Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri (Tüzel kişiler) İçin Gerekli Evraklar

1 - Yapı Kullanma İzni

 Önemli not: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu yapmak için öncelikle söz konusu taşınmazın tapu ve yapı kullanma izin belgesiyle belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne başvurmanızı rica ederiz.

2 - Kiracı İse Kira Kontratının Aslı veya Noter Sureti
3 - Tapu Fotokopisi
4 - İşyerinin Kullanım Alanı ……………………… m2
5 - Vergi Levhası Fotokopisi
6 - Yarım Kapaklı Dosya
7 - İtfaiye Raporu
8 -Çevre Temizlik ve Emlak Beyanı Fotokopisi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
9- Mesafe Krokisi (Harita Mühendisinden Onaylı Olarak Alınıp Belediye Fen İşlerine Onaylatılacak)
10-Çalışanlar herbiri için
    a)Adli Sicil Belgesi
    b)Muhtardan Nüfus Cüzdan Örneği
    c) Sağlık Raporu
11-Mesul Müdürün;a) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,b)Adli Sicil Belgesi,c)Sağlık Raporu
12-Ticaret Odasından a)Oda Sicil Kayıt Sureti b)Ticaret Sicil Tasdiknamesi
13-Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
14- İmza Sirküsü Fotokopisi
15- Mesul Müdürlük için Ayrıca Yönetim Kurulu Kararı Alınacak
16- İşyeri Karayolu Kenarında İse ;
      - Çap Sureti
      - İmar Plan Örneği ( Belediye Onaylı ve Tarihli )
      - İnşaat İzni veya Yapı Kullanma İzni
      - Vaziyet Planı ( 1 / 200 lük )
      - Tapu Fotokopisi
      - Kiracı ise Kira Kontratı ( Aslı veya Noter Tasdikli )

Not;14.07.2005 tarih ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 32. maddesi 1.ve 5. bendinde "Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açmak ve işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Örnek 1 ’de yer alan başvuru ve beyan formu ile yetkili idareye başvurur. Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması hususundaki başvurular yetkili idareler tarafından 1 ay içinde sonuçlandırılır".