2009 YILI KASIM AYI 1. BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2009 Yılı, Kasım ayı, 10. Olağan Toplantı birinci birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 03.11.2009 Salı günü saat 15.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
I- Belediye Meclisimizin 2009 yılı Ekim ayı, 9. Olağan toplantı, birinci birleşimine ait 06.10.2009 tarihli Meclis toplantı tutanak özetlerinin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
II- 2010 yılı içerisinde uygulanacak olan Belediyemize ait tarifelerin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
III- 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydı ile Belediyemiz zabıta ve itfaiye personeline verilecek fazla mesai ücretinin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
IV- Belediyemizce fakir ve muhtaç kişilere verilmekte olan aceze yardım aylığının incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
V- Belediyemize ait 2010 yılı bütçesi ile izleyen iki yıldan 2011 ve 2012 yıllarına ait tahmini gelir ve gider bütçelerinin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
VI- İlçemiz mücavir alan sınırlarımız içinde olan Osmaniye Köyü Kumlubük Mevkiinin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama imar Planlarının incelenmek üzere imar Komisyonuna havale edilmesine ve imar Komisyonunca incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
VII- Gökova Belediye Başkanlığı 23.09.2009 tarih ve M.48.8.GÖK. 10/376 sayılı yazısı ile Beldelerinin geniş bir alana yayılmış olması nedeniyle, beldelerinde yaşayan vatandaşlarına daha iyi hizmet verebilmek, cenaze işlerinde yardımcı olabilmek amacıyla masrafları belediyeleri tarafından karşılanmak üzere Belediyemizde kullanmadığımız cenaze nakil aracı mevcut ise kendilerine verilmesi hakkındaki istemi Belediye Meclisimizin 06.10.2009 gün ve 81 sayılı kararı ile İlçemize bağlı köylerin cenaze nakil aracı ihtiyacı olup olmadığı hakkında yazılı görüşleri alındıktan sonra konunun 2009 yılı Kasım 9. Olağan toplantısında görüşülmesine' karar verilmişti.
Söz konusu bu meclis kararımıza istinaden ilçemize bağlı köylerin cenaze nakil aracı ihtiyacı olup olmadığına dair yazımıza cevaben, Marmaris Tüm Muhtarlar Derneği 22.10.2009 tarih ve 2009/15 sayılı yazısı ile masrafları kendilerince karşılanmak üzere İlçemize bağlı Selimiye Köyünün cenaze nakil aracına ihtiyacı olduğunu bildirmiştir.
Bu durumda İlçemize bağlı Selimiye Köyünün cenaze nakil aracına ihtiyacı olması nedeniyle Gökova Belediye Başkanlığının bu isteminin uygun olmadığına,
Belediyemize ait 1984 model BMC Levent marka, 48 EA 485 plaka nolu cenaze aracının 5 yıl süre ile bakımı, onarımı ve tüm masrafları kendilerince karşılanmak kaydıyla Selimiye Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
VIII- Hisarönü Köyü Muhtarı Mehmet ÇELİKALP 22.10.2009 tarih ve 88/2009 sayılı yazısında; köylerinin Yeşil Deniz Siteleri, Bördübet, Değirmenyanı, Bencik, Çubucak Mevkii ve köy merkezi olmak üzere yerleşimin çok geniş alana dağıldığını, sadece deniz kıyısının 115 km. olduğunu, çevre temizliğinde çok sıkıntılar yaşadıklarını, bütçelerinin yarısından fazlasını bu işlerde harcadıklarını belirterek, Belediyemizden ihtiyaçları olan çöp kamyonunun muhtarlıklarına tahsisinin yapılması istemi Meclisimizde görüşülmüş ve uygun bulunmuş olup; Belediyemize ait 1993 model, 110-08 Küçük Fatih marka, 48 M 5396 plaka nolu, 7 m3.lük çöp kamyonunun 5 yıl süre ile bakım, onarımı ve tüm masrafları kendilerince karşılanmak kaydıyla Hisarönü Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
IX- 16.11.2009 tarihinden başlamak üzere 31.12.2009 tarihine kadar 4. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek, yani buna göre her ay net 1.521,68-TL. tam zamanlı sözleşmeli personel net ücreti ödenmek ve Devlet memurları aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda bu sözleşme ücreti yeni bir meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve miktarda arttırılmak ve tam zamanlı çalışmak üzere, Belediyemize Sözleşmeli Mimar alınması ve bu konuda Belediye Başkanının belirleyeceği Mimar ile Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimar Hizmet Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
X- Marmaris Belediyesi Uluslararası Denizcilik, Kültür, Sanat, Spor ve Bahar Festivali ve 2010 yılı içinde yapılacak benzer etkinliklerin projelerini yapmak, bu etkinlikler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla diyalog kurmak ve yine buna benzer görevleri bir yıl süre ile yapmak üzere işaretle yapılan oylama sonucunda;
1- a) Üç kişiden oluşan bir komisyon oluşturulmasına (Belediye Meclis üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Haşan GÖKMEN ve Zehra TAVACI’nın 5 kişiden oluşan bir komisyon oluşturulması şeklinde oy kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile,
b) Bu komisyonun; Belediye Meclis Üyeleri Hakkı Şevket BAYINDIR, Mehmet TOKGÖZ, İsmet Kamil ÖNERöen oluşmasına (Belediye Meclis üyeleri Mustafa KARACA, Abdullatif HIDIR, Haşan GÖKMEN ve Zehra TAVACI’nın çekimser oy kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile,
2- Bu festival ve 2010 yılı içinde yapılacak benzer etkinlikler ile ilgili harcamaların Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına (Belediye Meclis üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Haşan GÖKMEN ve Zehra TAVACI’nın çekimser oy kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
XI- Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübüne daha verimli hizmetler vererek ilçemizi en iyi şekilde temsil edebilmesi için mali yapısına destek olunması amacıyla; Belediye Meclisimizin 02.07.2008 tarih ve 84 sayılı kararı ile 31.12.2015 tarihine kadar 15.000.-YTL. bedelle tahsisi yapılan Belediyemize ait Kapalı Yüzme Havuzu ve 31.12.2015 tarihine kadar her ikisi birlikte olmak üzere yıllık toplam 30.000.-YTL. bedelle tahsisi yapılan Amiral Orhan Aydın Spor Kompleksi ile Erkan Işıksal Sosyal Spor Tesislerinin tahsisinin kaldırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
XII- Gündemde bulunupta incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilen;
1- Tarifeler,
2- Zabıta ve İtfaiye personelinin fazla mesai ücreti,
3- Aceze yardım aylığı,
4- Belediyemizin 2010 yılı ile izleyen iki yılın gelir ve gider bütçeleri ile,
İmar Komisyonuna havale edilen;
1- ilçemiz Mücavir alan sınırlarımızdan Osmaniye Köyü Kumlubük Mevkiinin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları ile ilgili konuların Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu raporları ile birlikte görüşülmek üzere 2009 yılı Kasım ayı 10. Olağan Toplantı 2. birleşiminin 09.11.2009 Pazartesi günü, saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.