İyi Akşamlar
22:06
 

EVLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 1- Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı ve Fotokopisi: Fotoğraflı nüfus cüzdanı/kimlik kartı gösterilmesi şarttır. (Diğer kurum kimlik kartları, pasaport, ehliyet vb. belgelerle başvuru kabul edilmez.) 

 2- Evlenme Beyannamesi: Evlendirme Memurluğu’muzca düzenlenir. 

 3- 4’er Adet Vesikalık Fotoğraf: Fotoğrafların, renkli ve ön cepheden baş açık, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir. (Yabancı uyruklu evliliklerde beşer adet) 

 4- Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu: Evlendirme Memurluğumuz başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için yetkili Sağlık Kuruluşlarına (Aile Hekimliği vb) gönderir. Yetkili Resmi veya Özel Sağlık Kurumunca evlenecek kişilere, evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren sağlık raporu evlendirme memurluğuna teslim edilmelidir. Evlendirme Memurluğu’muza başvuru yapılmadan da yetkili Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alınabilir. Ancak bu raporların kişinin tüm kimlik bilgilerini içerir, fotoğraflı ve evlenmesinde sakınca olmadığını açıkça gösterir şekilde olması ve özel sağlık kurumlarından alınan sağlık raporlarının Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğüne onaylatılması gerekmektedir. 

 YABANCI UYRUKLU OLAN İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 1- Evlenme Ehliyet Belgesi (Bekarlık belgesi) Konsolosluktan imzalı ve mühürlü olarak alınıp oradaki il valiliğine onaylatılacak.(Ankara dışındaki dış temsilcilikler için) Belge Ankara’daki bir dış temsilcilikten alınırsa Dışişleri Bakanlığı’na onaylatılacaktır. Belge yabancının ülkesinden geliyorsa o ülkede bulunan T.C. Başkonsolosluğu’na onaylatılacaktır. Belge sahibi Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyonu’na üye ve 20 nolu sözleşmeye taraf olan bir Devlet Vatandaşı ise (Alman, Hollanda , Avusturya ...); belge yabancının kendi ülkesinden uluslararası (çokdilli) olarak alınıp; Evlendirme Memurluğumuza direkt müracaatta bulunulacaktır. Apostille (Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonuna üye Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmeye Devletler İçin) Türkçe Tercümeleri ile Birlikte Kabul Edilecektir. 2- Doğum Belgesi ( Sözleşme Taraf Ülkelerce Apostille Onaylı - Noterden Tercümeli) Evlenme Ehliyet Belgesinde Anne Adı / Baba Adı / Doğum Yeri / Doğum Tarihi Bilgileri Yer Almıyorsa Gereklidir. 3- Pasaport Aslı ve Fotokopisi 4- 5 Adet Vesikalık Fotoğraf 

 5- Sağlık Raporu 

 EVLİLİK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORU VE CEVAPLAR 

 1- Kaç Yaşında Evlenebilirim? Erkek veya kadın kendi hür iradesiyle on sekiz (18) yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, on sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler. Hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler. 

 2- Evlenmek için nereye, nasıl ve hangi belgelerle başvurulur? Evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer Evlendirme Memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak, 4’er adet vesikalık fotoğrafla başvuru yapmak zorundadır. Çiftlerden birinin il dışında olması durumunda, il dışında olan kişi Aile Hekiminden evlenme işlemlerine mahsus sağlık raporunu alıp; noterden evleneceği kişiye vekalet verip; (Vekalette evleneceği şahsın nüfus bilgileri, vekalet verilecek kişinin nüfus bilgileri ve evlenmek için verildiği açıkça belirtilmiş olmalıdır) 3 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte evleneceği kişiye göndermek suretiyle, eşlerden kadın veya erkek tek başına da evlenme başvurusunda bulunabilir. Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "Evlenme Beyannamesi" ile yapılır. Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden Evlendirme Memuru tarafından yapılır. Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır. 

 3- Evlenebilmek için sağlanması gerekli belgeler nelerdir? Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı ve Fotokopisi: Fotoğraflı nüfus cüzdanı/kimlik kartı gösterilmesi şarttır. (Diğer kurum kimlik kartları, pasaport, ehliyet vb. belgelerle başvuru kabul edilmez.) Evlenme Beyannamesi: Evlendirme Memurluğu’muzca düzenlenir. 4’er Adet Vesikalık Fotoğraf: Fotoğrafların, renkli ve ön cepheden baş açık, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir. Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu: Evlendirme Memurluğumuz başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için yetkili Sağlık Kuruluşlarına (Aile Hekimliği vb) gönderir. Yetkili Resmi veya Özel Sağlık Kurumunca evlenecek kişilere, evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren sağlık raporu evlendirme memurluğuna teslim edilmelidir. Evlendirme Memurluğu’muza başvuru yapılmadan da yetkili Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alınabilir. Ancak bu raporların kişinin tüm kimlik bilgilerini içerir, fotoğraflı ve evlenmesinde sakınca olmadığını açıkça gösterir şekilde olması gerekmektedir. 

 4- Bir kadın evlendikten sonra da kendi soyadını kullanmak isterse ne yapmalı? Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir. (Türk Medeni Kanunu Md. 187) 

 5- Yabancı uyruklu kişiler ile evlilik şartları nelerdir? 

 YABANCI UYRUKLU OLAN İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 1- Evlenme Ehliyet Belgesi (Bekarlık belgesi) Konsolosluktan imzalı ve mühürlü olarak alınıp oradaki il valiliğine onaylatılacak.(Ankara dışındaki dış temsilcilikler için) Belge Ankara’daki bir dış temsilcilikten alınırsa Dışişleri Bakanlığı’na onaylatılacaktır. Belge yabancının ülkesinden geliyorsa o ülkede bulunan T.C. Başkonsolosluğu’na onaylatılacaktır. Belge sahibi Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyonu’na üye ve 20 nolu sözleşmeye taraf olan bir Devlet Vatandaşı ise (Alman, Hollanda , Avusturya ...); belge yabancının kendi ülkesinden uluslararası (çokdilli) olarak alınıp; Evlendirme Memurluğumuza direkt müracaatta bulunulacaktır. Apostille (Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonuna üye Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmeye Devletler İçin) Türkçe Tercümeleri ile Birlikte Kabul Edilecektir. 

 2- Doğum Belgesi ( Sözleşme Taraf Ülkelerce Apostille Onaylı - Noterden Tercümeli) Evlenme Ehliyet Belgesinde Anne Adı / Baba Adı / Doğum Yeri / Doğum Tarihi Bilgileri Yer Almıyorsa Gereklidir. 

 3- Pasaport Aslı ve Fotokopisi 

 4- 5 Adet Vesikalık Fotoğraf 

 5- Sağlık Raporu 

 6- Evlenmenin oturulan yerden başka yerde yapılma koşulu nelerdir? Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tesbit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilir. Böyle bir belgeyi alan çiftler, yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine lüzum kalmaksızın evlenebilirler. Belge, verildiği tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerli olup, bu husus belgede de gösterilir. (Değişik : 29/12/2014-2014/7126 K.) Bu belgeye dayanarak evlendirmeyi yapan yetkili makam, izin belgesini veren evlendirme memurluğuna, bu durumu 15 gün içinde bildirmekle görevlidir. (Evlendirme Yönetmeliği Md. 22) 7- Evlenme töreni hangi günlerde ve nerelerde yapılabilir? Evlenme töreni, evlendirme dairesinde evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılır. Ancak, tören evleneceklerin istemi üzerine evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilir. (Türk Medeni Kanunu Md. 141) Evlendirme memuru, evlenme talebine dair beyannamenin usulüne göre doldurulup imza edilip edilmediğini, evlenme ehliyet belgesi ile nüfus cüzdanı arasında bir fark olup olmadığını, bir fark varsa bu farklılığın şahısta hataya sebebiyet verecek nitelikte olup olmadığını, yaşlarının küçüklüğü veya kısıtlama sebebiyle ana, baba veya vasinin rızası ya da hakimin izninin zorunlu olduğu durumlarda rızanın veya hakim izninin, rıza belgesi vasi tarafından imzalanmışsa vasi tayinine dair mahkeme kararının bulunup bulunmadığını kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlar veya tamamlatır ve beyannamenin kaydını yaparak taraflara müracaat sırasına göre evlenmenin yapılacağı gün ve saati bildirir. Evlenmenin yapılabilmesi için evlenme kararının ilanına lüzum yoktur. (Evlendirme Yönetmeliği Md. 21) Evlenme törenlerinin ilgili makamlarca bu iş için tahsis edilmiş olan resmi salon veya yerlerde yapılması esastır. Ancak tarafların isteği üzerine; a) İkametgahlarda, özel bina veya salonlarda, b) Tutuklu veya hükümlüler için cumhuriyet savcılığınca izin verilmesi üzerine ceza veya tutukevinde, c) Hastalar için baştabibin veya müdürün izin vermesi üzerine hastanelerde Evlenme yapılabilir. Evlenme töreninin yapılması istenen, ancak evlenmenin mahiyeti ile bağdaşmayan veya tarafların serbestçe iradelerini açıklamalarına imkan vermeyen yerlerde veya mabetlerde resmi evlenme töreni yapılamaz. Bu durumda evlendirme memuru evlenmeyi erteler. (Evlendirme Yönetmeliği Md. 26) Evlenme törenleri günlük çalışma saatleri içerisinde yapılır. Ancak, tarafların isteği üzerine Evlendirme Memurunun da uygun bulması durumunda, çalışma saatleri dışında, hafta sonu, resmi veya dini tatil günlerinde de tören yapılabilir. Evlenme töreninin yapılması istenen, ancak evlenmenin mahiyeti ile bağdaşmayan veya tarafların serbestçe iradelerini açıklamalarına imkân vermeyen yerlerde veya mabetlerde resmi evlenme töreni yapılamaz. Bu durumda evlendirme memuru evlenmeyi erteler.

29.09.2021

Marmaris Belediyesi Resmi İnternet Sitesi 

444 55 48

İletişim bilgilerimiz için tıklayınız


Gizlilik Politikamız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam