2009 YILI ARALIK AYI 1. OTURUM KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2009 Yılı Aralık ayı 11. Olağan Toplantı birinci birleşim, birinci oturumunu yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 01.12.2009 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki konular görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.
I- 2009 yılı Kasım ayı 10. olağan toplantısı, ikinci birleşimine ait 09.11.2009 tarihli Meclis toplantı tutanağı özetinin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
II- İçişleri Bakanlığınca 20.06.2007 tarih ve 26558 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5620 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin, Birinci Fıkrasının, (c) Bendi Kapsamına Giren Kamu İdarelerine İlişkin İşlemler Hakkında 2007/1 nolu Tebliğin 11. maddesine göre sözleşmeli personel olmayı kabul etmeyip geçici işçi statüsünde çalışmaya devam etmek isteyen 2 işçi (elektrikçi) ile aynı yönetmeliğin 14. maddesine göre 21.04.2007 tarihinden sonra bir mali yılda 5 ay 29 günü geçmeyecek şekilde alınmış olan 18 adet işçi ile bundan sonra mevsimlik işler ile kampanya işlerinde yine en fazla 5 ay 29 gün süre ile çalıştırılmak üzere alınacak geçici işçiler için Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin '12.01.2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile değişik) birinci fıkrası olan 'Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının %20’sini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir' hükmü gereğince geçici işçi pozisyonlarımızın 2010 yılı için;
130 adet memur norm kadromuzun %20’ni geçmeyecek şekilde hesaplanması neticesinde 26 sayısı bulunmuş ve bu 26 sayısı da tam yıl esasına göre de hesaplanarak 26x12=312 adam/ay sayısına göre belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
III- İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanıp 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, duyulan ihtiyaç üzerine; S.H. sınıfından boş bulunan 1 adet 8. derecelik Sağlık Memuru kadrosunun, S.H. sınıfından 1 adet 8. derecelik Hemşire kadrosu olarak değişiklik yapılmasına,
Yukarıda belirlenen Belediyemize ait Memur kadroları ile ilgili gerekli cetvellerin bu yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
IV- Almanya’nın Fürth Şehri Belediye Başkanı Dr. Thomas JUNG’un daveti üzerine, Fürth-Marmaris gençlik/öğrenci kültürel değişim programı kapsamında 12-19 Aralık 2009 tarihleri arasında Marmarisli gençlerin/öğrencilerin Fürth Şehri ziyaretleri ile gerçekleşecek kültürel değişim programı gereği bu programa Belediye Başkanınca belirlenecek bir Belediye personelimizin katılmasına,
Bu konudaki kanuni harcırahlarının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
V- Belediye Meclisimizin 02.07.2008 tarih ve 84 sayılı kararı ile Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübüne daha verimli hizmetler vererek ilçemizi en iyi şekilde temsil edebilmesi için mali yapısına destek olunması amacıyla 31.12.2012 tarihine kadar, yıllık 5.000.-YTL. bedelle tahsisi yapılan Belediyemize ait Pazaryeri üzerinde bulunan düğün salonunun tahsisinin iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
VI- İlçemizdeki;
a) Tapunun pafta 8, ada 142, parsel 4, 21, 22,
b) Tapunun pafta 8, ada 209, parsel 2, 17, 23,
c) Tapunun pafta 8, ada 5, parsel 15,
d) Tapunun pafta 7, ada 148, parsel 37, 38, 54, 55, 493, 494,
e) Tapunun pafta 7, ada 185, parsel 39, 53 nolu parsellerin olduğu bölgelerde 3194 Sayılı imar Kanunu’nun 18. madde uygulaması yapılması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve imar Komisyonunda incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
VII- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) fıkrası gereğince, İlçemiz Siteler Mahallesi, Dergahcivarı Mevkiinde bulunan Kenan Evren Bulvarı isminin Cumhuriyet Bulvarı olarak değiştirilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. maddesine göre Kaymakamlık Makamının onayına sunulmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis üyeleri Mustafa KARACAN, Sahir ÖKTEN, Haşan GÖKMEN ve Zehra TAVACI’nın ret oy kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
VIII- Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığının Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığının esnaf ve sanatkarlar ile Marmaris Belediyesi personelinin çocuklarının güvenle barınabileceği ve okul öncesi eğitimlerinin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için Belediyemizce uygun görülecek Belediyemize ait taşınmazın kreş yapılmak üzere odalarına tahsisi hakkındaki imar Komisyonunun raporu Meclisimizce incelenmiş ve değerlendirilmiş olup; Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının esnaf ve sanatkarlar ile Marmaris Belediyesi personelinin çocuklarının güvenle barınabileceği ve okul öncesi eğitimlerinin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için Belediyemizce uygun görülecek Belediyemize ait taşınmazın kreş yapılmak üzere odalarına satışı hakkındaki istemlerinin imar Komisyonu raporu doğrultusunda reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
IX- Gündemde bulunupta incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen; 18. madde uygulaması konusunun imar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmek üzere 2009 yılı Aralık ayı 11. Olağan Toplantı, 1. birleşim, 2. oturumunun 01.12.2009 Salı günü, saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.