2009 YILI EYLÜL AYI I. OTURUM KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2009 Yılı, Eylül ayı, 8. Olağan Toplantı birinci birleşim, birinci oturumunu yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 01.09.2009 Salı günü saat 15.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
I- Belediye Meclisimizin 2009 yılı Ağustos ayı, 7. Olağan toplantı, birinci birleşim, birinci ve ikinci oturumuna ait 04.08.2009 tarihli Meclis toplantı tutanak özetlerinin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda) oy birliği ile karar verildi.
II- Belediye Meclis Üyesi Baki KOL’un Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 01.09.2009 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
III- Belediye Meclis Üyeleri Dr. Sair ÖKTEN, Mustafa KARACAN, Abdulatif HIDIR, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI’nın ’01.09.2009 Salı günü sabahı mesai saatleri içerisinde duyumlarımıza göre Belediyemiz Hizmet Binasında Mahkeme kararı ile göreve iade edilen Eski Hesap İşleri Müdürü ile Belediye Başkanı ve korumalarının arasında sonucu darba kadar varan ve Savcılık Makamına intikal eden ve asla tasvip etmeyeceğimiz bir müessif olayın vukuu olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Konunun vehameti nedeni ile Marmaris Belediye Meclis Üyelerine Sayın Başkan tarafından bilgi verilmesi hususunu talep ederiz.’ içerikli 01.09.2009 tarihli yazılı önergesinin gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda; Önergenin gündeme alınmamasına (Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR, Belediye Meclis Üyeleri Zehra YÜZAK, İsmet Kamil ÖNER, Hüseyin Gökhan UYSAL, Yusuf ERDEN, Hakkı Şevket BAYINDIR, Halil GÖKOVALI, Arzu GİRGİNÇ, Muzaffer ÖZLÜ, Mehmet TOKGÖZ’ün ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
Bu karardan sonra Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI toplantıyı terk etti.
IV- 07.05.2007 gün ve 43 sayılı Belediye Meclis kararı ile 31 Mayıs 2009 gün ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği gereğince Belediyemizin D-9 grubundan D-10 grubuna geçmesi nedeniyle,
a) Norm kadroya uygun kadroların aynen kalmasına,
b) 07.05.2007 gün ve 43 sayılı meclis kararı ile diğer müdürler içerisinden belirlenen G.İ.H. Sınıfından 1 adet boş bulunan 3. derecelik Temizlik İşleri Müdürü kadrosunun, G.İ.H. Sınıfından 1 adet boş bulunan 1. derecelik Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü olarak değişiklik yapılmasına,
c) Belediyemize norm kadro ile verilmiş 1 adet Temizlik İşleri Müdürü, 1 adet diğer müdürler kadrosunun Kültür ve Sosyal İşler Müdürü kadrosu, 2 adet şef kadrosu, 2 adet Uzman kadrosu, 2 adet Mali Hizmetler Uzmanı kadrosu, 1 adet Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrosu, 2 adet teknik personeli kadrosunun; 1 adedinin mimar ve 1 adedinin de mühendis kadrosu, 1 adet Sağlık personeli kadrosunun; Sağlık Memuru kadrosu ve 1 adet itfaiye çavuşu, 2 adet itfaiye eri kadrolarının ihdasına,
d) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinin 3. fıkrası istinaden; D-10 grubunda olan belediyemize norm kadro ile verilmiş olan 2 adet yardımcı Hizmet personelinin %50 si olan 1 adet kadronun Teknik personel grubuna aktarılmasına ve Yardımcı Hizmetler sınıfında 1 adet kadronun kalmasına,
e) Norm kadro sayısından fazla olan İdari personel ve zabıta personeli kadrolarının dondurulmasına,
2- SÜREKLİ İŞÇİ NORM KADROLARI
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine istinaden D-10 Grubunda yer alan Belediyemize Norm Sürekli İşçi kadroları toplam 65 adet sürekli işçi kadrosu verilmiştir.
Ancak Belediyemizde şu anda mevcut dolu ve boş olmak üzere 162 işçi personel bulunmaktadır. Bu norm sayısının altına düşülünceye kadar herhangi bir işlem yapılamayacağından bu mevcut işçi personel sayısının dondurulmasına,
3- Yukarıda belirlenen Belediyemize ait Memur ve Sürekli işçi kadroları ile ilgili gerekli cetvellerin bu yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
V- D - 9 grubunda yer alan Belediyemize, 31 Mayıs 2009 gün ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik gereğince D - 10 grubunda yer alması nedeniyle; Belediyemiz norm memur kadroları olarak toplam 130 memur kadrosu, Norm Sürekli işçi kadroları olarak da toplam 65 adet sürekli işçi kadrosu verilmiş ve bu yönetmelik hükümleri uyarınca Belediyemizin memur ve sürekli işçi norm kadrosu oluşturulmuştur.
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 22. maddesi, 26 Mayıs 2008 gün ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15.05.2008 gün ve 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2. maddesi ile değiştirilen 4857 sayılı Kanunun 30. maddesi, yine aynı 5753 sayılı kanunun 29. maddesi ile değiştirilen 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (A) bendi gereğince düzenleme yapılarak, bu maddenin aşağıdaki [a] ve [b] fıkraları için Belediyemizde bugün itibari ile çalışmakta olan 162’i sürekli ve 20’si geçici olmak üzere toplam 182 işçiden, 8 özürlü ve 3 eski hükümlü işçinin düşülerek 171 işçi üzerinden, yine bu maddenin aşağıdaki [c] fıkrası için ise 182 sürekli işçi, 79 memur ve 4 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 265 personel üzerinden yapılan hesaplama neticesinde,
1- a) Belediyemizde özürlü statüsünde çalışacak olan sürekli işçi sayısının (171 %4= 6,84 rakamının kesrinin yarımdan fazla olduğundan bir üst sayıya dönüştürülerek 7 olmasına rağmen şu anda 8 özürlü işçimizin çalışmakta olması nedeni ile) 8,
b) Belediyemizde eski hükümlü statüsünde çalışacak olan sürekli işçi sayısının (171%2= 3,42 rakamının kesrinin yarımdan az olduğundan dikkate alınmayarak) 3,
c) Belediyemizde terör mağduru statüsünde çalışacak olan sürekli işçi sayısının (265 %1= 2,65 rakamının kesrinin yarımdan fazla olduğundan bir üst tam sayıya dönüştürülerek) 3 olarak belirlenmesi,
2- Belirlenen bu kadrolarla ilgili olarak;
a) Belediyemizde halen mevcut dolu olan özürlü ve eski hükümlü sürekli işçilerin (8 özürlü, 3 eski hükümlü) belirlenen bu kadrolarda sayılması,
b) Belediyemizdeki özürlü ve eski hükümlü sürekli işçilerin belirlenen bu kadrolarda sayılmasından sonra bu kadrolardan geriye kalan ve boş olan kadroların ( 3 terör mağduru sürekli işçi kadrolarının) ihdas edilmesi ve bunların da doldurulması için gerekli başvuruların yapılması,
c) Ayrıca ihdas edilen bu özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru sürekli işçi kadrolarından bundan böyle herhangi bir nedenle boşalma olması halinde bunların doldurulması için de gerekli başvuruların yapılması,
d) Belediyemizdeki sürekli işçi kadrolarının norm kadro ile verilen 65 sürekli işçi kadrosuna düşünceye kadar, özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru statüsünde çalışan sürekli işçiler için yürürlükte olan yasalar çerçevesinde çalıştırılması zorunlu sürekli işçi sayısının altına düşülmemek kaydıyla, Belediyemizde çalışmakta olan özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru sürekli işçilerden de azalma/boşalma olduğu takdirde, asgari sayıdaki bu statüdeki işçilerin bu yasalara göre çalıştırılması,
3- Yukarıda belirtilen Belediyemize ait işçi kadroları ile ilgili gerekli cetvellerin Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
VI- Jinan Belediye Başkanı Zhang JİANGUO’nun daveti üzerine, Çin Halk Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Jinan Belediyesinin Jinan şehrinde ortaklaşa düzenledikleri ve altı ay süre ile devam edecek olan 7. Çin Uluslararası Bahçe ve Çiçek Fuarında İlçemiz adına 3000 m2. lik yer ayrılmış olması, ilçemizin ve yöremizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 18 - 29 Eylül 2009 tarihleri arasında Belediye Meclis üyeleri İsmet Kamil ÖNER ve Hüseyin Gökhan UYSAL’ın katılmalarına,
Bu konudaki kanuni harcırahlarının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
VII- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin 2009 yılı Ekim ayı 9. Olağan toplantısının 06.10.2009 Salı günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.