2007 yılında uygulanmasına ağırlık verilen imar revizyon çalışmaları kapsamında imar yasasına ve plana uygun olmayan yerlerin düzeltilmesi devam etmiş olup halkımızın büyük çoğunluğu ekiplerimizin çalışmalarına yardımcı olmuştur. Halkımızın geri kalan kesiminin de imar revizyonun planını tam olarak anlayabilmesi için gerekli bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürdürülmelidir.
 
Yine 2007 yılının önemli çalışmaları arasında yeralan gürültüyle mücadele başarıyla yürütülmüş olup, halkımızın beklentisi mücadelenin daha da arttırılarak gürültü kirliliğinin en alt seviyeye indirilmesidir. Bu amaçla ilgili birimlerin önlem alması ve çalışma programlarını talebe cevap verecek şekilde yapması önem taşımaktadır.
 
Turistleri rahatsız eden işletme veya kişilere karşı zabıta ekiplerimizin son 2 yıldır aralıksız süren mücadelesi de takdir kazanmış olup, sorunun tamamen ortadan kalkması için denetimlerin yanı sıra halkımızın ve esnafın da kendi kontrol mekanizmasını geliştirmesine yardımcı olunmalıdır.
 
Birimler arasında koordinasyonun daha iyi sağlanması amacıyla birim sorumlularının daha etkin iletişim kurması önemli bir gereksinim olup, bu durumun yeri geldiğinde ikili görüşmeler, çoğunlukla ise düzenli toplantılarla giderilmesi düşünülmelidir.
 
Ayrıca, kitlesel iletişim araçlarının belediyemizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri kamuya anlatmada yeterli olmadığı, halkı bilgilendirmek için aylık olarak yayınlanan belediye bülteni baskı sayısını arttırma ve web (elektronik tanıtım) sayfasını daha kullanılır hale getirmenin yanısıra farklı çözüm yolları da araştırılmalıdır.
 
Trafik yoğunluğu ve otopark sorunu şehrimizin gelecekteki önemli sorunlarından birisi olarak görülmekte olup, şehir planlamasında soruna yönelik çözümler daha fazla üretilmeye başlanmalıdır. Belediyemize ait alanların otopark ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması nedeniyle konuyla ilgili kamu kurum-kuruluşları ve konunun uzmanlarıyla bir araya gelerek farklı çözüm yolları aranmalıdır.
 
Öneri ve tedbirler bölümünde son olarak, geleceğe yönelik en çok üzerinde durulması gereken projelerin de yine geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yönelik olması gerektiğini belirtmekte yarar bulunmaktadır. Her ne kadar mevcut yeşil alanlar ve oyun parkları yapılan düzenlemelerle ailelerin ve çocukların kullanımına daha uygun hale getirildiyse de, yetersiz kaldığı tarafımızdan tespit edilmiştir. Bu nedenle en kısa süre içerisinde çocukların açıkhava da oynayabileceği, enerjilerini en rahat şekilde harcayabilecekleri, birbirleriyle daha iyi iletişim kurabilecekleri, doğa ve çevre sevgilerini geliştirici alanlar oluşturulmalıdır. Bu oyun alanları “tematik”, yani ilgi uyandıracak içerikle hazırlanabileceği gibi, aynı zamanda da anne-babaların da çocuklarıyla birlikte zaman geçirebileceği unsurlar taşımalıdır.
 
 Arz ederim.

 Marmaris Belediye Başkanı

M. Ali Acar