2008 Yılı Faaliyet Raporu

l- GENEL BİLGİLER
 
 A- MİSYON ve VİZYON
 
              1) Misyon : Yasa ve mevzuatlara bağlı kalarak, Marmaris halkının ve bir turizm merkezi olan ilçemizde tatilini geçirmekte olan yerli-yabancı konukların çağdaş bir kent ortamında, temiz, düzenli, güvenli şekilde yaşam sürdürmesi ve tatil yapmasını sağlamak.
             2) Vizyon : Belediyemizin vizyonu; halka ve turiste en iyi şekilde hizmet veren ve çağdaş belediyecilik anlayışına sahip personeli ile belediyemizi, hizmet kalitesini sürekli arttıran bir yerel yönetim kuruluşu haline getirmektir.
 
             B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 
 Belediyenin görev ve sorumlulukları:
             5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 14. maddesine göre, Belediyemizin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;
             Belediyemiz, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
             a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
             b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
             Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
             Belediyemizin hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
             Belediyemizin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
             Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
             4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
 
Belediyenin yetkileri:
5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 15.maddesine göre, Belediyemizin yetkileri aşağıdaki gibidir; 
a) Kent sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyemize verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak,
belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyemize ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Kentimizde ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyemize verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi.
Belediyemiz, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
Meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediyemiz, kent sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediyemiz mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyemizin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
 
            C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
 
             1) Fiziksel Yapı: Belediyemiz ana hizmet binası, Çıldır Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 38 adresinde bulunmakta olup, bodrum+3 kattan oluşmaktadır. Bodrumu 340 m2., zemin katı 1245 m2., birinci katı 485 m2., ikinci katı da 485 m2. olmak üzere toplam 2555 m2. kullanım alanına sahiptir. Belediyemizin zemin katının bir kısmını Mariç Belbir kullanmaktadır. Belediyemizin kullandığı toplam oda sayısı ise 38’dir.
      Taşınmaz malları (arsaları) ve gelir getiren işyerleri: Belediyemize ait ekli listede belirtilen toplam 96.547,21 m2 arsa taşınmazı mevcuttur. Bunlara ilaveten Belediyemizin taşınmaz mallarından kira geliri elde ettiğimiz mevcut yerleri de aşağıda sıralanmıştır.
-         Bedesten iş merkezinde 38 adet dükkan,
-         Orta Çarşı Tersane Sokak’ta 4 adet işyeri,
-         Belediye İş Hanında 38 adet iş yeri,
-         Belediye Hal Binasında 21 adet dükkan,
-         Tansaş Alışveriş merkezi altında 7 adet iş yeri,
-         Otobüs Terminalinde 28 adet iş yeri mevcuttur.
-         Ulusal Egemenlik Caddesi Tansaş İş Merkezi üstünde katlı otopark mevcut olup 08/02/2005 tarih ve 12 nolu Meclis Kararı ile Marmaris Belediye Spor Kulübüne tahsis edilmiştir.
 
Belediyemize ait arsaların listesi aşağıda gösterilmiştir:
 
MARMARİS BELEDİYESİ ARSALAR LİSTESİ
 
SIRA NO: VASFI HALİZ HAZIR DURUMU VE BULUNDUĞU YER MAHALLESİ PAFTA ADA PARSEL ARSA M
1 ARSA BOŞ ARSA TEPE (SARIANA) 17 132 24 292,96
2 ARSA BOŞ ARSA TEPE (SARIANA) 17 132 34 45,53
3 ARSA BOŞ ARSA TEPE (SARIANA) 17 132 33 47,41
4 ARSA BOŞ ARSA TEPE (SARIANA) 17 126 224 193,54
5 ARSA BOŞ ARSA TEPE (SARIANA) 17 126 211 184,89
6 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 126 214 301,07
7 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 126 215 122,20
8 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 131 18 1.351,00
9 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 130 7 457,00
10 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 127 235 198,00
11 ARSA SPOR SAHASI ALTI TEPE (SARIANA) 17 131 133 4.925,00
12 ARSA BOŞ ARSA TEPE (SARIANA) 17 131 131 95,00
13 ARSA PARK YAPILAN YER TEPE (SARIANA) 16 163 291 772,00
14 ARSA ORMAN İŞL.MD. BAHÇESİ KEMERALTI 1 138 135 183,00
15 ARSA SULTAN HAN İÇİ KEMERALTI 12 23 8 16,73
16 ARSA SU ARKI KEMERALTI 16 163 310 64,09
17 ARSA BOŞ ARSA TEPE 16 163 258 48,00
18 ARSA SU KUYUSU (SANAYİ GİR) TEPE 14 86 75 750,00
19 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 310 1 2.379,00
20 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 311 4 879,00
21 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 315 2 814,00
22 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 320 1 1.506,00
23 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 322 1 2.640,00
24 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 326 1 259,00
25 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 327 1 706,00
26 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 331 1 1.657,00
27 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 333 1 606,00
28 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 337 2 489,00
29 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 339 1 84,00
30 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-4A 343 3 800,00
31 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-4A 346 1 1.011,00
32 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-4A 321 1 630,00
33 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1C 374 1 2.331,00
34 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1C 376 1 8.990,00
35 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1C 377 1 101,00
36 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1C 379 1 1.354,00
37 ARSA İYİLİK TAŞ KAYALIK KEMERALTI 1 138 211 8.232,00
38 ARSA ESKİ SANTRALİN OLDUĞU YER KEMERALTI 9 140 47 449,00
39 ARSA SEKİNE EVREN PARKI KEMERALTI 7 146 485 1.657,00
40 ARSA KAYALIK KEMERALTI 10 13 247 447,18
41 ARSA KAYALIK KEMERALTI 10 13 195 46,00
42 ARSA KAYALIK KEMERALTI 10 13 245 33,14
43 ARSA KAYALIK KEMERALTI 10 13 249 2.225,56
44 ARSA KAYALIK KEMERALTI 10 13 232 521,00
45 ARSA İSKELE KEMERALTI 11 2 1 880,00
46 ARSA ANFİTİATRO YANI KEMERALTI 6 165 46 1.000,00
47 ARSA HÖYÜK TEPESİ KEMERALTI 6 165 44 7.453,00
48 ARSA MEZARLIK İÇİ KEMERALTI 6 168 12 267,00
49 ARSA MEZARLIK İÇİ KEMERALTI 6 169 13 687,00
50 ARSA MEZARLIK KEMERALTI 6 287 43 22.371,00
51 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 7 325,00
52 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 8 335,00
53 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 9 401,00
54 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 17 307,00
55 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 18 311,00
56 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 19 415,00
57 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 20 515,00
58 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 21 586,00
59 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 22 572,00
60 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 23 381,00
61 ARSA TERSANDEKİ PARK YERİ TEPE 18 203 205 238,00
62 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 134 2 65,00
63 ARSA TM4’ÜN YERİ KEMERALTI 3 288 463 790,00
64 ARSA ARKEOLOJİK PARK KEMERALTI 1 138 109 2.100,00
65 ARSA HALICI OTEL YANI KEMERALTI 1 138 96 489,00
66 ARSA DLH YANI TEPE 17 134 5 833,00
67 ARSA TRİBÜN ALANI TEPE 16 81 1 1.763,00
68 ARSA BOŞ ARSA TEPE 13 44 288 44,11
69 ARSA BOŞ ARSA TEPE 13 44 231 23,38
70 ARSA BOŞ ARSA TEPE 19 72 77 1.090,00
71 ARSA 1. NOLU SAĞLIK OCAĞI İÇİ KEMERALTI 9 11 54 261,42
72 ARSA TM3’ÜN YERİ KEMERALTI 7 185 457 1.150,00
          TOPLAM 96.547,21
 
 
Sosyal tesisleri: Amfitiyatro, İkinci Bahar Sosyal Tesisleri ve Marmaris Belediye Spor Kulübüne tahsisli kapalı yüzme havuzu ve eğitim tesisleri, kapalı spor salonu, sportif altyapı tesisleri,
Otoparkı: 1 adet 3 katlı kapalı otopark
Şehir mezarlığı: Yaklaşık 25.500 M2.
İtfaiye teşkilatında: 8 itfaiye aracı, 2 adet motosiklet, 1 adet açma-kesme hidrolik makas  
Makine Araç parkı: 1 adet
 
             2) Örgüt Yapısı: 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre Belediyemiz 2008 yılı içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park-Bahçeler Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı, Belediye Tabibliği, Hukuk İşleri bünyesinde 86 adet memur, 29 adet kadrolu işçi, 141 adet 5620 Sayılı Yasaya göre Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçi, 3 adet geçici işçi, 2 adet sözleşmeli personel ile çalışmalarını yürütmüştür. 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümlerine istinaden; memurlar 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’na, işçiler ise 4857 Sayılı İş Kanunu’na ve Belediye İş Sendikası ile yapılmış olan Toplu İş Sözleşmesine göre çalıştırılmış ve onlar için bu kanunlar uygulanmıştır.
 
             3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: 2008 Yılında çağımızın gereklerinden olan bilgisayar sisteminde 26 CRT monitör, 24 LCD monitör, 51 kasa bilgisayar, 2 zyxel modem (ADSL modem), 5 adet 16 port switch, 10 adet 8 port switch (çoklayıcı, internet), 10 lexmark yazıcı, 4 HP mürekkepli yazıcı, 4 adet HP renkli laser yazıcı, 20 laser yazıcı, 3 adet 2448 tarayıcı, 5 dizüstü bilgisayar kullanılmış, böylece belediyemizin işleri geçmişe oranla daha kolay ve daha kısa sürede yapılmıştır. 
Ayrıca, bilgi çağının gereğine uygun olarak vatandaşlarımızın ve dileyen herkesin belediyemizle ilgili bilgi almasını en hızlı şekilde sağlamak amacıyla önceki yıl Türkçe-İngilizce olarak oluşturulan belediyemizin web sayfası sürekli güncellenmiştir.
                 
            4) İnsan Kaynakları: Yukarıdaki örgüt yapısı bölümünde de bahsedildiği üzere 2008 yılı içerisinde belediyemizde toplam 261 kişi çalışmış olup, bu personelimize ait bilgiler aşağıdaki Tablo – 1 ve 2’de gösterilmiştir.
           
Tablo – 1 Belediyemizde 2008 yılı içerisinde görev yapmış olan personel bilgileri.
 
  İlkokul Ortaokul Lise ve Dengi Okul Yüksek Okul Üniversite Toplam
Memur 2 6 50 10 18 86
Daimi İşçi 26 1 2 -- -- 29
5620 Sayılı Kanuna Göre Sürekli İşçi 88 13 29 7 4 141
Geçici İşçi -- --         3 -- -- 3
Sözleşmeli
Personel
-- -- -- -- 2 2
Toplam 116 20 84 17 24 261
 
 

Tablo – 2 Belediyemizde 2008 yılında emekli olan, istifa eden, tayinle giden, işi fesh edilen personel çizelgesi  

 

 

Emekli

İstifa

Tayinle giden

Tayinle gelen

İşi fesh edilen

Memur

1

--

2

2

--

Daimi işçi

2

--

--

--

--

5620 Sayılı Kanuna Göre Kadrolu İşçi

5

 

--

--

--

Geçici işçi

-

--

--

--

--

Sözleşmeli personel

--

--

--

--

--

Toplam                

8

--

2

2

--

 

 
5) Sunulan Hizmetler:
 
Yazı İşleri Müdürlüğü
a)Belediyeye gelen ve belediyeden giden her türlü evrakın teslim alınması, kayıtlarının yapılması, tasnifi; ilgili birim, makam, kurum ve kuruluşlara imza veya zimmet karşılığı dağıtımlarının sağlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
b)Belediyeye gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcılarına sunulmasını sağlamak.
c)Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile belirlenen resmi yazışma düzeninin uygulanmasını sağlamak.
ç) Belediye ve belediye hizmetleri ile ilgili mevzuattan, Başkanlık tarafından uygun görülenlerin ilgili birimlere duyurulmasını sağlamak.
d) Mahalli İdareler yazışma kodlarına ilişkin genelge hükümleri doğrultusunda, birimlerin kod dizin listelerini takip etmek ve güncellemekle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
e) Üst makamlarca uygun görülen her türlü yazışmayı yapmak.
f) Genel evrak ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.
g) Belediye Encümeni ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek.
h) Belediye Meclisi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek.
ı) Belediye Meclisi İhtisas Komisyonu raporlarının, Başkanlık önergelerinin geldiği birimler tarafından, zamanında yazılıp hazırlanmalarını takip etmek.
i) Belediyenin insan kaynaklarının atama, nakil, sicil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yapmak.
j) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
k) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.
 
 
            Mali Hizmetler Müdürlüğü
a) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.
b) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak ve bütçe işlemlerini gerçekleştirmek.
c) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı belediye Gelirleri Kanunu ve diğer yazılı hukuk kurallarından kaynaklanan belediyemize ait vergi, resim, harç, harcamalara katılma payı, para cezaları, kira, hizmete ait alacaklar, şartlı ve şartsız bağışlar ile her türlü öz kaynaklardan sağlanan belediye alacaklarının ilgili yasalar çerçevesinde takip ve tahsilini sonuçlandırmak.
ç) Ön mali kontrol görevini yürütmek.
d) Muhasebe kayıtlarını tutmak, denetime hazır hale getirmek.
e) Kesin hesabı çıkarmak, Marmaris Belediye Meclisine sunulması için gereken iş ve işlemleri yapmak.
f) Üçer aylık dönemler halinde mizanları Maliye Bakanlığına sunmak.
g) İdarenin Mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak ve ihale edilecek taşınmaz işlemlerini takip etmek.
h) İdarenin Bütçe Kesin Hesabını hazırlamak.
ı) Belediye bütçesini hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe yapmak, bütçe kayıtlarını Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Usulü yönetmeliğine göre hazırlamak.
i) Kamu İhale Kanunu hükümlerine ve Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğine göre harcama yapılmasını sağlamak.
j) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirme ve bunların raporlarını sağlamak.
k) İç ve dış denetime tüm belge, kayıt, bilgi ve defterleri sunmak üzere hazırlamak.
l) Mali işlerle ilgili düzenlenecek beyannameleri düzenlemek ve ilgili kuruma zamanında sunmak.
m) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
n) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgiliye vermek veya göndermek.
o) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığın, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ilk üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
ö) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılır.
p) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludur.
r) Muhasebe yetkilileri Taşınır Mal Yönetmeliğindeki görevleriyle ilgili sorumlulukları, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır.
     
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü – Evlendirme Memurluğu
a) 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde işyerlerini ruhsatlandırmak.
b) Evlenmek için Belediyemize başvuran çiftlerin mevzuat gereği istenen belgeleri tam olarak getirmeleri halinde nikâh işlemlerini ve Belediye Başkanının verdiği yetki ile nikah akitlerini yapmak.
c) 5393 Sayılı Belediye yasasının 15. maddesinin (p) bendi ve ayrıca Bakanlar Kurulunun 2003/6259 sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak, ilgili konu ve evrakları Belediye Encümenine sunmak.
ç) Marmaris Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümlerini uygulamak, ilgili konu ve evrakları Belediye Encümenine sunmak.
 
            Belediye Tabipliği
a) Belediyemizde çalışan memur ve işçiler ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babalarının hasta muayene ve diğer sağlık kuruluşlarına sevk işlemlerini yapmak,
b)Defnedilecek olanlar için defin ruhsatı vermek,
c)Esnafların portör muayenelerini yaptırmak ve denetlemek,
ç) Belediyemiz huzurevinde kalanlara sağlık hizmeti sunmak,
d)Gayri sıhhi müesseselerin denetimini yapmak,
 
Huzurevi
a) Kuruma yapılan başvuruları değerlendirip, görüşme ve sosyal incelemeleri yapmak, raporu yazmak ve onaylanmak üzere Belediye Encümenine göndermek.  
b) Kuruma başvuran yaşlılara yaşlılık dönemleri, gelecekleri ile ilgili danışmanlık yapmak, yardımcı olmak.
c) Geriatrik Sosyal Hizmet’le ilgili yaşlı nüfusa sosyal-kültürel-sanatsal etkinlikler düzenlemek.
           d) Huzurevinde önemli gün ve haftaları kutlamak.
e) Marmaris’te yaşayan, kitaba, kültüre, sanata meraklı yaşlıların kütüphane ortamında buluşmasını sağlamak.
f) Yaşlılığın topluma değer katan, üretken olabilen, birikim ve deneyimler sunabilen hazine olduğunu göstermek.
 
Zabıta Müdürlüğü
            Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:
             a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;
           1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
           2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
           3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
           4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
           5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
           6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
           7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
           8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
           9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
           10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
           11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
           12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
           13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
           14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
           15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
           16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
           17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
           18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
           19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
           20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
           21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
          22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
           23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
           24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
           25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
           26) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
           27) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.
 
           b) İmar ile ilgili görevleri;
           1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
           2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
          3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
          4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
 
          c) Sağlık ile ilgili görevleri;
          1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
          2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
          3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
          4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
          5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
          6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
          7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
          8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
          9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
          10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
          11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
          12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
 
          ç) Trafikle ilgili görevleri;
          1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
          2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
          3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
          4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
          5) Belediyece yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
          6) Belediyece dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
          7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.
 
          d) Yardım görevleri;
          1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
          2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
          3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.
         
          e) Yat Limanı ile ilgili görevleri;
          1) Yat limanında temizlik, düzen, güvenlik ve hizmetler ile hizmetliler arasında koordinasyonu sağlamak.
          2) Yat Limanı Yönetmeliğinin ön gördüğü görevleri yapmak ve tedbirler almak. 
          3) Yatların limana girişi, bağlama, kalış ve limandan çıkışları düzenlemek.
          4) Olağanüstü hallerde ve gerektiğinde yatları bağlama yerlerinden uzaklaştırmak.
          5) Limanda huzur, düzen ve emniyeti bozan yatlar ve kişileri uyarmak, uymayanların yat limanı dışına çıkarılmalarını sağlamak. Liman dışına çıkarılmasına karar verilen yatlar için, uygulamadan önce liman başkanlığına bilgi vermek.
          6) Belediye Meclisince belirlenen fiyat tarifesine uygun olarak tahakkuk ettirilen ücretleri ödemeyen yatlara verilen hizmeti kesmek, ilgili kuruluşlarla görüşülerek gerekli işlemleri yapmak.
          7) Denizin temizliği için sürekli olarak kontrolleri yapmak, su yüzeyinde bulunan çöp ve atıkları toplayarak çöp araçlarına vermek.
          8) Kıyı deniz dibinde bulunan çöplerin (cam, şişe vb) toplanmasını sağlanılmak.
          9) Limana bağlı yada demirli gemilerin, deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlenmesini engellemek.
          10) Yat limanında bağlı teknelerden kabul edilecek evsel nitelikli atık (pis su ) suların görevli denetiminde standart bağlantı flenci ile bağlı bulunduğu kanalizasyon sistemine vermek.
          11) Liman içersinde bulunan gemi ve benzeri deniz araçlarının bakımı esnasında gürültülü çalışmalarına ve yüksek sesli müzik yayını yapmalarına izin vermemek.
          12) Gemi ve teknelerdeki petrol ve petrol türevli atıkların (sintine suyu, slaç, atık yağ ) atık yağ ve atık sintine tanklarına toplanmasını sağlamak. 
 
          Yetkileri
          Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;
          a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
          b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
          c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,
          ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
          d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,
          e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
          f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,
          g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,
          ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
          h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,
          ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.
 
          Sorumluluğu
          Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.
         
          Veterinerlik
          a) 3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun uygulanmasını sağlamak.
          b)5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun uygulanmasını sağlamak.
          c)Mezbaha hizmetini sunmak.
          ç)Gayrisıhhi işletmeleri denetlenmek.
          d) Alıkonulan gıdalar hakkında karar vermek, imhada bulunmak.
          e) Başıboş kedi ve köpekleri yakalanmak, kısırlaştırılmak ve aşılarını yapmak.
          f) Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde barındırılan köpeklerin bakımı, muayene ve tedavilerini yapmak.
          g) Belediye mezbahasında hijyenik ortamda küçük ve büyükbaş hayvanların kesiminin yapılmasını ve nakliyesini sağlamak.
          h) Gıda mevzuatına uygun sağlık denetimlerini yapmak.
          ı) Hayvan sevkıyatları ile ilgili olarak Menşe Şehadetnamesi hazırlanması.
          i) Başıboş hayvanlarca ısırılma, tırmalanma vakalarında kuduz şüpheli hayvanları 10 gün müşahede altında tutmak, müşahede sonu sağlık raporu hazırlayarak ilgili kuruma bilgi vermek.
          j) Yakalanan seyyar satıcılardan alıkonulan gıda maddeleri hakkında karar vermek, imhası gerekenlerin imhalarında hazır bulunmak.
          k) Gıda maddeleri üreten ve satış yapan işyerlerinin diğer birimlerle (Belediye Tabibi, Gıda Mühendisi, Sağlık Grup Başkanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nce) belli periyotlarla denetlenmesi.
          l) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
          m) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.
 
          Makine Araç Parkı
          a)Belediye bünyesinde bulunan araç, gereç ve iş makinelerinin yapım, bakım ve onarımları ile yedek parça temini hususunda en hızlı ve en ekonomik çözümleri sağlamak ve mekanik atölyelerle desteklemek.
          b) Altyapı işi tamamlanan kavşaklara sinyalizasyon sistemlerinin kurulması çalışmalarını yapmak.
          c) Sinyalizasyonlu kavşakları günlük olarak kontrol edip, yanık ampulleri değiştirmek ve teknik arızaları gidermek, sinyalizasyon direkleri ve uyarı levhalarını yapmak.
          ç) Park alanı ve çarşı içleri aydınlatma armatürlerini tesis etmek, yanık ampul ve balansları değiştirmek.
          d) Belediyemiz bünyesinde bulunan birçok ağaç ve demir işlerinin (ahşap pergole, korkuluk, çocuk oyun gurupları, dolap, masa vb.) yapım, tamir ve bakım işlerini yapmak.
          e) Tesislerin elektrik tesisat bakım ve kontrollerini yapmak.
          f)11.07.2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4703 Sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”a dayanılarak hazırlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğini uygulamak.
          g) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
          ğ) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.
         
          Temizlik İşleri Müdürlüğü
          a)Marmaris Belediyesi katı atık yönetim planını yapmak veya yapılmasını sağlamak.
          b) Çevre ve körfez kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak.
          c) Çöplerin toplanması, taşınması ve düzenli depolama sahasına nakli işlemini yapmak veya yaptırmak.
          ç) Çöp konteynırlarının yıkanması ve bakım işlerini yapmak.
          d) Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek; bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
          e) Bahçe ve budama atıklarının toplanmasını ve taşınmasını sağlamak,
          f) Dere ve kanalların, kapalı tentelerin temizliklerini yapmak.
          g) Sahil bandının temizlenmesi işleri yapmak,
          h) Gerektiğinde yolların, meydan ve heykellerin temizliğini yapmak,
          ı) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
          i) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.
 
 
         
          Park Bahçeler Müdürlüğü
          a) Marmaris Belediyesi sınırları dahilindeki mezarlık, yeşil alan, meydan, refüj, kaldırım, kavşak, park ve bahçelerin peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda düzenlenmesini ve bakımını sağlamak.
          b) Yeşil alanlar içerisine kullanılan; oyun grubu, bank, korkuluk, pota gibi her türlü demir ve ahşap doğramalarının bakım ve onarım hizmetini diğer birimler ile ortaklaşa olarak vermek veya hizmet satın almak.
          c) Mezarlık, yeşil alan, meydan, kavşak, refüj vs.nin içerisine aydınlatma, sulama sistemlerini kurmak, bunların bakım ve onarım hizmetini yürütmek.  
          ç) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
          d) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.
 
          Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
          a) Belediyenin faaliyetlerini, hedef ve projelerini kitle iletişim araçları, internet ve diğer yöntemlerle kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.
          b) Belediye Başkanının çeşitli konulardaki görüş ve açıklamaları ile belediye faaliyetlerinin haber haline getirilerek, yazılı ve görsel basına aktarılmasını sağlamak.
          c) Belediye ve belediye hizmetleri ile ilgili kitle, iletişim araçlarında yer alan haber, yorum ve bilgilerin derlenerek başkana ve ilgili birimlere sunulmasını ve arşivlenmesini sağlamak.
          ç) Belediye etkinliklerinin düzenlenerek ve çalışmalarının fotoğraf ve film olarak kaydedilmesini ve arşivlenmesini sağlamak.
          d) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak ve bu amaçla gerekli tedbirleri almak.
          e) Vatandaşlarımız ve basın mensupları ile tüm birimlerimiz arasındaki ilişkileri düzenlemek.
          f) Başkanlık Makamı ile koordineli çalışarak Belediye Başkanımızı ziyaret eden konukların karşılanması ve ağırlanmasıyla ilgilenmek,
          g) Ulusal ve yerel basın yayın organlarının görsel ve yazılı yayınlarını düzenli olarak takip ederek Başkanlık makamına medyada yer alan Belediyemiz ve ilçemiz ile ilgili haberleri sunmak ve arşiv çalışması yapmak,
          ğ) Vatandaşların Belediye faaliyetlerinden haberdar olması amacıyla her ay düzenli olarak yayınlanan Belediye Bülteni’ni hazırlamak ve dağıtmak,
          h) Aceze, asker ailesi yardımı ve ramazan yardımı ile burs yardımlarının yapılmasında ihtiyaç sahiplerini belirlemek ve yardımları ulaştırmak,
          ı) Belediye hizmet binasının genel düzenini ve temizliğini sağlamak,
          i) Çözüm Masası olarak adlandırılan birimde belediyemize yazılı ve sözlü (telefon, faks, posta, e-mail) olarak gelen talep, şikayet ve istekleri değerlendirmek, daha sonraki aşamada çözüm için ilgili birimlere aktarmak ve en kısa zamanda vatandaşı sonuçtan haberdar etmek,
          j) Birimimize bağlı olarak çalışan ve “Tourist info” olarak adlandırılan birim ile ilçemizde yaşayan ya da tatil amaçlı bulunan yabancı konuklarımızın sorunlarını çözümlemek, ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirmek, istek ve önerilerini değerlendirmek,
          k)Marmaris’in geçmiş tarihi ile ilgili müze ve arşiv çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,
          l) Marmaris’in yurtiçi ve yurtdışı tanıtım amacıyla kültürel etkinlikleri düzenlemek,
          m) Spor etkinlikleri düzenlemek, tesisleri kurmak ve işletmek,
          n) Yardıma muhtaç kimseler, çocuklar, özürlüler, şehit aileleri, gazilere ilişkin hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,
          o) Halkın kültür ve turizmine ilişkin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kütüphaneler oluşturmak, tiyatro sergi, yarışma vb. faaliyetleri düzenlemek,
          ö) Her türlü kültürel, sanatsal ve turizm etkinliklerinin hazırlanması ve organize edilmesini sağlamak,
          p) Dış ilişkiler komisyonunun sekretarya görevini üstlenmek,
          r) Kardeş şehirlerle olan ilişkileri yürüterek koordinasyonu sağlamak,
          s) Ayda bir yayınlanan ve Marmaris ve çevresinin tarihini kayıt altına almayı amaçlayan Yerel Tarih Bülteni’nin hazırlamak ve dağıtmak,
          ş) Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevinin yönetimini sağlamak,
          t) Kent Konseyi Başkanlığı ile Belediye Başkanlığının koordinasyonunu sağlamak ve sekretaryalığını yapmak,
          u) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
          ü) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.
 
          Fen İşleri Müdürlüğü
          Fen İşleri ile ilgili;
          a) Marmaris Belediyesinin ihtiyacı olan ve Fen İşleri Müdürlüğünün görev kapsamı ile ilgili malzemenin stok kontrol çalışmalarını yapmak.
          b) Yasalarca Belediyelere görev olarak verilen ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu yapı, tesis ve büyük onarım işlerinin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak, bunlarla ilgili ihale işlemlerini yürütmek.
          c) Marmaris Belediyesinin yetki alanı dahilindeki her türlü alt ve üst yapının mevcut yapıların bakım ve onarımının yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak.
          ç) Ödeneği mevcut, yapım mal ve hizmet alımlarına ilişkin teknik ve gerektiği durumlarda ön yeterlilik şartnamelerini hazırlatmak.
          d) Yapımı planlanan yatırıma ilişkin gerekli inceleme, araştırma ve etütleri yapmak.
          e) Yapımına başlanan projelerin yerine kontrollerini yaptırmak.
          f) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
          g) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.
         
          İmar ve şehircilik ile ilgili;
          a) Yürürlükteki çevre planlarına uygun olarak nazım imar planlarının / değişikliklerinin / revizyonunun / ilavesinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlayarak elde edilen nazım imar planlarını Marmaris Başkanına sunmak.
          b) İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını hazırlayarak Marmaris Belediye Başkanına sunmak.
          c) İmar yönetmeliği, Yüksek Yapılar Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları gibi gerekli yönetmelikleri hazırlamak ve mevcut yönetmeliklere yeni ilaveler veya düzenlemeler yapmak, imar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve bağlayıcı koordinasyon kararları almak, tereddüde düşülen konularda görüş bildirmek.
          ç) Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılar ile afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binalara ilişkin yasal işlemleri yürütmek.
          d) Kentimizin afetlere hazırlıklı, sağlıklı yapılaşmasının ve denetiminin sağlanması amacına yönelik plan ve programlarda yer alan projelerin gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.
          e) Marmaris Belediyesi sınırları içindeki tarihsel, kültürel ve doğal mirasın ortaya çıkartılarak korunması, işlevlendirilmesi, yaşatılması ve geleceğe aktarılması yönünde tespit ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek; bu anlamda kamuoyunda yer alan çalışmaları desteklemek.
          f) Tarihsel çevre ve kültür varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve yaşatılarak kente kazandırılması amacıyla doku ölçeğinde koruma planlaması, kentsel tasarım ve çevre düzenleme projeleri; yapı ölçeğinde röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlamak veya yarışma ve hizmet satın alımı yöntemiyle elde etmek.
          g) Tarihi, kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarında koruma ve kullanma kararlarını geliştirmek; koruma planları arasındaki bütünlüğü sağlamak, halkın koruma konusundaki duyarlılığını arttırmaya yönelik biçimlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, uygulamaların yaşatılmasını sağlamak.
          h) Belediyenin hizmet gereği ihtiyaç duyduğu haritaları yapmak veya yaptırılmasını sağlamak.
          ı) Halihazır haritalar üzerine yapılmış olan imar planlarının hayata geçirilmesini sağlamak (kamulaştırma haritaları, parselasyon planları vs.).
          i) Şehir rehberini hazırlamak ve bunun sürekli olarak güncellenmesini sağlamak ve bu kapsamda numarataj çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
          j) Marmaris Belediyesi kapsamındaki tüm teknik birimlerle, teknik olmayan bir kısım birimlerden gelen mühendislik ölçümü, mülkiyet tespiti, detay alımı, kot belirlemesi, aplikasyon gibi konularda alt yapıyı oluşturmak, mevcut projelere katkıda bulunmak.
          k) Marmaris Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmekle ilgili iş ve işlemleri yürütmek; belediye emlakının değerlendirilmesini, korunmasını ve denetimini sağlamak; taşınmaz envanterini çıkarmak.
          l) Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli taşınmazların, Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
          m) Marmaris Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde, yeni yerleşim ve kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak.
          n) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
          o) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.
 
          İtfaiye Müdürlüğü
          a) Şehir içindeki semtlere göre yangına ulaşma genel planı yapmak.
          b) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
          c) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
          ç) Su baskınlarına müdahale etmek,
          d) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
          e) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
          f) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
          g) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
          ğ) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
          h) Belediye Başkanından alacağı emirle Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
          ı) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
          i) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
          j) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
          k) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
          l) Yurtiçi ve yurtdışı itfaiye teşkilatları ile irtibat kurarak bilgi transferi yapılmasını sağlamak.
          m) Personelin hizmet içi eğitimlerini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek.
          n) Motorlu araçlarla tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yapmak ve hizmete hazır durumda tutulmalarını sağlamak.
          o) Belediyemiz Meclis kararı ile kabul edilen “Marmaris Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Görev, Çalışma, Yangın Önleme ve Mücadele Yönergesi”nde belirtilen görevleri yapmak.
          ö) Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.
          p) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
          r) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak. 
 
          Hukuk İşleri
          a)Belediyeleri ilgilendiren mevzuatı takip etmek.
          b)Başkan ve belediye birimleri tarafından gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik ile diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek.
          c) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak; anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
          ç) Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek.
          d) Mahkemelerce ve başkanlık makamınca gönderilen evrakın ilgili mevzuat çerçevesinde işlem görmesini sağlamak.
          e) Marmaris Belediyesi Kamu Tüzel Kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ile Yönetmeliklere göre Belediye Başkanınca verilen vekaletnamede belirtilen sınırlar içinde Belediyemizin haklarını aramak.
          f) Belediye tarafından üçüncü şahıslar aleyhine açılacak davaların dilekçelerini hazırlamak, duruşmalara ve yapılmasına karar veri­len keşiflere katılmak. Mahkemelerin Belediye lehine karar vermesi durumunda kararların icra yoluyla yerine getirilmesini sağlamak.
          g)Üçüncü şahısların Belediye aleyhine açtıkları davalarda savunmaları hazırlamak, duruşmalara katılmak, aleyhte sonuçlanan kararların gerektiğinde Temyiz yoluyla üst yargı organlarında incelenmesini sağlamak.
          ğ) Belediyenin amme alacakları dışında kalan ve süresinde ödeme­si yapılmayan alacaklarını icra yoluyla tahsilini sağlamak.
          h) Belediye Başkanlığı, Encümen veya diğer müdürlüklerden incelenmesi istenilen konuların hukuki yönden incelenmesini yaparak gerekli görüş ve düşüncelerini bildirmek.
          ı) Başkanlık makamınca hukuksal konularda verilecek diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 
          6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
          Marmaris Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği seçimleri 28 Mart 2004 tarihinde yapılmış olup, görev süresi bu tarihten itibaren 5 yıldır. Normal şartlarda bir sonraki mahalli seçimler 29 Mart 2009 tarihinde yapılacaktır.
 
          Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir (5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 37.maddesi).
 
          Belediye başkanının görev ve yetkileri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38.maddesinde belirtilmiş olup, aşağıda yazılı olduğu gibidir:
          (a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
          (b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
          (c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
          (d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
          (e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
          (f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
          (g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
          (h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
          (i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
          (j) Belediye personelini atamak.
          (k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
          (l) Şartsız bağışları kabul etmek.
          (m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
          (n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
          (o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
          (p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 
          Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur (5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 17. maddesi).
          Belediye meclisinin görev ve yetkileri 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinde belirtilmiş olup, aşağıda yazıldığı gibidir:
          (a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
          (b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
          (c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
          (d) Borçlanmaya karar vermek.
          (e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
          (f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
          (g) Şartlı bağışları kabul etmek.
          (h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
          (i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
          (j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
          (k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
          (l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
          (m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
          (n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
          (o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
          (p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor
gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
(r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
(s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
(t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
(u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
 
28 Mart 2004 Mahalli seçimleri neticesinde meclis üyelerimizin partilere göre dağılımı CHP 11, DYP 4 iken, Şubat/2009 tarihinde ise dağılımı CHP 11, AKP 2, DP 1, Bağımsız 1’dir.
5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince, Belediye Meclisimiz 2008 yılında tatil olarak kabul edilen Ağustos ayı hariç her ay düzenli olarak Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda toplanmış ve yıl içinde toplam 133 adet karar almıştır.
 
Belediye Encümenimiz yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. ve 38.maddesinin (f) fıkrası uyarınca Belediye Başkanımız (onun izinli/görevli olarak il dışında bulunduğu tarihlerde yerine bıraktığı Başkan Vekili) başkanlığında, bu kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçtiği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanımızın birim amirleri arasından bir yıl için seçtiği bir üye (Fen İşleri Müdürü) olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır.
 
Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmak üzere 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre belirlenmiş 1 adet Belediye Başkan Yardımcısı kadrosu bulunmakta olup, bu kadro boş durumdadır.
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince belirlenen Belediyemizin norm kadrosunda boş olan 2 adet mühendis kadrosuna naklen personel alımı yapılmıştır. Ayrıca 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 1 adet eski hükümlü açığımız olması nedeniyle, yasanın 30.maddesi gereğince 1 adet eski hükümlü işçi alınmıştır.
2008 Yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi ve Sayıştay Denetçisi tarafından dış denetim yapılmıştır. Ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi gereğince Belediye Meclisimizce oluşturulan Denetim Komisyonunca da yıl içinde yasanın verdiği yetki dahilinde denetim yapılmıştır.
 
II – AMAÇ VE HEDEFLER
A – İDAREMİZİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Marmaris Belediyesi, ülkemizdeki diğer yerel yönetimlere benzer şekilde; hizmet sınırları dâhilinde kentin imar, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, evlendirme hizmetlerini yapmakta veya yaptırmaktadır.
 Bu çerçevede genel amaçlarımız;
1.    Şehirde belediye hizmetlerinin daha çabuk ve daha güzel bir biçimde sunulması,
2.    Turizm sektörü üzerine kurulu şehrimizin uluslararası standartları yakalamış bir “Dünya şehri” olması, tek geçim kaynağı turizm olan bölgemizdeki doğal, kültürel, tarihi değerlerin ve olağanüstü özelliklere sahip çevrenin korunması, özellikle çevre koruma bilincinin en hızlı şekilde geliştirilmesi,
3.    Şehrin aldığı göçün ve doğal nüfus artışının herhangi bir olumsuzluğa sebep olmayacak biçimde yapılandırılması,
4.    Hızlı büyümenin getirdiği olumsuzlukların özellikle imar planlarında giderilmesi, çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi; bu kapsamda özellikle kısa bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan İmar Revizyon Planına bağlı kalarak ilk olarak “konut” ve “ticaret” bölgelerinin birbirinden ayrılması, kaçak yapılaşmaya son verilmesi,
5.    Turizm sektörü başta olmak üzere tüm ticari hayatı etkileyen ve haksız rekabete yol açan unsurların ortadan kaldırılması, örneğin yasadışı çalışan, ruhsatı bulunmayan, kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımların eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak uygulanması,
6.    Şehrin katılımcı bir anlayış ile yönetilmesi, kent yaşantısına katkı sağlayacak tüm sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek örgütleriyle, halkın her kesiminden temsilcilerle birlikte ortak paydanın belirlenmesi,
7.    Belediyemize ait kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanılarak halkın ortak çıkarına uygun hizmet verilmesi, şeffaf bir yönetim sergilenmesi,
8.    Vatandaşlık bilincinin gelişmesine katkıda bulunarak kentine ve ülkesine sahip çıkan, kültürel değerlerine, geçmişine bağlı, geleceği düşünerek hareket eden bir toplum oluşumunun yolunun açılması.
 
Yukarıda belirttiğimiz amaçlara uygun olarak hedeflerimiz ise;
Hedef 1 : Belediye personelinin yeni yasalar da gözönünde bulundurularak daha verimli, daha hızlı, daha sorun çözücü ve güleryüzlü bir anlayışla hizmet vermesi, gelişen teknolojiden belediye hizmetlerinde daha fazla yararlanılması, temel konularda personelin belli aralıklarla hizmetiçi eğitimi, mevzuatın güncellenmesi konularında gerekli seminer, konferans vb. faaliyetlere etkin biçimde katılımının sağlanması, güncel gelişmeleri içeren yayınların düzenli olarak personele sağlanması, internet kullanımının yaygın hale getirilmesi, halk ile doğrudan görüşen personelin özel eğitime alınarak halk-belediye ilişkilerinde memnuniyet seviyesinin artması
Hedef 2 : Belediye sınırlarında veya mücavir alanda doğal dengeyi bozan veya tehdit oluşturan her türlü olumsuzluğa karşı mücadele edilmesi, bu olumsuzluklara karşı tepkili bir kamuoyu oluşturulması, varlığı tehlikeye giren doğal veya kültürel değerlerin korumaya alınması (İyilik Kayalıkları Parkı, Sığla Ağacının tanıtımı ve yaygınlaştırılması gibi)
Hedef 3 : Göç ile birlikte artan nüfusun yaşam kalitesini üst seviyede tutabilmek amacıyla konut ve ticaret bölgelerinin ayrılması, böylece konut bölgelerinde daha fazla yerleşime imkan tanınması, konut bölgelerinde gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi
Hedef 4 : Ticaret ve konut bölgelerinin birbirinden ayrılması yoluyla konut bölgelerinde İmar Revizyon Planında belirtilen işletme türleri dışında ticari yatırımlara izin verilmemesi, ticaret bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerde ise yine Planda belirtilen niteliklerin aranması, böylece yıllar içinde bozulan arz-talep dengesinin de en hızlı şekilde sağlanması, işletmelerin hizmet ve ürün kalitesini arttırmaları amacıyla gerek eğitim-bilinçlendirme çalışmalarının devreye sokulması, gerekse yasal yaptırımların kesintisiz uygulanması
Hedef 5 : Özellikle herhangi bir sivil toplum kuruluşuna veya örgüte üye olmayan Marmarislilerin de (kadınlar, yaşlılar, gençler) kent yaşantısında söz sahibi olabilmesi, yönetişim kavramını benimseyebilmesi amacıyla Kent Konseyinde yer almalarının sağlanması, halkımızın hem hizmetlerini, hem de kentlilik bilincini sorgulamaya yönlendirilmesi.        
 
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER
 
A- MALİ BİLGİLER
            Belediyemiz ile ilgili mali bilgiler ilişikte tablolar ve cetveller halinde sunulmuştur.
                           
            B- PERFORMANS BİLGİLERİ
 
            1- Faaliyet Bilgileri:
 
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
Belediye Meclis toplantı tutanak ve kararlarının kaydı yapılarak yıl içinde alınmış olan toplam 133 adet kararın yazımı ve ilgili birim, kurum ve kuruluşlara iletilmesi sağlanmıştır.
Belediye Encümeni toplantı tutanak ve kararlarının kaydı yapılarak yıl içinde alınmış olan toplam 954 adet kararın yazımı ve ilgili birim, kurum ve kuruluşlara iletilmesi sağlanmıştır.
Yıl içinde toplam 4.939 adet dilekçe gelmiş ve bunların kayıtları yapılarak, gereğinin yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir.
Yıl içinde Belediyemize çeşitli kurum ve kuruluşlardan toplam 5.296 adet yazı gelmiş ve bunları kayıtları yapılarak, gereğinin yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir.
Yıl içinde Belediyemizce çeşitli kurum ve kuruluşlara yazılan toplam 7.046 adet yazının kayıtları yapılarak, bu yazılar elden zimmet karşılığında ya da posta ile ilgili kişi, kurum veya kuruluşlara gönderilmiştir.
Yıl içinde 2 memurumuzun Başkanlık Makamının onayı ile başka kurumlara naklen geçişleri ve yine başka kurumlardan 2 memurun belediyemize naklen geçişleri yapılmıştır. 1 Memur ve 7 işçimizin kendi istekleri üzerine emekli olmaları sağlanmıştır.
Yıl içinde Belediyemize gelen resmi gazeteler incelenerek, ilgili birimlere dağıtımı yapılmıştır. 
Belediyemizdeki internet kullanılarak mevzuatlar günlük olarak da takip edilmiştir. Memur ve işçiler ile işçilerin bakmakla yükümlü oldukları kişilerin hasta muayene sevk kâğıtları düzenlenmiştir.
Yasalara uygun olarak memurlarımızın tümüne yemek yardımı yapılmış, başarılı 14 memura ikramiye verilmiş, yine görevinde başarılı olan 9 işçimize de toplu iş sözleşmesi uyarınca hizmet özendirme ikramiyesi verilmiştir. 
Memur ve işçilerin yasa ile hak kazandıkları yıllık, mazeret, ölüm, evlenme, doğum izin formları doldurulmuştur.
Memurların gizli sicil raporları ilgili sicil amirlerine doldurularak, olumlu sicil alanların yıllık terfileri yapılmış, son altı yıllık sicil ortalaması 90 ve üzeri olanlara yasa gereği birer kademe verilmiştir.
 
            Mali Hizmetler Müdürlüğü 
 
2008 Mali yılı içerisinde Belediyemiz bütçesine ait işlemler Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine göre gerçekleştirilmiş, yine 18.01.2007 tarihinde yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği ile 01.07.2007 tarihinden itibaren Belediyemizdeki tüm taşınır mal işlemleri bu yönetmelik doğrultusunda yapılmıştır.
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünü vekaleten yürüten personelimiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 62. maddesine göre ve ayrıca Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5., 20. maddelerine göre Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitime katılmış olup, bu eğitimin ardından Maliye Bakanlığının düzenlediği sınavda başarılı olduğundan Muhasebe Yetkilisi olarak ataması yapılmıştır.
2008 Mali yılı bütçesinde cari harcamalar için 14.549.447,00 TL., yatırım harcamaları için 5.891.850,00 TL. ve transfer harcamaları için 4.558.703,00 TL. olmak üzere toplam 25.000.000,00 TL. gider öngörülmüştür.
2008 Mali yılı bütçesinin yıl içerisinde Cari harcamalar kaleminde yapılan ilave ve tenziller düşüldükten sonra yıl sonu ödeneğinin 15.334.157,33 TL. olduğu, 15.334.157,33 TL.nın tamamının harcandığı, konulan yıl sonu bütçe ödeneğine göre % 100 gerçekleşme olduğu, bu cari harcamaların genel toplam bütçe ödeneğine göre % 61 olarak gerçekleştiği; yatırım giderleri için yıl içerisinde yapılan ilave ve tenziller düşüldükten sonra yıl sonu itibariyle 2.195.855,77 TL. ödenek olduğu, 2.195.855,77 TL.nın tamamının harcandığı, yıl sonu bütçe ödeneğine göre % 100 gerçekleşme olduğu, bu yatırım harcamalarının toplam bütçe ödeneğine göre ise % 9 olarak gerçekleştiği, transfer harcamaları kalemi için konulan ödeneğin yıl içerisinde yapılan ilave ve tenziller düşüldükten sonra yıl sonu bütçe ödeneğinin 1.704.329,97 TL. olduğu, yılı içerisinde 1.704.329,97 TL.nın tamamının harcandığı, konulan yıl sonu bütçe ödeneğine göre % 100 gerçekleştiği, bu transfer harcamalarının toplam bütçe ödeneğine göre % 7 olarak gerçekleştiği görülmüştür.
2008 Mali yılı gider bütçesi 25.000.000,00 TL. olup, bu bütçeden yılı içerisinde 19.234.343,07 TL. harcanmıştır. Giderde % 77 gerçekleşme olmuştur.
Gelir bütçesi gerçekleşmelerinde ise; vergi gelirlerinden 8.591.131,51 TL. toplam tahakkuk elde edilmiş, bu tahakkuktan yılı içerisinde 7.315.792,60 TL. tahsil edilmiş, tahsil edilemeyen 1.275.338,90 TL. ise tahakkuktan alacak olarak devretmiştir. Vergi dışı gelirlerden 10.783.461,52 TL. toplam tahakkuk elde edilmiş, bu tahakkukun yılı içerisinde 10.170.461,27 TL.sı tahsil edilmiş, tahsil edilemeyen 613.000,25 TL.sı ise tahakkuktan alacak olarak devretmiştir. Yardım ve fonlardan 411.195,40 TL. tahakkuk etmiş ve tahakkuku tahsiline bağlı olduğundan yılı içerisinde hepsinin tahsili yapılmıştır.
Gelir bütçesinde ise toplam tahakkuka göre tahsilat oranı % 90 olarak gerçekleşmiştir.
Mali bilgiler ile ilgili ayrıntılı tablolar ekte sunulmuştur.
 
         Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü - Evlendirme Memurluğu
 
5393 sayılı Belediye Kanunu, ilgili kanun ve diğer yönetmelikler ile 10.08.2005 tarih 2005 / 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde aşağıda belirtilen işler yapılmıştır.
 
Turizm beldesi olan ilçemizdeki işyerlerinin niteliklerini artırmak, gerek turistler gerekse ilçemizde yaşayan halkımızın memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak için çalışmalar bu yılda da devam etmiş, revizyon imar plan notlarında da belirtildiği gibi konut bölgelerinde bulunan işyerlerine sınırlama getirilerek halkımızın özellikle rahatsızlık duymuş olduğu görüntü ve gürültü kirliliği kontrol altına alınmıştır. Bunun yanında işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için başvurulan işletmeler ruhsat verilme aşamasında iken yerinde hassasiyetle inceleme yapılarak değerlendirilmeye alınmıştır. Eksikleri olan işletmecilere ilgili yönetmelikler doğrultusunda süre verilerek eksikleri tamamlatılmış ve işyeri açma ve çalışma ruhsatları kendilerine takdim edilmiştir.
 
Denetimleri Belediyemize verilmiş olan işletmeler ilgili kurumlar ile birlikte sürekli olarak denetim altında tutulmuş, özellikle gençlerimizin yetişmekte olduğu okullarda bulunan kantinler, ekmek fırınları, internet kafeler ve çeşitli üretim yerleri denetlenmiş, halkımızın sağlığı ile ilgili konularda taviz verilmemiştir.
 
Yıl içinde 9 adet gayri sıhhi işyeri ruhsatı, 87 adet umuma açık işyeri ruhsatı, 307 adet sıhhi işyeri ruhsatı olmak üzere toplam 403 adet ruhsat verilmiştir.
Trafik düzeni ve vatandaşlarımızın güvenliği açısından ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli önlemler alınarak geçen senelerdeki uygulamalarımıza devam edilmiş, Belediyemizce uygun görülen noktalara İlçe Emniyet Müdürlüğünden de görüş alınarak ilçemizin uygun görülen yerlerine yaya, öğrenci ve trafik güvenliği açısından hız kesici butonlar konulmuştur.
Trafik Komisyonunca 16 adet ticari plaka tahsis belgesi, 8 adet okul servis aracı izin belgesi verilmiştir.
 
Okul servis araçları okulların açık bulunduğu süreler içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şoförler ve Kamyoncular Odası Başkanlığı ve Belediyemiz ekiplerince denetlenerek gerekli uyarılar yapılmıştır
Yine Evlendirme Memurluğumuzca 2008 yılı içerisinde 18’i yabancı turist, 70’i Türk vatandaşlarımız olmak üzere toplam 88 çiftin nikah akitleri gerçekleştirilmiştir.
                 
 
            Tabiplik
 
Personelin toplam 995 defa muayenesi yapılmıştır.
 
Tüm belediye çalışanlarının şeker, kolesterol, trigliserid gibi kan tahlilleri ve gerekli tedavileri yapılmıştır.
 
Personelimizin yapılan ilk muayene sonucu gerek görülmesi üzerine, ileri tetkik ve tedavi için 2. basamak sağlık kuruluşlarına sevk işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Belediyemiz sosyal tesislerinde bulunan okullardaki (futbol, basketbol, voleybol, tenis, satranç, karate, yüzme, yelken) öğrencilerinin kayıt için gerekli olan sağlık raporları verilmiştir.
Huzurevinde kalan yaşlılarımızın rutin sağlık muayeneleri ve ayrıca ileri tetkik ve tedavileri yapılmıştır. Düzenli tansiyon ve ilaç takipleri yapılmıştır.
1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 2873 Sayılı Çevre Kanunu gereği, çevre sağlığı ve korunması amacı ile gayri sıhhi müesseselerin denetimleri, görevli komisyon üyesi olarak yapılmıştır.
Umumi Hıfzısıhha Kanununun 127. maddesi gereğince 46 yeni kayıt, 65 eski kayıt olmak üzere esnaf ve çalışan personellerin periyodik muayeneleri yapılmış, portör ve anti hbs Ag tahlilleri yaptırılarak bulaşıcı hastalıklar yönünden sonuçları değerlendirilmiştir.
2008 Yılı içerisinde 25 kişinin defin ruhsatları belediyemiz tabipliğince verilmiş ve mernis tutanakları yazılarak Nüfus Müdürlüğü’ne bildirilmiştir.
 
Huzurevi
 
Kuruma değişik nedenlerle başvuran yaşlılarımıza yaşlılık dönemi, bu dönemin zorlukları ve çözüm yolları ile ilgili danışmanlık hizmetleri verilmiştir.
 
Huzurevinde kalan yaşlılarımızın bakımları ile ilgili olarak yüksek kalitede hizmet sunulmuştur.
 
Yaşlılarımızın periyodik kan, gaita, akciğer tahlilleri alınmış dosyalarına konulmuştur. Yine periyodik olarak şeker ve kolesterol ölçümleri yapılmış, beslenme ve yaşam alışkanlıkları bu sonuçlara göre ayarlanmıştır.
Yürüme, jimnastik, aerobik gibi sporlara yönlendirilmiş, gönüllü eğitmenler ile bu sporlar kendilerine yaptırılmıştır.
Yaşlılara sosyal çalışmacı tarafından aylık periyodik görüşme ve testler uygulanmış, gözlem sonuçları ile birleştirilerek, psikolojik durumlarına dair elde edilen bu veriler dosyalarına işlenmiştir. Böylelikle yaşlılar olası duygusal çöküntü, stres, melankoli ya da alzheimer, demans gibi durumlara karşın izlenmiştir.
Fiziksel ve psikolojik zorluklar çeken yaşlılara gönüllü bakıcılar ile yardım desteği sunulmuştur.
Kurum salonları, çeşitli dernek ve kulüplerin toplantı ve çalışmalarına sunulmuştur. Kurum, insanların sürekli girip çıktıkları, yaşayan bir mekâna dönüştürülmüş, yaşlıların sosyal yaşamın içinde olmaları sağlanmıştır.
 
Kurumda barınma ile ilgili olarak bakım ücretini ödemekte sıkıntı çeken ya da hiç ödeme yapamayacak durumda bulunan yaşlılarımıza kolaylık sağlanarak ücret indirimine gidilmiş, bazı yaşlılarımızın da ücretsiz olarak bakım hizmetinden yararlanması sağlanmıştır.
 
Önemli gün ve haftalar, kurum dışındaki yaşlılar ve halkın da katılımıyla kutlanmıştır. Bu kutlamalarda bölgemizde bulunan ve çalışmalarını yapan korolar, sanat grupları gönüllü destekler vermiştir.
 
18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası çok yoğun bir program ile kutlanmış, yaşlılarımız bu hafta içerisinde ilçe içinde ve dışında gezi, eğlence, ziyaret gibi pek çok etkinliği keyifle yaşamıştır.
 
Kurumda kalan yaşlılarımız düzenli aralıklarla sinemaya götürülmüş, izleyemedikleri filmler kendilerine kurumdaki DVD sistemi ile sunulmuştur.
 
Bölge halkı ve esnafının büyük desteğini gören kurumumuza özellikle restoran ve otel gibi işletmelerden sürekli yemek davetleri gelmektedir. Yaşlılarımız belirli aralıklarla kahvaltı, akşam yemeği, kokteyl gibi davetlere götürülmüştür.
Anneler günü, babalar günü, yılbaşı ve bayram günleri okulların, derneklerin ve halkın katılımıyla büyük coşkuyla kutlanmış, bu özel günlerde yaşlılarımıza değişik hediyeler alınmıştır.
 
Maddi geliri az olan ya da olmayan yaşlılarımıza belirli aralıklarla giysi yardımı yapılmıştır.
 
Özellikle Marmaris Belediyesi’nin organize ettiği konser, sergi, konferans gibi etkinliklerin tamamına kurumda kalan yaşlılarımızın yanı sıra bölgede yaşayan yaşlılarımızın da katılımı sağlanmıştır.
 
Yaşlılarımızın doğum günleri büyük coşku ile kutlanmış, bu günlere özel eğlenceler ve müzik dinletileri organize edilmiştir.
 
Zabıta Müdürlüğü
 
İlçemizdeki tüm işyerlerinin ruhsat, sağlık karnesi, fiyat etiketi, temizlik, hijyen ve işgaliye durumları Zabıta ve Sıhhi Zabıta Talimatnamelerindeki maddelere göre sürekli denetlenmiş olup, söz konusu maddelere aykırı hareket edenler hakkında 441 adet zabıt varakası ve tutanak tanzim edilerek Belediye Encümenince cezai işlem uygulanmıştır.
 
87 adet işyeri ticaret ve sanat icrasından men edilerek geçici olarak mühürlenmiştir. Belediye Encümenince verilen kararlar ilgililere tebliğ edilmiştir.
 
Gıda maddeleri üreten ve satışı yapan işyerleri belli periyodlarla Belediyemiz Tabibi, Gıda Mühendisi, Veteriner Hekimi ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nce denetlenmiş olup, TSE normlarına ve hijyen kurallarına uymayan işyerleri TSE normlarına ve hijyen kurallarına uymaları hususunda sürekli uyarılmıştır.
 
Hanutçuluk yapan 61 adet işletme, 2559 Sayılı Polis ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5571 Sayılı Kanun ve Bakanlar Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı kararı ile kabul edilen ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince (3), (7) ve (15) günlük sürelerle ticaret ve sanat icrasından men edilerek mühürlenmiş, ayrıca 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunun 37.maddesinin 1.fıkrası gereğince de hanutçuluk yapan 68 kişiye cezai işlem düzenlenmiş, 2 adet işletmenin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir.
 
 İlçemiz turizmini son derece olumsuz etkileyen seyyar satıcılar (meyveci, oyuncakçı, boncukçu, parfümcü vb.) motorize zabıta ekipleri tarafından anında yakalanarak 5326 Sayılı Kabahatlar Kanununun 38.inci maddesinin 1.inci fıkrasına göre 544 adet cezai işlem uygulanmıştır.
Emeksiz ve karşılıksız para kazanmayı alışkanlık haline getirip, kutsal din ve merhamet duygularını istismar ederek dilencilik yapan 83 kişi yakalanarak, 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunun 33.üncü maddesinin 1.inci fıkrasına göre cezai işlem uygulandıktan sonra şehir dışına çıkarılmıştır.  
İlçemizde bulunan işletmelerin çevreye verdiği gürültü kirliliğini önleme konusunda Çevresel Gürültünün Yönetimi Yönetmeliğinin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde ODTÜ’nün yapmış olduğu seminere katılarak A Tipi Sertifika alan ve bu kontrolleri yapabilen 6 personelimizce kalibrasyonu yaptırılan Svantek Ses Analizörü ile daha etkin ve bilinçli denetimler sürdürülmüş, gürültü sınırını aşan işletmelerden 18 adedine 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunun 36.ncı maddesinin 2.nci fıkrası gereğince, 5 adedine de 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre cezai işlem uygulanmıştır. İlçemizdeki gürültü kirliliğinin en az limitlere indirgenmesi sağlanmıştır.
Belediyemiz plajında yerli ve yabancı turistlerin rahat ve güvenli yüzebilmeleri için Saman İskelesinden başlayarak, Turban Tatil Köyüne kadar yaklaşık 3800 metrelik alana şamandıra çekilerek rahat ve emniyetli yüzme alanı oluşturulmuştur. Ayrıca halk plajında halkımızın rahat ve ücretsiz yararlanabilmeleri için kumsalda genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
5393 Sayılı Belediye Yasasının 15.inci maddesinin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde ilçemizdeki trafik akışının düzenli olması için (G. Mustafa Muğlalı Caddesi, Kordon Caddesi, Yeniyol Caddesi) trafik ikaz lambalarının işaret ve tabelalarının kontrolü yapılmış olup, kamunun malına zarar veren 17 şahıs hakkında tutanak tanzim edilerek, Belediye Encümenine sunulmuş ve çıkan kararlar ilgili muhataplarına tebliğ edilmiştir.
 
Birimimize gelen 748 adet şikayet dilekçesi yerinde değerlendirilerek gereği yapılmış, dilekçelere cevap verilmiştir.
Uzunyalı, Çarşı içi, Yat Limanı ve Kordon Caddesinde yayaların yürümesini ve alışverişini kolaylaştırmak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak motosiklet ve bisiklet girişi engellenmiş, bu konuda aykırı davrananlara gerekli cezai işlemler uygulanmıştır.
 
İlçemizde bulunan imalathaneler, fırınlar, gıda ile ilgili işletmeler, pazaryeri belirli periyotlarla İlçe Tarım Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğümüzce oluşturulan ekiplerle koordineli olarak denetlenmiştir. Hijyen kuralları ve mevzuata aykırı işletilen işyerlerine gerekli cezai işlem uygulanmıştır.
 
2008 yılı içinde belediye sınırlarımızda ikamet eden 70 kişi yaşamını kaybetmiş olup, vefat edenlerin defin işlemlerine yardımcı olunarak ilçemiz Şehir Mezarlığına definleri sağlanmıştır. Ayrıca ilçemizde kimsesiz ve maddi olanakları müsait olmayan vatandaşlarımızın defin ücretleri belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.
Zabıta Müdürlüğümüz personeli ilçemizdeki resmi törenlerin hazırlanmasında görev alarak, anma ve kutlama etkinliklerinin aksaksız yürümesi için çalışmıştır.
 
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden gelen 380 adet tebligat süresi içinde esnafımıza ve halkımıza yapılmıştır. Yine bu birimlerle koordineli çalışmalar yapılarak, bu birimlerimize çalışmalarında yardımcı olunmuştur.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yapılan denetimlerde mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen işyerleri için düzenlenen tutanaklar Zabıta Müdürlüğünce Belediye Encümenine gönderilerek, 72 adet işyerine Encümen kararı ile idari para cezası verilmiş, ruhsatsız olan 23 adet işyeri de ticaret ve sanat icrasından men edilerek ruhsat almaları sağlanmıştır.
 
Bakanlar Kurulu’nca 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı kararı ile kabul edilen ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38.maddesi gereğince, halkın huzur ve sükununu kamu istirahatını bozmayacak ve 2002/49/EC Çevresel Gürültünün Yönetimi ve Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 27.maddesinin (a) bendi gereğince arka plan gürültü düzeyini 5 dBA’dan ve 7 dBC’den daha fazla aşmayacak şekilde işletmelere canlı müzik izni verilmiş olup, canlı müzik izni almadan çalışan 26 işletmeye 5259 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. maddesinin (d) fıkrasına göre cezai işlem uygulanmıştır.
 
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 12.maddesine aykırı hareket eden 27 esnafa ait zabıt varakası, 14.03.2003 gün ve 25048 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4822 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 33 ve 34. maddeleri uyarınca 4822 Sayılı Kanun ile değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25.maddesi gereğince para cezası uygulanmak üzere Kaymakamlık Makamına gönderilmiştir.
 
İlçemizde Kurban Bayramı nedeniyle getirilen kurbanlık hayvanların barınması için hijyenik ve sağlıklı ortam sağlanmıştır. Hayvan Pazarının girişinde Zabıta Kontrol ekibi kurularak bu kurbanlık hayvanların sağlık, sevk raporları ve menşe-i şehadetnameleri kontrolü yapıldıktan sonra hayvanlarının girişine izin verilmiştir. Kurban kesimi yeni yapılan modern mezbahamızda yapılmıştır. Kurban kesim alanına gelen vatandaşlara, buradan memnun ayrılmaları için çeşitli ikramlar (çay, simit, çikolata vb.) yapılmıştır. Onlar için huzurlu bir ortam sağlanmıştır.
 
İlçemiz sınırları içerisinde başıboş şekilde dolaşan 51 adet köpek Veteriner İşleri görevlileriyle ortaklaşa toplatılarak Belediyemiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirilmiştir.
 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince ortaklaşa olarak, ilçemizdeki huzur ve güvenin sağlanması için halkımızın yoğun olarak bulunduğu parklar, dere ve deniz kenarlarında bulunan madde bağımlıları ve şarapçılar toplanmıştır.
 
 
Yat Limanı
 Teknelere elektrik, su ve palamar bağlama hizmeti verilmiş olup, 2008 yılında limanımıza giriş çıkış yapan, bağlama limanı Marmaris olmayan muhtelif tipteki teknelerin aylara göre    
dağılımı şöyledir:
 
 
 
AYLAR ADET   (TEKNE VE YAT)
OCAK                                11                
ŞUBAT                                  8
MART                                12
NİSAN                                39
MAYIS                              133
HAZİRAN                              158
TEMMUZ                              262
AĞUSTOS                              297
EYLÜL                              177
EKİM                              100
KASIM                                  7
ARALIK                                16
TOPLAM                            1220
 
2008 Yılı içinde verilen hizmetler karşılığı tahsil edilen ücretler:
 
TEKNELERDEN TAHSİL EDİLEN SU ÜCRETLERİ……….....… 89.168.-TL
TEKNELERDEN TAHSİL EDİLEN ELEKTRİK ÜCR……..….... 195.560.-TL
 TAHSİL EDİLEN PALAMAR ÜCRETLERİ………..…….......... 116.061.-TL
TAHSİL EDİLEN İŞGALİYE ÜCRETLERİ……………………… 307.839.-TL
ÇEŞİTLİ GELİR........................................……............……………..   9.903.-TL
TAHSİL EDİLECEK ÇEKLER HESABI ………..........................   108.313.-TL
TAHAKKUK DEVRİ-KOOPERATİF TEKNELERİ......................   55.841.-TL
TAHAKKUK DEVRİ- SEZONLUK TEKNELER..........................    80.825.-TL
 
Liman içersinde trafik düzenlenmesi yapılmış olup, İlçe Trafik Komisyon kararı gereğince 06.00 ile 11.00 saatleri arası araç giriş ve çıkışları sağlanmaktadır. Kamu güvenliği ve esenliği açısından bu saatler dışında araç girişine olağanüstü haller dışında izin verilmemektedir.
Marmaris Limanına kayıtlı, sezonluk işgaliye ödeyen tekne işletmecisi ve sahipleriyle yat bağlama, su ve elektrik hizmet sözleşmesi yapılmıştır.
Teknelerin güvenli ve emniyetli şekilde bağlamasının yapılabilmesi için mapa ve anelelerin tamirat ve boyaları yapılarak hizmete sunulmuştur.
 
Ön ödemeli elektrik ve su sayaçlarının sezon başında garanti kapsamında teknik ekiplerce kontrolleri yaptırılarak arızalı olanlar değiştirilip hizmete sokulmuştur.
 
Yat limanında mendirek girişi, Kordon Caddesi, büyük iskele karşısı ve Uzunyalı’da bulunan iskelede fazla kullanımdan dolayı meydana gelen reaktif güç kaybının önlenmesi amacıyla 3 adet kompanze panosu yaptırılmıştır.
 
Teknelere hizmet verilen elektrik panolarının beslenme kablolarındaki arızaların giderilmesi için, Kordon ve yat limanında (155 metre 3x25+16 mm NYY ) kablo kullanılarak eskileriyle değiştirilmiştir.
 Yat Limanı, Kordon Caddesi, Saman İskelesi cadde aydınlatma    
 lambalarının bakımları yaptırılmıştır.
 
 Uzunyalı iskelesinde bulunan teknelere elektrik ve su   
 hizmeti verebilmek için 12 adet ön ödemeli elektrik ve su      
 sayaçlı pano alımı yapılmıştır.
 
 Belediyemiz yat limanı mendirek üzerindeki lisanslı atık kabul  
 tesisinin etrafı refüjlerle çevrilerek bakımı yapılmıştır.
 
 Kıyı deniz dibinde buluna çöpler (cam, şişe vb.) liman  
 çalışanları ve gönüllü dalgıçlar tarafından toplanmıştır.
 
 Marpol 73/78 Ek-5 kapsamında bulunan çöp atıkları haftanın  
 her günü tekne ve yatlara tebliğ edilen saatlerde alınarak,  
 Mariç-Belbir katı atık deponi tesislerine gönderilmiştir.
 
 Marpol 73/78 Ek-4 kapsamında bulunan Marmaris Belediyesi   
 Yat limanında bağlı teknelerden kabul edilen evsel nitelikli atık
 (pis su) sular görevli denetiminde standart bağlantı flenci ile bağlı bulunduğu kanalizasyon sistemine verilmiştir. 
                                    
2008 Yılı turizm sezonunda 153 adet tekne ve deniz aracına, talepleri doğrultusunda evsel nitelikli atık (pis su) alım hizmeti verilmiş olup, bu miktar 651.650 litredir.
 
Kayıtlı olarak 505 litre sintine suyu alınıp, karşılığında tekne sahiplerine atık alındı belgesi verilmiştir.
 
 Kayıtlı olarak 370 litre atık yağ alınıp, karşılığında tekne  
 sahiplerine atık alındı belgesi verilmiştir. Atık alımları yapılan
 teknelere ücretsiz hizmet verilmiştir.
 
Tekne ve deniz araçlarından Yat limanı atık kabul tesisinde  geçici olarak depolanan atık yağlar ve sintine suları bertaraf edilmek üzere protokol yapılan ilgili taşıyıcı firmaya teslim edilmiştir. Sahil Güvenlik 83 Komutanlığı tarafından insan kaçakçılığı  yaparken yakalanan tekne bu kurumca Gümrük Müdürlüğüne  teslim edilmiş, ancak Gümrük Müdürlüğünce teslim edilecek  makam bulunamaması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle
 tekne sahibine yeddi emin olarak teslim edilmiş, tekne sahibi  tarafından izinsiz olarak Belediye Yat Limanına bağlama yapılmıştır. Söz konusu tekne 27.08.2008 çarşamba günü bağlı bulunduğu yerde su alarak batmıştır. Çevre ve görüntü kirliliği oluşturan bu tekne ilgili kurumlarla görüşülerek Belediyemiz imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Makine Araç Parkına alınmıştır.
 
 Netsel Marina Köprüsü yanındaki küçük balıkçı teknelerin bulunduğu yerde batan ve sahibi belirlenemeyen 8 metrelik tekne battığı yerden çıkarılarak Belediye Makine Araç Parkı karşısına konulmuştur.
 
 
 
 
Veteriner İşleri
 
Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde 2008 yılında 251 adet başıboş kedi-köpek kısırlaştırılmış ve mavi renkli kulak küpeleri ile işaretlenmiştir. Bu faaliyetlerde sivil toplum örgütlerinin aktif üyeleri ile koordinasyon sağlanmış, başıboş hayvanların toplanıp rehabilitasyon merkezimize getirilmesi işinde büyük ölçüde faydalı olmuşlardır.
 
Rehabilitasyon merkezimizde geçici olarak barındırılan köpeklere günlük bakım, hastalara muayene, teşhis ve tedavi hizmeti kesintisiz verilmiş olup, duyarlı vatandaşlarımızın kendi imkanları ile yakalayıp getirdikleri başıboş hasta kedi - köpeklere de aynı hizmet sağlanmıştır. Ayrıca rehabilitasyon merkezimizde barındırılan köpeklere periyodik olarak iç ve dış parazit koruyucu tedavileri yapılmış, aşılanmaları sağlanmıştır.
 
Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde geçici olarak barındırdığımız köpeklerin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için önceki yıl ihale ile alınan 21 ton 600 kilogram mama 2008 yılı içinde kullanılmıştır. Bu besleme sistemi ile köpeklerin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri sağlanmış ve aynı zamanda iş gücünden ve personelden de tasarruf sağlanmıştır. Maliyet olarak; pişirme mama ile besleme yönteminde denk bir maliyet hedefine ulaşılmaktadır.
 
Halkımızdan Zabıta Müdürlüğü telefonlarımıza yapılan şikayetlerin yoğunluğu doğrultusunda zaman zaman zabıta ekipleri ile birlikte söz konusu bölgelere sabahın erken saatlerinde köpek yakalamaya çıkılmıştır. Bu faaliyette uzun saplı yakalama aparatları, 3 ml ilaç kapasiteli enjektörler ve fünyeli enjektör fırlatma tabancaları, uygulanan hayvana kesinlikle zarar vermeyecek sedatif (yatıştırıcı) ilaçlar kullanılmıştır.
Başıboş yada sahipli köpekler tarafından ısırılma, kediler tarafından ısırılma yada tırmalanma vakalarında söz konusu hayvanın kuduz aşısı bulunup bulunmadığının takibi yapılmış, söz konusu başvuru hangi kuruma yapılmış olursa olsun hayvan tarafımızca 10 gün müşahede altında tutulmuştur.
 
Belediyemiz mezbahasında 2008 yılı içerisinde kesilen 761 adet büyükbaş hayvandan çıkan 155.104 kg, 7.270 adet küçükbaş hayvandan çıkan 108.070 kg et belediyemizin frigofirik üniteli taşıma aracı ile kasaplara ulaştırılmıştır.
 
3285 sayılı “Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu” gereğince her tür hayvanın sevkiyatı kontrollü olarak yapılmalıdır. Bu amaçla yıl içerisinde belediyemizce 30 adet “Menşe Şehadetnamesi” belgesi düzenlenmiştir. Belediyemizce verilen menşe şehadetnamelerinin büyük bölümü yurtdışından giriş yapmış olan hayvanların geri dönüşü için, bir kısmı yabancı misafirler tarafından ilçemizde oldukları dönemde sahiplendikleri ve yurtdışına çıkarmak istedikleri hayvanlar için, bir kısmı bal üreticilerimizin arı kovanlarını belgeli olarak sevk edebilmeleri için, bir kısmı da canlı kasaplık hayvan sevkiyatı için hazırlanmıştır.
 
Her yıl olduğu gibi 2008 yılında da Kurban Bayramı münasebeti ile Belediyemiz Makine ve Araç Parkı, Atık Su Arıtma Tesisleri ve yeni faaliyete geçen mezbahamızın bulunduğu Günnücek Mevkii’nde “Kurban Satış Yeri” oluşturulmuş, giriş yapan hayvanların sağlık durumları, yaşları, menşe şehadetnameleri ve sağlık raporları kontrol edilmiştir.1502 adet kurbanlık hayvan bayram süresince barındırılmıştır. Kesimlerin hijyenik koşullarda, usulüne uygun yapılması amacı ile kesim yeri olarak mezbaha kullanılmış, kaçak kesimlere zabıta ekiplerince izin verilmemiştir.13 kişilik sertifikalı kasap ekibimizce dini vecibelerimize ve hijyen koşullarına uygun olarak 480 adet küçükbaş, 51 adet büyükbaş kurbanlık hayvan kesilmiştir. Kurban Bayramı’nın 1.,2.,3. ve 4. günleri ve arife gününde yapılan kesimlerin sürekli olarak Veteriner Hekim nezaretinde olması sağlanmış, kurbanlıklar kesim öncesi ve sonrası muayeneleri yapılarak sahiplerine teslim edilmiştir. Tüketimi sakıncalı kısımlar vatandaşlar bilgilendirilip ikna edilerek yerinde imha edilmiştir.
 
 
Makine Araç Parkı
Bu dönem içerisinde Belediyemizin hizmet araçlarının (traktör, kamyon, iş makinaları) kaporta, motor, elektrik aksamlarındaki arızaları giderilmiş, yine bu araçların haftalık ve aylık bakımları yapılmıştır.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait parkların oturma, dinlenme banklarının ve oyun alanlarında bulunan çocuk oyun gruplarının satın alınanların bakımı yapılmış ve ayrıca ahşap yeni oyun grupları yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ve onarılan yolların yağmur, drenaj ızgaralarının yapımı ve onarımı işleri yapıldı. Derelerin kenarlarına demir ve ahşap korkuluk; demir pergule, gölgelik, yağmurluk yapıldı.
Kaynak konstrüksiyon, yol ve köprü genişletme çalışmaları yapıldı.
 
Sinyalizasyon direkleri, trafik uyarı levhaları yapıldı, arızalı olanlarının tamiri ile mevcuttaki çalışanların günlük kontrolleri yapıldı.Belediyemiz tesislerine, ilçemiz okullarına ahşap ve demirden imalatlar (korkuluk, oturma bankı, pencere, kapı vb.) yapılarak destek verildi.                                       
Belediyemiz hizmet binası ile diğer binalarımızın ihtiyacı olan masa ve dolaplar yapıldı. Sahilde 2 adet WC ve soyunma kabini yapıldı.
 
 
Temizlik İşleri Müdürlüğü
 
2008 Yılı temizlik hizmet alımı ihalesi 18.12.2007 tarihinde yeniden yapılmıştır. 2008 Yılı temizlik hizmet alımının sözleşme bedeli 2.798.383,16 TL olup, işin toplam hak ediş tutarı 3.048.558,11 TL olarak gerçekleşmiştir. Sözleşme bedelinin 250.174,95 TL üstünde bir tutarla 1 yıllık hizmet alımı tamamlanmıştır.
 
Daha önce MARİÇ-BELBİR ve ÇEVKO ortaklığıyla yapılan ambalaj atıkları toplama hizmet alımı işinin 2008 yılı Haziran ayı sonunda sözleşme süresi bitmiş ve Temmuz ayı itibari ile Mariç-Belbir sözleşmesi bittiğinden Belediyeler tarafından toplama hizmeti verilmek zorunda kalınmıştır. Sözleşmemiz birim fiyat hizmet alımı işi olduğundan araç ve personel sayılarında artırmaya gidilerek alınamayan bu atıkların toplanması sağlanmıştır. Bu nedenle hizmet alımı ihalesi sözleşme bedelinin % 9,3 fazlası ile tamamlanmıştır.
 
Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 2008 yılı içerisinde sunduğu hizmetler aşağıda verilmiştir:
 
Katı atıkların toplanma işleri mahalle ve sokakların yoğunluğuna göre günde 2 ila 12 sefer arasında değişmektedir. Bu nedenle çöp toplama hizmetimiz 8’er saat 3 vardiya şeklinde 24 saat sürmüştür.
 
 
 
 
 
Çöp kamyonlarında 1 adet şoför ve 2 adet işçi çalışmıştır. Her çöp kamyonu bölgesindeki çöp konteynerleri boşaltıldıktan sonra konteynerlerin etrafları 2 adet temizlik işçisi ile süpürülmüştür. Haznesi dolan çöp kamyonları çöplerini Yeşilbelde Mevkiindeki düzenli depolama sahasına boşaltmıştır. Mesaisi biten araçlar çöp kamyonunu kullanan şoförler tarafından, basınçlı sıcak su ile yıkanmıştır.
 
 Kış mevsiminde iş yoğunluğunun az olması nedeniyle, çöp kamyonlarında çalışan 2 adet temizlik işçisi kendi mevkilerindeki sokak ve caddeleri de temizlemişlerdir.
 
Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarının alamadığı kaba atıklar (budama atıkları, eski mobilya, moloz, hafriyat atıkları vb.) 2 adet traktör vasıtasıyla toplanıp eski depolama sahasına dökülmüştür. Bu esnada traktörlerde 1 şoför, 2 işçi çalışmıştır.
Ayrıca şahıs arazilerinde bulunan terk edilmiş malzemelerin çevre kirliliği oluşturması ve yabani kuru otların yangın tehlikesi oluşturması nedeniyle gelen dilekçeler doğrultusunda temizlik yapılmıştır. 
 
Kapalı Çarşı, Kale içi, Yat Limanı, Barlar Sokağı, vb. büyük çöp kamyonunun giremediği dar sokaklara 3,5m³ lük damperli açık kasa kamyonetlerle çöp toplama hizmeti verilmiştir. 1 adet şoför ve 1 adet işçi ile konteynerler, sokak ve caddelerde bulunan çöpler temizlenmiş, bu küçük araç dolduğunda bulunduğu mevkisine en yakın olan araca boşaltma yaparak bölgesinde çalışmaya devam etmiştir.
 
Kapalı Çarşı, Ulusal Egemenlik Caddesi kaldırımları, Atatürk Caddesi kaldırım üzeri ve Yat Limanı vakumlu yol yıkama ve silme aracı ile temizlenmiştir.
 
Yıkama ve silme aracının giremediği ve daha bozuk olan dar sokaklar küçük süpürge aracı ile temizlenmiştir.
 
İlçemiz geneli yoğunluğun fazla olduğu yaz aylarında 18, kış aylarında ise 12 meydancı bölgesine bölünmüş olup, her bölgede 1 adet meydancı ile sokak ve caddelerin temizliği yapılmıştır. Yoğunluğun fazla olduğu meydanlarda (Ulusal Egemenlik Caddesi, Atatürk Meydanı, Kapalı Çarşı, Atatürk Caddesi ve Yat Limanı) sabah ve akşam olmak üzere dönüşümlü 2 adet meydancı çalışmıştır.
  
 Buna ek olarak oluşturulmuş olan 5 kişilik mahalle ekibiyle sokak ve kaldırımlarda gelişigüzel atılmış atıklar ve kendiliğinden çıkmış yabani ot gibi bitkiler için derinlemesine temizlik programları belirli periyotlarla tüm sokaklarda uygulanmıştır.
 
Yürüyüş yollarının üzerindeki küçük kaba atıklar meydancılar tarafından kaldırım kenarına indirilip, vakumlu yol süpürme aracı ile cadde ve sokaklar daha kısa sürede temizlenmiştir. Ayrıca konteyner içine atılmayıp, kenarına bırakılan çöp poşetlerinden sızan yağ ve yemek suları 1 adet işçi tarafından temizlik maddesi ile fırçalanıp, süpürge aracı ile vakumlanıp temizlenmiştir. 
 
Bazı noktalarda bulunan ve çevre kirliliğini tehdit eden rögar ve yağmur giderlerinin temizliği temizlik işleri personelince yapılmış, temizlik işleri personelinin ulaşamadığı noktalarda vakumlu yol süpürge aracının hortumu ile bu rögar ve ızgaraların temizliği yapılmıştır.
 
 
 
 
Yüklenici firma, çöp kamyonlarının bakımını düzenli olarak yapmış, arızalanan araçlar firmanın tamir bakım ustaları tarafından arızalandığı yerde en kısa sürede tamir edilmiştir.
 
Yüklenici firma konteynerlerimizi belirli periyotlarla düzenli olarak konteyner yıkama aracı ile yıkayıp dezenfekte etmiştir (basınçlı ve sıcak su ile iç dış yıkaması yapıldıktan sonra karasineklere karşı ilaçlaması da yapılmıştır).  
 
2872 sayılı Çevre Kanunu ve 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 9. maddesi gereği toplamakla yükümlü olduğumuz tıbbi atıklar ile ilgili olarak ilçemizde bulunan sağlık kuruluşları ile karşılıklı imzalanan Tıbbi Atık Sözleşmesine göre haftada 2 gün (Pazartesi, Perşembe) olmak üzere tamamen tıbbi atık eğitiminden geçirilmiş personellerle ve yönetmeliğe uygun bir şekilde İl Çevre Orman Müdürlüğünden lisanslı tıbbi atık toplama aracı ile söz konusu tıbbi atıklar toplanmış, bir yıl içinde toplanan 42.067,48 kg tıbbi atık Yeşil Belde Düzenli Deponi Sahasındaki lot içerisinde açılan çukura kireçleme yapılarak dökülmüştür.
 
İdaremizin yükleniciye tıbbi atık aracı için verdiği birim fiyat üzerinden ödenen tutar 25.138,05 TL’dir. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından tespit edilen 2008 yılı tıbbı atık bertaraf ücreti 0,33 TL/kg dır. Belediyemizce 12 aylık verilmiş olan bu hizmet karşılığında, mahalli çevre kurulunun tespit ettiği fiyatlarla, sağlık işletmelerine 13.882,27 TL tahakkuk ettirilecektir.
 
Kışın havanın fırtınalı ve yağışlı olması nedeniyle Saman İskelesi ile Turban Tatil Köyü arasında kalan sahil bandımızda biriken erişte ve diğer malzemeler traktör ve temizlik işçileri tarafından temizlenmiştir.
 
Atatürk Meydanında bulunan Atatürk heykelinin etrafındaki granit taşlar zamanla kireçlenmeleri nedeniyle ilaçlı su ile zımparalanarak temizlenmiştir.
 
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dere ve kanalların içerisinde biriken kum ve katı atıkların su ile temas etmesinden dolayı, yağmurlu havalarda su taşkınlarına sebebiyet vermemesi ve her türlü çevre kirliliğini önlemek amacıyla temizlik işçilerince düzenli olarak, vakumlu süpürge aracı, traktör ve kepçe kullanılarak temizlenmiş, dere içerisinden çıkarılan atıklar Yeşil Belde Mevkiinde bulunan çöp sahasına gönderilmiştir.  
 
Perşembe ve Pazar akşamları halk pazarı bitiminden sonra pazaryerimizin temizliği titizlikle yapılmış, temizlik bittikten sonra basınçlı su ile yıkama işlemi yapılmıştır.
Yaz sezonundan önce ilçemizin tüm sokakları belirli bir programa göre kaldırım üzerinde bulunan otlar, moloz artıkları, çalılar süpürülerek temizlenmiştir.
Marmaris Muğla karayolu ve Aksaz yolu kenarlarına yazın araçlardan atılan pet şişe, metal kutu ve poşet artıkları temizlik işçileri ile belirli periyotlarla temizlenmiştir. Ayrıca tekne ile Adalar bölgesine belirli periyotlarla gidilip teknelerden atılan atıklar temizlenmiştir.
 
Yat Limanı, Uzunyalı, Oteller Bölgesi, Kordon Caddesi, Atatürk Caddesi, Yeniyol Caddesi, General Mustafa Muğlalı Caddesi, Kemal Seyfettin Elgin ve Kenan Evren Bulvarındaki işletmelere, fırın işletmelerine, tekne işletmecilerine, çarşı esnafına tebligatlar yapılarak çöp çıkartma saatleri ve şekilleri konusunda bilgiler verilmiştir.
 
Çöp konteynerlerine evsel çöp haricinde çöp atılması yasak olup, insanlarımızın bu yasağa ve çöp çıkartma saatlerine uymadıkları yandaki resimde görülmektedir.
 
2008 Yılı içinde yeni konteynır alımı yapılmamış olup, Makine Araç Parkımızda atıl durumda bulunan 400 lt ve 800 lt’lik daldırma galvanizden yapılmış eski çöp konteynerlerin tamiratları yapılarak ihtiyaç olan bölgelere yerleştirilmiş ve problem olan bölgeler çözüme kavuşturulmuştur.
 
Çöp ev olarak nitelendirdiğimiz her türlü malzemenin ev içerisinde saklanmasından doğan çevre kirliliğini önlemek amacıyla dilekçeler doğrultusunda temizlik yapılmıştır.
 
Marmaris halkına çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek ve duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla Marmaris Belediyesi personeli ile beraber koylarda sahil temizliği yapılmış, çevre kirliliğinin önemi vurgulanmıştır.
 
Temizlik İşlerinin topladığı katı atıkların ortalama aylara göre dağılımına bakacak olursak, kış aylarından yaz aylarına doğru bir yükseliş görülmekte, çöp miktarı arttıkça işçi sayısı ve ekipmanları da artmaktadır. 
 
 
 
Tablo -4 Marmaris Belediyesi Temizlik İşlerine ait 2008 yılı içerisinde, çöp kamyonlarından Katı Atık Düzenli Deponi Alanına gönderilen aylık çöp miktarları aşağıda gösterilmiştir.
               
               
 
 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
 
Mazıbaşı Parkının Yeniden Düzenlenmesi
Hatipirimi Mahallesi 133. Sokakta bulunan 3743 m²’lik Mazıbaşı Parkımızın Mariç-Belbir’in yaptırdığı dere çalışması nedeniyle bozulmuş olan yerleri yeniden düzenlendi.
Mazıbaşı Parkında dere tam ortadan geçmektedir. Bu nedenle dere kenarlarında bulunan yürüyüş yollarının önce tesviyesi yapılarak, kalıplar çakıldı ve boyalı beton dökülerek yollar tamamlandı.
Bozulan yeşil alanlarda ise sıkışmış olan bahçe toprağının havalandırma işleminden sonra tesviyesi yapıldı, sulama sistemi tamir edildi, toprağa gübre verildikten sonra çimler eski haline döndürüldü.
Makine Araç Parkının da yardımıyla çocuk oyun grubu değiştirildi, dere üzerine ahşap köprü konuldu.
 
Bedri Tufan Yaltırık Parkının Yeniden Düzenlenmesi
Hatipirimi Mahallesi 152. Sokakta bulunan 2163 m²’lik Bedri Tufan Yaltırık Parkı, Mariç-Belbir’in dere çalışması nedeniyle yeniden düzenlendi. Parkımızın içerisinden geçen derenin yeri değiştiği için detaylı toprak tesviyesi yapıldı. Toprak tesviyesinin ardından yürüyüş yolları belirlenip kalıpları çakıldı, üzerine yeşil beton döküldü.
Belediyemiz Makine araç parkında yapılan çocuk oyun gruplarının da yerleştirilmesi işleminden sonra sulama ve aydınlatma sistemi döşendi, çimlendirilerek yeşillendirildi.
 
Çıkıkçı Kemal Koruluğu Parkı
3231 m² lik Çıkıkçı Kemal Koruluğu Parkında daha önceden boş bırakılan çocuk oyun alanlarının içerisine çocuk oyun grupları ve açık hava spor aletleri konuldu. Açık alan spor aletlerinin zeminlerine beton döküldükten sonra kauçuk malzeme ile kaplandı.
Ketenci deresinin üst kısmında bulunan palmiye ağaçları dere çalışmasından dolayı yerinden sökülerek, Çıkıkçı Kemal Koruluğu parkında uygun olan yerle dikildi. Bitkisel toprağın çapalanmasından sonra sulama sistemi döşendi, günlük ağaçları da dikildikten sonra çimlendirilerek yeşillendirildi.
 
Kavşak Düzenlemesi
General Mustafa Muğlalı Caddesinde bulunan 1462 m²’lik kavşakta, kaldırım kenarlarına ve orta göbeğe toprak doldurularak sulama sistemi döşendi, bitkilendirilerek çimlendirildi. Ayrıca Yumurcak Çocuk Evi önündeki yeşil alanda Fen İşlerinin yol çalışmaları nedeniyle bozulan yerler tamir edilerek toprak dolduruldu, çimlendirme ve bitkilendirme işlemleri yapıldı.
 
141. Sokak ve 152. Sokak Dere Kenarı Refüj Düzenlemesi
Mariç-Belbir’in dere çalışması nedeniyle 141.Sokakta bulunan 187 m² lik ve 152. Sokakta bulunan 213 m²’lik refüjler yeniden düzenlendi. Refüjlerin içlerinde bulunan moloz artıkları temizlendikten sonra içlerine toprak dolduruldu, sulama sistemi döşendi ve çimlendirildi.
 
228. Sokak Yeşil Alan Düzenlemesi
228. Sokakta bulunan yaklaşık 619 m²’lik alanda yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Alana bitkisel toprak serildikten sonra sulama sistemi döşendi, günlük ağaçları dikildikten sonra çimlendirilerek yeşillendirildi.
Ayrıca 228. Sokaktaki yaklaşık 154 m²’lik kaldırımda yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Kaldırım içinde bulunan molozlar alınıp, bitkisel toprak ile dolduruldu. Bozulmuş olan bordürler tamir edildi. Sulama sistemi döşendikten sonra alan günlük ağacı, papatya ve mor verbena bitkileri ile yeşillendirildi.  
 
153. Sokak Otopark Düzenlemesi
153. Sokak Çıldır Mahallesinde bulunan 140 m²’lik otopark alanındaki ağaçlar budandı, sulama sistemi tamir edildi, çapa yapıldıktan sonra çim ekimi yapıldı.
 
207. Sokak Parkının Spor Alanı Olarak Düzenlemesi
Uzunyalı da Yasemin Yalısı önünde bulunan 142 m²’lik parka açıkhava spor aletleri yerleştirildi. Önce spor aletlerinin ankrajları betonlandı, daha sonra alana beton dökülerek sert bir zemin oluşturuldu. Bu betonun üzerine kauçuk maddesi yapıştırılarak üzerlerine açık hava spor aletleri monte edildi.
Ayrıca bu alanın yanında kalan küçük kare alana toprak doldurulup bitki dikilerek yeşillendirildi.
 
165. Sokak Yeşil Alanın Düzenlenmesi
165. Sokakta bulunan Koçer Sitesi önündeki 462 m²’lik alanda, bordür tamiri yapılıp içerisine toprak dolduruldu, ağaçlar dikildikten sonra sulama sistemi döşendi, çimlendirilerek yeşillendirildi
 
226. Sokak Yeşil Alan Düzenlemesi
226. Sokakta sahil kenarında 28 m²’lik küçük yeşil üçgende bitkilendirme çalışmaları yapıldı. Alan içerisinden çıkartılan molozların yerine verimli toprak serildi, kartopu, lantana ve verbena bitkileri dikildi.
 
 
90. Sokak Çocuk Oyun Alanı Düzenlemesi
90. Sokak Atasoy Sitesi yanında bulunan 640 m²’lik alanın çizilen projesine göre kireçleme yapılarak kalıpları çakıldı ve yürüyüş yolları betonlandı. Bir bölüme çocuk oyun grubu, diğer bir bölüme açıkhava spor aletleri konuldu, sulama sistemi döşendi, bitkilendirilerek çimlendirildi.
 
12. Sokak Çocuk Oyun Alanı Yeniden Düzenlenmesi
12. Sokakta bulunan 467 m²’lik çocuk oyun alanı yeniden düzenlendi. Yeşil alan içerisinde bulunan yabancı otlar önce tırpanla temizlenerek çapası yapıldı, daha sonra sulama sistemi döşendi ve tamir edildikten sonra içerisine çim ekimi yapıldı. Ayrıca alan içerisinde bulunan ağaçların budaması yapıldı. Makine Araç Parkının da yardımıyla yeşil alanın çevresine ahşap çit dikilerek yeşil alanın içerisinden geçiş engellendi.
12. Sokak Parkı içerisinde bulunan sert zemin üzerine 5 adet açık hava spor aletleri yerleştirildi.
 
Marmaris Girişi Refüj Düzenlemesi
Karayolu ağında bulunan Marmaris şehir girişi genişletme çalışmalarının başlamasıyla, şehir girişinde bulunan orta refüjlerdeki bitkiler belediyemizce sökülerek, Karayolu çalışmaları tamamlanıp refüjlerin Belediyemize teslimine kadar olan süre için koruma altına alınmıştır. Mayıs 2008 tarihinde yol çalışması tamamlanmış olmasına rağmen Karayolları tarafından bozulmuş olan Marmaris girişi orta refüjlerinin bordürleri düzenlenmesi ve içlerine toprak doldurulması işi Aralık 2008 tarihine kadar tamamlanıp Belediyemize teslim edilmemiştir. Aralık 2008’de Karayolları ile yapılan görüşmeler sonucunda düzenlemeleri yapmak için uygun olmadıkları anlaşıldığından Belediyemiz tarafından bordürlerin tamiratı yapılıp içlerine toprak dolduruldu ve sulama tesisatı döşenerek dikime hazır hale getirildi.
 
209. Sokak Yeşil Alan Düzenlemesi 
209. Sokakta bulunan 94 m²’lik üçgen alanın içerisinde bulunan molozlar temizlendikten sonra içerisine toprak doldurularak bitkilendirildi.
 
 
 
266. Sokak Parkının Spor Alanı Olarak Düzenlemesi
Uzunyalı TM2’nin önündeki 657 m²’lik yeşil alan içerisine açık hava spor aletleri yerleştirildi. Yeşil alan içerisinde belirli yerlere ankrajlar betonlandıktan sonra açık hava spor aletleri monte edildi.
 
Burunucu Park Projesi Düzenlemesi
Marmaris Belediyesi sınırları içerisindeki Burunucu Mevkiinde yer alan 19.317 m2’lik park alanımızın; doğusunda Günnücek ormanı, batısında Sahil güvenlik, güneyinde deniz ve kuzeyinde de yol bulunmaktadır.
Park alanımızın projelendirme ve tasarım çalışmaları Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait olup, projenin detaylandırma çalışmalarında diğer birimlerin de fikirleri alınarak Marmaris’te en büyük çocuk oyun alanı ve dinlenme parkı projesi yapılmıştır. Amacımız çocukların güvenle oyun oynayabilecekleri bu alanda ailelerinin de oturup dinlenebilecekleri mekanlar yaratıp, Marmaris halkımızın doğayla iç içe olmalarını sağlamaktır. Ayrıca yöremize ait bitkiler kullanarak (Keçi boynuzu ağacı, sandal ağacı, günlük ağacı, defne, zakkum, mersin vb.) parkımızın Günnücek ormanıyla bütünleşmesini hedeflemekteyiz.
Park alanımızda, yapılmasını gerçekleştireceğimiz; otopark, meydan; içerisinde pergole, oturma birimi, saat ve ışıklı sütunlar, kaykay ve paten pisti, çay bahçesi (içerisinde kış bahçesi, açık büfe, yer satrancı, hamaklar, ahşap sekiler ve pergoleler ile yer yer mebranlar), açık hava spor aletleri, sergi alanı, heykel, su gösterileri (denizden alınan su tekrar denize akıtılacaktır), hayvanat bahçesi, çocuk oyun alanı (içerisinde oyun evleri, batık gemi, kale, tren, şişme oyun grupları, oturma bankları, ahşap sekiler ve mebranlar), mini golf alanı, tuvalet, ahşap iskele, ahşap köprüler, fener, ana aks yolu, yürüyüş ve koşu yolu bulunmaktadır.
 
 
194. Sokak Park Projesi Düzenlemesi
İmar planında yeşil alan olarak görülen 194. Sokakta bulunan iki adet toplam 1467 m²’lik alanın içerisine yeşil alan, çocuk oyun alanı ve açık hava spor aletleri konulacak şekilde tasarlanıp projelendirilmiş, yapım aşamasına başlanılmıştır.
 
 
2008 Yılı İçinde Yapılan İşler
Belediyemize ait tüm parklarımızda önlem almak amacıyla kene ilaçlaması yapılmıştır.
Sarıana, Tersane, Çamdibi ve 12. Sokakta bulunan parkların boş kalan kısımlarına günlük ağacı dikilmiştir.
 
Çambidi Parkının eski olan çocuk oyun grubu kaldırılıp yerine Makine Araç Parkında hazırlanan çocuk oyun grubu yerleştirildi.
 
Rutin İşler
Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait yaklaşık 122.070 m² çocuk oyun alanı, yeşil alan, otogar, spor tesisleri, Belediye hizmet alanı, refüj ve çiçekliklerin sulama, budama, belleme, çapalama, ilaçlama, gübreleme, yabancı ot temizleme, çim biçme, v.b. her türlü bakım, onarım, çiçeklendirme ve sulama tesisatı tamir bakım işlemlerine belirli periyotlarla rutin olarak devam edilmiştir.
 
 
Her yıl Atatürk meydanında bulunan saksılara, meşale önüne, yat limanı saksı ve çiçekliklerine, otobüs garajına, Ulusal egemenlik Caddesi orta refüjüne ve Emniyet Kavşağı orta göbeğine olmak üzere yaz aylarında ve kış aylarında toplam 2 kez mevsimlik çiçek dikimi yapılmıştır.
Yazın açtığı çiçekleri nedeniyle kimi vatandaşlarımızı alerji yaptığından dolayı her yıl olduğu gibi Kordon Caddesinde ve Atatürk Caddesinde bulunan palmiye ağaçlarının dalları Haziran ve Temmuz ayları arası rutin olarak budanmıştır.
Dilekçe ile başvuran vatandaşlarımızın kendi imkânları ile budayamadıkları ağaçlar Park Bahçeler Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve TEDAŞ’ın da yardımı ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde budaması yapılmıştır.
Yoğun yaz sezonunda havalarında kurak geçmesinden dolayı personelimiz yetersiz kaldığından, Kamu İhale Kanununa göre Hizmet Alımı ihalesi yapılmıştır. 50. Sokak Dere Kenarı Parkı, Gazi Mehmet İlgün Parkı, Yat Limanı Parkı, 71. Sokak Parkı, Rotaract Parkı, Saman İskelesi Parkı, Mezarlık Kavşağı yeşil alanı, İnci Kavşağı yeşil alanları, İyilik Kayalığı Parkı, Eşref Girginç Parkı, Aras Kargo yanı yeşil alanı, Ahmet Göncü Parkı, Abdi İpekçi Parkı, Acı İncir Parkı, Cihan Otel önü yeşil alanı, Mengene Parkı, Yeni Datça yolu refüj ve kaldırımları, Ulusal Egemenlik Caddesi refüjleri, Kordon Caddesi refüjleri ve Değirmen Deresi çevresi yeşil alanların bakımını içeren bu hizmet alımı 1 yıl süre ile devam etmiştir.
 
Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Ait Yeşil Alanlar
Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde var olan yeşil alanların revizyonu ile imar planında yeşil alan olarak gözüken yerlerin yeşil alan olarak değerlendirilmesi ile 2008 yılına kadar toplam 122.070 m²’lik yeşil alanımız kullanılabilir duruma getirilmiştir. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait bu parkların; 14.962 m²’si 2004 yılında, 16.346 m²’si 2005 yılında, 16.219 m²’si 2006 yılında, 6.914 m²’si 2007 yılında ve 17.442 m² si 2008 yılı içerisinde yapılmıştır.
Bu rakamlara göre Marmaris’te kişi başına düşen yeşil alanı hesaplayacak olursak; “Toplam yeşil alan miktarı = 122.070 m², Marmaris ilçesi nüfusu = 28.660 kişi, kişi başına düşen yeşil alan miktarı = 122.070 m² / 28.660 kişi = 4,26 m²/kişi” olarak tespit edilmiştir.
Bağlı İçi Bölgesi yeni imara açılmış olduğundan ve henüz park düzenlemesi yapılmadığından, yapılan bu hesaplamalarda bu bölgedeki parklar bulunmamaktadır. En kısa sürede Bağlı içi bölgesinde yeşillendirme çalışmalarına başlanılacaktır.
 
 
 
Tablo-2 Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait yeşil alanların yapım yılı ve toplam miktarları
MARMARİS BELEDİYESİ PARK VE YEŞİL ALANLARIN DÖKÜMÜ
 
1 12.sokak futbol sahası karşısı çocuk oyun alanı 467 2008 YILI REVİZYON
2 141.sokak ve 152.sokak dere kenarı refüjleri 400 2008 YILI
3 146.sokak Söğütlü kavşağı 1117 2008 YILI REVİZYON
4 148.sokak otopark yeşil alanı 87 2003 YILI
5 153. sokak otoparkı 140 2008 YILI REVİZYON
6 207. sokak parkı 773 2008 YILI
7 207.sokak yasemin yalısı önü 142 2008 YILI
8 209.sokak yeşil alan 94 2008 YILI
9 21 Villalar Parkı 1038 2003 YILI
10 224. sokak ketenci deresi üstü yeşil alan 187 2006 YILI
11 226.sokak sahil kenarı park 28 2008 YILI
12 229 sokak küçük park 579 2007 YILI
13 231.sokak park 591 2006 YILI
14 242. sokak (Romans Otel önü) 315  
15 262 sokak (Şirinkent Sitesi önü) 342  
16 266.sokak (Metin Sitesi yanı) 657 2007 YILI REVİZYON
17 278.sokak parkı 831 2007 YILI
18 50.sokak parkı 2200 2006 YILI
19 70.sokak 85 2005 YILI
20 71.sokak parkı 807 2004 YILI
21 73.sokak parkı 1212 2004 YILI REVİZYON
22 90.sokak Atasoy Sitesi yanı çocuk oyun alanı 640 2008 YILI
23 91.sokak parkı 1479 2003 YILI
24 Abdi İpekçi Parkı 1343  
25 Acı İncir Parkı 2440 2008 YILI REVİZYON
26 Afacan Çocukevi önü 345  
27 Ahmet Göncü Parkı 1681  
28 Ahu Hetman Hastanesi yanı otopark 1703  
29 Alicik Parkı 887 2005 YILI REVİZYON
30 Amfi Tiyatro yanı 878  
31 Ankaralı Hüseyin Ayhan Parkı 1426  
32 Aras Kargo yanı 306 2004 YILI
33 Atatürk Cad. yürüyüş yolu 1526 2007 YILI REVİZYON
34 Atatürk İlkokulu karşısı yeşil alan 159  
35 Atatürk Meydanı saksılar 42 2007 YILI REVİZYON
36 B. Tufan Yaltırık Parkı 2163 2008 YILI REVİZYON
37 Belediye Hizmet Alanı 5801  
38 Çamdibi Mah. küçük yeşil alan 304 2007 YILI
39 Çamdibi Parkı 1433  
40 Çeşme Meydanı 8  
41 Çıkıkçı Kemal Parkı 3231 2008 YILI REVİZYON
42 Çin Restaurantı yanı küçük yeşil alan 213  
43 Değirmendere çevre çiçeklikleri 678  
44 Erkan Işıksal Spor Tesisleri 2015  
45 Ertur Otel karşısı küçük yeşil alan 876 2007 YILI
46 Esen Parkı 1863 2004 YILI
47 Eski Cami çevresi yeşil alan 30  
48 Eşref Girginç Parkı 1113 2003 YILI
49 Gazi Mehmet İlgün Parkı 986 2006 YILI
50 General Mustafa Muğlalı yeşil alanları 454 2006 YILI
51 Güven Taksi yanı basketbol sahası 1410 2005 YILI REVİZYON
52 Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi 3269 2006 YILI
53 Halil Türkmen Parkı 1781 2006 YILI
54 Hayvan Barınağı önü yeşil alan 220 2005 YILI
55 Huzurevi 554  
56 Hükümet Konağı çevresi yeşil alanı 65  
57 İnci Kavşağı yeşil alanı 520 2006 YILI
58 İnci Kavşağı yeşil alanı (HSBC önü) 1166 2006 YILI
59 İsmet Kamil Öner Caddesi orta refüj 153  
60 İyilik Kayalığı Parkı 5491 2005 YILI
61 Kapalı Spor Salonu 3662 2006 YILI REVİZYON
62 Kaya Sitesi önü yeşil alan 747 2008 YILI REVİZYON
63 Kaymakamlık Lojmanı önü 757 2007 YILI REVİZYON
64 Kemal Elgin Bulvarı Çin Restaurant önü 467 2006 YILI
65 Ken. Ev. ve Kem. Sey. El. Bul. orta refüj 2705 2005 YILI REVİZYON
66 Kordon Caddesi çiçeklikleri 1828 2005 YILI
67 Mazıbaşı Parkı 3743 2008 YILI REVİZYON
68 Mengene Çocuk Parkı 300 2007 YILI
69 Meşale Önü yeşil alanı 60 2004 YILI
70 Mezarlık Kavşağı yeşil alanı 569 2006 YILI
71 Otogar 6791  
72 Pazaryeri Parkı 967 2005 YILI REVİZYON
73 Pazaryeri Parkı-2 1141  
74 Rahmi Yüzak Basketbol Sahası 1048  
75 Rahmi Yüzak Parkı 426 2005 YILI
76 Rotaract Parkı 1047  
77 Saman İskelesi Parkı 8586  
78 Sanayi arkası otopark 367 2006 YILI
79 Sanayi girişi küçük yeşil alan 214  
80 Sarıana Parkı 1752 2005 YILI REVİZYON
81 Sekine Evren Parkı 2016  
82 Şehir girişi küçük yeşil alan 550 2008 YILI REVİZYON
83 Tersane Parkı 767 2008 YILI REVİZYON
84 TM4 Kanalizasyon Terfi Merkezi 87 2004 YILI REVİZYON
85 Ulusal Egemenlik Cad. refüjleri 5656 2003 YILI
86 Yeni Datça Yolu refüj&kaldırım 9360 2004 YILI
87 Yalı Taksi yanı otopark yeşil alanı 712  
88 Yat Limanı Parkı 575 2005 YILI
89 Yat Limanı yeşil alanı 1042 2007 YILI REVİZYON
90 Yeni Cami çevresi yeşil alan 26  
91 Yurtiçi Kargo yanı otopark 91  
92 Yüzme Eğt. Mrk. bahçesi yeşil alanı 1267 2004 YILI
  TOPLAM YEŞİL ALAN MİKTARI 122070  
 
 
Parklara Açık Hava Spor Aletleri Konulması
Daha önce 3 adet parkımızda bulunan (266.Sokak yeşil alan, Çıkıkçı Kemal Koruluğu Parkı, 207.Sokak oyun alanı) açık hava spor aletleri, halkımızın yoğun isteği üzerine 7 adet parkımıza (90.Sokak çocuk oyun alanı, Alicik Parkı, Çamdibi Parkı, 229. Sokak Küçük Park, 50.Sokak dere kenarı parkı, 12.Sokak çocuk oyun alanı, Acı İncir Parkı) daha yerleştirildi.
Marmaris Belediye sınırları içerisinde mevcut 10 parkımızda açık hava spor aletleri bulunmaktadır.
Marmaris halkının talepleri doğrultusunda alım ihalesi yaparak 6 takım daha açık hava spor aletleri alınmıştır. İhtiyaçlar doğrultusunda 2009 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce belirlenen parklara yerleştirilecektir.
 
Tablo-3 Parklara yerleştirilen açık hava spor aletleri ve adetleri
  PARKLARA YERLEŞTİRİLEN FİTNESS ALETLERİ ADET
1 ÇIKIKÇI KEMAL KORULUĞU 7
2 YASEMİN YALISI ÖNÜ YEŞİL ALAN 6
3 PAŞA BEACH OTEL YANI YEŞİL ALAN 8
4 50.SOKAK DERE KENARI ÇOCUK OYUN ALANI 5
5 12.SOKAK ÇOCUK OYUN ALANI 6
6 ÇAMDİBİ PARKI 6
7 229.SOKAK YEŞİL ALAN 6
8 ACI İNCİR PARKI 6
9 ALİCİK PARKI 6
10 90. SOKAK ATASOY SİTESİ YANI YEŞİL ALANI 5
 
 
Parklara Açık Hava Spor Aletleri Konulması
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı parklarda aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere 24 adet çocuk oyun grubu bulunan parklarımız mevcuttur. Bu parklarımızda bulunan çocuk oyun gruplarının mekanizması demir olanlar Makine Araç Parkı personelinin yardımıyla ahşap çocuk oyun grubu olarak değiştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda bu parklarımızda çocuk oyun gruplarının ahşap olarak değiştirildiği tarih bulunmaktadır.
 
Tablo-4 Parklara yerleştirilen açık hava spor aletleri ve adetleri
MARMARİS BELEDİYESİ ÇOCUK OYUN ALANLARI
  PARKLAR ADRES HANGİ YIL YENİLENDİĞİ
1 21 Villalar Parkı Kemeraltı mah. 110.sok. 2003
2 50.Sokak Parkı Tepe Mah. 50. sok. 2006
3 Mengene Parkı Tepe Mah. 59.sok. 2007
4 73.Sokak Parkı Tepe mah. 73 sok. 2004
5 91.Sokak Parkı Kemeraltı mah. 91.sok. 2003
6 278.Sokak Parkı Çamdibi mah. 278.sok. 2007
7 Abdi İpekçi Parkı Çıldır Mah. Atatürk cad. 2006
8 Acı İncir Parkı Çıldır Mah. 140. sok.  
9 Ahmet Göncü Parkı Çamdibi Mah. 225. sok.  
10 Alicik Parkı Siteler Mah. 187.sok.  
11 Atasoy Sitesi yanı Kemaraltı Mah. 90. sok. 2008
12 Ankaralı Hüseyin Ayhan Parkı Siteler Mah. 212.sok.  
13 B. Tufan Yaltırık Parkı Hatipirimi Mah. 139.sok. 2008
14 Çamdibi Parkı Çamdibi Mah. 243. sok. 2008
15 Çıkıkçı Kemal Parkı Hatipirimi Mah. 147.sok. 2007
16 Esen Parkı Hatipirimi Mah. 186.sok.  
17 Futbol Sahası Karşısı Oyun Alanı Sarıana Mah. 12. sok.  
18 Gazi Mehmet İlgün Parkı Tepe Mah. 33. sok. 2006
19 Halil Türkmen Parkı Çıldır Mah. 167.Sok. 2006
20 Mazı Başı Parkı Hatipirimi Mah. 133.sok. 2008
21 Pazaryeri Parkı Kemaraltı Mah. 114. sok.  
22 Saman İskelesi Parkı Çıldır Mah. Atatürk cad.  
23 Sarıana Parkı Sarıana Mah. 18. sok.  
24 Tersane parkı Tepe Mah. 35. sok. 2007
 
2008 Yılında 6 adet toplam 2.077 m² park yapılmış, 10 adet var olan toplam 15.365 m²  yeşil alanımızın düzenlemesi yapılmış, 10 adet parkımıza istek üzerine açık hava spor aletleri yerleştirilmiş, Burunucu Mevkinde 19.313 m²’lik alan ile 194. Sokakta bulunan 1.467 m²’lik alana park projesi çizilmiş ve daha önceki senelerde yapılan alanların her türlü bakım onarım hizmetleri de başarı ile yürütülmüştür.
 
 
            Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2008’e Renkli Karşılama – 01 Ocak
Marmaris Belediyesi tarafından, yeni yılı evinde karşılamak istemeyen Marmarisliler için Atatürk Meydanı’nda yılbaşı gecesi düzenlendi.
 
Matka Turizm Fuarı - 17/20 Ocak
Marmaris Belediyesi Finlandiya’da düzenlenen Matka Turizm Fuarına 3.üncü kez katıldı. 17-20 Ocak tarihlerinde Helsinki’de gerçekleştirilen turizm fuarında Marmaris’in İskandinav pazarından aldığı payı arttırmak için çalışmalarda bulunuldu. Belediye yetkilileri ziyaretçilere tanıtım malzemeleri dağıttı. Belediye Başkanı Ali ACAR bizzat katılarak tanıtım çalışmalarını yerinde izledi.  
 
Geleneksel “Yeni Yıl Konseri” - 18 Ocak
Belediyemizin katkılarıyla Marmaris Kültür Sanat Derneği tarafından 19 Ocak tarihinde 5.incisi organize edilen ve Marmaris Belediyesi Oda Orkestrası sanatçılarının dinleyicilerle buluştuğu Yeni Yıl Konseri büyük beğeni topladı.
 
Uğur Mumcu Anıldı - 24 Ocak
Uğur Mumcu ölümünün 15. yıldönümünde anıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen törene teknik destek sağlandı.  
 
“İncilerin Dansı Çocuk Festivali” St.Petersburg – 28 Ocak
Her yıl Rusya ve Bulgaristan’da gerçekleştirilen festival, 2007 yılında ilk kez Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla ilçemizde düzenlenmişti. Festivalin Rusya’da düzenlenen bölümüne Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR onur konuğu olarak davet edildi.  
 
Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası – 30 Ocak
5.ci kez düzenlenen “Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası” Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turnuvaya Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü’nün yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş, V. Manisaspor, Muğlaspor ve Denizlispor ve yine müdürlüğümüzün girişimleriyle Rusya’nın ünlü kulübü Zenit takımının altyapısında yer alan minik sporcular katıldı.
 
2500 Kişiye Aşure Dağıtıldı – 6 Şubat
Marmaris Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara ve bazı resmi kurumlara aşure dağıttı. 3 yıldır süregelen geleneğini bu sene de bozmayan Marmaris Belediyesi’nin, Atatürk Meydanı’nda kurulan aşure standına vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Huzurevi’nde görevli aşçılar tarafından yapılan aşure yaklaşık 2 bin 500 kişiye dağıtıldı. 
 
ABD Askerleri Tarafından Ağaç Dikimi– 14 Şubat
Liman ziyareti için Marmaris’e gelen ABD gemisi personeli tarafından iki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesi amacıyla ağaç dikimi gerçekleştirildi. Uzunyalı’da düzenlemesi devam eden parka dostluğun simgesi zeytin ve sığla ağacı dikildi.  
 
Sevgililer Günü Kutlandı – 14 Şubat
14 Şubat Sevgililer Günü’nde tüm sevgililer için Halk Plajı’nda çeşitli yarışmalar ve konserin düzenlendiği bir etkinlik hazırlandı. Yaklaşık bin kişinin izlediği etkinlik alanında misafirlere çay ve simit ikram edildi.
 
“Turizm Markası Ödülü” – 27 Şubat
Turist Rehberleri Birliği’nin Dünya Rehberler Günü dolayısıyla verdiği ödüller sahiplerini buldu. Marmaris Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR "Turizm Markası/Muğla" dalında verilen ödüle layık görüldü.
 
Dünya Kadınlar Günü Kutlaması - 8 Mart
 “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikle kutlandı. Meclis Toplantı salonu’nda düzenlenen törende 10 başarılı kadınımıza plaketleri Başkan Ali ACAR tarafından verildi.
 
Çanakkale Şehitlerini Anma Günü - 18 Mart
Çanakkale Şehitleri, Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle anıldı. Program Marmaris Kaymakamlığı ile birlikte organize edildi.
 
“Dünya Tiyatrolar Günü” Kutlaması – 24 Mart
“Dünya Tiyatrolar Günü”  Marmaris Belediyesi tarafından davet edilen Ordu Belediyesi’ne bağlı Karadeniz Tiyatrosu’nun sergilediği “Kuzguncuklu Fazilet” adlı müzikal-komedi oyunuyla kutlandı.
“Objektife Takılan Patiler” Resim Sergisi – 24 Mart
Marmaris Belediyesi katkılarıyla Veteriner Hekim Çağlar YENER’in amatör fotoğraf çalışmalarından oluşan “Objektifimdeki Patiler” fotoğraf sergisi Marmaris Kaymakam Vekili Ula Kaymakamı Ünal ÇAKICI, Marmaris Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle açıldı. 30 adet köpek fotoğrafının sergilendiği resim sergisi 1 hafta süreyle Marmarislilerin beğenisine sunuldu.
 
 
Marmaris 2. Ulusal Acenta-Otel Buluşması – 29 Mart
Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla Turizm Mezunları Derneği (TURMED) tarafından organize edilen Marmaris 2. Acenta - Otel Buluşması 29-30 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Organizasyona Türkiye’nin farklı illerinden 38 acenta katıldı. 
 
“Kütüphane Haftası” Kutlandı – 1 Nisan
Kütüphane Haftası çeşitlikli etkinliklerle kutlandı. Hafta boyunca düzenlenen etkinliklere Marmaris Belediyesi tarafından destek sağlandı.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu – 16 Nisan
44.ncü Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Bisiklet Turu’nun 3.üncü etabı olan Bodrum – Marmaris etabı 16 Nisan günü Marmaris’te tamamlandı. Değişen statüsü ile dünyanın en önemli 10 yarışından birisi haline gelen yarışma TRT 2 televizyonu tarafından canlı yayınlandı. Atatürk Meydanı’nda organizasyon komitesi tarafından kurulan dev ekranda çekişmeli yarışı dakika dakika takip eden Marmaris halkı, belediyemiz tarafından organize edilen konserle de eğlenceli anlar yaşadılar.
 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan
Ulu Önder Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından şehir stadında devam eden kutlamalara vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Etkinlikler çerçevesinde resmi daireleri ziyaret eden öğrenciler, makamları sembolik olarak devraldı.
 
"Türkiye 6. Üniversite Spor Oyunları" – 24 Nisan
101 Üniversiteden 6500’e yakın sporcunun katıldığı "Türkiye 6. Üniversite Spor Oyunları" 24 Nisan tarihinde Marmaris’te gerçekleştirilen açılış yürüyüşü ile başladı. Katılımcı üniversite ve sporcu sayısı açısından bugüne kadar ülkemizde gerçekleştirilen en büyük sportif organizasyon olan oyunlarda 15 branşta karşılaşmalar yapıldı. Basketbol, atletizm, hentbol ve jimnastik karşılaşmaları Muğla’da gerçekleştirilirken, teakwando, voleybol, yüzme, masa tenisi, satranç, briç, eskrim, futbol, karate, halk oyunları ve gösteri amaçlı yapılan korfbol karşılaşmaları Marmaris’te yer aldı. Marmaris Belediyesi organizasyon komitesi içinde yeralarak bu önemli etkinliğin başarıyla tamamlanmasında önemli görev üstlendi.
 
“Suna Kan” Konseri – 25 Nisan
Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından düzenlenen Suna Kan&Vivaldi konserinde dünyaca ünlü keman virtüözü devlet sanatçısı Suna KAN’a Marmaris Oda Orkestrası eşlik etti.
 
Veteran Voleybol Turnuvası – 30 Nisan
Moskova’da bulunan amatör voleybol ligiyle temas kuran Marmaris Belediyesi Basın-Halkla İlişkiler Müdürlüğü hazırladığı projeyle 70 kişilik işadamı ve işkadını grubunun ilçemizde 1 hafta süreyle hem tatil hem de spor yapmasını sağladı. Müdürlüğümüzün girişimleriyle her yıl Moskova’da gerçekleştirdikleri turnuvayı, ilk defa kendi ülkeleri dışında gerçekleştiren Rus işadamı ve işkadınlarına Marmaris, Muğla ve Fethiye’den voleybolcular eşlik ettiler. 800 kişilik Rusya amatör voleybol liginin her yıl geleneksel olarak Marmaris’te bir turnuva düzenlemesi bekleniyor.
 
Uluslararası Belediye Başkanları Buluşması – 3/4 Mayıs
Almanya’da bulunan kardeş şehrimiz Fürth’ün 1000. yıl kutlamaları kapsamında 3-4 Mayıs tarihleri arasında belediye başkanları Marmaris’te buluştu. Yılın büyük bir kısmını teknesiyle Marmaris’te geçiren Fürth’lü işadamı Paul Böhm’ün davetiyle, Fürth’ün Fransa’da bulunan kardeş şehri Limoges’dan gelen Türk meclis üyesi Gülşen Yıldırım, Limoges Belediyesi Dış İlişkiler görevlisi Lucie Debourdeau, Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung ve Fürth Belediyesi Dış İlişkiler görevlisi Hilde Langfeld, "Uluslararası Belediye Başkanları Buluşması" kapsamında Başkan Muhammet Ali ACAR’la biraraya geldiler.   
 
Hemşireler Haftası - 12 Mayıs
Hemşireler Haftası nedeniyle Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törene teknik destek sağlandı.  
Marmaris Uluslararası Heykel Sempozyumu – 16 Mayıs 
Marmaris Belediyesi, ilçe tarihinde ilk kez düzenlediği heykel sempozyumu için halk plajını sanatçılara açtı. Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan proje için Rusya, Ukrayna, İsveç ve ülkemizden davet edilen 6 sanatçı 16 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında, belediyenin Makina-Araç Parkı ve Fen İşleri birimleri tarafından Halk Plajı’nda hazırlanan alanda 1 ay süreyle çalıştılar. Çalışma sonucunda ortaya çıkan eserler düzenlemesi bitirilen Marmaris parklarını ve yeşil alanlarını süslemeye başladı. Heykel Sempozyumuna katılan İsveçli bayan Heykeltıraş Emma Ströad’un Gökova’nın sevimli misafiri fok balığı Badem’den esinlenerek yaptığı heykeli sadece ilçemizi ziyaret edenlerin değil, tüm Türkiye’nin de ilgi odağı oldu. Birçok ulusal televizyon kanalına konu olan Badem heykeli, ulusal basında ve internet sayfalarında da geniş yer buldu.
Marmaris Uluslararası Denizcilik ve Bahar Festivali – 16/19  Mayıs
Belediyemiz tarafından organize edilen tüm belediye birimlerinin görev aldığı Marmaris Uluslararası Denizcilik ve Bahar Festivali zengin içeriği ve renkli gruplarıyla ilçemize dolu dolu 4 gün yaşattı.
Türkiye, Macaristan, Ukrayna, İtalya, Rusya, Almanya, Gürcistan, K.K.T.C, Litvanya ve İspanya’dan 19 gösteri grubunun katıldığı festivale, düzenlenen etkinliklere 500’ün üzerinde yarışmacı katıldı.  
Marmaris Uluslararası Denizcilik ve Bahar Festivali 4 ana merkezde gerçekleşti. 
Belediye Yat Limanındaki etkinliklerde Tramplen Atlama gösterisi, 5 spor kulübünden 14 sporcunun katıldığı 5 ve 10 km’lik Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası, Sokak Basketbolu ve Yağlı Direk Yarışması restoran ve kafelerdeki turistlerin de ilgisini fazlasıyla çekmeyi başardı. 
Gündüz ve gece birçok etkinliğin yapıldığı Halk Plajı ise festivalin en hareketli noktası oldu. Festival süresince ücretsiz olarak sunulan dalış, yelken, sutopu ve tırmanma eğitimi kimi çocuğa ve gence bu sporlarla ilk kez tanışma imkânı tanıdı.
Gösteri grupları arasında düzenlenen denizcilik yarışmaları, Marmaris’in en iyi barmeninin seçildiği barmen yarışması, Korsan Gecesi ve Aksaz Fırtına İzci Grubu’nun düzenlediği Ateş Gecesi çok izlenen etkinlikler arasında yer aldı. Halk Plajı ayrıca festival süresince her gün gösteri gruplarının sahneye çıktığı ve bol alkış aldığı alanlardan birisiydi.
Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim Merkezi festivaldeki bir diğer etkinlik alanıydı. Ahşap boyama yarışması, fotoğraf yarışması ve afiş tasarımı yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserlerden oluşan sergilerin yanısıra minikler tarafından yapılan eserlerin sergilendiği seramik sergisi, eski gemi donanımlarından oluşan Gemilerin Ziynetleri sergisi ve dünyaca ünlü Türk sualtı fotoğrafçısı Tacettin SAĞLAR tarafından açılan sualtı fotoğrafları sergisine herkesin zevkine göre izleyebildiği sergiler oldu.
Günnücek Parkında düzenlenen Festival Panayırı, Köpek Güzellik Yarışması, Nimara Mağarası’nda Tarihe Yolculuk, Yat Yarışları gibi çeşitli etkinlikler festivalin unutulmaz kareleri arasına girdi.Marmaris Uluslararası Denizcilik ve Bahar Festivali tanıtım sayfası www.marmarisfestival.com internet sitesi müdürlüğümüz tarafından hazırlandı.
 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 89.uncu yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Marmaris’te de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında lise öğrencilerinin Şehir Stadında sunduğu gösteriler ilgiyle izlendi. Gün boyunca devam eden etkinlikler Donanma Bandosu konseri ile son buldu. Stadyum düzenlemesi ve konser organizasyonu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri tarafından yapıldı.
 
4.üncü Tufan Yaltırık Ses Yarışması - 26 Mayıs
Amfi Tiyatro’da geleneksel Tufan Yaltırık Liselerarası Ses Yarışması gerçekleştirildi. Organizasyona Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri de destek verdi.
“Uluslararası Özel Olimpiyatlar 2008 Avrupa Basketbol Turnuvası” – 28 Mayıs
16 Ülkeden 300’e yakın zihinsel engelli sporcunun katıldığı ve Marmaris Belediyesi’nin ana sponsor olduğu “Uluslararası Özel Olimpiyatlar 2008 Avrupa Basketbol Turnuvası” 28-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi.
“İncilerin Dansı Uluslararası Çocuk Festivali” – 2 Haziran 
2007 Yılı içerisinde ilki gerçekleştirilen “İncilerin Dansı Uluslararası Çocuk Festivali”nin ikincisi 2-5 Haziran tarihleri arasında Rusya’dan ve Marmaris’ten 300 çocuğun katılımıyla başladı. Festivalin tüm organizasyonu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi.
“Çevre Haftası” Kutlandı – 6 Haziran
5-11 Haziran Çevre Haftası nedeniyle Marmaris Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği (DKMP) tarafından Günnücek Milli Parkı’nda bir etkinlik düzenlendi. Bölgemizin endemik bitkisi Sığla Ağacı konulu etkinlikte konunun uzmanları ile doğa severler buluşturuldu.
 
Marmaris - St.Petersburg İlişkileri - 8 Haziran  
2007 - 2008 Yılları arasında Marmaris ile Rusya’nın St.Petersburg şehirleri arasında karşılıklı olarak düzenlenen organizasyonlarla ilişkiler en üst noktaya çıktı. Gelişen bu ilişkiler kapsamında, St.Petersburg Belediyesi Kültür ve Spor Dairesi’nin davetiyle 8-14 Haziran tarihleri arasında Rusya’ya giden Marmaris Belediyesi’nden bir heyet çeşitli görüşmelerde bulundu. Rus yetkililerle özellikle sportif organizasyonlar konusunda görüşmelerde bulunan heyet, St.Petersburg Türkiye Konsolosluğu tarafından düzenlenen yemeğe de davet edilerek, konsolos Mehmet ÇINAR ve eşinin misafiri oldular.
Amerikan Askerlerinin Huzurevi Ziyareti – 16 Haziran 
Askeri ziyaret için Aksaz’a gelen Amerikan gemisi askerlerinin belediyemize müracaatı sonucu, müdürlüğümüz organizasyonuyla askerler Marmaris Belediyesi Huzurevi’ni ziyaret ettiler. Yaşlılarla sohbet eden askerler, beraberinde getirdikleri kitapları Huzurevi Kamil Dürüst Bey Kütüphanesi’ne hediye ettiler.
Bale Günleri “Sınırın Aşıldığı Noktalar”- 20 Haziran
Marmaris Belediyesinin desteği ile Marmaris Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen 5. Marmaris Ulusal Bale Günleri’nin ilk gösterisi 20 Haziran günü Amfi Tiyatro’da gerçekleştirildi. “Sınırın Aşıldığı Noktalar” adlı oyun sanatseverlerle buluştu.
 
 
Channel Regatta Yat Yarışları - 21/26 Haziran
3. Marmaris Rodos Yat Yarışları 21 - 26 Haziran tarihleri arasında Marmaris Uluslararası Yat Kulübü ve Rodos Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından Marmaris-Rodos arasında ortak bir çalışmayla düzenlendi.
 
 
Avrupa Açık Su Yüzme Yarışı 2.Etabı – 28 Haziran
1. Etabı İtalya’da yapılan Avrupa Açık Su Yüzme yarışmasının 2. Ayağı 28 Haziran günü Marmaris koyu içerisinde gerçekleştirildi. Türkiye Yüzme Federasyonunun organizasyonu ile aralarında belediyemizin de bulunduğu bir çok kurum tarafından desteklenen yarışmaya 3 ülkeden 20 yüzücü katıldı.
 
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - 1 Temmuz
Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 82.inci yıldönümü 1 Temmuz günü Marmaris Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı tarafından organize edilen coşkulu kutlamalara sahne oldu. Çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalar Liman Başkanlığı önünde yapılan geleneksel yarışmalar ve dans gösterileri ile devam etti. Törende, Marmarisli eski denizcilere plaket verildi.
“Kanlı Nigar”la Tiyatro Keyfi – 6 Temmuz 
Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sergilenen “Kanlı Nigar” adlı komedi-müzikal oyun Marmarisliler tarafından büyük bir beğeni ile seyredildi.
Avrasya Sirki Marmaris’te – 15/31 Ağustos 
Dünyanın ilk uluslararası standartlara sahip Türk sirki olan Uluslararası Avrasya Sirki 15-31 Ağustos tarihleri arasında Marmaris Belediyesinin katkılarıyla Marmarislilerle buluştu.
 
Bale Günleri "Carmina Burana" – 18 Ağustos
Marmaris Belediyesinin desteği ile Marmaris Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen 5. Marmaris Ulusal Bale Günleri’nin son gösterisi 18 Ağustos günü amfi tiyatroda gerçekleştirildi. “Carmina Buruna” adlı oyun sanatseverlerle buluştu.
 
 
Namık Ekin’den Rekor Denemesi – 29 Ağustos
Dünyaca ünlü sualtı yüzme rekortmenimiz emekli SAT komandosu Namık EKİN yeni bir rekor denemesini Marmaris’te gerçekleştirdi. Deneyimli yüzücü Marmaris Belediyesi’nin çeşitli konularda destek verdiği proje kapsamında Rodos adası açıklarından, Yunan karasularının bittiği noktadan Marmaris’e sualtından yüzerek ulaştı.
 
Zafer Bayramı - 30 Ağustos
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 86.ıncı yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Marmaris’te de törenler düzenlendi. Atatürk Meydanında düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar akşam Aksaz Askeri Bandosu tarafından verilen konserle devam etti. Marmarislilerin ve yerli-yabancı misafirlerin ilgisinin büyük olduğu konserde hep bir ağızdan 10.uncu Yıl Marşı söylendi.
 
Burs Başvuruları – Eylül
Marmaris Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin başarılı çocuklarına verilen burs için başvuruların kabulü, işlemlerin yürütülmesi ve ilgili komisyonun çalışmaları takip edildi.
 
Erzak Yardımları – Eylül
Belediyemizce geçen yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de Belediyenin hizmet sınırları içinde yeralan Tepe, Kemeraltı, Çıldır, Siteler, Hatipirimi, Sarıana ve Çamdibi Mahallelerinde yaşayan ve muhtarlar tarafından dar gelirli oldukları tespit edilen 1.000 aileye erzak yardımı yapıldı. Yardımların bir kısmı muhtarlıklardan yapılırken bir kısmı ise muhtarlığa gelemeyecek durumda olan hasta ve yaşlı vatandaşlarımızın evlerine götürüldü.
 
Huzurevi’nde İftar Yemekleri – Eylül
Marmaris Belediyesi İkinci Bahar Sosyal Tesisleri’nde Huzurevi Derneği tarafından organize edilen iftar yemeklerine Belediyemizin ilgili birimleri de işgücü sağladı ve teknik destek verdi. Her akşam bir hayırseverin karşıladığı yemekleri dileyen vatandaş sosyal tesislerde, dileyen vatandaş da evinde yedi. 
Aceze Yardımları – Eylül
Yıl boyunca aceze yardımı için yapılan başvurular değerlendirildi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız tespit edilerek Encümen’e sunuldu.
 
İlköğretim Haftası Okul Ziyaretleri – 12 Eylül
İlköğretim Haftası nedeniyle belediye sınırları içerisinde yer alan Marmaris Sabancı Lisesi, Atatürk, İhsan Mermerci ve Kenan Evren İlköğretim Okulları ile Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi ve 75. Yıl Anadolu Meslek Lisesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Başkan Muhammet Ali ACAR tarafından ziyaret edildi.
 
 
Flüt Ustası Cahit Koparal Anıldı - 12 Eylül
Flüt’ün Türkiye’deki gelmiş-geçmiş en önemli ismi olan Profesör Cahit Koparal ölümünün 7. yıldönümünde bir dizi etkinlikle anıldı. Belediyemizin katkılarıyla MAKSAD tarafından her yıl Marmaris Kalesi’nde gerçekleştirilen anma konserine teknik destek ve etkinliğin tanıtım çalışmaları Belediyemizce yürütüldü.
 
 
Gaziler Günü - 19 Eylül
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda Muharip Gaziler Derneği tarafından anma töreni düzenlendi. Çelenk sunma törenine teknik destek sağlandı. 
Gaziler Günü akşamı, Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR tarafından Marmaris’te yaşayan gazilerimize iftar yemeği verdi.
Preveze Deniz Zaferi Kutlaması – 27 Eylül
Preveze Deniz Zaferi’nin 470.inci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara teknik destek sağlandı.
Ramazan Bayramı – 30 Eylül
Ramazan Bayramı, Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim Merkezi’nde düzenlenen ve gelenekleri yaşatmayı amaçlayan bayramlaşma töreniyle kutlandı. Törene katılan konuklara eski bayramları anımsatan elma şekeri, tatlı, çikolata, limonata ve çay ikram edildiği etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Yüzme Eğitim Tesisi’nin bahçesinde hazırlanan özel bölümde çocuklar palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlendiler.
 
 
 
Gemi Yolcularına Amfi Tiyatro’da Konser – 3 Ekim
Marmaris Belediyesi ve Tan-Tur Turizm Şirketi işbirliği ile, limanımızı ziyaret eden “Hanseatic” isimli yolcu gemisinin misafirlerine amfi tiyatroda klasik müzik dinletisi düzenlendi.
 
 
 
Koy Temizliği – 19 Ekim
Belediyemizin düzenlediği bu organizasyon, doğaseverleri ve belediye personelini bir araya getirdi. Belediye Başkanı Ali Acar’ın da katıldığı temizlik sonucu 3 koyda onlarca torba çöp toplandı.
 
Gökova Pedallarımın Altında Bisiklet Buluşması II – 25/28 Ekim
Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Gökova Pedallarımın Altında Bisiklet buluşmasının ikincisi bu yıl daha geniş katılımla 25 Ekim Cumartesi günü Akyaka’dan başlayan ve 28 Ekim Pazar günü Marmaris’te sona eren organizasyonun sponsorları arasında Marmaris Belediyesi de yer aldı. Organizasyonun Marmaris ayağına teknik destek sağlandı.
 
19. Marmaris Yarış Haftası - 25/31 Ekim
19. Marmaris Yarış Haftası Marmaris Belediyesi, Koç Allianz Sigorta ve Netsel Marina ana sponsorluğunda düzenlendi. Yıllardır süregelen ilginin bu sene de devam ettiği yarışlarda 100’ün üzerinde tekne ve 1000’e yakın yarışmacı yer aldı
 
Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları - 29 Ekim
Cumhuriyet’in kuruluşunun 85.inci yıldönümü Marmaris’te coşkuyla kutlandı. 2 gün boyunca düzenlenen kutlama törenlerine çok katılımın olduğu gözlendi. Kutlamalar ilk olarak 28 Ekim günü gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Aynı gün binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen “Cumhuriyet Yürüyüşü” ile devam etti. Kutlamaların en fazla katılım ve coşkuyla gerçekleşen etkinliğinde, dev bir kortej oluşturan kalabalık ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk resimleri ile Atatürk Meydanı’na kadar yürüdü. Vatandaşların sabahın erken saatlerinde şehir stadını doldurduğu törende, gösteriler büyük bir ilgiyle izlendi. 85.inci yıl kutlamaları akşam saatlerinde Aksaz Askeri Bandosu tarafından verilen konser ve Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen havai fişek gösterileri ile son buldu.
 
Marmaris Bisiklet Buluşması – 29 Ekim
Marmarisli gençlere bisiklet sporunu sevdirmek için düzenlenen ve 100’e yakın gencin katıldığı “Bisiklet Buluşması” Cumhuriyetimizin 85. yılını kutladığımız 29 Ekim günü gerçekleştirildi. Marmaris Belediyesi de etkinliğe katkı sağlayan kurumlar arasında yer aldı.
 
 
Büyük Önder Anıldı - 10 Kasım
Ulusal Kurtuluş Savaşımızın Önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu yüce Atatürk aramızdan ayrılışının 70.inci yıldönümünde Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan anma töreni saat 09.05’da sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşuyla devam etti. Anma törenlerinin teknik organizasyonu Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi.
 
Çocuk Hakları Haftası -17 Kasım
Çocuk Hakları Haftası nedeniyle, Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla Ayvalık Sanat Derneği tarafından sergilenen “Bir varmış, bir yokmuş” adlı tek perdelik çocuk oyunu 3 gün süreyle, günde 2 seans halinde sergilenerek yaklaşık 2 bin çocuk tarafındanücretsiz olarak izlendi.
 
 
Temiz Enerji Toplantısı – 21/23 Kasım 
Marmaris ve Almanya’nın Fürth şehri arasında 12 yıldır sürmekte olan “kardeş şehir” ilişkileri kapsamında önemli bir projeye daha imza atıldı. Toplantıya sadece Almanya’nın değil, Avrupa’nın da önemli enerji işletmeleri arasında yer alan ve temiz enerji konusunda uzmanlaşan Infra, Sunlıne ve Solid isimli kuruluşların üst düzey yöneticileri ve uzmanları ile Fürth şehrinden yetkililer katıldı. Toplantıların tüm organizasyonu müdürlüğümüzce gerçekleştirildi.
 
Öğretmenler Günü Kutlandı – 24 Kasım
Ulu Önder Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ne seçilişinin yıldönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü, ilçe genelinde düzenlenen çeşitli törenlerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında Atatürk Anıtı’nda çelenk töreni düzenlenirken, Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da belediye sınırları içerisinde yer alan okulları ziyaret etti. Belediyemizce törenlere teknik destek verildi.
 
Seyahat Acentelerine Teşekkür Gecesi – 25 Kasım
Turizmin görünmez kahramanları acente sahipleri ve çalışanları, Marmaris Belediyesi tarafından verilen kokteylde biraraya geldi. Yorucu geçen turizm sezonunun ardından acentecilerimize teşekkür amacıyla düzenlenen gecede Belediye Başkanı Ali Acar acente yöneticilerine çeşitli hediyeler sundu.
 
Dünya Engelliler Günü’nde Anlamlı Etkinlik – 3 Aralık  
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Marmaris Şubesi ve Marmaris Belediyesi işbirliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir yürüyüş düzenlendi. Marmaris Belediyesi önünde toplanan kalabalık grup, ellerindeki dövizlerle Atatürk Meydanı’na kadar yürüdü, anıta çelenk sundu.
 
Kurban Bayramı Kutlaması – 8 Aralık
Bayramlarda geleneksel hale getirilen bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı’nın 2. gününde Yüzme Eğitim Merkezi’nde düzenlendi. Bu törene katılan yaklaşık 500 konuğa çeşitli ikramlar yapıldı, geçmişteki bayramlaşma geleneği yaşatılmaya çalışıldı.
 
 
Rehabilitasyon Merkezlerine Ziyaret - 30 Aralık
Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR, yeni yıl dolayısıyla Marmaris ilçe sınırları içerisinde bulunan özel eğitim merkezlerini ziyaret etti. Özel eğitim merkezlerinde eğitim gören çocuklarla sohbet eden Başkan ACAR, çocuklara hediye dağıttı.
 
 
Devedaşı / Marmaris Yazıları - Aralık
Marmarisli emekli Türkçe Öğretmeni ve köşe yazarı Duran ERGÜL tarafından yerel gazeteler için yazılan ve yayınlanan yazılar Marmaris Belediyesi tarafından “Devedaşı – Marmaris Yazıları” adlı kitapta toplandı. Kitabın basımı Aralık ayında belediyemiz tarafından “kültürel yayınlar” kapsamında gerçekleştirildi. 2000 adet basılan kitap Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından dağıtıldı.
 
Hastane Ziyaretleri
Marmaris Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR ve Halkla İlişkiler birimi görevlileri Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi Marmaris’te bulunan hastanelerde yatan hastaları ve çalışan personeli ziyaret etti. Çocuklara hediyeler dağıtan görevliler, bayramı hasta yatağında karşılayan vatandaşlara ve nöbetçi personele de çikolata armağan etti.
 
Haber Bültenimiz 4 Yaşında
Marmaris Belediyesi Haber Bülteni yayın hayatında 4.üncü senesini doldurdu. Bülten; Belediyenin tüm çalışmalarını takip ederek vatandaşlara bilgi aktarırken ilçemizdeki sosyal ve kültürel hayatı da yakından izleyerek okurlarına yansıtıyor. Haber bültenimiz aynı zamanda İzmir, Ankara ve İstanbul gibi Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşayan Marmarisseverlere de postalanarak Marmaris’in daha etkin tanıtılmasına katkıda bulunuyor.  Her ay 2500 adet basılarak tüm kamu dairelerine, işyerlerine, bankalara ve alışveriş merkezlerine dağıtılan haber bülteninin bir bölümü ilçe belediyelere gönderilmiş, bir bölümü ise ücretsiz abonelik sistemiyle vatandaşların adreslerine posta yoluyla ulaştırılmıştır.
 
Yerel Tarih Bülteni
Asırlar boyu çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Karya bölgesi ve güzel Marmarisimiz’in özellikle Cumhuriyet dönemi ve sonrasına ait tarihini kayıt altına almak amacıyla Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından başlatılan Yerel Tarih Bülteni çalışması 33.üncü sayısına ulaştı.
 
Marmaris Belediyesi Web Sayfası
Belediye Başkanlığımızın dünyaya açılan penceresi www.marmaris.bel.tr adresinde hizmet veren web sitesinde geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Belediyemizin yapmış olduğu faaliyetler vatandaşlarımıza günlük olarak duyurulurken, bunun yanısıra Belediyenin diğer birimleri hakkında da bilgiler verildi. 2008 yılında sayfada faaliyet raporlarına ve kültürel yayınlara pdf formatında yer verilirken, tanıtıcı filmler için de özel bölüm açıldı.
Çözüm Masası
Vatandaşların şikayetlerine neden olan sorunları en kısa zamanda çözmek amacıyla oluşturduğu “Çözüm Masası” 2008 yılında da halka hizmet vermeye devam etti. Görevliler vatandaşların yazılı ve sözlü (telefon, faks, posta, e-mail, dilekçe) olarak Belediyeye ilettikleri şikayet ve istekleri anında cevaplandırıldı ya da çözüm için ilgili birimlere aktarıldı.

Tanıtım ve Reklam Çalışmalarına Destek
Ulusal çaplı firmaların Marmaris’te gerçekleştirdikleri organizasyonlara destek verildi. Volkswagen, Arçelik, DM Partner, Nutella, Coca-Cola gibi değişik alanlarda faaliyet gösteren büyük firmaların programları dahilinde ilçemizde yürüttükleri tanıtım programlarına destek olunarak Belediyemize gelir sağlanırken, şehir hayatına da hareket getirildi.
 
Amfi Tiyatro Etkinliklerine Destek
Yaz ayları boyunca Amfitiyatro’da düzenlenen pek çok konsere ve yardım amaçlı sanatsal etkinliğe destek sağlandı. Okulların mezuniyet törenleri, şenlikleri, yılsonu gösterileri gibi Amfitiyatro’da organize edilen çeşitli etkinliklerde personel ve malzeme yardımı birimimiz imkanlarıyla gerçekleşti.
 
Marmaris Belediyespor organizasyonlarına katkı
Marmaris Belediyespor çatısı altında faaliyet gösteren tüm branşlara destek verildi. Yüzme Eğitim Merkezi, Kapalı Spor Salonu ve Alt Yapı Tesisleri’ndeki her türlü ödül töreni ve sportif faaliyet organizasyonlarında aktif görev alındı. Koordinasyon çalışmaları yürütüldü. Basın bültenleri hazırlandı.  
 
 
Başkanlık Makamına Ziyaretler
Yıl boyunca Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR’ı makamında ziyaret eden tüm konukların fotoğraf çekimleri, görüntülenmesi, çeviri hizmetleri, hediye, plaket, hatıra eşya sunumları ve ziyaretlerin basın duyuruları Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri tarafından yapıldı.  
 
Basın Toplantıları
Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen sosyal, sportif ve sanatsal etkinlikler öncesi veya gündem konularıyla ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın toplantıları organize edildi.
 
 
Arşiv Çalışması 
Ulusal ve yerel basın yayın organlarının görsel ve yazılı yayınları düzenli olarak takip edilip, belediyemiz ve ilçemiz ile ilgili haberlerin arşiv çalışması düzenli olarak yapılmıştır. Ayrıca belediye ve belediyeye bağlı birimlerin faaliyetleri de fotoğraf ve video kayıtlarıyla düzenli olarak arşivlenmiş, ulusal ve yerel basından gelen talep doğrultusunda da oluşturulan bu arşiv paylaşılmıştır.
Fen İşleri Müdürlüğü
 
A – İmar Uygulamaları
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne imar işleri ile ilgili çalışmalar çerçevesinde   1000’e yakın evrak girişi olmuştur. Bunların 111 adeti imar durum belgesi talebi olup, belgeler düzenlenip ilgililerine verilmiştir. 7 adet yola terk, 18 adet birleştirme ve ayırma gibi konular 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliğine uygun olarak titizlikle incelenerek uygulaması yapılmıştır. 30 Adet inşaat ruhsatı ve 49 adet tadilat ruhsatı düzenlenmiştir. Ayrıca 71 adet yapı kullanma izin belgesi ve 14 adet yanan yıkılan bina formu düzenlenerek tüm işlerin arazi kontrolleri teknik personelimizle titizlikle yapılarak bürokratik işlemleri hızla tamamlanmıştır.
 
Yapım İşleri
- 2008 Yılı içerisinde 63 adet ihale dosyası hazırlanıp, ödeme evrakları yapıldı.
- 60. ve 208. Sokakların sokak aydınlatması yapım ihalesi ve Uzunyalı sahil yolu düzenlenmesi ihaleleri yapıldı.
- General Mustafa Muğlalı Caddesi’nin 2006 yılında büyük bir bölümü alt yapı çalışmaları ile bozulmuş olup, bozulan kısmının üst kaplaması yine aynı yıl içerisinde projelendirilerek yapılmıştı. 2008 yılında caddenin geri kalan kısmı ve 159. Sokak’ın sonuna kadar üst kaplamasının yenilenmeyen diğer kısmı belediyemiz ekipleri ile projesine uygun olarak otopark yerleri, yaya yolları, yaya geçitleri, kavşak düzenlemeleri, trafik işaretlemeleri yapıldı. Caddenin sonunda Şükriye Erden Kavşağının trafik düzenlemesi, aydınlatması, dekoratif süs havuzu, yaya yollarına bitki tünelleri yapılarak kent kullanımına açıldı.
- Kent merkezinin yeniden yapılandırılması çalışmaları ile başlanılan 60. Sokak, kullanımı gereği tek yön olması sebebiyle tek şerit olarak yol düzenlemesi yapıldı. Sokak içerisinde otopark yerleri ve kaldırımları yeniden düzenlenerek yörenin ağacı olan sığla ağaçları belirli aralıklarla dikilerek süslendi, sokak aydınlatmaları ile elektrik hatları yine belediyemizce yeraltına alındı. Yine su ve kanalizasyon şebekeleri yenilendi. Sokak içerisinde yol çalışmalarında halen daha fosseptik çukurlarının kapatılmadığı tespit edilerek, tespiti yapılan yerler çevre sağlığı düşünülerek dolduruldu ve kanalizasyon hatları sağlıklı bir şekilde sisteme tekrar bağlandı.
- Kent genelinde dört senedir hızla devam etmekte olan yağmur suyu toplama kanalları, mühendislik hesapları yapılarak projelendirilen ve ıslahları tamamlanan derelerin çevre düzenlemeleri, yaya ve trafik yolları; 152. Sokak, 141. Sokak, 135. Sokak, 139. Sokak belediyemizce tasarımı yapılarak yerinde tamamlandı.
- Kentimizin eğlence ve turizm merkezi olması sebebiyle, bu kullanımına uygun olarak kent mobilyası sayılan aydınlatma direkleri, dere korkulukları, çiçek çitleri, oturma grupları vb. bir çok kent mobilyası belediyemizce seçilen canlı ve yöremize ait bitki ve çiçek renkleriyle boyanarak, yenilenen kent kimliğine ve kentin kullanımına uygun bir çehreye kavuşması sağlandı. Çalışması yapılan alanlar:
- Ulusal Egemenlik Caddesi; aydınlatma direkleri, dere korkulukları, oturma
grupları,
- Kubilay Alpugan Caddesi; aydınlatma direkleri,
- Atatürk Caddesi; aydınlatma direkleri, çiçeklik çitleri,
- Yeni Kordon Caddesi; aydınlatma direkleri, yol kapatma babaları,
- Kemal Elgin Bulvarı; bulvar ortasında bulunan yol ayırma demirleri, yol kapatma babaları,
- Sinan Dere’nin korkulukları, dere çevresinde bulunan dekoratif aydınlatmalar (158. Sokak, 152. Sokak, 141. Sokak, 138. Sokak),
- Çarşı içerisi 51. Sokak, 49. Sokak, 47. Sokak, 45. Sokak, 42. Sokak, 40. Sokak, 38. Sokak, 44. Sokakta bulunan dekoratif aydınlatmalar ve tüm demir aksamlar,
- 128. Sokak yağmur suyu toplama kanalı korkulukları,
- 230. Sokak, 170. Sokaktan İnönü Caddesine kadar devam eden yağmur suyu toplama kanallarının boyamaları belediyemizce yapılmıştır.
- Uzunyalı sahil yürüyüş yolunun düzenlenmesi: Kent bütününde belediyemizce yürütülmekte olan rehabilitasyon         çalışmaları kapsamında Uzunyalı sahil yürüyüş yolu imar planındaki yerine alındı. Bu şekilde sahilde genişleme sağlanmış olup bu çalışma ile birlikte alt yapı çalışmaları, sokak aydınlatmaları, imar planına uygun yapılaşma sağlanarak, dekoratif kaplama malzemeleri ile yürüyüş yolu yenilendi.
 - Kent genelinde uzun süreli kullanımların sonucu veya değişik kurumların altyapı bakım onarım çalışmaları ile bozulan irili ufaklı bir çok yol, kaldırım onarımları belediyemizce yapıldı.
- Kemal Seyfettin Elgin Bulvarının, Emniyet Kavşağından başlanılarak, Sinan Dereye gidiş istikameti trafik yolunun bozulan kısımları belediyemizce yenilendi, aynı yolun dönüş şeridinin de bakım onarımları belediyemizce yapıldı.
 
İtfaiye Müdürlüğü
 
İtfaiye teşkilatımız kuruluşundan bu yana sürekli yenilenmiş, personeliyle birlikte her türlü ihtiyaca cevap verecek hale gelmiş olup, gece gündüz göreve hazır durumdadır. İtfaiye teşkilatımız 2 vardiya halinde 24 saat görev yapmaktadır.
Yıl içinde ilçemizde aşırı yağıştan dolayı meydana gelen seldeki zararın en aza indirgenmesi için gerekli çalışmalar yapıldı. Ayrıca ilçemizin sel geçen cadde, sokak ve kaldırımları yıkandı ve temizlendi.
Ayrıca turizm beldesi olan ilçemizin bütün cadde ve sokakları sezon başlamadan önce yıkanmış ve yıkama işleri belirli zamanlarda diğer işler aksatılmadan gece gündüz düzenli bir şekilde devam ettirilmiştir. Bütün bu işlerin yapılması esnasında çıkabilecek yangına karşı 2 itfaiye aracımız tam teçhizatlı olarak hazır bir şekilde bekletilmiştir.
İtfaiye teşkilatımız yıl içinde 54 yangına anında müdahale ederek en kısa zamanda kontrol altına almıştır. Orman yangınları, orman ekipleriyle ortaklaşa çalışmamızın sonucunda başlangıçta söndürülmüştür. Otel motel apart ve bunun gibi iş yerlerine İtfaiye ile ilgili ders ve diğer konularda yardımcı olunmuştur.
Trafik kazalarında kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere alınmış olan kurtarma seti her an hazır bulundurulmuştur.
 
 
Hukuk İşleri Servisi
 
Muğla İdare Mahkemesi nezdinde 2008 yılı içinde Belediyemizce, İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliğine, Kıyı Kanununa, 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe, Kabahatler Kanununa, Çevre Kanununa muhalefet etmeleri sebebiyle gerekli işlem tesis edilmiş olup bu işlemlerin iptali istemiyle toplam 53 dava açılmıştır. Bu davalardan 5 adedi 25.07.2006 tarihli Kültür ve Turizm Bakanlığınca onanan Marmaris 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali istemiyle ilgili kişilerce açılan davalardır.
 
25 07.2006 tarihli Kültür ve Turizm Bakanlığınca onanan Marmaris 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali istemiyle Danıştay nezdinde ilgili kişilerce 2008 yılı içinde 5 adet dava açılmış olup, bu davalar halen derdesttir. 25 07.2006 Tarihli Kültür ve Turizm Bakanlığınca onanan Marmaris 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali istemiyle Danıştay nezdinde bir kısmının iptali istemiyle belediyece de dava açılmış olup, bu davada halen derdesttir.
Marmaris 1.Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde belediye eski geçici işçileri tarafından çalıştıkları dönemlere ait zorunlu tasarruf teşvik kesintileri, yıllık ücretli izin alacaklarının, fazla çalışma ücretlerinin, genel tatil, resmi ve milli bayramlarda çalıştırma, kıdem ve ihbar tazminatlarının eksik yada hiç ödenmemesi sebebiyle 2008 yılında 42 adet yukarıda sayılan alacaklarının ödenmesi ve işe iade talebiyle davalar açılmış olup; bunlardan 17 adeti derdesttir, 25 adeti ise davalarının kısmen yada tamamen kabulü şeklinde karara çıkmış olup; işçi alacakları icra takibiyle tahsil edilmiş ve bu dosyalar Yargıtay nezdinde   temyiz edilmiştir. Marmaris 1.2. ve 3. Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde 3 adet tapu iptal davası, 3 adet yıkım nedeniyle tazminat talepli, 1 adet müdahalenin meni, 3 adet kamulaştırmasız el atma, 1 adet kamulaştırma nedeniyle tapuda ferağ ve tescil, 1 adet de munzam zararın tazmini talepli dava derdesttir. Ayrıca Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde 2 adet izaleyi şuyuu, 2 adet tazminat, 1 adet tahliye, 1 adet kira alacağının tespiti davası derdesttir.
2008 Yılında 24 adet Muğla İdare Mahkemesi dosyası Danıştay nezdinde temyiz edilmiştir. 
Aydın Vergi Mahkemesinde ilgili Meclis kararımızca belirlenen eğlence vergisinin ve Belediye Meclis kararının iptali istemiyle 2 adet dava açılmıştır.
Marmaris Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde 1 adet meslekten men talepli, 1 adet görevi ihmal iddiası ile derdest olan toplam 2 adet kamu davası derdesttir. Ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında Belediyemizce tesis edilen işlemlerin iptali talepli 22 adet dava Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde açılmıştır. Marmaris Asliye Ceza Mahkemeleri nezdinde 24 adet kamu davası derdesttir. 
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde 1 adet ve Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde 1 adet dava derdesttir.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı Makamına 37 adet mühür fekki suç duyurusunda bulunulmuştur.
Marmaris Belediyesi Hukuk İşleri Servisine havale edilen Mahalli İdareler, İçişleri Bakanlığı, Kaymakamlık, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazışmalar ile vatandaş dilekçelerinin cevabi yazıları servisimizce hazırlanmıştır.
 
 
Mariç Belbir
           
Mariç-Belbir’in 2008 yılı bütçesi 16 milyon YTL. olup, bu bütçenin yatırımlar bölümünde Marmaris’te yapılacak yatırımlar için yaklaşık 2.322.000 YTL. ödenek ayrılmıştır.
 
1- İskan ve Toplum Refah Hizmetleri
 
1.1. Birliğin su dağıtım sistemi işletme ve bakım ekipleri faaliyeti şöyledir.
Ana su borusu toplam giderilen arıza sayısı : 172
Abone bağlantısı toplam giderilen arıza sayısı: 965
Diğer toplam faaliyetlerin sayısı: 249

Toplam faaliyet sayısı:1386Hat yenileme (m) : 700

 

2- Çevre Koruma Hizmetleri
 
 
2.1.             Beldibi Deresi 0+238,88-1+005,45 Km’ler Arası Dere Islah Çalışması
 
Beldibi Deresi 0+238,88-1+004,45 Km.ler arası dere ıslah çalışması birliğimiz tarafından DSİ verilerine ve 1992 yılında Marmaris Belediyesine sunulan projelerden yola çıkılarak ve arazide yapılan çalışmalar sonucu projelendirilerek 10/10/2008 tarihinde ihale edilmiş, yüklenici firma ile 04/11/2008 tarihinde sözleşme imzalanmış, 06/11/2008 tarihinde çalışmalara başlamış olup 05/03/2009 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır.
Yapılan hesaplamalar ve her yıl meydana gelen taşkınlardaki gözlemlerimiz sonucu, mevut ortalama 3,50 m genişliğindeki ve 1,50 m yüksekliğindeki taş duvardan imal edilmiş kesitin Q500=93,00 m3/sn lik 500 yıllık debiyi geçirmekte yetersiz kaldığı ve taştığı görülmüştür. Taşkınları ortadan kaldırmak amacı ile ihale kapsamında, 7,00 m genişliğinde 2,50 m yüksekliğinde, pürüzsüz yüzeyli beton kalıbı ile betonarme kanal inşaatına devam edilmektedir.
 
2.1.1.       Sinandere Ve Yan Kolları İnşaatı
DSİ’nin 500 yıllık taşkın debisine göre Birliğimizce projelendirilerek, 16/10/2007 tarihinde ihale edilen, 16/11/2007 tarihinde işyeri teslim edilerek yapımına başlanan, 851.196,04 YTL keşif bedelli Sinandere ve Yan kolları Islahı İnşaatı, L=865,63 m uzunluğunda, 2,00 m yüksekliğinde ve 5,00 m genişliğinde, L=302,52 m uzunluğunda, 1,20 m yüksekliğinde ve 1,50 m genişliğinde ve L=55,00 m uzunluğunda, 1,50 m yüksekliğinde ve 2,00 m genişliğindeki betonarme yağmursuyu dere ıslah çalışmaları 2008 yılında sona ermiştir.
 
 
2.3. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Genel faaliyet bilgileri
Katı atık düzenli depolama tesisine, Mariç-Belbir üye belediyelerinden, çevre belediyelerden ve köylerden gelen evsel atıklar kabul edilmektedir. Tesisin işletilmesi, Çevre ve Orman Bakanlığının ilgili yönetmelik ve genelgelerine uygun olarak yapılmaktadır. 2008 Yılında gerçekleştirilen hizmet alımı kapsamında; evsel atığın kabulü, atığın serilmesi, ötelenmesi, kompaktörle sıkıştırılması, günlük örtü tabakasının stok sahasından taşınması ve serilmesi, tıbbi atıkların kabulü ve gömülmesi, gaz bacalarının yerleştirilmesi, saha içerisindeki yolların bakımı ve çevre temizliği, yeşil alanların bakımı, sızıntı suyu arıtma tesisinin işletilmesi, larva ve uçkun mücadelesi, istenilen sayıda teknik personel ve iş makinelerinin bulundurulması gibi işler birliğimiz kontrolünde yüklenici firma tarafından gerçekleştirilmiştir. Birliğimize ait 1 adet çevre mühendisi ve 5 adet teknik ve bakım personeli olarak üzere toplam 6 kişi çalışmaktadır.
 
2.4. Atık kabulü:
Katı atık düzenli depolama tesisimize sadece evsel katı atıklar ve ambalaj atıkları kabul edilmiş olup, inşaat hafriyat atıkları, tehlikeli atıklar ve sıvı atıklar kabul edilmemiştir. Tesis yaz aylarında 24 saat, kış aylarında ise 07:00-18:00 saatleri arasında bölgemize hizmet vermiştir. Şüpheli araçlar, tesise kabul edilmeden önce radyoaktivite ölçüm cihazımızla kontrol edilmiştir. Tesise gelen araçların kayıt, kabul ve tartım işlemleri birlik tarafından her atık aracına verilen barkod kartlarının okutulması ile gerçekleştirilmiş olup, gelen atık miktarı, plaka, kurumu, tesise giriş ve çıkış saatleri de sayısal olarak kayıtlara geçirilmiştir. Kantardan her gün alınan kayıt bilgileri düzenli olarak birliğimizce işlenerek kurumların ve işletmelerin atık miktarları günlük ve aylık olarak takip edilmiş, aylık raporlar oluşturulmuş ve üye belediyelerimize düzenli olarak gönderilmiştir.
 
2.5. Yüklenici tarafından sahada kullanılan makine ve ekipmanlar
§         Bomag BC 70 RB Landfıll Kompaktör
§         Cat D6 Dozer
§         Leibherr 932 Ekskavatör
§         26 tonluk çift dingilli damperli kamyon
§         Sırt tipi ulv ilaçlama cihazı
 
          
 
 
 
2.5. Ambalaj Atıkları Ayırma Tesisi
Katı atık düzenli depoma sahası içerisinde, 2005 yılı sonunda faaliyete geçen Çevre ve Orman Bakanlığından Toplama Ayırma Tesisi Lisansı bulunan 10 ton/vardiya kapasiteli ambalaj atıkları ayırma tesisi de 2008 yılı içerisinde de faaliyetini sürdürmüştür.
 
2.6. Sızıntı Suyu Bertarafı:
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğindeki sızdırmazlık şartlarına göre inşa edilmiş olan lotlarımızda oluşan sızıntı suları lot içerisindeki drenaj sistemi ile toplanmakta ve kollektör vasıtasıyla arıtma tesisine ulaştırılmaktadır. Oluşan sızıntı sularının ölçümü, günlük olarak yapılmış ve bununla ilgili veriler kayıt altına alınmıştır. Yaz aylarında sızıntı suyunun çok büyük miktarı depolanan evsel katı atığın kompaktörle sıkıştırılmasından kaynaklandığı ve kış aylarında ise yağışların artmasıyla süzülen ve depolanan evsel katı atık ile temasa geçen ve karışan yağış suları sızıntı suyu miktarını ciddi olarak arttırdığı görülmüştür. Sızıntı suyu debisini arttırmamak amacı ile belediyelerimize ait çöp araçlarının kazanlarının yıkanmasına Ocak 2006 tarihinde son verilmiştir. Yaz aylarında yöremiz iklim koşullarından faydalanılarak tüm sızıntı suları 1 nolu lota geri çevrilmekte ve fıskiyeler aracılığı ile örtülmüş çöpün üzerine püskürtülerek, buharlaştırma işlemine tabi tutulmuştur. 2008 Yılının kurak geçmesi nedeni ile kış aylarında buharlaştırma işlemine devam edilmiştir. Mevcut geri devir pompasının yetersiz kalması nedeni ile yeni bir santrifüj pompa satın alınarak devreye alınmıştır.
 
Ayrıca 2003 senesinde işletmeye alınan fakat yanlış depolama teknikleri uygulanması sonucu çalışamaz duruma gelen, işletme sürecinde sıkıntı yaratabilecek sızıntı suyu drenaj hatlarının tıkanmadan sağlıklı çalışabilmesi, işlevini sürdürebilmesi için söz konusu hat güzergahları kazılmış, üzerindeki gereksiz toprak tabakası kaldırılmış, boru altlarına ve üstlerine ilave çakıllama yapılmıştır.
    
2.7. Depo Gazlarının Bertarafı
Depolamaya yeni başlanıldığı için tesisimizde gaz ölçümleri yapılmamıştır. Marmaris Katı atık depolama projesinde öngörülen gaz oluşum oranı 17 m3/ton/sene kabul edilmiştir. Proje kapsamında bu cihazların alımına gidilmesi öngörülmektedir.
Gaz toplama bacaları kullanılan lot içerinde, çöp depolaması sırasında inşa edilmekte olup 40 m ara ile etki alanlarının birbirinin içerisine girmesi şeklinde yerleştirilmekte, 60 cm çapında 2*2 cm elek telinden oluşturulan dairesel kafes içerisine, Ø 90 mm delikli hdpe boru yerleştirilmekte, boru ve kafes tel arasındaki boşluk 22 numara çakıl ile doldurularak imalat tamamlanmaktadır. 2008 Yılı içerisinde de çöp dolgusu yapılan bölgelerin gaz bacaları tamamlanmıştır.
Proje kapsamında 1 nolu lotun depolama ömrü tamamlandığında aktif gaz toplama tesisatı döşenilmesi ve oluşacak gazın yakılarak bertarafı düşünülmektedir.
 
 
 
2.8. Atığın Tesis İçinde Lotlara Taşınması, Boşaltılması, Yayılması, Sıkıştırılması, Depolanması Ve Kontrolü.
 
Çalışılan hücre üzerinde evsel katı atığın döküm noktasını gösterir trafik konileri ve uyarı levhalarıyla araçlara yönlendirme işaretleri yerleştirilmiştir.
 
Çöp araçları çalışılan hücreye kabul edilmeden önce, aracın kazanında oluşan çöp suları döküm platformunu bozmaması için boşaltma ünitesinde tahliye edilmektedir. Atık depolama yüksekliği 5 m olarak belirlenmiş olup, çalışılan hücrenin bitim noktasına dökülen evsel atıklar loder ile sıyrılarak şeve doğu ittirilmekte, landfill kompaktör ile yukarıdan aşağıya doğru 50 cm tabakalar halinde 3:1 şevle serilmekte ve en az 5 kez sıkıştırılarak depolama işlemi gerçekleştirilmektedir. Atık yoğunluğu 0,3 ton/m3ten sıkıştırma sonucunda 0,80 ton/m3 e çıkarılmaktadır. Günlük örtü tabakası ise 30 cm kalınlığında serilmekte ve hücre içindeki evsel katı atığın dış ortamla teması kesilmektedir. Çöp depolamasında geçirimsiz tabaka oluşturmamak için, çalışılan hücrenin önünde bulunan toprak tabakası alınarak hücrenin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi sağlanmıştır. 
 
Fazla toprak dolgunun sıyrılması ve üst örtü yapımı.
Sahaya kabul edilen evsel katı atık araçları, lotun çalışılan hücresine yüklenici firmanın saha sorumlularınca yanaştırılmakta ve kontrollu olarak atığın boşaltımı sağlanmış ve günlük olarak depolanan atığın üstü örtülmüş, görüntü kirliği yaratan unsurlar da (naylon poşetler vb.) gün boyu toplanmıştır.
 
 
Çöpün sıkıştırılması ve geçici örtü tabakası oluşturulması
Ulaşım yollarında evsel katı atık toplama araçlarının lot çıkışlarında lastikleri ile taşıdıkları toz, toprak, çamur ve çöp artıkları beton yollarımızı kirletmiş ve bunlar günlük olarak yüklenici firmamız tarafından süpürülüp temizlenmiştir.
 
2.9. Yeraltı ve Yüzeysel Suların Kontrolü
Yer altı sularının lotlara ve stabilizasyon havuzlarına ve kimyasal arıtma tesisine zarar vermemesi için drenaj sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem tesislerin altındaki tüm yer altı sularını toplayıp tesis yanındaki dereye deşarj etmektedir. Ayrıca tesisten kaynaklanan herhangi bir sızıntı olup olmadığının kontrolü için 25 m derinliğinde gözlem kuyuları açılacak olup, buradan sıklıkla alınacak numunelerle yeraltı sularına tesisten kaynaklı kirlilik olup olmadığı kontrol edilecektir. Tesisi çevreleyen kafa hendekleri yüzeysel suları toplamakta ve lotların içersine girmesini engellemekte olup trapez kesitli ve beton kaplamalı olarak inşa edilmiştir
 
2.10. Peyzaj Çalışmaları
Tesis içerisindeki yeşil alanlara zemine ve iklime uygun ağaç ve bitkiler dikilmiştir.        Hizmet alımı kapsamında mevcut ağaçların bakımı yüklenici firmanın 1 bahçıvanı tarafından yürütülmüştür. Ağaç dikme etkinliği ve yeşillendirme çalışmaları
 
2.11. Sinek ve Haşarat Mücadelesi
Sabah ve akşam saatlerinde olmak üzere çöpün açık olduğu noktalara günde iki sefer sırt ulv cihazı ile uçkun karasineğe karşı ilaçlama yapılmıştır.
 
2.12. Depolanan atık miktarının sahada ölçülmesi
Hizmete açılan 1 nolu lotta depolanan çöp miktarı, her üç ayda bir elektronik ölçüm cihazı ile ölçülmesine başlanmıştır. 2008 Yılı içerisinde 3 aylık periyotlar halinde toplam 4 ölçüm yapılmıştır.
 
2.13 Diğer Belediyeler ve Resmi kurumlar Tarafından Tesisimize Yapılan Ziyaretler:

2008 Yılı içerisinde tesisimizi ülkemizden 10 belediye ve yurtdışından 2 firma ziyaret etmiştir. Gelen ziyaretçilere tesisle ilgili deneyim ve bilgiler aktarılmıştır.

 

 IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
A-    ÜSTÜNLÜKLER
 
1- Yönetimin iradesi ve kararlılığı.
2- Yönetimin müdür ve amirlere yetki kullanma özgürlüğü tanıması.
3- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iyi iletişim.
4- Gelirlerin düzenli kayıt altına alınması ve alacakların disiplinli takibi ile gelirde hızlı artış.
5- Turizm sektörünün yakından takibi, sorunlara hakimiyet ve çözüm yolları arayan bir belediyecilik anlayışı.
6- Halkın hizmet memnuniyeti.
7- Norm kadro çalışmasının tamamlanmış olması.
8- Hizmet satın alınmaya başlanması.
9- Sosyal, şeffaf, üretken ve halkla tüm iletişim kanallarını açık tutan belediyecilik anlayışının ön planda olması.
10- Sivil Toplum Kuruluşları ile iyi iletişim.
11- Yönetimde katılımcı anlayış.
12- Belediye gayrimenkul envanterinin çıkarılmış olması.
13- Yönetimde karar alma mekanizmasının en hızlı şekilde işletilmesi.
14- Çocuklara ve gençlere spor tesisleri yoluyla geleceğe yönelik yatırım yapılması.
15- Şehrin çevresinin Milli Park sınırlarıyla çevrilmiş olması ve mevcut sınırlar dışına taşma imkanının kalmaması, imar revizyon planının disiplinli uygulanması ile şehrin orta vadede (5-10 yıl) genel görünümünün olumlu şekilde değişim yolunun açık olması.
16- Belediyenin İmar Kanunu uygulamalarında ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması konularında disiplinli ve kararlı tavrının kamuoyundan da artarak destek görmesi.
17- Turizmcilerimize fuarlar ve diğer organizasyonlarda tanıtım konusunda yeterli malzeme ve teknik bilgi sağlayacak uzman bir ekibin oluşturulması.
18- Gerek kardeş şehirler gerekse turizm potansiyeline sahip yabancı şehirlerle dış ilişkilerimizin sağlam temellere oturtulup başta turizm olmak üzere kültür, sanat, spor ve sosyal ilişkilerde artan bir ivme sağlanması.
19- Belediye sınırları içerisindeki eğitim kurumları ile sağlıklı iletişim kurularak okullarımızın fiziki ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve sportif etkinliklere katılımlarına destek sağlanarak çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatında aktif rol oynanması.
 
B-    ZAYIF YÖNLER
 
1- Hizmet binasının yetersiz, eski ve kullanışsız olması.
2- Teknik personel eksikliği.
3- Makine, teçhizat ve donanım eksikliği.
4- Personel ödüllendirme sisteminin olmaması.
5- Personel arası ücret dengesizliği.
6- Modern arşiv ve veri eksikliği.
7- Kamu arazilerinin geçmiş yıllarda gelişigüzel kullanılması nedeniyle bugün ihtiyaç duyulan tesislere yer bulunamaması.
8- Sosyal tesis eksikliği (kültür-kongre merkezi, tiyatro salonu, gençlik merkezi, spor alanları).
9- Şehrin 1980 sonrasında hızlı ve çarpık büyümesi, halkın yılar boyunca kişisel çıkarlardan kaynaklanan istenmedik alışkanlıkları.
10- Çarpık yapılaşmanın ve plansız büyümenin günümüzde ortaya çıkardığı trafik sıkışıklığı.
11- Mali kaynakların yetersizliği.
12- Personel sayısının kış nüfusuna göre belirlenmiş olması ve yaz aylarında yetersiz kalması.
13- Hizmet birimlerinin makine, teçhizat eksikliği.
14- İşyeri sitelerinin olmaması ve normalde şehir dışında bulunması gereken bazı işkollarının şehir merkezinde yapılanmış olması (tüp deposu, su firmaları, nakliye firmaları, mobilyacılar, inşaat vb).
15- Memurlar tarafından yapılması gereken işlerin işçiler eliyle gördürülmesi.
16- Engellilere yönelik tesis ve donanım eksikliği.
 
C- DEĞERLENDİRME 
 
2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren İmar ve Revizyon Planı son 2 yıl içerisinde şehrimizin geleceğe yönelik düzenlenmesinde ve imarla ilgili çalışmalarda en belirleyici unsur olmuştur.
 
İmar Kanununa aykırı durumdaki yapılarla mücadelemiz de ilgili birimlerimiz tarafından aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmüştür. Yasanın uygulanmasında halkımızın geneli kamusal amacı anlayıp gelecekte kent yaşamı için kazanımları öngörerek geçmişe göre daha istekli ve destekleyici olmuştur. İmar Revizyon planına göre yapılan düzenlemelerin önümüzdeki yıllarda ortaya çıkaracağı olumlu sonuçların İmar Yasasının uygulanmasını daha da kolaylaştıracağı tahmin edilmektedir.
 
Marmaris Belediyeler Birliği çatısı altında 2006 yılında başlatılan yağmur suyu kanallarının düzenlenmesi çalışmaları 2008 yılında da yoğun şekilde sürdürülerek su baskını-sel riski en düşük seviyeye indirilmiştir. Kanalların tamamlandığı bölgelerde en yoğun yağmurda dahi, mükemmel çalışan tahliye kanallarımız sayesinde gerek yağmur sırasında gerekse yağmur sonrasında hayatı etkileyecek bir olumsuzluk 2008 yılında yaşanmamıştır. Ancak, şehir merkezinde geçmiş dönemlerdeki yapılaşmanın ve altyapının karmaşıklığı bu sıkıntıların giderilmesi için en büyük engeli oluşturmaktadır. Merkezdeki su tahliye düzenlemesi de önümüzdeki dönemin önemli çalışmaları arasında yeralacaktır.
Bu arada, yapımı tamamlanan kanal boylarında çevre düzenlemeleri ile yürüyüş ve rekreasyon alanları da yaratılmış olup, bu alanların halkımız tarafından beğeniyle kullanıldığı izlenmektedir.
 
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yoğun çalışmalarıyla cadde ve sokaklarda parke taşı döşeme işi başta olmak üzere çeşitli iyileştirmeler yapılarak trafik araçlarının ve yayaların daha rahat hareketi sağlanmıştır. Ayrıca, yol yapım çalışmaları kesintisiz devam ettirilmiş, kaldırımların, caddelerin ve çevrenin düzenlenmesinde uluslararası standartlar yakalanmıştır. Kaliteli malzeme ve işçilik en ekonomik şekilde sağlanarak kent tasarımında uzun süre kalıcı olan çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
 
Bir turizm merkezi olan kentimizde turiste rahatsızlık veren işyerlerine karşı takip ve ceza işlemleri Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte disiplinli bir şekilde uygulanmıştır. Zabıta ekiplerimiz bu mücadelenin yanısıra gürültü kirliliğine karşı da denetlemelerini aralıksız sürdürmüş, halkımızın ve konuklarımızın huzurunu sağlamak için taviz vermemiştir. İstatistiklere göre belediyemize konut bölgelerinden ulaşan gürültü şikayetlerinde % 60 oranında düşüş yaşanmıştır.
 
İmar Planında yeşil alan ve park olarak görülen alanlarımızın düzenlenmesi % 90 oranında tamamlanmış olup yaklaşık 122.000 (yüzyirmiiki bin) metrekarelik yeşil alanımızın bakımı özenle gerçekleştirilmektedir. Son 5 yılda yapılan çalışmalarla kazandırılan yeşil alan miktarı 72.000 (yetmişiki bin) metrekareye ulaşmıştır.
 
Hizmet sıralamasında halkımızın sağlığı ön planda tutularak çalışmalar yürütülmüştür. “Her şeyin başı sağlık” anlayışıyla 2007 yılında hizmete giren çağdaş donanıma sahip yeni mezbaha binamız yıl boyunca güvenilir bir et kesim hizmeti vermiştir. İçinde en sağlıklı kesim teknolojisini barındıran yeni tesis gerek günlük et kesimlerinde halkımıza ve turistik tesislere en iyi hizmeti götürme, gerekse kurban bayramlarında eksikliği hissedilen kesim alanı görevini yerine getirme açısından geniş çevrelerden olumlu tepkiler almaya devam etmektedir.
 
Et gibi halk sağlığı açısından bu önemli unsurun yanısıra yeme-içme işletmeleri başta olmak üzere gıda üzerine çalışan işyerlerinin de sıkı denetimlerle temizlik ve sağlık konularına hassasiyet göstermeleri sağlanmıştır.
 
2008 yılı sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal anlamda Belediyemizin en yoğun çalıştığı yılardan birisi olmuştur. “Türkiye 6. Üniversite Spor Oyunları” 6500’e yakın katılımcı sayısıyla bugüne kadar ülkemizde gerçekleştirilen en geniş katılımlı sportif organizasyon olarak Nisan ayında Marmaris ve Muğla il merkezinde yapılmıştır. Belediyemizin teklifi ve sorumluluk üstlenmesiyle organizasyon yalnızca sportif bir etkinlik olarak kalmamış, çeşitli üniversitelerin sergiler açtığı, dans gösterileri sunduğu, deniz temizliği yaptığı çok yönlü bir şölene dönüşmüştür. Mayıs ayındaki Uluslararası Özel Sporcular Olimpiyatı Avrupa Basketbol Şampiyonası, 4. kez düzenlenen Denizcilik ve Bahar Festivali, Haziran ayındaki Avrupa Açık Su Yüzme Şampiyonası, 5. kez düzenlenen Ulusal Bale Günleri 2008’in diğer önemli etkinlikleri arasında yeralmıştır.
 
Daha önceki yılarda olduğu gibi Belediyemize ve Gençlik ve Spor Kulübümüze ait tesislerde tüm halkımızın, öncelikli olarak da çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapması için her türlü kolaylık sağlanmaya devam etmiştir. Marmaris’in bir “spor kenti” olması için amatör sporlara olan Belediye desteğimiz sürmüş, Marmaris Belediyespor Kulübü’nün halkımıza ve çocuklarımıza daha iyi ve daha yaygın hizmet verebilmesi için ihtiyaç gündeme geldiği dönemlerde destek olmak amacıyla Meclisimizde de gerekli kararlar alınmıştır.
 
Özetle, Marmaris’in kaliteli turizm yapılan, temiz, ilkeli, kültür-sanat-spor faaliyetlerine önem veren çağdaş bir kent konumuna gelmesi için başlatılan çalışmalar 2008 yılında da Belediyemizin esas faaliyet programını oluşturmuştur.
 
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 
 
İmar yasasına ve plana uygun olmayan yerlerin düzeltilmesi devam etmiş olup halkımızın büyük çoğunluğu ekiplerimizin çalışmalarına yardımcı olmuştur. Halkımızın geri kalan kesiminin de imar revizyonun planını tam olarak anlayabilmesi için gerekli bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürdürülmelidir.
 
Yine 2008 yılının önemli çalışmaları arasında yeralan gürültüyle mücadele başarıyla yürütülmüş olup, halkımızın beklentisi mücadelenin daha da arttırılarak gürültü kirliliğinin en alt seviyeye indirilmesidir. Bu amaçla ilgili birimlerin önlem alması ve çalışma programlarını talebe cevap verecek şekilde yapması önem taşımaktadır.
 
Turistleri rahatsız eden işletme veya kişilere karşı zabıta ekiplerimizin son 3 yıldır aralıksız süren mücadelesi de takdir kazanmış olup, sorunun tamamen ortadan kalkması için denetimlerin yanısıra halkımızın ve esnafın da kendi kontrol mekanizmasını geliştirmesine yardımcı olunmalıdır.
 
Kitle sağlığı açısından en önemli konulardan birisi olan düzenli çöp toplama işi özelleştirme sürecinin ardından daha ekonomik ve etkin hale gelse de, işletmelerin bir bölümünde gelişigüzel çöp bırakma alışkanlığı devam etmektedir. Özellikle yaz aylarında yeme-içme ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, düzenli çöp toplama saatleri dışında yollara çıkardıkları çöpler ile kötü ve sağlıksız bir ortam yaratmaktadır. Sözkonusu işletmeler öncelikle uyarılmalı, gerekirse ceza işlemi uygulanmalıdır.
 
Ayrıca, kitlesel iletişim araçlarının belediyemizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri kamuya anlatmada yeterli olmadığı, halkı bilgilendirmek için aylık olarak yayınlanan belediye bülteni baskı sayısını arttırma ve web (elektronik tanıtım) sayfasını daha kullanılır hale getirmenin yanısıra farklı çözüm yolları da araştırılmalıdır.
 
Trafik yoğunluğu ve otopark sorunu şehrimizin gelecekteki önemli sorunlarından birisi olarak görülmekte olup, şehir planlamasında soruna yönelik çözümler daha fazla üretilmeye başlanmalıdır. Belediyemize ait alanların otopark ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması nedeniyle konuyla ilgili kamu kurum-kuruluşları ve konunun uzmanlarıyla bir araya gelerek farklı çözüm yolları aranmalıdır.
 
Birimler arasında koordinasyonun daha iyi sağlanması amacıyla birim sorumlularının daha etkin iletişim kurması önemli bir gereksinim olup, bu durumun yeri geldiğinde ikili görüşmeler, çoğunlukla ise düzenli toplantılarla giderilmesi düşünülmelidir.
 
 
 
 Arz ederim.
                                                                                                          Muhammet Ali ACAR
                                                                                                        Marmaris Belediye Başkanı