2.ve 3. sınıf gayrısıhhi müesseselerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaları için (Tüzel kişiler) istenilen evraklar

1 - Yapı Kullanım İzni
2 - Kiracı İse Kira Kontratının Aslı veya Noter Sureti

 

Önemli not: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu yapmak için öncelikle söz konusu taşınmazın tapu ve yapı kullanma izin belgesiyle belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne başvurmanızı rica ederiz.
3 - Tapu Fotokopisi
4 - İşyerinin Kullanım Alanı ……………………… m2
5 - Vergi Levhası Fotokopisi
6 - Yarım Kapaklı Dosya
7 - Mesul Müdürün Kimlik Fotokopisi
8 - Ustalık Belgesi ( Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlardan İstenmez )
9- İtfaiye Raporu
10- Kapasite Raporu
11-Motor Güç Belgesi (İşyerinin Sınıfının Tespiti için)
12-Noter Onaylı Sorumlu Yönetici Sözleşmesi ve Sorumlu Yönetici Diploma Sureti)
13-Gıda Üretim Akış Şeması
14-İşyerinin Krokisi
15-Çevre Temizlik ve Emlak Beyanı Fotokopisi ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden )
16-Ticaret Odasında Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi
17- Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
18-İmza Sirküsü
19- İşyeri Karayolu Kenarında İse ;
      - Çap Sureti
      - İmar Plan Örneği ( Belediye Onaylı ve Tarihli )
      - İnşaat İzni veya Yapı Kullanma İzni
      - Vaziyet Planı
      - Tapu Fotokopisi
      - Kiracı ise Kira Kontratı ( Aslı veya Noter Tasdikli )

Not;14.07.2005 tarih ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 23.maddesi 1.2.ve 3.bendi "İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler işin özelliğine göre bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra bu yönetmeliğin eki Örnek 2 ’de yeralan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder. Yetkili idareler ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler için yapılacak beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemsi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alır. Başvurunun öngörülen kriterler uygun olarak doldurulduğunun tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı beş gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir."