2009 YILI EKİM AYI 1. OTURUM KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2009 Yılı Ekim ayı 9. Olağan Toplantı birinci birleşim, birinci oturumunu yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 06.10.2009 Salı günü saat 15.00’de Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki konular görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.
I- 2009 yılı Eylül ayı 8. olağan toplantısına ait 01.09.2009 tarihli Meclis toplantı tutanağı özetinin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
II- D-9 grubunda yer alan Belediyemizin norm kadrosu 31 Mayıs 2009 gün ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince D-10 grubunda yer alması nedeniyle 01.09.2009 gün ve 76 sayılı Belediye Meclis kararı ile Belediyemizin norm kadrosu belirlenmiştir.
1) Söz konusu meclis kararımızın l-A bölümünde norm kadro fazlalığı nedeniyle dondurulan ve bu bölümün 8. sırasında dolu bulunan 3. derecelik İşletme Müdürü kadrosu ve yine aynı kararımızın l-B bölümünde kadro fazlalığı nedeniyle dondurulan İdari personelden bu bölümün 6. sırasında dolu bulunan 3. derecelik Bilgisayar İşletmeni kadrosu ile 14. sırasında dolu bulunan 3. derecelik Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosundaki personellerimizin emekliye ayrılması nedeniyle boşalan ve şu anda norm kadro fazlası olan İşletme Müdürü, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarının Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin geçici 3. maddesi gereğince iptal edilmesine,
2) 21.04.2007 gün ve 26500 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5620 Sayılı Kamuda Geçici iş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2. maddesinin, (c) fıkrasının, 6. bendi gereğince; Belediyemizde temizlik işçisi kadrosunda çalışan bir işçimizin kendi isteği ile emekliye ayrılması nedeniyle, bu kişiye ait boşalan işçi kadrosunun iptal edilmesine,
Yukarıda belirlenen Belediyemize ait Memur kadroları ve işçi kadroları ile ilgili gerekli cetvellerin bu yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
III- Gökova Belediye Başkanlığı, 23.09.2009 tarih ve M.48.8.GÖK.10/376 sayılı yazısı ile Beldelerinin geniş bir alana yayılmış olması nedeniyle, beldelerinde yaşayan vatandaşlarına daha iyi hizmet verebilmek, cenaze işlerinde yardımcı olabilmek amacıyla masrafları belediyeleri tarafından karşılanmak üzere Belediyemizde kullanmadığımız cenaze nakil aracı mevcut ise kendilerine verilmesi hakkındaki istemlerinin İlçemize bağlı köylerin cenaze nakil aracı ihtiyacı olup olmadığı hakkında yazılı görüşleri alındıktan sonra konunun 2009 yılı Kasım 9. Olağan toplantısında görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
IV- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin 2009 yılı Kasım ayı 10. Olağan toplantısının 03.11.2009 Salı günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildikten sonra Başkan Muhammet Ali ACAR oy birliği ile karar verildiğini bildirerek oturumu kapadı.